KAIRIŲ ŠEIMOS: RAŠYTOJAS, GYDYTOJAS/ I PASAULINIO KARO VISUOMENĖS VEIKĖJA

IRENOS KAIRYTĖS ŠEIMOS ARCHYVAS
Reg. Nr. 13448

1.        Kn. Maldaknygė “Šlovinam viešpatį” Ryto b-vė Klaipėda, 1938 m.
2.        Kn. Eucharistinis pašnekesys – Winfrid Herbst S.D.S. (versta iš anglų kalbos ) Kaunas, 1931 m. Sp. Lietuvoje. Tėvų Jėzuitų leidinys.
3.        Kn. Naujasis Testamentas, vertė J. Skvireckas, IV laida. Stuttgart, 1947 m.
4.        Kn. Giedanti bažnyčia. Lietuvių giesmynėlis tremtyje. Paruošė Kaz. Senkus. Regensburg, 1946 m.
5.        Kn. Psalmių kn. (vertimas į liet. kalbą dr. Juozapo Skvirecko), Stuttgart,1949 m.
6.        Kn. Naujasis testamentas su Juozapo Skvirecko dedikacija mokytojui Vincui Kairiui, vertė vyskupas J. Skvireckas, Kaunas,1922 m.
7.        Kn. A. Smetona ”Pasakyta parašyta” Dedikuota A. Smetonos lakūnui leitenantui Feliksui Vaitkui 1935 m. spalio 7 d. Išl. Lietuvoje “ Pažanga” 1935 m.Ši knyga buvo prez. A. Smetonos dedikuota transatlantiniam lakūnui leit. Feliksui Vaitkui, perskridusiam Atlantą Lituanica II 1935 m. Jis turėjo nusileisti Airijoje sugedus lėktuvui. Pasiekė Lietuvą buvo iškilmingai sutiktas. (žiūr. LE XXXII t. p. 499) Grįžęs į Ameriką knygą kažkada perdavė Elenai Radziukynienei-Radkins Čikagoje. Kai 1954 m. Liucija Kairienė atvyko į Čikagą, kažkokia proga Radziukynienė perdavė šią knygą L. Kairienei, savo pusseserei. Knyga liko Kairių šeimoje.
8.        Iškarpos iš laikraščių apie a.a. V. Kairį ir prof. dr. V. Kuzmą. Du vokai.
9.        Dok. Liucijos Jucytės Kairienės (1892.12.13-1987.1.7.)
a)        Dok. Mokyklos Liepojoje 3 ir 4 klasės pažymių lapas 1908 ir 1909 m. (senelio Vinco Jusio parašas).
b)         Dok. Pasas  Nr. 275, išduotas 1910.5.13 Liucijai Vincentovnai Jucytei, valstietei, netekėjusiai, (rusų kalba, be fotonuotraukos)
c)         Dok. Raudonojo Kryžiaus, algų knygelė, Nr. 1567 išduota gailestingajai seselei Liucijai Vincentovnai Jusis (Jucytei), gimusiai 13 gruodžio 1892 m.
d)        Laiškas rašytas Valstybinio Akušerių kursų vedėjo 1927 m. 5. 30. Kaunas, Laisvės alėja.
e)        Laikinas asmens pažymėjimas, Alytus, 1943.4.21
f)        Asmens pažymėjimas, išduotas Lietuvių sąjungos Furt/ Cabolzburg, Vokietija, 1945.7.12
g)        Darbo pažymėjimai įvairiose DP stovyklose gailestingajai seselei
Hindenburg DP stovykla 1946.9.16; 1947.6.13; 1945 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Reutlingen, Vokietija 1947.6.18 (3 kopijos vertimo į anglų kalbą). IRO ) International Refugee organisation, sesers statuto pažymėjimas 1948.2.24, Heidelberg, Vokietija. (2 kopijos vertimai į anglų kalbą). Gailestingosios sesers pažymėjimas, dirbusios įvairiose DP stovyklose nuo 1945.8 – 1949.3 (3 kopijos į anglų kalbą). Gailestingosios sesers pažymėjimas, dirbo nuo 1947.7.21-1949.5.8 Rebdorf DP stovykla Bavarija, Vokietija.
10 Dok. Liucijos Kairienės dokumentai: Emigracijos į JAV ir ankstyvesni pažymėjimai Vokietijoje.
·        a Triebes, Vokietija, policijos registracijos lapas, 1944.12.14.
·        b Kairių šeimos registravimo pažymėjimas, Triebes, 1944.10.17.
·        c Laikinas užsienio pasas išduotas, Vokiečių Reicho, Greiz, 1944.11.2.
·        d Laikinas asmens pažymėjimas išduotas US Military Government of Germany, 1945.6.4., Triebes, Thuringer-Vokietija.
·        e L. Kairienės sveikatos pažymėjimas – plaučių nuotrauka 1946.11.12.
·        f L. Kairienės registracija USA konsulato Munchene 1948.10.4.
·        g L. Kairienės registracija IRO Schweinfurt centre sveikatos pažymėjimas Nr. 800640, 1949.5.12.
·        h L.K. IRO Grohn, Vokietija pereinamoji stovykla – raupų skiepai, 1949.5.27.
·        i L. Kairienės darbo garantija The Grace Hospital, Detroit. MI. 1948.12.9.
·        j DP Comm. , Washington, DC informacija naujai imigravusiems DP, 1949.
·        k Pakvitavimas už sumokėtą sumą dėl Liucijos Kairienės ir šeimos-Branguolės ir Irenos –kelionės į USA 1949. 10.11.
11. Fotonuotraukos: 1. Dorpato universiteto studentų 1920 m., Iš kairės stovi pirmas Leonardas Šernas – teisininkas, stovi antras profiliu – Stacinskas – medikas;Iš dešinės antroje eilėje pirmas – Karolis Požėla, sėdi Vincas Kairys – medikas.Iš kairės antras Krikščiūnas, pirmas Vytautas Juškys – gydytojas Kaune (fotonuotrauka K. Šulco).
2.Tartu universiteto studentai 1917 metai – Ona Vuljevaitė, Vincas Kairys, Juzė Jančytė-Bytautienė, Karolis Požėla, Stasė Makauskaitė-Gudauskienė, Vladas Kuzma. (fotonuotrauka K. Šulco)
12. Fotonuotraukos: lietuviai studentai Tartų universitete:-a) port. Vincas Kairys, 1916 m.; b) dr. Vladas Kuzma (1914-1917); c) Rygos gimnazijos mokiniai – sėdi 1 – Vytautas Juškys, medicinos gydytojas, 2 – Šernas –teisininkas; stovi: Antanas Juozapavičius – karininkas žuvęs Alytuje ant Nemuno tilto. Palaidotas Alytuje prie bažnyčios, šalia sužieduotinė Ona Vuljievaitė. Apie 1910 metus.
d)  atvirlaiškis, medicinos studentai laboratorijoje, laiškas rašytas V.K. Kairevičiui. 1912 m. balandžio 4 d.
13.  Fotoalbumas priklausęs Liucijai Kairienei-Jucytei iš I pasaulinio karo metųJucytė- Kairienė dirbo penkis metus traukinyje- ligoninėje chirurgine med. Sesele evakuojant iš fronto sužeistus karius į užfrontės ligonines. 1914-1915 metai. Draugų, giminių fotonuotraukos Lietuvoje: grafas Vladas Tiškevičius, Jomantai, Romas Kačinskas, Antanas Dvarionas, Julė ir Regina Dvarionaitės, Benediktas Jomantas – 1921 m., Radziukynai; Fotonuotraukos iš Vokietijos stovyklų 1948 m., Stasys Petrulis.
14.  Fotonuotrauka – Lietuvių studentų  draugija Dorpato universitete apie 1914-1917 m. iš kairės: 1. Vincas Kairys medikas; 2. Jurgis Prelgauskas –medikas; 3.Krikščiūnas – medikas; 4. Leonas Šernas – teisininkas, 5. Stacinskas – medikas, 12 Vincas Tekorius – medikas;  14. Karolis Požėla – medikas; 16. Jonas Gudas – medikas; 18. Vytautas Juškys – medikas; 19 Vladas Kuzma – medikas.15 Dok. U.S. kongreso narių laiškai Lietuvos laisvinimo reikalu 1990-1991 m.Irenos  Kairytės susirašinėjimas.16  Dok. (a)  (nuorašas) Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos išduotas pažymėjimas Vincui Kairiui, gim. 1893 m. rugpjūčio 28 d., kuris pripažįsta jam vidurinės mokyklos mokytojo vardą ir teisę dėstyti vidurinėje mokykloje rusų,  lotynų vokiečių kalbas, istoriją, visuomenės, geografijos, gamtos mokslus bei fizikos ir higienos mokslus bei teisę gauti atlyginimą, kuris mokamas asmenims baigusiems aukštąjį mokslą. Dokumentas patvirtintas Panevėžio notaro antspaudais.Dok.  (b) LR Švietimo Ministerijos  aukštojo mokslo baigimo pažymėjimo priedas išd. Vincui Kairiui 1938 m. Kaune.
17 Dok. Nuorašas, išd.  Tartų universiteto Vincui Kairiui su baigimo pažymiais 1923 m. liepos 27 d. (estų kalba).
18 Dok.  Jurjevo – Tartų universiteto įskaitų knygelė prikl.  Medicinos studentui Vincui Kairiui 1913-1918 m.
19 Dok. Pažyma nr. 25219, išduota Jurjevo – Tartų universiteto Vincui Kairiui, pažyminti, kad jis priimtas į Medicinos fakultetą. 1913 m. rugpjūčio 22 d.
20        Dok. Pažyma  Nr. 11172, išduota  1921 m. liepos 23 d. Lietuvos Vidaus Reikalų piliečių apsaugos departamento Vincui Kairiui ir jo žmonai, pažyminti, kad jis dirba Orlo miesto karo ligoninėje ir yra Lietuvos pilietis laikinai ištremtas į Rusiją. (lietuvių ir rusų kl.)
21        Dok. LR Vytauto Didžiojo Universiteto Matematikos- gamtos fakulteto dekano laiškas  nr. 1709 rektoriui dėl studento Vinco Kairio, 1937 m. rugsėjo 1 d. Kaunas
22        Dok. Jurjevo – Tartu universiteto  medicinos fakulteto pažymėjimas nr. 3533, išd.  Vincui Kairiui 1917 m., patvirtintas Alytaus Notaro 1941 m.
23        Dok. LR Vytauto Didžiojo Universiteto Matematikos-gamtos fakulteto įskaitos lapas, išduotas Vincui Kairiui, 1937 spalio 6 d. (su dėstytojų parašais).
24        Dok. Pažymėjimas, išduotas LR Švietimo ministerijos  Alytaus gimnazijos mokytojui Vincui Kairiui dėl geografijos mokytojų vasaroskursų išklausymo. Kaunas 1935 spalio 21 d.
25        Dok. Pažymėjimas nr.13301, išd. Vincui Kairiui LR Švietimo ministerijos, pažymintis, kad jis išklausė 1934 m. gamtos mokslų mokytojų vasaros kursus.
26        Dok. Darbo pažymėjimas nr. 633. 16, išduotas Vincui Kairiui 1942 m. gegužės 4 d.Alytaus gimnazijos Švietimo tarybos.
27        Dok. Laikinas asmens liudijimas nr. 651 251 išd. Vincui Kairiui 1943 sausio 18 d., galiojantis iki 1945 m. sausio 4 d. , patvirtintas  Alytaus miesto burmistro antspaudais ir parašais.(su Vinco Kairio fotonuotrauka).
28        Dok. Atlyginimo lapelis nr.9 , išd. Vincui Kairiui Alytaus mokyklos mokytojui 1944 sausio 4 d.
29        Dok. Lietuvos generalinės srities socialinio draudimo įstaigos Alytuje draudimo įrašų knygelė, priklausiusi Vincui Kairiui.
30        Dok. Pažymėjimas nr. 553, išd. mokytojui Vincui Kairiui Alytaus gimnazijos 1938 m. rugsėjo 1 dieną, galioja iki jo atšaukimo. (su V. kairio fotonuotrauka).
31        Dok. Pažymėjimas, išduotas Liucijai Kairienei, gyvenančiai Vokietijoje Rebdorfo stovykloje, pažymintis, kad p. L. Kairienė neturi nusikaltimų. Pažyma išduota Amerikos policijos departamento prašymu.
32        Dok. Pažyma nr. 1807, išd. Kairienei Liucijai Jucytei, gim. 1892 gruodžio 13 d. Latvijoje Liepojos mieste , DP stovyklos asmens tapatybės kortelės nr. 800640, gyvenanti Rebdorfo stovykloje, pažymima, kad nusikaltimų neturinti. Pasirašo A. Avižienis Bayern stovyklos policijos viršininkas IRO nr. 3, Rebdorf DP stovykla ir Pranas Jakubaitis Rebdorf DP stovyklos administratorius, 1948 spalio 11 d.
33         Dok. Pažymėjimas  nr.1808, išduotas 1948 spalio 11 d. Kairienei Liucijai Jucytei, gim. 1892 gruodžio 13 d. Latvijoje Liepojos mieste, DP stovyklos asmens tapatybės nr. 800640, JAV imigracinės tarnybos reikalavimu. Pasirašo Pranas Jakubaitis – Rebdorf DP stovyklos administratorius.
34        Dok. Nuorašas išduotas LR Švietimo valdybos Vincui Kairiui, pažymintis, kad jis 1942 m. liepos 17 d. E.K. nr. 4815 gavo aukštojo mokslo teises ir vidurinės mokyklos gamtos mokslo, fizikos ir chemijos mokytojo cenzą ir teises. (4 vnt.)
35        Dok. Mirties metrikų ištrauka iš Ambach lietuvių kolonijos metrikų knygos 1947 m. Nr. 1 , kurioje pažymima, kad Vincas Kairys mirė 1947 m. birželio 16 d.  Amberg sanatorijoje, liudijimas Nr. 247 1947 liepos 14 d. pasirašo stovyklos administratorius Pranas Jakubaitis. (liet. kl.)
36        Dok. (vertimas iš lietuvių kalbos ) Mirties metrikų išrašas Ambacho liet. kolonijos metrikų knygos 1947 m. Nr. 1.
37        Dok. (kopija) Franckaičių šeimos metrika, 1908 m. Labgirio kaimo, Eržvilko apskrities, Kauno gubernijos
38        Dok. Pažymėjimas Nr. 970, išd. Vincui Kairiui Eržvilko apskrities, Kauno gubernijos vidaus reikalų ministerijos, 1904 m. rugpjūčio mėn. 3 d., patvirtinantis, kad gubernija neturi jokių pretenzijų. (rusų kl.)
39         Dok. Pažyma  Nr. 1325 išd. Vincui Kairiui, gim. 1893 m. rugpjūčio 28 d. Eržvilko apskrities, Raseinių apylinkės, Kauno gubernijos Labgirio km., kad  Vincas Kairys priklauso Labgirio kaimo seniūnijai.(rusų kl.)
40        Dok. Pažyma Nr. 002292, išd. Vincui Kairiui, gim. 28. 8 1893, 1947 m. liepos 16 d. Amberg’o DP Vokietijos stovykloje apie mokesčių mokėjimą Pasirašo Georg Kilian  Ansberg’o stovyklos viršininkas. (vokiečių kl.)
41         Dok. Pasas Nr. 241, išduotas 1908 m. Eržvilko apskrities, Raseinių apylinkės, Kauno gubernijos Labgirio km. gyventojui  Vikentij Nikodimovič Kairevič. (rusų k.)
42        Dok. VDU Matematikos – Gamtos fakulteto dekano rašto nuorašas dėl Vinco Kairio Kairevičiaus egzaminų, išlaikytų Tartu universitete, užskaitymo  VDU. 1937 10 06.
43        Zenono ir Elenos Živatkauskų kvietimas Kairiams dalyvauti sutuoktuvių 25 metų progos jubiliejuje. 1933 08 12.
44        Alytaus gimnazijoje laikomo vėžlio nuotrauka. 1935 m.
45        “Gamtos draugas” “Kosmo” priedas 1936 m.
46        Dok. Pažymėjimas Nr. 392, skirtas karinei vadovybei, išduotas Voroneže 1918 lapkričio 26 d. Kairiui (Vikentij Nikodimovič Kairevič), kad yra penktojo kurso medicinos studentas.
47        Dok. Pažymėjimas Nr. 270, išduotas 1919 Voronežo valstybinio universiteto dekano Kairiui (Vikentij Nikodimovič Kairevič), kad jis priimtas į medicinos studijas.
48        Jurjevo – Tartu universiteto liudijimas Nr. 36, kad Kairys (Vikentij Nikodimovič Kairevič), gimęs 1983 08 28 yra universiteto studentas.
49        Kn. “Lietuva, šalis mano brangioji”, išl. lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis.
50        Dok. IRO pažyma Nr. 1808, išduota Liucijai Kairienei (Jusytei), gimusiai 1892 12 13 Liepojoje, gyvenančiai Rebdorfo DP stovykloje, dėl emigracijos į JAV.
51        Stanislovo ir Valerijos Kriaučiūnų “Individual income tax return” už 1946 m.
52        Dok. Emigracijai į JAV reikalingi dokumentai:
a) Affidavit of support, kuriame liudijama, kad S. ir V. Kriaučiūnai įsipareigoja remti Liuciją Kairienę, Ireną Kairytę ir Banguolę Kairytę šioms atvykus į JAV. Dok. išd. 1948 03 23. (originalas ir kopija)
b) IRS raštas Kriaučiūnams, kad siunčia “Individual income tax return” už 1946 m. kopiją, išd. 1948 01 30.
c) Stanislovo ir Valerijos Kriaučiūnų “Individual income tax return” už 1946 m.
d) Banko pažyma, kad Stanislovas ir Valerija Kriaučiūnai banke turi 8,757,11 dol. sąskaitą. Išd. 1948 03 16.
e) Detroito miesto iždininko raštas Amerikos konsului, kur ir kaip Valerija
Kriaučiūnienė (Viola Krauchunas) mokėjo mokesčius, išduotas 1948 02 04 (originalas ir kopija)
53        Dok. BALF įstaigos Europoje laiškas L. Kairienei, rašytas 1949 01 28 d., apie tai, kad jai yra surastas JAV buto ir darbo užtikrinimo davėjas ir tolimesni nurodymai, ką daryti, norint emigruoti į Ameriką.
54        “Per Atlantą”. Laikraštis, kurį leido iš Vokietijos į Ameriką keliaujantys lietuvių emigrantai, leistas 1949 05 31 – 06 10.
55        Anketa, kurią reikia užpildyti emigruojant į JAV
56        L. Kairienės asmeninė anketa, užpildyta 1945 06 29 dėl emigracijos į JAV (anglų k.)
57        Dok. Liudijimas ,išd. 1949 04 05, kad L. Kairienė gim. 1982 12 13 gyveno DP stovykloje 1945 10 20 – 1947 07 20. (vok. k.)
58        Dok. L. Jusytės ir v. Kairio santuokos liudijimo vertimas iš rusų į anglų kalbą, išd. 1948 02 04, pasirašytas ir notarizuotas P. Žemaičio ir B. Jodelės.
59        Emigracijai reikalinga anketa, kurią turėjo užpildyti kiekvienas norintis emigruoti į JAV.
60        Dok. Laivo  “USAT general W.G.Haan”, kuriuo iš Vokietijos į Ameriką keliavo lietuvių emigrantai, taisyklės (vok. k.)
61        Dok. Pažyma apie rentgeno tyrimą, išduota L. Kairienei 1948 03 19 Rebdorfe.
62        Dok. medicininė pažyma, išduota L. Kairienei 1949 04 06 Rebdorfe.