K. BALTRAMAITIS: BIBLIOGRAFAS

K. BALTRAMAIČIO LITERATŪRINIS PALIKIMAS Reg. Nr. 13208

A.        TYRUOLIS,
B.        J – 4
C.         JUCIUS, IGNAS,
D.        JUKNEVIČIŪTĖ-ALELIŪNIENĖ,ONA – LAIMA
E.        JUKNYS, PETRAS,
F.        JASILIONIS,STASYS,
G.        JUKNEVIČIUS, VAND.,
H.        JUODASAI MIKOLIUKAS – KAREIVIS,
I.        JUODYTĖ, LIONĖ,
J.        JUODASAI, ADOMAS;
K.        JUODKŪNAITIS, A.; (K);
L.        JUODUPĖNŲ SMILGA
M.        JUODVALKYTĖ,G.;
N.        JUOZAITIS, ANDRIUS;(J.);
O.        JUOZAPAVIČIUS, V.;
P.        JUOZAS;
Q.        JUOZELIS,;
R.        JŪRA, KLEMENSAS;
S.        JURAGIS, JUOZAS.ALMIS;
T.        JURČIUS, J.
U.        JŪREIVIS;
V.        JURĖNAS,A.;
W.        JUREVIČIUS, T. ***
X.        JURGAITIS, J.;
Y.        JURGIETIS;
Z.        JURGINAS;
AA.        JURGINIS;
BB.        JURYS, VL.;
CC.        JURKUS, PAULIUS;
DD.        JŪRŲ DUKRELĖ;
EE.        JUSAS,A.P.;
FF.        JŪSŲ LAIMĖ;
GG.        JUŠKA,ALEKSANDRAS.;
HH.        JUŠKA, KONDRATAS;
II.        JUŠKEVIČIŪTĖ, V.;
JJ.        JUŠKIENĖ, A.;
KK.        JUZĖ;
LL.        J – 3
MM.        JOCIJUS, PETRAS;
NN.        JODELIS, PETRAS;
OO.        JOKUBAITIS, A.J.; JOKUBAVIČIUS A.J.;
PP.        JOKUBĖNAS, A.;
QQ.        JOKUBĖNAS, B.F.;
RR.        JOKUBĖNAS, KAZYS;
SS.        JOKUBYNAS, V.S.;
TT.        JOLĖ NELĖ;
UU.        JONAITIS, A.;(J.);
VV.        JONAITIS, PR. – AUGUSTAITIS, PR.;
WW.        JONAS;
XX.        JONELIŪNAS, P.
YY.        JONINIŲ PAPARTIS;
ZZ.        JONYLA;
AAA.        JONYNAS,A.;
BBB.        JONUŠKA,K.;
CCC.        JONUŠIS,L.;
DDD.        JORDUS,ARIS;
EEE.        JOTIS,ANIS, J.;
FFF.        JOVAIŠA, VLADAS;
GGG.        JOVEN ESLAVO;
HHH.        J. J-TAS- “P.”;
J-TIS, A.;
I
INČIŪRA, KAZYS;***

P
P-ČIUS, A.;
PĖBĖ;
PEČIOKAITĖ, BIRUTĖ;
PEIKA, P.;
PERŠAUTA ŠIRDIS;
PESECKAS, VYTAUTAS;
PETKEVIČIUS, M.;
PETKEVIČIUS, ROKAS;
PETKUS, N,J.;
PETKUTĖ, ANĖ;
PETRAITIS, A.;
PETRAITIS, JUOZAS,;
PETRAUSKAITĖ, STASĖ;
PETRAUSKAS, P.;
PETRAUSKAS, VACYS;
PETRAUSKIENĖ-SIDABRAITĖ,ALĖ****
PETRAUSKIENĖ-ŽALINKEVIČAITĖ, ELENA;***
PETRAVIČIUS, BENEDIKTAS;
PETRONIS, J.;

VALIUKĖNAS, SIMONAS ***
JERONIMAS IR DARATA
MARGUTIS, ANTANAS
VANAGAITIS, ANTANAS
VARASIUS – ARNO BAZĖ
VARDŪNAS – VELNIŲ PONAITIS***
VARGDIENĖ SESELĖ
VARGO BITĖ
VARGO DUKTĖ (atskirai)
VARGO MERGELĖ
VARGTIRA
VARGUOLIS, ANDRIUS
VARNAUSKAS, A.
VARNĖNAS, J.
VARŪNAS.
VASARIS, A.
VASICKAS, E. ALF.
VASILAIUSKIENĖ, ELENA
VASYS, F.
VASNA, J.C.
VAŠKYS, T. JUST., O.F.M.
VAZBYS, STEPONAS
VAZNONIS, ALF.
VBS.
VEBELIŪNNAITĖ, DANUTĖ
VEISIEJ (ŠERMUKŠNĖ
VEIVERIS, PRANAS
VĖJELIS, OTTO
VELIČKA
VELIČKA A.D.
VENCIŪTĖ, ALDONA
VENCKUS, J.
VENCKŪTĖ, BRONĖ
VENCLAUSKAS, A.
VENCLAUSKAS, MYKOLAS
VENCLAUKSKAS, VYK.
VENCLOVA, A. (atskirai)
VENYS, ANTANAS
VENTYS, E.
VENTOS AKMUO
SESUO VERONETA, M.( S.M.V.)
VERPETAS
VERUTĖ
VERUTĖ AMSTERDAMO
VESELKA, K.
VESELKA, KAZYS
VĖTRA, A.
VĖTRA, VYTAUTAS
VEVERSKIS, PR.VEŽDŽIŪNAS, J.
VAIČAITIS, PRANAS***
VAIČIULAITIS, ANTANAS (ir vertimai)

G-3

GRAIČIŪNAS, JONAS***
GRAJAUSJAS, P.
GRAŽIŪNAS, A.
GRAŽULAITIS, A.
GRAŽVYDAS
GREIČIUS, VINCAS
GRICIUS, ALFONSAS***
GRICIŪTĖ, V.
GRIGAITĖ, EL.
GRIGAITIS, L.
GRIGAITYTĖ, KOTRYNA – GRAUDUŠIENĖ***
GRIGONIS, MATAS
GRINCEVIČIUS, ČESLOVAS
GRINKEVIČIUS, L.
GRIŠKA, LAURYNAS
GRYBAS, VLADAS
GR-NĖ, B.
GRUODŽIO, BR.
GRUODIS, EUG.
GRUŽAUSKAS, VL.
G-TĖ, K.
G-TIS., PR.
GUDAITIENĖ, SUZANA
GUDAITIS, PRANAS
GUDAUSKIS, JONAS
GUDAVIČIUS
GULBĖ
GUDIENĖ, U.
GURKLIŪTĖ
GUKLIŪTĖ-GUDIENĖ, URŠULĖ

G – 1

A.G.
B.G.
J.K.G.
J.S.G.
L.G.
P.G. – “M”
PR. DOM. G.
P.S.G.
R.G.
S.A.G.
U.G.
Z.R.G.
GAIDUKAS
GAIŽIŪNAS, BALYS (atskirai)
GAIGALAS, JUOZAS
GAILAITIS, RIM.
GAILIŪNAS, A.
GAILIUS, JONAS
GAILYS, PETRAS
GAILUTĖ
GAILUTIS
GALINAITIS, VIKT.
GALINIS, J.
GALINTAS, VEN.
GAILYS, P.
GALKUS, J.
GALSTAITĖ, E.
GALUTIS, S.G.
GALUTIS, J.S.
GAMA
GAPUTYTĖ, E.
GARBUTIS, A.
GASIŪNAS, POV.
GAUDAS, P.G.
GAULA, PETRAS
GAURIŠAS, VL.
GAVELIS, ZIGMAS
GAVĖNĖ, R.

GIRA, L. –  2***

G – 4
GAIŽIŪNAS, BALYS, ***
GUNGIS, PETRAS
GUOBYS, R.
GUKLYS, VYT.
GURSKIENĖ-JONAITĖ, BARBORA
GURSKIENĖ, ONA
KRUŽINIS, BARBORA
GUSTAITIS, ANTANAS***
GUSTAITIS, ALGIRDAS
GUTAUSKAS, J.
GUSTIS, J.

G- 2

GEDAINIS, A.
GĖLAINIS, D.
GELAŽYTĖ, AMANDA
GAIDAMAVIČIUS (GĖGĖ), ZIGMAS GĖLĖ***
GELUMBAUSKAITĖ, BR.
GELUTIS, J.S.
GELVAINIS, KASTAS
GENIS, Š.
GENYS, PRANAS
GENOVAITĖ, S.
GERIKAS, T.
GERLIAUSKAS
GERMANAS, JUOZAS
GERTRUDĖS DRAUGĖ
GIEDRA J. GIEDORIUS
GIEDRAITIS, ALFONSAS
GIEDRAITYTĖ, DANUTĖ
JUODVALKYTĖ GIEDRĖ
GIEDRIUS, ALG.
GIMBUTAITĖ, DANUTĖ
GIMNAZĖ, T.Z.
GIMŽAUSKAS, SILVESTRAS
GINTARAS, KAZYS
GINTAUTAS, A.
GINTAUTAS, VYT.
GIRA, VYTAUTAS, SIRIJA
GIRDAUSAITĖ, GRAŽINA
GIRDAUSKAS, VYT.
GIRDENIS, JUOZAS
GIRDENIS, PAŽAISLIS
GIRDŽIUS, PR. DOM.
GIRĖNAS
GIRĖNAS ( DR. SAUERVEINAS)
GISMANTAS
A.        G-KAS
B.        GLIAUDA , JURGIS
GLIUADYS, J.
GLINECKYTĖ, L.
GLINSKAS, JUOZAS
GLUOSNELIS, A.
G-NAS, B.
G-NAS, Z.
GOBUVAITĖ, NIJOLĖ
GODISH-JOKUBAITIS, BRONĖ
GOELIS, J.
GOLVEGAITĖ, BRIGITA
GORUPIS

E – F

P. E.
EGLĖ
EGLĖS ŠAKA
EGLUTĖ
EIMTAITĖ, DALYTĖ
EIMUTIS, PRANAS
ELEONORA
ELMANTAS
EMANUELA
ERDVĖS AITVARAS
ERŠKĖTROŽĖ
ERVYTĖ, A.
ETAKA
EŽERAIČIAI- V.
EŽERAIČIŲ DUKTĖ
EŽERAIČIŲ J.V.
EŽERAIČIŲ VINCĖ
FAIZA, V.
FAUSTAS, G.
FERRA, V.
FLAGIATIRIUS
FOLKMANTAITĖ, ARIJA
FRIDMANAITĖ, IRENA

D – 3

DAGILIS, A.
DIRMAUSKAS, BR.
DRA FIABOIO
DRAUGAITIS, JUOZYS
DREIVINIS, PAULIUS
DRIEŽAS
DRYSKIS, K.
DRUGELIS, E.
DRULIA, ALMIS
DRUNGA, Z.
DRUNAGAITĖ, J.