K. PEMKUS

K. PEMKUS
POGRINDŽIO (1941-1944) M. DOKUMENTAI
Reg. Nr. 13605

1.        Pogrindžio spauda 1941-1944: Į laisvę, “Lietuva”, “Laisvės kovotojas”, “Vieninga kova”, “Nepriklausoma Lietuva”, “Atžalynas” ir kt.
2.        “Lietuvos kelio” ekstra leidinys
3.        Švedų spaudos apžvalga 1943-1944 (mašinr.), “Pogrindžio spauda nacių okupacijos metu” str. “Karyje” 1951 Nr. 3 – 7.
4.        Str. “Lietuvos Judas” arba rezistencinis pogrindis (“Gimtasis kraštas” 1989 Nr. 14); Žinios iš Lietuvos  – atsiminimai apie bolševikų okupuotą Lietuvą (mašinr.); Lietuvos padangės naujienos 1944 m. (mašinr.); “Lietuvos požeminės spaudos apžvalga” 1944 (mašinr.)
5.        Dok. Kęstutėnų Brolijos vadovybės instrukcija dėl Atskirų Kęstutėnų Brolijos grupių (AKBG) organizavimo ir brolijos vado įsakymas dėl lapkričio 23 – karių dienos  – minėjimo. (mašinr. kopija)
6.        Lietuviškas pogrindis nacių okupacijos metais: Dokumentų kopijos iš US National archives Reichsministerium fuer d. Besetzten Ostgebiete Mikrofilm Series T – 454. (vok. k)
7.        V. Greene Laiškas į Vašingtoną apie įteikiamą memorandumą “The German Colonisation of Lithuania” (angl.k.), Memorandumas “The German Colonisation of Lithuania” (angl.k., 25 psl.).
8.        Užuojautos Pemkų šeimai mirus K. Pemkaus motinai Izabelei Pemkienei.

Lithuanian Research Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.