P. DAILIDĖ: MATEMATIKAS, TEISININKAS, POLITIKAS

PRANO DAILIDĖS ARCHYVAS
REG. NR. 11264

 

1 DĖŽĖ

1. P. Dailidės laiškai

P. Dailidės laiško “Sandaros” redaktoriui kopija 1953 01 17
P. Dailidės laiško Lietuvos konsului Čikagoje dr. P. Daužvardžiui kopija 195012 18
P. Dailidės laiško L. Šimučiui kopija 1961 05 24
P. Dailidės laiškų Lietuvos generaliniam New Yorke J. Budriui  kopija 1964 05 28, 1955 12 28, 1958 12 30;
P. Dailidės laiško Juozui Audėnui, “Lietuvos” redaktoriui kopija 1953 11 16, 1952 04 19
P. Dailidės laiško Lietuvos atstovui JAV P. Žadeikiui kopija 1951 01 24; 1957 03 21
P. Dailidės laiško Bernardui Brazdžioniui, “Lietuvių dienų” redaktoriui kopija 1957 02 28; 1957 03 15; 1957 03 25; 1957 04 20; 1957 05 09; 1957 11 05
P. Dailidės laiško konsului J.Kajeckui kopija 1959 12 16; 1964 05 29
P. Dailidės laiško L. Šimučio akademijos-pagerbimo rengimo pirmininkui 1961 05 06
P. Dailidės laiško Broniui K. Balučiui, jo pagerbimo proga kopija 1954 12 17 ir
kvietimas į B.K. Balučio pagerbimą.
P. Dailidės laiško inž. A. Rudžiui kopija 1958 09 14
Laiškas politiniais klausimais dėl Baltijos valstybių ir Maskvos santykių. Adresatas nenurodytas. 1959 11 06
P. Dailidės laiško “Darbininko” redakcijai kopija (politiniai klausimai) 1959 10 27
Stasio Lazdinio laiškas P. dailidei dėl straipsnio “Darbininke” politiniais klasuimais 1959 11 02
P. Dailidės laiško dr. A. Trimakui, Lietuvos rytų studijų komisijos pirmininkui, 1956 02 04
P. Dailidės laiško Pranui Saladžiui, lietuvių veteranų sąjungos “Ramovė”
Rochesterio skyriaus pirmininkui kopija 1961 10 30 Syracuse
P. Dailidės laiško “Naujienų” redaktoriui kopija 1955 08 19 Syracuse ir “Naujienų” straipsnio, kuriame aptariama Dailidės rašinys iškarpa.
P. Dailidės laiško  Andriušaičiui kopija Syracuse 1951 04 16; 1951 03 28
P. Dailidės laiškas “The Times” dėl 1945 m. paskelbtos neteisingos informacijos apie P. Dailidę paneigimo. Lietuvių (rankraštis) ir anglų (mašinraštis) kalbomis.
P. Dailidės laiško Lietuvių enciklopedijos redaktoriui dr. Vincui Maciūnui dėl medžiagos Lietuvos himno istorijai kopija Syracuse, 1964 11 28
P. Dailidės laiško prel. M. Krupavičiui kopija Syracuse 1963 11 07, 1963 07 18 (apie brolio Jono likimą)
P. Dailidės laiško Vytautui Alseikai kopija Syracuse 1955 01 15 (apie ELTA)
P. Dailidės laiško  senatoriui W. Knowland kopija Syracuse 1954 11 26 (anglų k), senatoriaus atsakymas.
P. Dailidės laiškas dėl Tėviškės žiburiuose išspausdinto straipsnio apie vaistų siuntas į Lietuvą.
Onos Dailidė laiškas Alei ir Simui Velbalsis 1971 01 11
P. Dailidės laiškų kopijos Broniui Nemickui, Lietuvos žinyno komisijos pirmininkui
Syracuse 1952 09 29; 1952 08 11; 1952 06 01; 1952 07 03;

2. Laiškai P. Dailidei

Juozo Audėno laiškas P. Dailidei (prašo atsiminimų) 1952 04 15, NY
Juozo Audėno laiškai A.S. Trečiokui 1967 01 19; 1964 12 31
Valdo Adamkaus laiškas P. Dailidei – prašymas rinkti parašus po peticija JAV prezidentui dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymo.
B. Dirmeikio laiško P. Dailidei laiškas 1954 01 25; 1954 04 05
Br. Nemicko laiško P. Dailidei kopija 1952 04 30; 1952 06 27; 1952 08 11
A.        Trimako laiškas P. Dailidei 1956 01 24
Leonardo Valiuko laiškas P. Dailidei 1960 06 05
Simo sužiedėlio laiškas P. Dailidei 1954 01 31
R. Saladžiaus laiškai 1961 10 23; 1961 11 14; 1961 11 20
Klemenso Prielgausko laiškas 1951 02 27
Bronio Railos laiškai 1949 03 16; 1949 04 13; 1949 06 20
Antano Rudžiop laiškas P. Dailidei 1958 08 29
R. Oller laiškas Pr. Dailidei 1955 11 04
Vinco Maciūno laiškas p. Dailidei 1964 11 02
Juozo Lingio laiškai P. Dailidei 1947 03 29; 1947 08 28 Stockholmas
J. Kajecko laiškai P. dailidei 1963 m.
Antano Bendoriaus laiškai P. Dailidei 1963 12 02; 1963 12 23
Bernardo Brazdžionio laiškai P. Dailidei 1957 06 22; 1957 05 03; 1957 03 18; 1957 02 20

3. Prano Dailidės straipsniai

I Albumas
Sandaroje: 1948 – 1955 (pasirašyta P. Dailidė, slapyvardžiu Girkantas) Lietuvos išlaisvinimo, bolševikinio režimo ir kt.  komunistinio režimo klausimais visame pasaulyje, (iš viso apie 300 straipsnių).

II albumas
Straipsniai “Sandaroje” 1955 – 1959 Lietuvos išlaisvinimo, bolševikinio režimo ir kt.  komunistinio režimo klausimais visame pasaulyje, (iš viso apie 250 straipsnių)

III albumas
Straipsniai Sandaroje 1960-1961 Lietuvos išlaisvinimo, bolševikinio režimo ir kt.  komunistinio režimo klausimais visame pasaulyje, (iš viso apie 120 straipsnių) pvz.:

IV albumas
Straipsniai Sandaroje 1962-1964 m. Iš viso apie 85 straipsnius Lietuvos išlaisvinimo, bolševikinio režimo ir kt.  komunistinio režimo klausimais visame pasaulyje.

V albumas
Straipsniai Vienybėje, darbininke, Lietuvių kelyje, tėvynėje ir kt. (pasirašyta P. Dailidė, slapyvardžiu Gražiškis) (apie 35 straipsnius)

VI – VIII albumai
Straipsniai Drauge 1947-1964

4. Prano Dailidės straipsnių “Drauge” sąrašas (507 straipsnių pavadinimai)

5. Prano Dailidės straipsniai, paskelbti spaudoje užsienyje (tremtyje). Slapyvardžiai
Girkantas, dr. Girkantas, Dr. P. Gražiškis, V.I.Karas. (765 straipsnių pavadinimai)

 

2 DĖŽĖ

6. Prano Dailidės atsiminimų “Tremties kelias”, išspausdintų 1965 m. “Drauge” laikraščių iškarpos.

7. Prano Dailidės straipsnių laikraščių redakcijoms mašinraščiai ir rankraščiai, asmeniniai užrašai:
Raudonieji čiuptuvai tyko šį kontinentą
Baimė rytojaus ir kaip nuo jos išsigelbėti
My native country Lithuania. 1952 03 24
Stambesni šių dienų politiniai paradoksai (rankr.)
Sveikinimas Amerikos lietuvių kongresui (rankr.)
Makartizmas ir Amerikos politika (rankr.)
Kovos ir vilties šauklys (“Draugo” jubiliejui)
Vasario 16 d. iškilmės Hamiltone, Kanadoje
P. dailidės, buv. Lietuvos pasiuntinio Rygoje liudijimas apie didįjį lietuvių
deportavimą, bolševikų įvykdytą 1941 m. birželio mėn. 14-15 d. (atsiminimai)
P. Dailidės susirašinėjimas su J. Vaičiūnu – Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos šimtmečiui paminėjimo reikalais 1962 m.
P. dailidės žodis iškilmių dalyviams per akademinį Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos šimtmečio minėjimą Čikagoje 1963 05 05
Marksizmo stabams sugriuvus.
Skaudus smūgis ir iš kur? Apie Lietuvos pasiuntinybę prie Vatikano
Pirmajam Atlanto pakto dešimtmečiui suėjus
Ultimatumui dėl Berlyno išblėsus
Marijampolės gimnazija ant dvidešimtojo amžiaus slenksčio
P. Dailidės žodis Leonardo Šimučio 50 m. jubiliejaus proga
Kova už Lietuvos laisvę
Nepalūžkime savo viltyse – paskaita Rochesterio lietuviams 1961 11 26
Tifliso lietuvių kolonija (Lietuvių enciklopedijai)
Right of Selfdetermination
Pirmąjį Jungtinių tautų dešimtmetį minint
Seno ginčo laukuose (ir laiškas “Dirvos” redaktoriui)
36-ją Lietuvos kariuomenės įkūrimo sukaktį minint (ir laiškas Pranui Saladžiui) 1954 11 14
Sveikinimo žodis konsului P. Daužvardžiui 1955 03 27
P.Dailidės ir “Lietuvos” redaktoriaus Juozo Audėno susirašinėjimas dėl straipsnio
“Lietuvos ir sovietų sąjungos santykiai” ir straipsnis (2 redakcijos)
Lietuvių tezės (rankr.)
Lietuva tarptautinėje bendruomenėje (rankr.)
P. Dailidės paskaita hamiltone 1958 vasario 16 d.
Europos valstybių federacija, jos galimumai
Baltijos valstybių saugumo reikalai nepriklausomybės metais

8. P. Dailidė “Rudosios sutemos”. Iš nacių okupacijos Lietuvoje. Trilogijos antroji dalis (nėra pirmosios ir trečiosios dalies). 1949 m. Chicago