S. JONYNIENĖ: PEDAGOGĖ

SOFIJOS JONYNIENĖS FONDAS

Reg. Nr. 13958


1 Dėžė

1.        Žodynėliai, padalomoji medžiaga, testai, gamtos ir šalies pažinimo medžiaga. Psl.. 1-249; vokas
2.        Iškarpos iš spaudos. Mokinių darbų sąsiuviniai
3.        LB Švietimo tarybos raštai, organizuoti vaikų lietuvių kalbos konkursai 1952-1966. Psl.. 1-166; aplankas.
4.        Mokinių atsakymai į klausimus – tyrimas. Psl.. 1-46; aplankas.
5.        LB Švietimo tarybos raštai, finansinės ataskaitos 1965-1983. Psl.. 1-180; aplankas.
6.        S. Jonynienės rašiniai apie Lietruvą, moterį, Hanau stovyklą. Psl.. 1-56; vokas.
7.        Mokytojų sąjungos protokolai, veikla. A. L. mokytojų sąjungos valdybos posėdžių protokolai. Psl.. 1-29; sąsiuvinis
8.        Protokolai 1977-1979. Psl.. 1-42; aplankas.
9.        Protokolai 1960-1968. Psl.. 1-26; sąsiuvinis.
10.        Protokolai 1950-1953 (mokytojų draugijos). Psl.. 1-19; sąsiuvinis.
11.        Amerikos lietuvių mokytojų sąjungos Čikagos skyriaus valdybos posėdžių protokolai 1976 m. Psl.. 1-18; sąsiuvinis.
12.        Illinois lietuvių mokytojų sąjungos valdybos posėdžių protokolai 1953-1957 m. Psl.. 1-40; sąsiuvinis
13.        Amerikos lietuvių mokytojų sąjunga 1970-1980 m. Psl.. 1-24
14.        Lietuvių mokytojų sąjungos Čikagos skyriaus protokolai. Psl.. 1-15; aplankas
15.        Katalogai-programos – 17 vnt.
16.        Knygos „Lietuvos laukai“ 1970, 1979, 1994
17.        Vasario 16 d. minėjimai 1977, 1965 Psl.. 1-7 – sąsiuvinis; Sąsiuvnis 1-9 Psl.. Maistas-receptai. Psl.. 1-19; sąsiuvinis
18.        Mokslo metų užbaigimas 1959. 4 sąsiuviniai
19.        Kalėdų eglutė1974 m. Psl.. 1-5; 1974 m. scenarijus Psl.. 1-18;
Kalėdų eglutė 1981 m.; sąsiuvisnis
Kalėdų eglutė 1989 m.; Psl.. 1-8; sąsiuvnis
Kalėdų eglutė 1964 m.; Psl.. 1-11; sąsiuvinis
Kalėdų eglutė 1960 m. Psl.. 1-7; sąsiuvinis
Tyliąją naktį. Psl.. 1-6; sąsiuvnis
1966 m. Kalėdos. Psl.. 1-7; sąsiuvinis
1961 m. Kalėdų eglutė. Psl.. 1-9; sąsiuvinis
20.        Sofija Jonynienė „Tėvų šalis“ 1964 ; Čikaga; knyga
21.        Mokslo metų užbaigimas 1980 05 18. Psl.. 1-2; sąsiuvinis
Scenarijus apie Lietuvą. Psl.. 1-14; sąsiuvinis
Mūsų mamytėms; Psl.. 1-64
Elėraščiai, scenarijai Psl.. 1-35; lapeliai
Scenarijai vaikams
Eilėraščiai, scenarijai. Psl.. 1-8; sąsiuvinis
Motinos dienos scenarijai. Aplankas
22.        Vasario 16 d. minėjimai 1973 m. Psl.. 1-5; sąsiuvinis
Tėvynė mano. Psl.. 1-15; sąsiuvinis
Vasario 16 d. minėjimo scenarijus Psl.. 1-6; sąsiuvinis
Vasario 16 d. minėjimas 1990 m. Psl.. 1-3; sąsiuvinis
Vasario 16 d. minėjimas 1976 m. Psl.. 1-4; sąsiuvinis
Štai ir Vilnius nat kalno – scenarijus. Psl.. 1-4; sąsiuvinis
Vasrio 16 d. minėjimas 1951 m. Psl.. 1-5; sąsiuvinis
Vasario 16 d. minėjimas 1984. Psl.. 1-4; sąsiuvinis
Vasario 16-oji – įvairūs montažai; 1992 m. scenarijai. Psl.. 1-37; 9 sąsiuviniai.
Aplankas.
23.        Kalėdų eglučių vaidinimai, scenarijai
1989 m. Kalėdų eglutė. Scenarijai. Psl.. 1-77
1968 m.. Psl.. 1-5; sąsiuvinis
1980 m. Psl.. 1-11; sąsiuvinis
1976 m. Psl.. 1-4; sąsiuvinis
1979 m. Psl.. 1-4; sąsiuvinis
24.        Vaidinimų scenarijai. Psl.. 1-79; aplankas
25.        Montažai mokslo metų užbaigimui. Psl.. 1-171; aplankas
26.        Renginių programos 1964-1991 m. 2 vokai

2 dėžė

1.        S. Jonynienės paskaita Mokytojų studijų savaitėje (metai nenurodyti). Psl.. 1-35; aplankas
2.        Vadovėlių, pratimų sutartys. Laiškai. 1966-1978. Psl.. 1-13; aplankas
3.        S. Jonynienės paskaitos. Amerikos nepriklausomybės 200 m. sukakties proga. Paskaitos apie Lietuvos istoriją, šventes. (datos nenurodytos). Psl.. 1-65; aplankas
4.        Lietuvių mokytojų sąjungos gaunamieji raštai 1981-1982 m. Psl.. 1-18; segtuvas
5.        Brighton Park lituanistinės mokyklos tėvų komiteto posėdžių protokolai 1960-1961. Psl.. 1-9; sąsiuvnis
6.        Brighton Park lituanistinės mokyklos tėvų komiteto posėdžių Protokolų knyga 1955-1957. Psl.. 1-32; sąsiuvnis
7.        Brighton Park lituanistinės mokyklos tėvų susirinkimų ir komiteto posėdžiųprotokolai 1961-1962 m. Psl.. 1961-1962. Psl.. 1-40; sąsiuvnis
8.        Tėvų susirinkimų ir posėdžių protokolai 1950-1953. Psl.. 1-10; segtuvas.
9.        Brighton Park lituanistinės mokyklos tėvų ir tėvų komiteto susirinkimų protokolų knyga 1964-1967. Psl.. 1-37; knyga
10.        Brighton Park lituanistinės mokyklos tėvų komiteto posėdžių prtokolų knyga 1953-1955 m. Psl.. 1-22
11.        Brighton Park lituanistinės mokyklos protokolai 1959-1960 m. Psl.. 1-12; sąsiuvinis
12.        Lituanistinės mokyklos gaunamieji-siunčiamieji raštai 1957-1977-1981; sąrašai, susirinkimo dalyvių sąrašai. Psl.. 1-154; aplankas
13.        Lietuvių mokytojų sąjungos valdybos protokolai 1969-1971 m. Psl.. 1-26; segtuvas
14.        Nuotraukos (gautos iš Viktoro Kelmelio) su aprašymais 1971-1973. 11 vnt.; vokas
15.        Sofijos Jonynienės nuotraukos. 8 vnt.
16.        Kristau Karaliau – piešinių sąsiuvnis. Psl.. 1-41; segtuvas
17.        Brighton Parko lituanistinė mokykla 1958 -1983 m. Psl.. 1-227; aplankas
18.        Lietuvių mokytojų sąjungos siunčiamieji-gaunamieji raštai 1968. Psl.. 1-27; segtuvas
19.        Iškarpos iš spaudos apie Brighton Parko lituansitinė mokyklą 1961-1975 m. Vokas
20.        Laiškai. Pranešimai, įvairūs raštai 1970-1983 m. Psl. 1-278; vokas
21.        Moksleivių sąrašai. Žinių vertinimo lentelės. Psl. 1-48; aplankas
22.        Pasklaitos. Vadovėlių ir pratimų įvertinimai. Pranešimai. 1975 m. Psl. 1-119; aplankas
23.        Mokinių laikaštėliai 1962-1970 m. „Jaunos jėgos“, „Kelias į tėvynę“. 7 vnt.
24.        S. Jonynienė „Lietuvių kalbos pratimai 4 skyriui“ 1982 m. Knyga
25.        Mokyklos siunčiamieji raštai 1961-1979 m. PSl. 1-167; vokas
26.        S. Jonynienės kalbų rankraščiai (be datų), protokolas 1968 m.PSl. 1-29; aplankas
27.        Iškarpos iš spaudos. Recenzija-protokolas apie S. Jonynienės vadovėlį 5 kl. „Nameliai mano brangūs“ 1972 m. (gauta iš J. Kavaliūno). Prašymai. PSl. 1-26, aplankas
28.        Švietimo komisijos posėdžių protokolai 1963-1967 m. psl. 1-39, aplankas
29.        Birželio 14 diena. Paskaitos rankraštis. Psl. 1-7; vokas