N. JANKUTĖ-UŽUBALIENĖ

NIJOLĖ JANKUTĖ UŽUBALIENĖ
Reg. Nr. 13686

1.        Knygų recenzijos, spausdintos “Drauge”, “Laiškai lietuviams”, skaitytos “Margučio” literatūrinėje valandėlėje. 2000-2003 m.
2.        Laikraščiai ir žurnalai, kuriuose spausdinti N. Jankutės Užubalienės kūriniai, recenzijos ir t.t.: “Dienovidis”, “Laiškai lietuviams”, “Naujasis dienovidis”.
3.        N. Jankutės Užubalienės Pedagoginio lituanistikos instituto įvairių semestrų darbai.
4.        N. Jankutės Užubalienės Pedagoginio lituanistikos instituto baigiamasis darbas “Literatūrinės kritikos bei recenzijos pagrindai ir beletristinio kūrinio analizė” bei įvairūs semestrų darbai.
5.        Pedagoginio lituanistikos instituto lietuvių kalbos ir literatūros semestriniai darbai.
6.        Pedagoginio lituanistikos instituto korespondencija 1963-1968.
7.        Pedagoginio lituanistikos instituto studentams V-VIII klasėms Kalbos istorijos, sintaksės, kirčiavimo pamokos ir pratimai. 1968-1970
8.        “Lietuviai televizijoje” programų skriptai 1966-1968.
9.        Literatūrinių vakarų, vakaronių programos, laikraščių iškarpos, atsiliepimai.
10.        Marijos seserų vienuolyno Putnam, CT rėmėjų organizuotų mados parodų Čikagoje programos, laikraščių iškarpos 1970-1982
11.        PLI teminiai darbai, pamokų planai, užrašai
12.        Poezijos vakarų, minėjimų programos, laikraščių iškarpos, kvietimai
13.        Straipsnių lituanistinėmis temomis iškarpos
14.        Knygos “Kelios istoriškos dainos” kompiuteriu surinkta kopija.