P. LABANAUSKAS – K. JURGĖLA: VOA, LE BENDRADARBIAI

LABANAUSKO ARCHYVAS
REG. NR. 12652

I DĖŽĖ.

B. 1. (susirašinėjimas, įvairūs raštai).
American College Bureau personalo direktoriaus Theodore C. Sauer laiškas Labanauskui. Chicago, 1968, saus. 16. (anglų k., 3 l.).
L.H.Marks laiškas bendradarbiams vienerių metų darbo proga. 1966, rugpj. 1.(anglų k., 1 l., 3 egz.).
Labanausko memorandumas USIS direktoriui Leonard Marks. 1968, vas. 29. 2 l.(anglų k.).
Įvairūs užrašai, susiję su Labanausko darbu VOA (laidų tekstai, asmenų, iš kuriųplanuota imti interviu, sąrašai).
Iškarpos iš JAV ir JAV lietuvių spaudos.

B. 2. Labanausko memorandumas IBS personalo administratoriui Russel Cox.1967, spal. 27. (anglų k., 3 l.; 2 egz.).
Labanausko memorandumas IBS personalo administratoriui Russel Cox. (anglų k.,2 lap.).Įvairūs užrašai, susiję su Labanausko darbu VOA (laidų tekstų juodraščiai).Iškarpos iš JAV ir JAV lietuvių spaudos.

B. 3. Labanausko laiškas Ramon Medeisa (President of the National Federation ofFederal Employees). (anglų k., 2 l.).
Labanausko laiškas Russel Cox. 1966, spal. 2. (anglų k., 2 l.).Kazimiero ? laiškas Labanauskui. Montevideo. 1967, saus. 17 (1 l.).Medžiaga, susijusi su Labanausko darbu VOA (laidų medžiaga, iškarpos išspaudos, VOA darbo vidaus medžiaga).

B. 4. Medžiaga, susijusi su Labanausko darbu VOA (laidų medžiaga, iškarpos išspaudos, VOA darbo vidaus medžiaga).Labanausko laiškas Petrui (?). 1967, saus. 12 (1 l., kopija).

B. 5. (informacija iš Voice of America)VOA vidaus darbo medžiaga (aplinkraščiai).Straipsnio “Lietuvos steigiamasis seimas 1920-1922 m.” iškarpa.

B. 6. (ispanų kalbos užrašai. 1962-1963 m.)Labanausko ispanų kalbos pamokų užrašai.

B. 7. (Universiteto “The American Univ. Washington D.C.” inf.)Informacinis leidinys “The American University fiftieth commencement”.

B. 8. (“VOA” radijo programos ir televizijos laidos programos, sudarytosLabanausko. 1961-1963 m.)Labanausko laidų projektai, parengti mokantis “American university course radioant TV procedures” (1960-1962).

B. 9. (P.Labanausko TV laidų projektai. 1960-1962).VOA vidaus darbo medžiaga. Surinkta informacinė medžiaga apie televiziją.Žurnalas “The Writer”. 1961, Nr. 8.

B. 10. (įvairi medžiaga radijo laidoms. Apie 1962 m.)Medžiaga, susijusi su P.Labanausko darbu VOA: iškarpos ir JAV ir JAV lietuviųspaudos. Krupavičius M. Lietuviai – naikinamų žydų gelbėtojai // Tėviškės žiburiai. 1962,saus. 22.Žurnalas “Karys”. 1960, Nr. 6.Straipsnio “Karo laivynas” juodraštis.

B. 11. (Įv. Susirašinėjimas, radijo laidų programos. 1962-1963.)Išryškintos foto juostos dalis su 3 negatyvais.LRD pirmininko P.Naujokaičio kalba literatūrinių premijų įteikimo šventėje (1962,bal. 29).VOA laidų medžiaga.Vytauto Dambravos laiškas P.Labanauskui. Miunchenas, 1955, rugs. 4 (1 l.)M.R.Anderson laiškas P.Labanauskui. Kansas City, 1952, vas. 15 (anglų k., 1 l.)

B. 12. (spausdintinė medžiaga radijo laidoms).
Iškarpos iš Šiaurės Amerikos lietuvių spaudos.
Leidiniai:
Kennedy J.F. Toward of Strategy of Peace. 1963. 17 p.
Literatūros ir meno vakaras (1964 balandžio 18 d.): programa.
Viltis. 1964, No. 25. Vol. 23. June-September.
Skautų aidas. 1964. Nr. 12.
Krivulė. 1964, vas. 15. Nr. 1.
Krivulė. 1964, geg. Nr. 2.
Tėvynės atgarsiai: Čikagos aukštesniosios lituanistikos mokyklos mokinių
laikraštis. 1965, kov.-bal. Nr. 2.
JAV LB Laikinojo organizacinio komiteto apyskaita. 1955, birž. 30.
LKMA VI suvažiavimo programa.
BALFo 12 seimas. Donelaičio metas. 1964, spal. 17-18.

B. 13. (spausdinta medžiaga radijo laidoms anglų k.)
Darbo VOA medžiaga ir įvairūs su juo susiję leidiniai (brošiūros, žurnalai anglų k.).

B. 14. (P.Labanausko ataskaita Mr. N.Volk “Problems of developing areas”. 1963)
USIA mokymo programa “Problems of developing areas” ir P.Labanausko darbas
šia tema.
B. 15. Knygos mašinraštis (nepilnas, 1-293 p.) apie Stalino konstituciją bei
komunistų teises bei pareigas (anglų k.).

B. 16. Abstract of Title of Lands located in St. Lucie Country, Fl. Nr. 32308.

B. 17. (įvairi informacinė medžiaga apie Lietuvą ir Pabaltijį iš Amerikos ambasados.
1992 m.).
Leidiniai:
The Lithuanian Classroom in the Cathedral of Learning university of Pittsburgh.
University of Pittsburgh press, 1942. 15 p.: illustr.
JAV LB visuomeninių reikalų tarybos aplinkraštis Nr. 5. 1992, birž. 2. 2 l.
Balzeko muziejaus informacinis lapas (apie 1990, 3 egz.)
Balzeko muziejaus informacinis lapas apie Lietuvos himną (anglų k., 1 l.)
IX išeivijos lietuvių tautinių šokių šventės (1992 m.) informacinio komiteto narės
Ramunės Kubilius informacija spaudai apie šventę (anglų k., 2 l.)
ALT informacija apie Lietuvos delegaciją 1992 m. žiemos olimpiadoje ir JAV
viceprezidento D.Quayle vizitą Vilniuje (anglų k., 1 l.)
Prezidento D.Bušo sveikinimas Vasario 16 proga (1992, vas. 14, anglų k., 1 l.,
kopija).
Iškarpos iš JAV spaudos.

B. 18. P.Labanausko laiškas Lietuvos ambasadai. 1992, rugs. 2. 1 l.

B. 19. Knygos 34 vnt. (neradau).

B. 20. (Įv. Medžiaga radijo laidoms. Biografijos aprašymai. 1955-1957) neradau.
P.Labanausko biografiniai aprašymai, jo darbo VOA pareigybiniai aprašymai.
Medžiaga, susijusi su VOA lietuvių sekcijos darbu.
VOA informaciniai biuleteniai spaudai.
Nuotraukos: grupė lietuvių tautiniais rūbais; grupė asmenų prie Naval Medical
Center (1960, geg. 19).
VOA darbuotojų mokymo medžiaga.
Iškarpa: Juškevičienė Z. Didingas himnas gamtos grožiui: pasikalbėjimas su dail. A.
Tamošaitiene jos tapybos kūrinių parodos proga Chigagoje. Draugas. Moterų
gyvenimas. 1961, spal. 14. P. 3.
S.Piežos laiškas P.Labanauskui. Chicago, 1956, kov. 16 (anglų k., 1 l.)
P.Labanausko laiškas prof. Kempten. 1960, bal. 3 (anglų k., 1 l.)

B. 21 (LE anketos atsakymas, biografinis aprašymas).
Atsakymas į LE anketą.
P. Labanausko pareigų VOA aprašymas.

P. 22. (įv. Raštai dėl Universiteto TV vedėjo profesijos, biografiniai aprašymai.
1957-1958).
USIA vidaus informacinė medžiaga.
P.Labanausko pareigų aprašymai.
P.Labanausko laiškas USIA Tarptautinio sektoriaus direktoriui Alan Carter, 1963,
spal. 12. (anglų k., 1 l.)
George F. Batka, Marylendo universiteto Radio-TV division speech department
vadovo laiškas P.Labanauskui. 1959, bal. 27 (anglų k. 1 l.)

B. 23. (ELTA informacijos 1952, 1958, 1959, 1960).
ELTOS informacijos. 1952, kov. 6. Nr. 1(24).
ELTOS informacijos. 1959, spal. 15.
ELTOS informacijos. 1960, spal. 15. Nr. 5.
Iškarpa iš: Highlights of Current Legislation and Activities in Mid-Europe. Mid-
European Law Project. Library of Congress. Vol. VI. No. 1. January, 1958. D.
Krivickas. Lithuania [P. 29-38].

II DĖŽĖ

B. 24. C.Jurgėlos finansinis susirašinėjimas, susijęs su žmonos tetos V.
Andriuškienės globa ir jos laidotuvėmis.

B. 25. (Baltic World Conference 1979-1982). Leidiniai:
1. American Latvian Association in the US. Information Bureau Publication. The
incorporation of the Baltic States into the Soviet Union (su įdėtom iškarpom iš apie
Latvijos okupaciją anglų k.).
2. Violations of Freedom of religion in Soviet-occupied Lithuania in contravention
of the Helsinki final act: covering the period between August 15, 1975 and April 27,
1977: a raport by the Lithuanian human rights commission by D.Krivickas,
Chairman. 18 p.
3. Eight conference on Baltic studies. June 17-18, 1982: [programa]. 6 l.
4. Hearing before the Commission on security and cooperation in Europe. Ninety-
sixth congress. First session on implementation of the Helsinki accords. Vol. X. :
Aleksandr Ginzburg on the human rights situation in the USSR. May 11, 1979. US
Government printing office, 1979. 21 p.
Marijos Jurgutis ir jos dukros deklaracija ryšium su jos pastangomis išvykti pas
1974 m. į Vakarus pabėgusį vyrą. Vilnius, 1977, kov. 10 (vertimas iš rusų į anglų
k., 1 l.).
Joint Baltic American National Committee Press release (be datos, 2 l.)
Joint Baltic American National Committee Press release. 1977, rugs. 6 (3 l.)
World Federation of the Free Latvian (atsišaukimas). 2 l.
K.Jurgėlos laiškas VLIKo valdybai (svarstytinos “Politinės veiklos sritys”). 1979,
birž. 9. 1 l.

B. 26. (laikraštinė medžiaga apie pirmuosius lietuvius Amerikoje, apie A.K.Kuršių
(1940-1957-1960).
Iškarpos iš spaudos lietuvių ir anglų kalbom.
B. 27 (Commission on security and cooperation in Europe. 1979, Dec. 10).
NERADAU.

B. 28. (Įv. VLIKo dokumentai, priklausę K.Jurgėlai)
Gerutis A. Der Stalin-Hitler-Pakt und Seine Auswirkungen im Balticum.
Sonderdruck aus Acta Baltica. 1979/1980. 47 l. (kopija).
Iškarpos iš emigrantų ir Sovietinės Lietuvos spaudos.
Laiškų kopijos:
Center for Appeals for Freedom Lecture Bureau direktorės Barbaros Futtlerman
žiniasklaidos institucijų vadovams. 1982, saus. (anglų k., 1 l.)
VLIK/ELTOS įstaigos vadovės Margaritos Samatienės laiškas S.A.Bačkiui.
Vašingtonas, 1982, kov. 6. 1 l.
TF valdybos pirm. Juozo Giedraičio laiškas VLIK valdybai. Bruklinas, 1982, kov. 3
(su pridėtu Matulo laišku TF ir TF atsakymu jam). 3 l.
Jono Juškūno (?) laiškas VLIK valdybai. 1982, saus. 6. 1 l.

B. 29. (Įv. spausdinta medž. Apie Pabaltijo valstybes 1981 m.)
Sąsiuvinis su iškarpom iš spaudos apie JAV požiūrį į Baltijos šalių okupaciją
(lietuvių ir anglų k.)
Latvian information bulletin. January. 1980. N. 1 (80). 19 p.

B. 30. (Įv. VLIK dokumentai, priklausę dr. Jurgėlai. 1973-1980).
Iškarpos iš spaudos apie JAV požiūrį į Baltijos šalių okupaciją (anglų k.)
A.Landsbergis. Ne spaudai: [informacija] PEN suvažiavimas ir kitos istorijos. 5 l.
ELTOS informacijos. 1979 m. Kovas. Nr. 3 P. 129-135.
Ištraukos iš JAV spaudos apie disidentus A.Ginzburgą ir Morozą.
VLIK vicepirmininko organizaciniams ir visuomenės reikalams pranešimas VLIK
tarybos posėdžiui Čikagoje. 1974, bal. 28. 2 l.
VLIK 1979 m. sąmata (rankraštinė kopija). 3 l.
VLIK 1979 m. deklaracija. 4 l. (mašinraštis, kopija).
M. Noreikienė. VLIK/ELTOS raštinės atliekami darbai: informacija. 1979, liep. 16. 1
l.
M.Noreikienė. Pro memo VLIK dėl informacinės medžiagos anglų k. Niujorkas.
1979, kov. 29.  1 l.
VLIK valdybos 1979 m. balandžio 17 d. posėdžio dienotvarkė. 1 l.
VLIK valdybos 1979 m. balandžio 18 d. posėdžio dienotvarkė. 1 l.
VLIK valdybos 1979 m. rugpjūčio 18 d. posėdžio dienotvarkė. 1 l.
Dalis VLIK 1979 m. kovo 24 d. posėdžio medžiagos (1978 m. išlaidos).
VLIK atsišaukimo į lietuvius projektas. 1979, kov. 31.  1 l.
VLIK 1979 m. išlaidų sąmata.  2 l.
K.Jurgėlos siūlomas VLIK pareiškimo projektas. 1979, bal. 5.   1 l.
V.Šoliūnas. VLIK 1980 m. sausio 27 d. posėdžiui siūloma dienotvarkė. 1 l.
Lithuania Information service. 1980, saus. 15 (informacija apie V.Skuodį anglų k.).
1 l.
Straipsnio apie VLIK “ELTAi” projektas. 1979, geg. 19 (3 l., 2 egz.)
JAV kongreso tarptautinių organizacijų pakomitečio pirm. Don Bauker laiškas K.
Bobeliui. 1979, birž. 8 su informacija apie pakomitečio posėdį, skirtą Baltijos šalims.
K.Bobelio pranešimas JAV kongreso tarptautinių organizacijų pakomitečio
posėdyje 1979 m. birželio 26 d. (lietuvių ir anglų k., 2 egz.).
Robert L. Barry (assistant secretary of State for European affairs) pranešimas JAV
kongreso tarptautinių organizacijų pakomitečio posėdyje 1979 m. birželio 26 d..
Joint Baltic American national committee primininko Gunars Meierovics pranešimas
JAV kongreso tarptautinių organizacijų pakomitečio posėdyje 1979 m. birželio 26 d.
E.J. Dervinsky pasiūlyta rezoliucija JAV kongreso tarptautinių organizacijų
pakomitečio posėdyje 1979 m. birželio 26 d.
LAIŠKAI
M.Noreikienės laiškas K.Jurgėlai. Niujorkas, 1979, geg. 7. 1 l.
Jakimavičiaus laiškas J.Baliui. 1979, birž. 20. 1 l. (kopija).
A.P.Gurecko laiškas K.Jurgėlai. 1979, birž. 29 1 l. su pridėta informacija apie
Kinijos požiūrį į tarptautinė politiką ir popiežiaus apsilankymą Lenkijoje.
JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkės Aušros M.Zerr laiškas K.Bobeliui.
1979, liep. 3. 1 l. 2 egz.
Kongresmeno Edw. J. Derwinsky laiškas senatoriui Jacob R. Javits. Vašingtonas,
1979, liep. 28. 1 l.; 2 egz. (anglų k.)
Kongresmeno Edw. J. Derwinsky laiškas K.Bobeliui. 1979, liep. 27. 1 l.
B.Klezio laiškas K.Bobeliui. St.Petersburg. 1979, liep. 13. 1 l.
World Federation of Free Latvian prezidento dr. Ilgvars Spilners laiškas K.Bobeliui.
1979, liep. 20. 1 l.
K.Jurgėlos laiškas “Catholic Standart” redaktoriui. 1979, geg. 24. (anglų k.). 1 l.
K. Jurgėlos laiškas VLIK valdybai (svarstyti “Politinės veiklos kryptis”). 1979, birž. 9.
1 l.; 4 egz. (dar vienas egz. B. 25)
K.Jurgėlos laiškas K.Bobeliui. Bethesda. 1974, bal. 5. 1 l.
K.Jurgėlos laiškas K.Bobeliui. 1979, geg. 5. 1 l.
K.Jurgėlos laiškas K.Bobeliui. 1979, geg. 9. 1 l.; 2 egz.
K.Jurgėlos laiškas K.Bobeliui. 1979, geg. 11. 1 l.
K.Jurgėlos laiškas K.Bobeliui. Bethesda, 1979, rugpj. 20. 1 l.
K.Jurgėlos laiškas K.Bobeliui. 1979, gruod. 16. 1 l. 2 egz.
K.Jurgėlos laiškas K.Bobeliui. Bethesda, 1980, vas. 2. 1 l.
K.Bobelio laiškas PL bendruomenėms šv. Kalėdų ir Naujų metų proga. 1979,
gruod. 10. 2 l.
K.Jurgėlos laiškas “Vienybės” redakcijai. 1980, saus. 21. 1 l.
K. Bobelio laiškas V.Tysliavienei. 1980, saus. 19. 1 l.
Liūto Griniaus laiškas K.Bobeliui. 1979, gruod. 10. 1 l.

B. 31. (Informacinis leidinys “First baltic information conference in North America”.
1971)
B. 32 (Knyga: K.R.Jurgėla. Lietuviai Amerikoje prieš masinę imigraciją ir tautinį
atgimimą. Roma, 1964).

B. 33. (Spausdinta medžiaga “Congressional Record-senate”. 1983 June 15. Apie
Lietuvą).

B. 34. Knyga: “The white ruthenian problem in Eastern Europe by dr. Josef
Lichtensztul. 1944, July. 28 p.

B. 35. (Iv. Informacinė medžiaga apie Pasaulinę Pabaltijo konferenciją. 1984 m.)
Leidiniai: Baltic world conference (trumpa BWE istorija). 3 l.; 2 egz.
Informacija apie BWC renginius. 1984, kov. 1.  1 l.
Informacija apie BWC renginius. 1984, kov. 10. 1 l.
Informacija apie BWC renginius. 1984, geg. 9. 1 l.
Informacija apie BWC renginius.  1984, geg. 26.  1 l.
Informacija apie BWC renginius. 1984, birž. 21.  1 l.
Informacinis leidinys apie “ESTO’84”. 4 p.
LAIŠKAI:
M.S.Samatas laiškas BWE prezidentui O.R.Pavlovskiui. 1984, bal. 2. 1 l. (anglų k.)
T.Krumins laiškas K.Bobeliui. 1984, kov. 22. 1 l. (anglų k.).
L. Griniaus laiškas A.Gečui. 1984, rugs. 26. 1 l.
K.Jurgėlos laiškas O.R.Pavlovskiui. 1985, vas. 1. 1 l. (anglų k.).

B. 36. Statements by Secretary of State J.F.Dulles at hearing before the Senate
committee of foreign relations. January 15, 1953. 13 l.; 2 egz.
ALT memorandumas prezidentui L.B. Johnson. 1964.
Lietuvių jaunimo antibolševikinės lygos memorandumas. 1964, birž. 25. Anglų k.
Dėl N.Chruščiovo pareiškimo Stokholme, kad Baltijos šalyse gyvena geriau nei iki
1940 m.

B. 37. J.B. Gesio laiškas K.Jurgėlai. 1971, rugs. 15. 1 l. anglų k.
Eltos informacija. 1970, bal. 28 – geg. 5. L. 113-116.
K.Jurgėlos laiškas V.Maciūnui. 1970, kov. 16.
V.Maciūno laiškas K.Jurgėlai. Philadelphia. 1970, kov. 12.
V.Krėvės laiškas K.Jurgėlai. 1953, liep. 29. 1 l.; 3 egz.
Birž. 6. 1 l.; 3 egz.
Birž. 30. 1 l.; 3 egz.
K.Jurgėlos laiškas V.Krėvei. Niujorkas. 1953, liep. 16. 1 l.
Birž. 15. 1 l.
Birž. 9. 1 l.
K.Jurgėla. Kreve’s interview with Molotov. 1952, spal. 29. Mašinraštis, 2 l.; 4 egz.
Medžiaga VOA laidai rusų k. 1951, rugpj. 3. Soviet annexation of Baltic States (4 l.,
mašinraštis).
K.Jurgela. Interview with prof. Kreve. 1952, spal. 25. 3 l.; 4 egz.
VOA medžiaga. New analysis. 1965, june 15. 3 l.

B. 38. Remarks by Secretary of State W.P.Rogers before the Foreign policy
conference for editors and broadcaster. 1972, saus. 27. 3 l.
M.Anyso straipsnio :Kova dėl Klaipėdos” iškarpos iš “Naujienų”. 1972 m.
Vašingtono ALT sekretoriaus L.Eurkoss laiškas K.Jurgėlai. 1969, vas. 16. 1 l.
W.P.Rogers laiškas K.Jurgėlai. 1969, gruod. 7. 1 l. (Kvietimas dalyvauti spaudos
konferencijoje).
Valstybės departamento laiškas K.Jurgėlai. 1972 (kvietimas į spaudos
konferenciją).

B. 39 (Įv. VLIKo informacinė medžiaga)
K.Jurgėlos laiškas V. Raušeliui. Bethesda. 1980, vas. 28. 1 l.
V.Rimšelio laiškas K.Jurgėlai. 1980, kov. 20. 1 l.
Meala McCue laiškas Juliui Gale. 1981, kov. 14. 1 l.
Marylando valstijos gubernatoriaus raštas, skelbiantis 1978 m. liepos 16-22 d.
Pavergtų tautų savaite. 1 l.
Ritos Kapočiūtės laiškas K.Jurgėlai. 1978, rugs. 18. 1 l.
1977 m. vykusio 69 Lietuvos vyčių konvento rezoliucija (2 l.).
Commission on security and cooperation in Europe (narių sąrašas; 1 l.).
Baltic human Ryht Rally dalyvių 1977, rugs. 29 d. kreipimasis į JAV prezidentą (1 l.).
JAV lietuvių bendruomenės susirinkimo 1978 m. vasario 18 (Vasario 16 proga)
rezoliucija anglų k. 2 egz.
JAV lietuvių bendruomenės susirinkimo 1974 m. vasario 10 (Vasario 16 proga)
rezoliucija anglų k. 2 egz. 1 l.
K.Jurgėlos laiškas Eva Migonis ir John Genys. Bethesda. 1978, saus. 31. 1 l. anglų
k.
Nežinomo asmens straipsnio apie Helsinkio pasitarimą (P. 3-5).
Medicininės literatūros kopijos.
Federal Employees health benefits program. 1980 m. (leidinys).

B. 40. (Įvairi medžiaga ELTOS informacijai)
Latvian information bulletin. 1981, Nr. 1.
Congressional records. Vol. 127. Nr. 24. 1981, vas. 17 (kopija straipsnio “Lithuania
independence day”. 1 l.).
The thirtieth anniversary of the Molotov – Ribentrop pact and its secret protocol.
Statement by the Joint Baltic American Committee. 1969. 4 l.
Kanados valstybės sekretoriaus Mark MacGulgan laiškas. Otava, 1980, liep. 10. 1
l.
Australijos premjero M.Froser laiškas Baltic council of Australia prezidentui R.
Kalamae. 1981, vas. 16. 1 l.
Baltųjų rūmų darbuotojos Joy Moorhead laiškas K.Jurgėlai. 1981, kov. 26. 1 l.
Statement by the President. 1975, July 25. 4 l.
K.Jurgėlos CV. 2 l. (apie 1974 m.).
House concurrent resolution (dėl S.Kudirkos). 1974, saus. 31. 2 l.
Senatoriaus P.V. Domenici laiškas Lyn Nofziger (specialus prezidento padėjėjas
politiniams reikalams). 1981, bal. 1. 1 l.
Ištraukos iš JAV techninės spaudos.

B. 41. (VOA darbuotojų anketos).
VOA lietuvių sektoriaus darbuotojų sąrašai (1956; 1 l.).
P.Labanausko kaip federalinio darbuotojo anketos.
V.A. Dambravos pareigų USIA aprašymas. 1955, saus. 26. 4 l.
Communiqué. Published monthly by the Department of State information Agency
Recreation Association. May 1956. 8 l.

B. 42   ?????

B. 43. Nuotraukos. K.Jurgėla Lietuvos ambasadoje Vašingtone (2 nuotraukos,
viena – grupinė).
K.Jurgėlos laiško dalis (P. 4-5).

B. 44. (įv. P.Labanausko VOA darbo dokumentai ir informacija laidoms).
Įvairi medžiaga, susijusi su P.Labanausko darbu VOA kaip Acting Production Chief
(laidų medžiaga, tvarkaraščiai, tarnybiniai raštai).
Bureau of Business Practice leidinys “Executive skill. Portfolio seven”. 1964.
P.Labanausko veiklos kaip aprašymas.
Ištraukos iš JAV spaudos straipsnių apie V.Kudirką.
P.Labanausko laiško dalis.
Straipsnio apie V.A.Dambravą iškarpa iš “Draugo”.
Iškarpos iš JAV lietuvių spaudos.

B. 45. (Įv. P.Labanausko darbai VOA. 1967).
Dokumentai, susiję su P.Labanausko darbu VOA Lotynų Amerikos padaliny:
Anketos, laidų tvarkaraščiai, tarnybinis susirašinėjimas; straipsnių apie Lietuvą JAV
spaudoje kopijos ir iškarpos, P.Labanausko “A study of Lithuania service of the
Voice of America, 1951 – 1964”, rašytos besimokant “American university,
Department of Speech arts” (1964) metmenys.

B. 46. (Įv. P.Labanausko darbai VOA. 1967). Dokumentai, susiję su P.Labanausko
darbu VOA Lotynų Amerikos padaliny:
Anketos, laidų tvarkaraščiai, tarnybinis susirašinėjimas.

B. 47. National Committee for a free Europe Research and Publication service.
Religious persecution in the Baltic countries 1940 – 1952 (edited by LLE section.
New York. 1952. 26 p.).

B. 48 (Fotonuotraukos – 41 vnt. Vašingtonas, Lietuvos ambasada, apie 1960 –
1970).

B. 49. (Fotonuotrauka, priklausiusi P.Labanauskui. ALRKF 32 konferencija
Detroite 1952 m.).

B. 50. (Raštas iš Baltųjų rūmų, pasirašytas prezidento R.Reigano, dr. K.Jurgėlai ir
kopijos. 1982).
Specialaus JAV prezidento padėjėjo Jack Burgess laiškas K.Jurgėlai. 1982, liep.
27. 1 l.
Baltųjų rūmų spaudos tarnybos informacija (1982, liep. 19) ir “Remarks of the
President at signing ceremony for captive nations week proclamation. The Rose
Garden, July 19, 1982. 4 l.
R.Reigano raštas: “Captive Nations Week. 1982. By the President of the US of
America. A proclamation. 1 l.
Garbės himnas “Garbė Tau, Viešpatie”. Kantata. Jo ekscelencija Kauno
arkivyskupas metropolitas Romos grafas, Šv., rašto vertėjas Juozapas Jonas
Skvireckas. Jo Ekscelencijos 25 m. vyskupavimo jubiliejaus (1919-1944) proga
skiria Juozas Gruodis.
Į Šventąją pilį. Šv. Tėvo Pijaus XII išrinkimo bei vainikavimo paminėjimui. Vyrų
chorui. Antanas Račiūnas. 1964.
J.Gaubas. Mišių giesmės.
A.Aleksis. Gloria Tibi Trinitas. Mišriam chorui.
Lietuvos nepriklausomybės minėjimo programa. 1963 m.
Aplankas su žurnalu” “US News and World Report”. 1972, May 1.

III DĖŽĖ
B. 51. (P. Labanausko įv. VOA darbo dokumentai. 1961 – 193).
P.Labanausko darbo VOA kelionių dokumentacija.
Lankstinukas – “Graduate study at the American university”.
“Meeting of Executive Committee National Council of Juvenile court Judges (1964.
June 26)”: programa. 3 l.
(?) Nasvyčio laiškas P.Labanauskui. Cleveland. June 5. 1964. 1 l.; 2 egz.
J.Kardelio laiškas P.Labanauskui. 1964, bal. 7. 1 l.
P.Labanausko darbo VOA dokumentai (kelionių dokumentacija, laidų tvarkaraščiai).
The service for the graduates of the Bethesda Chevy Chase highs school. June
15. 1964. [programa]. 2 egz.

B. 53. (A brief history of Lithuania and its relations with the United States. Chapter
III.). P. 21 – 36. 2 egz.

B. 54. (informacija Bostono enciklopedija apie jūrą, jūrininku).
A.Mažeikos laiškas P.Labanauskui, 1955, spal. 21, 2 l.
1956, kov. 12. 1 l.
1953, vas. 13. 1 l.
P.Labanausko laiškas A.Mažeikai. 1956, gruod. 12. 1 l.
JAV etninis žemėlapis.
Iškarpos ir ranka rašyto straipsnio apie Lietuvos laivininkystę juodraštis.
Vokiškų dainų tekstų kopijos.
Naujametinis atvirukas. 1957.
Leidinys: Eighteenth semiannual report on education exchange activities. Letter
from Chairman, US advisory commission on educational exchange. August 27,
1957. 8 p.
The American university. The development of nations: [kursų programa]. 1 l.

B. 55. (Įv. Informacija ir susirašinėjimas P.Labanausko. Apie 1964 m.).
Atvirutė su Pentagono vaizdu.
VOA laidų tekstų juodraščiai.
Pasaulio lietuvis. 1964, Nr. 7-8.
Tėvynės žiburiai. 1964, rugs. 17. Nr. 28.
Commencement, address by Robert H. Felix. Prepared for Bethesda – Chevy
Chase high school (June 16, 1964). 11 p.
Laiškai:
H.A. Clapp (president of the Arthritis and Rheumatism association of metropolitan
Washington) laiškas P.Labanauskui. Sept. 31, 1964. 1 l.
Naujosios Anglijos lietuvių radijo programos “Laisvės varpas” laiškas P.
Labanauskui. 1964, kov. 13. 1 l.
S.Dirmanto laiškas P.Labanauskui. Čikaga. 1964, geg. 20. 1 l.
Giminaičio Algio laiškas P.Labanauskui. Apie 1960 m. 1 l.
Vytauto ? laiškas P.Labanauskui. Chicaga. 1964, rugs. 8. 2 l.
ALT spaudos informacija anglų kalba. Apie 1962. 2 l.

B. 56. (P.Labanausko įvairaus VOA darbo medžiaga, informacija. 1967 – 1974 –
1979)
Leidinio “Supervisory grade – evolution guide” kopija (January, 1976, 54 p.).
Medžiaga, susijusi su P.Labanausko darbu VOA Lotynų Amerikos redakcijoje
(tarnybinis susirašinėjimas, surinkta medžiaga laidoms).
VOA lietuvių skyriaus medžiaga.
A.Sakadolskis. “Tomas Venclova: portrait of a dissident poet” (4 l.; 5 egz.).
Senatorius Ch. H. Percy apie žmonių teisių pažeidimus Lietuvoje (2 l.; 4 egz.).
Edmund Demestre naujienų komentaras. 1980, vas. 17. 3 l. lietuvių k.
Straipsnių iš JAV lietuvių spaudos kopijos.
BATUN UBA Information service news release Nr. 317. January 27, 1977. 8 p.
Janice A. Brown. Lithuanian catholic center the knout. Reprinted from “Christian
order. Vo. 17. N. 2. Lithuanian catholic religious aid. Maspeth, N.Y. P. 96-106.
ALT kreipimasis į JAV lietuvius. 1977, vas. 1.
Akademinės skautijos leidyklos raginimas Kalėdų proga įsigyti knygas su užsakymo
lapeliais.
P.Labanausko laiško J.Kajeckui (Sept. 16., 1974; 1 l.) 4 kopijos.

B. 57. (P.Labanausko asmeniniai dokumentai – biografija, gyvenimo aprašymas,
darbo anketos ir t.t. Įv. Asmeninis susirašinėjimas, užrašai, fotonuotraukos. Apie
1968 m.).
Medžiaga, susijusi su P.Labanausko darbu VOA Lotynų Amerikos redakcijoje
(tarnybinė korespondencija, laidų tvarkaraščiai, laidų juodraščiai).
VOA lietuvių sektoriaus 1966 m. lapkričio 6 d. 10.30-11 val. laidos programa. 1 l.,
liet. k.
Leidinys” Lithuania day at the New York World’s Fair Committee; [programa]. 4 p.
ASS korespondencinio suvažiavimo biuletenis Nr. 2. Los Angeles. 1969, rugpj. 25.
2 l.
Dvi iškarpos iš JAV lietuvių spaudos.
4 grupinės nuotraukos.
P.Labanausko laiškas S.N.Scarfe (manager central station division). Pasadena,
1944, saus. 11. 1 l.
Viet-nam bulletin: a weekly publication of the Embassy of Viet-Nam. 1969.

B. 58. (P.Labanausko darbo VOA darbo medžiaga, Jūsų skautų informacija. 1959-
1961 m.).
P.Labanausko darbai, parengti mokantis “American university”:
Critical evaluation of three public – service program. Spring 1961. 9 l.
Weekday afternoon news report on NBC – TV, Washington. Channel 4. Spring
1961. 3 l.
Research report on the “VOA” broadcasting. Febr. 24, 1961. 6 l.
Standards of evolution (A Drama series). 1 l.; 3 egz.
The Loretta Young Theater. April 26, 1961. 1 l.; 3 egz.
[Be pavadinimo}. Apie “public service” programas. 2 l.
Prof. W.N.Kempton Viešųjų ryšių teorijos ir praktikos kurso tvarkaraštis. 2 l.
Medžiaga, susijusi su P.Labanausko darbu VOA lietuvių ir Lotynų Amerikos
sektoriuose (tvarkaraščiai, laidų tekstai, finansiniai dokumentai, spaudos iškarpos).
“Ramovės” aktas. 1960, rugs. 11.
Lietuvos kariuomenės 42 metų sukakties minėjimo ir žuvusiųjų dėl Lietuvos laisvės
paminklo šventinimo 1960 m. lapkričio 20 d. iškilmių programa. 1 l.
A.Rėklaičio laiškas P.Labanauskui. 1960, lapkr. 21. 1 l.
Kalifornijos LB centro aplinkraštis. Los Angeles. 1960, rugpj. 26. 1 l.
LSB Jūrų skautų skyriaus darbo planas. 1961 m. 3 l.
LSB Jūrų skautų skyriaus aplinkraštis Nr. 6. Chicago. 1961, kov. 20. 3 l.
LSB Jūrų skautų skyriaus raginimas visiems jūrų skautininkams. Chicago. 1961,
kov. 23. 2 l.

B. 59. (Soviet movies, personal recollections and notes by Paul J. Labanauskas.
Washington. D.C. 1961). Term paper for prof. R.Handerson’s course of History of
Motion Pictures at the American University, Fall 1961. W., 1961. 13 p.
Taip pat dalis antro egzemplioriaus ir rankraštiniai užrašai.

B. 60. (Feedback a communication factor in the “VOA” broadcasting to an Iron
curtain country by Paul J. Labanauskas. 1954 – 1962).
Įvairūs darbo VOA užrašai.
Address by S.Lozoraitis at the festival of Lithuanian art and music. Washington.
June 16, 1956. 6 l.
Iškarpos iš JAV spaudos.
Address by P.Daužvardis at observance of 45th anniversary of Lithuania’s
independence. Chicago. Sunday, February 17, 1963. 4 l.

B. 61. (P.Labanausko asmeniniai dokumentai, kopijos, darbo prašymai, biografiniai
duomenys. 1941 – 1947.)
A.        Smetonos rekomendacija P.Labanauskui prancūzų kalba. 1941, saus. 28. 1
l.

B.        62. (P.Labanausko darbui ruoštos dokumentų kopijos, laiškai. 1942).

B.        63. (P.Labanausko VOA vestų laidų kopijos).
VOA lietuvių sektoriaus laidų tekstų juodraščiai. 1958.
Knights of Lithuania summary of activities of the spiritual director Rev. Albert J.
Cantons, Aug. 21. 1959. 4 l.
Lietuvos vyčių lietuvių kultūros komisijos raportas. 1 l.
Washington report on legislation for children. April. 1957. Issues No. 46. 4 l.

B.        64. (P.Labanausko įv. Finansiniai dok. Ir užrašai. Apie 1970).
P.Labanausko užrašai ir kiti dokumentai, susiję su darbu VOA L. Amerikos
sektoriuje.

B.        65. (P.Labanausko darbo užrašai. 1965 – 1978).
Medžiaga, susijusi su O.Labanausko darbu VOA lietuvių sektoriuje ir L.Amerikos
skyriuje (tarnybinis susirašinėjimas, laidų tekstai, iškarpos iš spaudos. Apie 1960 –
1980 m.).

B. 66. (P.Labanausko vestų laidų užrašai. 1952 – 1968).
VOA lietuvių sektoriaus laidų tekstų juodraščiai. 1952, 1954.
Academic committee on Soviet Jewry. Oct. 28. 1968. Lithuanian Jews “not wanted”
appeal in secret letter to red party Chief for right to emigrate to Israel.
JAV LB Vašingtono skyriaus rezoliucija ryšium su 1973 m. vasario 16. 1 l. anglų k.;
3 egz.
Floridos lietuvių klubo rezoliucija ryšium su 1973 m. vasario 16. 1 l. anglų k.; 3 egz.
SLA 80 m. sukaktuvinis 54-tas Seimas. 1886 – 1966. 1966 m. liepos 11 – 13.
Cleveland. Program. 8 p.: iliustr.
Nežinomos knygos 6 psl. Kopija (anglų k., apie Lietuvos bažnyčias).

B. 67. (Įvairi darbo VOA informacija. Apie 1971 – 1983 m.).

IV DĖŽĖ.
B.        68. (Lietuviškų geografinių pavadinimų angliški atitikmenys).

B. 69. (Susirašinėjimas. Str. “Italijos LB 1963 m.”.
Straipsnių iš JAVB ir JAV lietuvių spaudos iškarpos.
Dvi atvirutės “Jupiter” (Florida).
Informacinis leidinys “Italijos lietuvių bendruomenė 1963 m.”. 8 p.
Kvietimas K.Jurgėlai į “The reading of political science of Columbia university”.
1955.
Z.Ivinskio laiškas K. Jurgėlai. 1955, rugs. 10. 1 l.
K.Jurgėlos laiškas L.Kapočiui. 1970, kov. 2. 2 l. (nepilnas).
S.Šmaižienės laiškas K.Jurgėlai. 1985, lapkr. 3. 1 l.

B. 70. Knyga: Ghillebert de Lannoy in Medieval Lithuania. Voyages and Embassies
of ancestors of one of America’s Great Presidents by Petras Klimas with an
introduction by C.R. Jurgėla. New York 1945, Febr.
Taip pat yra jos mašinraštinė kopija. 117 l.

B. 71. (P.Labanausko VOA Lotynų Amerikos skyriaus informacinė laidų medžiaga.
1965 – 1978 m.).

B.        72. (P.Labanausko  VOA inv. Medž.).
VOA lietuviško sektoriaus medžiaga.
Iliustracijų nenurodytai knygai sąrašas.

B.        73. (Iv. Informacija. Jurgėla).
P.Labanausko straipsnio “300  metų sukaktis Kuršiaus atplaukimo Amerikon”
kopija.
Medžiaga apie disidentą Sergejų Soldatovą (anglų k).

B. 74.  (Medžiaga apie BALF 1985  m. Jurgėla).
K.Jurgėla. Atmena BALF seimo proga (1985, 4 l.).
BALF veiklos 40 m. sukakties jubiliejinis seimas. 1985 m. spalio 12-13: programa.
1 l.; 2 egz.
BALF. Pranešimas visiems skyriams ir direktoriams. 1985, liep. 12. 2 l.
BALF CV posėdžio 1985 m. liepos 16 d. Protokolas Nr. 29. 6 l.
BALF direktoriaus pranešimas. 1985, rugs. 4. 2 l.
Iškarpos iš JAV lietuvių spaudos (yra užuojautos dėl K.Jurgėlos mirties).
VLIK seimo 1986 m. lapkričio 7-9 d. darbotvarkė (siūloma). 1 l.
Lietuvių veiklos programa Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos
metu Vienoje 1986 m. lapkričio 3 – 7 d. 1 l.
Fordham university club. Notice of annual meeting. 1986. 9. 13. 1 l.
1984 m. vasario 25 d. VOA laidos tekstas anglų kalba.

B. 75. (Nepilna knyga “savanoris” išl. Kaune apie 1920 metus).
Taip pat:
M.Vembrės laiškas ALT Informacijos centrui. Stoughton, Mass. 1955, birž. 27. 1 l.

B. 76. (Iliustracijos Jurgėlos istorijai; susirašinėjimas; LE 2 puslapiai; Jurgėlos
1928  m. anglų k. rašiniai).
Taip pat:
M.Kizis straipsnis kongresmenui T. Machrowicz. 1953, liep. 13. 1 l. anglų k.
M.Žilinsko laiškas K.Jurgėlai. Paris. 194?, gruod. 12.
T.G. Chase laiškas K.Jurgėlai. 1946, birž. 5. 2 l. anglų k.
Rašinys “The Lesson”, 1928, vas. 16. 3 l.

B. 77. (“Milžiniško protesto mitingo dėl besitęsiančios Vilniaus krašto okupacijos ir
dėl tautinių mažumų persekiojimo Lenkijoje”. 1931 m. spalio 9 d. Programa.
??????

B.78. (Prof. K.Pakšto  mašinraštis “keletas pastabų apie lietuvių kolonizacijos
klausimą” (sp. neskelbta). 1945 m. Santa Monica, California).

B. 79. (Fotonuotraukos. 4 vnt.).
3 iš darbo VOA, 1 – dainininkės A.Kaskas su autografu.

B. 80. (Pulk. K.Griniaus laidotuvių fotonuotraukos. 15 vnt.).

B. 81. (VOA pirmųjų  programų apie Lietuvą medžiaga: Vasario 16, A.Mickevičių ir t.
t.).
VOA lietuviškų laidų tekstai. 1951 – 1955.

B. 82. (Iv. VOA medžiaga. 1951 – 1955 m.).
Įv. VOA vidaus darbo medžiaga.

B. 83. (Pažymėjimas, išduotas P.Labanauskui 1940 m. spalio 28 d. Berlyne ispanų
kalba. Originalas).
Faktiškai – prancūzų kalba.

B. 84. (“Lithuania affairs”. Compiled and edited by Casimier V. Baltramaitis. Publ.
By Lithuanian press club New York. 1945).

B.        85. (P.Labanausko įv. pasiruošiamoji medžiaga VOA laidoms. Pokalbis su
pačiu P.Labanausku. 1957 m.).
Interviu su trim iš Lietuvos pabėgusiais žvejais (1952 m.; rankraštis).
Iškarpos iš JAV ir JAV lietuvių spaudos.
Pasaulio lietuvis. 1938, Nr. 2 (5) ir Nr. 4.
Švyturys.  1957. Nr. 8 ir Nr. 11.

B. 86. (Kn.  Prikl. Dr. K.Pakštui. “Tauta ir žodis”. Humanitarinių mokslų fakulteto
leidinys. Kaunas. 1923. Fotokopija).
B.        87. (Lithuanian Bulletin”. 1941 – 1945 –  1951).
Lithuanian Information service (Bruklinas). Bulletin. Nr. 1. (3 egz.). 4 p. ir Nr. 2.
1941, vasaris. 8  p.
Lithuanian Bulletin (New York). 1943, bal. 28. Nr. 2. Vol. 1; 2 egz.
1943, birž. 22. Nr. 4. 8 p.  2 egz.
1943, liep. 25. Nr. 5. 8 p.; 4 egz.
1943, rugpj. 25. Nr. 6.  4 p. 3 egz.
1943, rugs. 25. Nr. 7. 8 p.; 3 egz.
1943, spal. 25. Nr. 7. 8 p.;  3 egz.
1943, lapkr. 25. Nr. 8. 4 p.; 3 egz.
1943, gruod. 25. Nr. 10. 8 p.; 1 egz.
1944, saus. 25. Nr. 1.; Vol. 2. 4 p.; 3 egz.
1944, kov. 25. Nr. 3, 8 p.;  2 egz.
1944. April – may. Nr. 4. 4 p.; 1 egz.
1944. December. Nr. 6. 8 p. 2 egz.
1945. May – June. Nr. 3. Vol. III. 8 p.; 2 egz.
1945. July – August – September. Nr. 4. 20 p.
1945. October – November. Nr. 5. Vol. III. 28 p. 4 egz.
1946. October. Nr. 3. Vol. IV. 32 p. 4 egz.
1946. November. 1946. No. 4. 16 p. 4 egz.
1946. December. No. 5. 16 p. 2 egz.
1947. January – February. Nr. 1-2. 36 p. 2 egz.
1947. May – June. Nr. 5-6; 32 p.
1947. November. Nr. 11. 16 p.; 3 egz.
1947. December. 16 p.; 2 egz.
1948. January – February. Nr. 2. 32 p.; 3 egz.
1948. March – April. Nr. 3-4. 32 p.
1948. May – July. Nr. 5-7. 32  p.
1948. August – October. Nr. 8-10. 32 p.;  3 egz.
1948. November – December. Nr. 11-12. 32 p.
1950. July – December. Nr. 7-12; 36 p.
1951. January – June. Nr. 1-6. 32 p.; 5 egz.
1951. July – August – September. Nr. 4. 20 p.

B. 88. (“Lietuvos statutas”; iškarpos su straipsniais iš laikraščių. 1940 m.).

B. 89. (“Lithuanian Bulletin”. 1949-1950).
1949. April – June. Nr. 4-6. 32 p.;  3 egz.
1949. July – December. Nr. 7-12. Vol. VII. 32 p.; 2 egz.
1950. January – June. Nr. 1-6. 32 p.; 2 egz.
1950. July – December.  Nr. 7-12. 36 p.

V DĖŽĖ
B. 90 (P.Labanausko įv. pasiruošiamoji VOA laidų medžiaga: A. Damušio
sveikinimas Vyčiams 1959  m.; B.Vyliantas apie komp. Prof. J.Žilevičiaus išvykimą ir
t.t.).
Iškarpa iš JAV lietuvių spaudos.
Z.Vytauto atvirutės.
A.Damušio sveikinimas Lietuvos vyčiams. 1959 m.
B.Vyliaudo straipsnis “Kompozitorius prof. Juozas Žilevičius pasitraukia” (1960,
kov. 18; rankraštis).
Leidinys “VOA” radijo news” (apie pirmą VOA laidą lietuvių kalba; 3 l.).
Nežinomo asmens sveikinimas Estijos nepriklausomybės  dienos proga
(mašinraštis, 3 l.; anglų k.).
Leidinys: “The Eternal Light: Chapter 653. The language of hope” by J.Stampfer.
Broadcast February 7, 1960. [16] p.

B. 91. (P.Labanausko įv. pasiruošiamoji VOA laidų medžiaga: 1953 – 1954 m.).
Greičiausiai K.Jurgėlos darbo VOA medžiaga; iškarpos  iš JAV ir JAV lietuvių
spaudos, laidų tekstai  lietuvių kalba.
Kvietimas K.Jurgėlai į Tautinių šokių vakarą Baltimorėje 1972 m.  1  l.
Laikraščiai: Draugas. 1973, vas. 12. ir vas. 13.
Draugo priedas “Literatūra ir menas”. 1972, gruod. 2.

B. 92. (P.Labanausko asmeniniai darbo dokumentai 1952 – 1956 m.)
P.Labanausko kelionių darbo VOA reikalais dokumentai.

B. 93. (P.Labanausko knygos rankraščio dalis III dalis su papildoma medžiaga.
Apie 1950 m.).
Tai pat:
Medžiaga, susijusi su P.Labanausko darbu L. Amerikos sektoriuje.
Trijų Tarybų Lietuvos karikatūrų nuotraukų.
J.F. Kennedy. Mission of US Information agency. 1963. 1. 25. 1 l.
Leidinys: USIA 18th review of operations. January 1 – June 30, 1963. 44  p.
The Eighteen report of the US Advisory Commission on Information. 33 p.

B. 94. (Asmeninės P.Labanausko nuotraukos).

B. 95. (P.Labanausko asmeninės fotonuotraukos).

B. 96. (Vytauto Didžiojo paminklas).

B. 97. P.Labanausko asmeninės fotonuotraukos.

B. 98.(P.Labanausko VOA laidų medžiaga. Apie 1971 m.) Lotynų Amerikos skyriuje.

B. 99. (P.Labanausko įvairūs užrašai. Apie 1979 m.).

B. 100. (P.Labanausko informacinė medžiaga VOA laidoms ir darbo dok. Kopijos.
1978 m.).

B. 101. (P.Labanausko VOA laidų medžiaga. 1980 m.).
P.Labanausko knygos apie VOA fragmentas.
Straipsnių apie Lietuvą kopijos.

B. 102. (P.Labanausko susirašinėjimas. 1962 m.)
J.Stempužio laiškas P.Labanauskui. Cleveland. 1962, rugs. 29. 1 l.
Jurgio Baublio laiškas P.Labanauskui. Detroit. 1962, bal. 12. 2 l.

B. 103. (P.Labanausko įvairūs dokumentai).
Tekstas “Algirdas Maskvoje”. 1 l.; 8 egz.
P.Labanausko CV.
Nežinomos knygos 35 puslapio 7 egz.

B. 104. (Mikrofilmas – skaito K.Jurgėla).

B. 105. (Amerikos lietuvių spaudos apžvalga: 1951. P.Labanauskas.
Pasikalbėjimas su K.Jurgėla).
VOA lietuviškų laidų tekstai. 1951 m.

B. 106. (Įvairūs).
Lietuvių gydytojų biuletenis. IX. 1963. Sausis. 38 p.
Current News on the Lithuanian situation. Vol. III. N. 14. 1945. February. 18 p.
Įvairi medžiaga iš VOA.
LID bendraraštis Nr. 2. 1971, spalis. 6 p.
K.Jurgėlos disertacijos santrauka.
USIA pranešimas spaudai. N. 81.