KARUŽIENĖ

KARUŽIENĖS ARCHYVAS
REG. NR. 13603

 

1 DĖŽĖ

1.        Sofijos ir Juozo Graužinių albumas po 1960 m. Čikagoje.
2.        Graužinių šeimos albumas
3.        Sofijos ir Juozo Graužinių šeimos albumas nuo 1958 m. Čikagoje ir kelionėse
4.        Sofijos ir Juozo Graužinių šeimos albumas po 1958 m. Čikagoje ir kelionėse: D. Darienė, S. Garmienė, Jatuliai, Butkienė, A. Karuža, Pranckevičiai ir kt.
5.        Graužinių šeimos albumas
6.        1948-1958 m. Sofija ir Juozas Graužiniai Kolumbijoje – Pietų Amerikoje.
7.        Sofijos ir Juozo Graužinių vestuvių 50 m. jubiliejaus albumas.
8.        Graužiniai Kolumbijoje 1948 – 1958 – albumas
9.        Kauno ir asmeninės nuotraukos 1926 – 1936 m.
10.        Vokietijos ir Austrijos DP stovyklų laikų albumas 1946 – 1948 m. Bad Cannstatt 1946, Stutgartt 1946 , Hinterzanten 1947; Bavarija – Austrija; Ckiemsee – Ponų sala 1947 m., Sehweigmatt 1948, Tubingen 1948, Stutgartt “Šviesos” stovykla 1948 – 1949, Fishen 1948, Fellbach
11.        Šeimos nuotraukos iš Zürich 1924 – 1925 Jonas ir Pranė Mašiotai; Regina, Pupa. Albumas gautas iš Baniutės Mašiotaitės – Kronienės 1989 m.
12.        1948-1958 m. E. Petrauskaitė, Sofija ir Juozas Graužiniai Kolumbijoje – Pietų Amerikoje.(1 vokas)
13.        Graužinis Kalifornijoje (1992 – 1997) (1 vokas)
14.        1974 m. šeimos nuotraukos
15.        Žymuo J. ir S. (Petrauskaitės) Graužinių auksiniam jubiliejui 1979 m. Čikagoje
16.        S. Graužinienės – Petrauskaitės mirties pranešimas 1992 I 28

 

2 DĖŽĖ

1.        Sofijos ir Juozo Graužinių šeimos albumas: J. Sugintai 1952, I. Kairytė 1952, M. J. Sugintai 1952 ir kt.
2.        Šeimos albumas: grupė lietuvių 1939 m. Čekoslovakijoje, Daugirdai, Snarskiai, Bykov-Mys lietuvių jurta M. Giedrienė 1950, Krikščiūnai, Sodoniai, Karvelienė, Karužai, Butkai, Nainiai; Sovietinės Lietuvos vaizdai
3.        In memoriam mirus Onai Petrauskaitei Krikščiūnienei 1965 06 24
4.        O. Krikščiūnienės – korp. “Giedra ” vėliavos kūmos daiktai:
5.        a) laikraščių iškarpos, laiškas apie pakėlimą į garbės narius; O. Krikščiūnienės laiškas ČALM abiturientams (rankr.), Krikščiūnienės – Petrauskaitės Darbo leidimas, išduotas Eggerstedt, Vokietijoje 1949 02 14; V. Čižiūno užuojauta mirus prof. dr. J. Krikščiūnui 1947 m.; P. Ancevičiaus ir J.  Kardelio liudijimas, kad prof. J. Kriščiūnas ir jo sūnus Juozas 1944 rugpjūtį buvo Rygos kalėjime, iš kur išsiųsti į Vokietiją, išd. 1946 12 18 Detmolde, Vok.; J. Kriščiūno mirties liudijimo vertimas į anglų k., išduotas 1949 03 29 Pinneberge, Vok. ; kvitas, Užuojauta mrs. Kriščiūnienei dėl vyro mirties
b) užuojautos ir padėkos O. Krikščiūnienei mirus, užuojautos laiškai, šventi paveikslėliai, padėka O.Krikščiūnienei už dalyvavimą Chicagos BALF rinkliavoje ir auką.
6.        Korporacijos “Giedra” kepuraitė ir juostelė, priklausiusi O. Krikščiūnienei, korporacijos “Plienas” kepuraitė, priklausiusi Karužai.
7.        Šv. Kryželis (metalas)
8.        J. Krikščiūno Knyga “Žemės ūkio vadovas” – nuotraukų negatyvai
9.        Padėka ir laiškas O. Krikščiūnienei nuo BU Lietuvių Studentų Ateitininkų draugovė 1949 Pinneberg, VOkietija
10.        “General Blatford” Laivo žiniaraštis 1949 vok.k.; “Mūsų laivo laikraštis” 1949 Nr. 1 – 3, 5 – 6 (liet. k)
11.        Lietuvos šaulių nuotraukos 1933 – 1938; šauliai JAV.
12.        BALF darbuotojai Čikagoje – 4 nuotr.
13.        Kortos su velnių atvaizdais
14.        Skaidrės iš A. Žmuidzinavičiaus velnių kolekcijos 1992 m.
15.        Z. Petrauskaitės Lietuvos universiteto studento asmens liudijimas išd. 1925 10 27,  S. Graužinis sveikatos draudimo kortelė, S. Graužinis SS kortelė, S. Graužinis asmens tapatybės (ID) kortelė, S. Graužinis Lietuvos Respublikos užsienio pasas, išduotas Lietuvos pasiuntinybės Londone 1947 08 14.
16.        R. Karužos, studijuojančio statybą, studento žinių lapas, išduotas Fellbache, Vok.
17.        Nuotraukos: Kauno meno mokyklos mokiniai 1938, 1939 m. (2 vnt.), ČALM nuotraukos
18.        O. Krikščiūnienės asmeninės nuotraukos: Hamburg – Pinneberg 1947 – 1949 Pabaltijo universitetas
19.        Korporacijos “Neo Lithuania” nuotraukos
20.        “Giedros” korporacijos Čikagoje nuotraukos
21.        Čiurlionio, Čiurlionytės, Zubovų, Karužų giminės nuotraukos
22.        Lietuvių DP stovyklos Vokietijoje nuotraukos (kai kurios su parašais)
23.        Kriaučiūnų, Karužų Graužinių asmeninės nuotraukos (2 vokai)
24.        Jurgio Rimvydo laiškas dr. Garmui 1947m. (rankr.); Romano Karužos portretai
25.        Nepriklausomos Lietuvos laikų nuotraukos
26.        Parodų programos, PLI lankstinukas, A. Rimavičiaus mirties minėjimas
27.        Audėno laiškai Kriščiūnienei 1963, 1965 m. dėl monografijso apie J. Kriščiūną; J. Audėno monografija apie J. Kriščiūną (spausdinta “Drauge”)
28.        F. Manelio, V. Čivinsko (2) laiškai Kriščiūnienei 1949 m., 1947 m. laiškai Kriščiūnienei vok. k. (F. Tobs)
29.        J. Karvelio liudijimas, kad jis sutinka apgyvendinti O. Kriščiūnienę 3 kambariuose savo name, pasirašytas 1948 10 2; Pinebergo mokyklos direktoriaus liudijimas, kad O. Kriščiūnienė dirbo istorijos mokytoja 1949 m.; J. Petrausko ir E. Jankaitytės vestuvių liudijimas, pasirašytas vysk. V. Brizgio 1956 11 28; O. Kriščiūnienės – Petrauskaitės paso vertimas į anglų kalbą; O. Kriščiūnienės – Petrauskaitės lietuviškas pasas, išduotas 1927 m. lapkričio 27 d. Šiaulių miesto ir apskrities policijos vado;  Laidotuvių pažymėjimas, išduotas 1947 12 08 Hamburge O. Kriščiūnienei.
30.        Šarūno Žukausko reikalu dokumentai: spaudos iškarpos, nuotraukų kopijos, B. Žukauskienės (motinos) laiškas  1979 m,.  Liudos Č. laiškas 1979 m.
31.        Petrauskų giminės genealoginis medis – sudarė T.Petrauskaitė – Mažeikienė