LEONARDAS ŠIMUTIS

LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAS /JR
Reg Nr. 13737  


DĖŽĖ NR. 1

Aplankas nr. 1. Lithuanian Folkdance
II dalis. Tautinių šokių charakteris ir kūryba /Nijolės Pupienės straipsnis Lietuvių
tautinių šokių istorija/
Natos. Katinėlis.
Uodas
Aguonulė
Sėjau rūtą, sėjau mėtą
Pas močiutę augau
Žiogeliai
Jievaro tiltas
Mikita
Oželis
Klumpakojis
Pasiutpolkė
Šokis ir jo muzika /Paruošė Faustas Strolia/
+ 3 lapeliai su užrašais

Vokas nr. 2. Xeroxed Copy of Masters Dissertation
Leonardas Joseph Simutis. Lithuanian Music and the Characteristics of the
Lithuanian Folk-Songs. 86 p.                         2 egz. kopijų

Nuotrauka – Amerikos Lietuvių Kongresas. 1945, lapkričio 29-30 d. ir gruodžio 1 d.
Congress Hotel, Chicago /suvyniota/.

Aplankas nr. 3. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. His Life and Music. Danute
Stankevičius Liauba – 1981. /ant rankraščio Danute Staskevicus/ 109 p.
Laiškas         D. Liauba                         L. Šimučiui                         1984 08 21
Laiškas         L. Šimutis                         D. Liaubai                        1984 11 11
Vokas su įrištu knygos egzemplioriumi /rotaprintuotas?/
Šv. Jurgio Bažnyčia, Shenandoah, PA giesmės /lankstinukas/
2 M. K. Čiurlionio paveikslų kopijos
+ lapelis su užrašais ir 2 minėtos knygos lipdukai

Meno kūrinių reprodukcijos /atskiri lapai/
Zikaras. Vaikiukas su šuniuku.
Zikaras. Kristus.
Zikaras. Prancescodi di Rimini pragare.
Zikaras. Išgelbėk mus.

Knyga 8 lietuviškos tautiškos dainos. Vyriškam ir maišytam chorui sutaikytos. J.
Naujalis.
Knyga Istoriszki pritikimai isz Ukininku Gyvenimo Lietuvoje. Įdėtas lapelis su
komentaru – Jurgis Bielinis (knygnešys)
Žurnalas Muzikos menas. 1924. Nr. 5/6.
Katalogas LMA Dainavos dvidešimtmetis.39 p.

Aplankas nr. 4
Šiaurės Amerikos Lietuvių Muzikos Sąjungos Biuletenis. Čikaga, 1989 m. liepos
mėn. Nr. 3.                                 3 originalai + 7 kopijos

Aplankas nr. 5
II Dainų seminaro registracijos blankas – maketas ir parengtas.
Šiaurės Amerikos Lietuvių Muzikos Sąjungos Biuletenis. Čikaga, 1990 m. liepos
mėn. Nr. 4.                                 4 originalai + 1 kopija

Atskiri leidiniai
Muzikos Žinios. Šiaurės Amerikos Lietuvių Muzikos Sąjunga. Biuletenis. Čikaga,
1985 m. gruodis. Nr. 1.
Šiaurės Amerikos Lietuvių Muzikos Sąjungos Biuletenis. Čikaga, 1991 m. liepos
mėn. Nr. 5.
Šiaurės Amerikos Lietuvių Muzikos Sąjungos Biuletenis. Čikaga, 1992 m. liepos
mėn. Nr. 6.                                 3 egz.
Šiaurės Amerikos Lietuvių Muzikos Sąjungos Biuletenis. Čikaga, 1995 m. birželio
mėn. Nr. 9.

Atskiri lapai
Dainų Šventės Anketų Daviniai. 1988 m. rugsėjis. 2 psl.
Laiškas        R. Kliorienė                Faustui /Stroliai.                1988 01 15
Laiškas        F. Strolia                                                1988 02 20
Laiškas        V. Ventar??                Faustui /Stroliai/                1988 03 29
Laiškas        K. Skaisgirys        Faustui /Stroliai/                1988 09 19
Laiškas        D. Viskontienė        Faustui /Stroliai/                ?
Chorų vadovų sąrašas

Iškarpos iš laikraščių:
Muzikos šventei aukojo [Aplink mus] Draugas 1991 03 23
Nuotrauka – pagerbti choristai. Draugas 1991 02 07
Iš lietuviško gyvenimo. Karys /nuotraukoje L. Šimutis tarp kitų ALT Vykdomojo
komiteto narių/
Nekrologas Bronius Voveris (1913-1989)
+ Laiškas                 K. Skaisgirys        L. Šimučiui                        1989 09 26
+ Laiškas                 L. Šimutis                K. Skaisgiriui                1989 10 14 /2 egz./

Aplankas nr. 6
Muzikos Žinios. Šiaurės Amerikos Lietuvių Muzikos Sąjunga. Biuletenis. Čikaga,
1986 m. gruodis. Nr. 2.                                11 egz.

Aplankas nr. 7
Margutis 1933 m. liepos 25 d. [apie Dariaus ir Girėno skrydį]

G. Kviklio koncerto programa
+ Kvietimas į koncertą
+ Koncerto apžvalga /L. Šimutis/

Nuotrauka / choras ?/

A. Žmuidzinavičiaus paveikslo Dzukų bajorų kaimelis reprodukcija

Knygutė Kosciusko. By Thomas Shamis. 23 p.
Knygutė J. Prunskis. Lithuania. Chicago, 1976. 32 p.
Leidinys Muzikos Žinios. 1961 m. nr. 1.                 2 egz.

Natos /dideli lapai/
Plaukia Nemunėlis. ?
? Vl. Jakubėnas. I veiksmas.
? II veiksmas.
? III veiksmas. I paveikslas. Gintaro pilis.

Muzikos kūrinių natos
Visuomet Širdis Surakinta. Parašė A. Aleksis.
Mes grįšim ten. Parašė A. Aleksis.
O pažvelki. Parašė A. Aleksis.
Meile Uždegta Krūtinė. Parašė A. Aleksis.
Skrenda, Lekia Mūsų Mintys. Parašė A. Aleksis.
Lietuvos Vyčių Daina. Muzika A. Aleksio.
Graži Čia Giružė. Parašė A. Aleksis.
Ak, Myliu Tave. Parašė A. Aleksis.
Trys dainos. Parašė A. Aleksis.
Trisdešimtis Dainų Dviems Balsams. Parašė A. Aleksis. 1922.
Keturiolika Dainų Mišram Korui. Parašė A. Aleksis. 1922.
Kalėdų Balsai. Surinko ir sutvarkė J. Šaučiunas. 1949.

Lithuanian Bulletin. Nr. 11. November, 1947
Lithuanian Bulletin. Nr. 12. Dezember, 1947.
Pasaulinės Parodos Lietuvių Dienos Jungtinių Š. Amerikos Lietuvių Chorų Dainos.
1939 m. rugsėjo 10 d., New York.                        17 egz.
Lithuanian folk Songs. Lietuvių liaudies dainos. By J. Stankūnas-Stanton.
J. Stankūnas-Stanton. On Strings of Song. Dainų gijos.
The Eucharistic Congress as Reported in The Chicago Tribune. 1926. 40 p.
Lietuvių Tautos Pasiaukojimas Jėzaus Širdžiai. Albumas.         2 egz.
Kalėdų Balsai. Surinko ir sutvarkė J. Šaučiunas. 1949.
JAV ir Kanados Lietuvių Dainų Šventės 1956 m. Repertuaras. Chicago, 1955.
J. Žilevičius. Jaunas Dainininkas. II dalis.

Vokas nr. 8. A complec of solo and duets songs /J. Stankūnas-Stanton/
4 Ko vėjai pučia
5 Pas motinėlę
6 Jojau per dieną
10 Per šilą jojau
11 Sodžiaus idilija
12 Debesėliai
14 Nemunėlis
16 Vakarinė
17 Už upelių
20 Namai
21 Karaliūnė
22 Šilo vėsa
23 Aš skrajoju
24 Kalneliais
25 Kai turėjau
26 Kėlė motinėlė
27 Minutės
28 Humoresque
34 Žiburėlis
35 Vyturėlis
37 Barcarole
38 Išėjo mergelė
39 Mergelė uogavo
41 Augo putinas
45 Rami naktis
46 Laukiu tavęs
47 O koks gražus
49 Ką močiute padarei?
50 Pražydo sodas
51 Upelis
52 Mergaitė
55 Po lietsargiu
58 Nakties svajonės
60 Sesulei dainos
62 Gyvenimas mano
63 Valelėj augau
64 Impromptu
66 Lietuviška rapsodija
67 Panemunėj
71 Nocturne
72 Jaunystės maršas
73 Suite
76 Irenos valsas
77 Pavasario daina
78 Vai pūtė pūtė
82 Oi eičiau

Vladas Jakubėnas. Mano pasaulis. My World. Muzikinė poema mišriam chorui,
solistų kvartetui ir simfoniniam orkestrui. Chicago, 1990.                 3 egz.

Aplankas nr. 9.
Vladas Jakubėnas. Mano pasaulis. My World. Muzikinė poema mišriam chorui,
solistų kvartetui ir simfoniniam orkestrui. Juodraštis.

Aplankas nr. 10.
Vladas Jakubėnas. Mano pasaulis. My World. Muzikinė poema mišriam chorui,
solistų kvartetui ir simfoniniam orkestrui. Juodraštis.

Atskiros straipsnių kopijos /Vl. Jakubėno straipsniai spaudoje/
Tautos muzikalumas. Dienovidis. 1940, nr. 4.
Sergiejus Prokofjevas. Vairas. 1933, nr. 11.
Muzikos apžvalga. Vairas. 1936, nr. 10.
I. Dobrovenas dirigavo simfoniniam orkestrui. Liet. Aidas. 1938 11 08.
„Kitežas“ su M. Rakauskaite. Lietuvos Aidas. Nr. 232. 1937 05 26.
Violončelisto Emanuelio Feuermano koncertas. Lietuvos Aidas. Nr. 163. 1937 04
14.
Atnaujintoji „Butterfly“. Lietuvos Aidas. Nr. 161. 1937 04 13.
N. Zaniauskaitė – nauja Tatjana „Eug. Oniegine“. Lietuvos Aidas. Nr. 151. 1937 04
08.
Danų pianistės France Ellegaard fortepijono vakaras. Lietuvos Aidas. Nr. 149.
1937 04 06.
Policijos orkestro ir choro koncertas. Lietuvos Aidas. Nr. 447. 1938 10 04.
Antroji A. Račiūno simfonija radiofone. Lietuvos Aidas. Nr. 462. 1938 10 12.
„Otello“ (Nauja operos premjera). Lietuvos Aidas. Nr. 470.1938 10 17.
G. Grinienės debiutas „Traviatoje“. Lietuvos Aidas. Nr. 121. 1932 03 18.
Religinės muzikos koncertas. Lietuvos Aidas. Nr. 113. 1932 03 12.
J. Haydno „Pasaulio sutvėrimas“ (Naujas šaulių choro pastatymas). Lietuvos Aidas.
Nr. 237. 1937 05 30.
Aklo pianisto Imre Ungaro koncertas. Lietuvos Aidas. 1938 12 17.
Šveicarų pianisto Andriūno Aeschbacherio koncertas. Lietuvos Aidas. Nr. 524.
1938 11 18
Žymus estų muzikas prof. Juhan Aavik Kaune. Lietuvos Aidas. Nr. 530. 1936 11 22.
Bažnytinis koncertas Ev. Bažnyčioje. Lietuvos Aidas. Nr. 530. 1936 11 22.
I akademinis koncertas universitete. Lietuvos Aidas. Nr. 532. 1938 11 23.
A. Ponchieli ir jo opera „Lietuviai“ (I Lithuani). Lietuvos Aidas. Nr. 538. 1938 11 26.
J. Brahmso dvigubas koncertas radiofone. Lietuvos Aidas. 1938 12 02.
Centrinio „Jaunosios Lietuvos“ choro koncertas. Lietuvos Aidas. Nr. 556. 1938 12
07.
Jaunosios Lietuvos galutinių chorų varžybų proga. Lietuvos Aidas. Nr. 558. 1938
12 09.
Šių metų operos sezonas. Lietuvos Aidas. Nr. 274. 1937 06 22.
Simfonijos koncertas. Lietuvos Aidas. 1937 05 25.
Darbo rūmų choro koncertas. Lietuvos Aidas. Nr. 186. 1937 04 28.
J. Štarkos vyrų choro koncertas. Lietuvos Aidas. Nr. 182. 1937 04 25.
Fr. V. Hoeslinas diriguoja Beethoveną ir Vagnerį. Lietuvos Aidas. Nr. 173. 1937 04
20.
Darbo Rūmų koncertas. Lietuvos Aidas. Nr. 567. 1938 12 14.
Lietuviškoji dainininkė (V. Jonuškaitės jubiliejaus proga). Vairas. Nr. 1. 1936. P. 64-
66.
J. Štarkos vyrų choro koncerto proga. Lietuvos Aidas. Nr. 177. 1937 04 22.
Gimnazijų chorų varžyboms pasibaigus. Lietuvos Aidas. Nr. 266. 1937 11 ?
Giuseppe Verdi (jo gimimo 125 metų sukaktuvės). Lietuvos Aidas. Nr. 468. 1938
10 ?

Vokas nr. 11. Vl. Jakubėno straipsnių kopijos:
Mozarto „Don Juanas“. Vairas. Nr. 1. 1934. P. 67-69.
Muzikos apžvalga. Vairas. Nr. 5. 1934. P. 65-66.
Tautiškos muzikos kultūros problemos (Mokyklų reformos proga). Vairas. Nr. 5.
1934. P. 88-92.
Muzikos apžvalga. Vairas. Nr. 1. 1935. P. 69-71.
Muzikos apžvalga. Vairas. Nr. 2. 1935. P. 212-214.
Muzikos apžvalga. Vairas. Nr. 3. 1935. P. 352-354.
Muzikos apžvalga. Vairas. Nr. 4. 1935. P. 473-475.
Šio sezono muzikos apžvalga. Vairas. Nr. 6. 1935. P. 199-204.
Chorai, jų reikšmė ir organizacijos galimumai. Vairas. Nr. 7-8. 1935. P. 351-355.
Iš kelionės po Europą (Muziko įspūdžiai). Vairas. Nr. 9. 1935. P. 73-78.
Muzikos apžvalga. Vairas. Nr. 11. 1935. P. 329-331.
Muzikos apžvalga. Vairas. Nr. 12. 1935. P. 458-460.
? Latvių muzika. Vairas. Nr. 12. 1935. P. 461-462.
Muzikos apžvalga. Vairas. Nr. 3. 1936. P. 307-310.
Nauja lietuviška opera – A. Račiūno „Trys talismanai“. Vairas. Nr. 4. 1936. P. 429-
431.
Muzikos apžvalga. Vairas. Nr. 4. 1936. P. 431-432.
Muzikos apžvalga. Vairas. Nr. 5. 1937. P. 62-64.
Muzikos apžvalga. Vairas. Nr. 3. 1937. P. 345-348.