V. BRIZGYS: VYSKUPAS

VYSK. V. BRIZGIO ARCHYVAS Reg. Nr. 13601

 

1 DĖŽĖ

1.        J. Brizgio nuotrauka, dedikuota mons. J. Ambotui.
2.        Vyskupų konferencijos 1976 m. spalio 21 – 23 d. medžiaga: programos, nutarimai, pranešimai
3.        Žmogus realiame gyvenime ir serija: Šventadienio rimčiai (rankraščiai, medžiaga)
4.        Lietuvių katalikų religinės šalpos organizacijos dokumentai; Reikalų vedėjo pranešimas 1985 m. metiniam suvažiavimui, protokolas, darbotvarkė, diecezijos laiškai; 1984 m. kunigų aukotojų sąrašas, 1983 m. balansas, 1983 aukų sąrašas, laiškai, pranešimai spaudai, 1982  m. dokumentai; A. Perkumo laiškai K. Pugevičiui, V. Brizgiui 1981, 1980 – 1981 finansinia doklumetai, aukotojų sąrašai, kt. dokumetai. įvairūs dokumetai nuo 1974 m.
5.        Dokumentai nuo 1952 m. : laiškai ir V. Brizgio susirašinėjimas (2 vokai), Lietuvoje atgaivinimo katalikybės fondo pajamų ir išlaidų knyga 1953 m., Veiviržėnų bažnyčios reikalų (palikimo) dokumentai: laiškai, kt. Įvairūs laiškai , dokumentai, Andrejausko byla.
6.        Žymuo V. Brizgiui  1966 m. Lenkijos krikščionybės tūkstantmečio jubiliejaus proga, renginio programa.

 

2 DĖŽĖ

1.        The New World – Čikagos archidiecezijos laikraštis.
2.        Lietuvių katalikų religinės šalpos dokumentinė medžiaga: vyskupų fondo rinkliavos medžiaga, laiškai, susirašinėjimas, finansiniai dokumentai, konstitucija ir
kt.
3.        Lietuvių katalikų mokslų akademijos narių adresai, LKMA bendraraštis, atsišaukimai ir kt.
4.        Kard. Mindszenty fondo dokumentai: dokumentinė medžiaga apie pavergtas šalis.
5.        Iškarpos iš Amerikos lietuvių ir kt. šalių spaudos religine tematika; Lietuvių dienos. “A. Varnas – šimtametis” leidinys ir vysk. V. Brizgio sveikinimo žodis minint A. Varno 100 m. sukaktį. Naujasis testamentas: apaštao Pauliaus laiškai
6.        Filmas apie ?? Filmo mecenatės  – ateitininkių korporacija “Giedra”, parašai Saldikienės

3 DĖŽĖ

1.        J. Brizgio nuotrauka, dedikuota kun. B. Urbai
2.        Šiluvos Šv. Marijos koplyčios dedikacijos ir religinio kongreso iškilmių
dokumentai:Plokštelės: atsišaukimas paminklinės koplyčios reikalu,religinės giesmės – 5 vnt. ir kun. J. Stankevičiaus laiškas J. Kiščiūnui; Ses.
Mercedes eskizas koplyčios dekoravimui, programa,  susirašinėjimas,nuotraukos,atsiliepimai lietuviškoje ir užsienio spaudoje,giesmių natos, renginiui skirti leidiniai.
3.        Nuotraukos: paminklas už laisvę žuvusiems, skautų stovykla
4.        Šiluvos Šv. Marijos koplyčios dokumentai; susirašinėjimas, programos, oficialūs raštai iš archidiecezijos. 1966 m.
5.        Šiluvos Šv. Marijos koplyčios dokumentai; susirašinėjimas, programos, oficialūs raštai iš archidiecezijos J. Bertulio, Vl. Budrecko, J. Žilevičiaus ir kt. susirašinėjimas. 1965 m.
6.        Šiluvos koplyčios fotografijos
7.        1964 Šiluvos Šv. Marijos koplyčios dokumentai; susirašinėjimas, programos, oficialūs raštai iš archidiecezijos, laikraščių iškarpos.
8.        Šiluvos Šv. Marijos koplyčios dokumentai; susirašinėjimas, programos, oficialūs raštai iš archidiecezijos. 1963 m.
9.        Šiluvos Šv. Marijos koplyčios dokumentai; susirašinėjimas, programos, oficialūs raštai iš archidiecezijos. 1962 m.

 

4 DĖŽĖ

1.        R. Kenedžio laiškas
2.        JAV LB laiškas V. Brizgiui
3.        Lietuvių tremtinių sielovados tarnybos susirašinėjimas dėl Vinco Mardoso ir Jarmolavičiūtės santuokos 1949-1953
4.        Informacijos apie katalikus Vokietijoje 1955 m.
5.        Informacijos apie katalikus Vokietijoje 1951 m.
6.        S.Stravinsko laiškas vysk. V. Brizgiui 1945 02 14
7.        Laiškas 1945 05 02 į narius lietuvių bendruomenės Regensburge, Vokietijoje 3 l. mašinraštis (nepasirašytas, anglų k.)
8.        Laiškas mons. komendantui prancūzų k. rankraštis, vysk. V. brizgio
9.        Atmintinė įžygiuojant JAV kariuomenei Regensburgo bei apylinkių lietuviams 3 l. mašinraščio, nepasirašyta.
10.        Laiškų nuorašai, prikl. vysk. V. Brizgiui
a)        laiškas prezidentui 1945 VII 10 VLIK
b)        laiškas kun. M. Krupavičiui 1945 07 10, Paryžius, Pr. Padalskis
c)        laiškas pirmininkui 1945 07 14 Paryžius
d)        laiškas lietuvių pabėgėlių vadovams Vokietijoje 1945 06 20
e)        Jungtinių tautų Chartos priimtos San Francisko konferencijoje išvados
f)        laiškas vysk. Bačkio kan. M. Krupavičiui, Paryžius, 1945 m. liet. k.
g)        Pabaltijo diplomatinio korpuso Prancūzijoje peticija, 1945 liepos 7, anglų k.
h)        Sąrašas lietuviams žinotinų adresų 1945 06 05
i)        informacija dėl įvažiavimo į JAV; paruošė Lietuvos generalinis konsulatas NY
1945 06 12 liet. k.
11.        Informacinis laiškas (medžiaga), mašin., liet. k 4 l.
12.        Sąrašas lietuvių tremtinių Austrijoje, neturinčių vilties emigruoti
13.        Lietuvių DP skirta informacija anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis
14.        Lietuviai Venesueloje – straipsnio Drauge rankraštis
15.         Ištrauka iš A. Repšio laiško p. Vainauskui, P. Vainausko laiškas J. Vaškui
16.        P. Vainausko laiško A. Maceinai nuorašas
17.        J. Griniaus laiškas M. Krupavičiui
18.        Laiškas mons. J. Balkūnui
19.        Pro memoria 1952 06 05, pasirašyta S.A. Bačkio liet. ir prancūzų k.
20.        J. Rimšausko laiškas V. Brizgiui 1952 03 05
21.        A. Bernatonio lietuvių dvasinio tėvo Vokietijoje ir Austrijoje laiškas vyskupų konferencijai 1951 10 10
22.        Lietuvių vasario 16 gimnazijos statutas 1953 08 30
23.        Laiškas, rašytas iš Regensburgo 1949 08 14, mašinr., nepasirašytas
24.        dokumentai apie katalikų persekiojimą Lietuvoje – vysk. susirašinėjimai, ištraukos iš spaudos, LTSR vidaus reikalų liaudies komisaro pavaduotojo B. Baranausko raštas apskričių viršininkams liet., anglų ir rusų k. 1940 10 27, Kauno apskrities vykdomojo komiteto raštas 1941 04 25 dėl uždraudimo dvasiškiams mokyti vaikus tikėjimo
25.        Raštas apie komunistų partijos daromas skriaudas katalikams Lietuvoje, angl. k. nepasirašytas
26.        Lietuvių katalikų Vokietijoje metraštis 1953 – 1954, 1957 – 59.
27.        Kersten komisijai medžiagos galinčių pateikti liudininkų sąrašas (apie katalikų bažnyčiai daromas skriaudas Lietuvoje) iš Italijos LB; liudijimų kopijos: MIlavickų ir C. Barkausko; ALT atsišaukimas “tinkamai pasiruoškime liudyti  Kersteno komitetui”
28.        Ištraukos iš ‘”Lietuvos aido” 1940 liepos 3 – Lietuvos konkordato reikalu, P. Pakarklis
29.        Laiškai V. Brizgiui: V. Kvieska (apie marksizmą) 1957, R. Stengal 1956, Z. Ivinskis 1951, J. Kajeckas 1961, B. Zumeris, S. Dunda –  Australija, V. Linkus – Australija, V. Kamantas, kard. Cody (apie S. Kudirką), J. Rimkevičius (MKKS), B. Bagdonienė (Lietuvių dienos), I. Bublienė, Kard. Casaroli, V. Kutkus, D. Korzonienė (apie Seinus), V. Kutkus, G. Juozapavičienė, S. Barzdukas ir kt.
30.        Senatorių laiškai V. Brizgiui: H. Douglas 1961, B. O’Hara 1961, ir kitų  įvairių senatorių laiškai 1958 – 1975 ir kongreso informacijos, susijusios su Lietuva.
31.        V. Brizgio laiškai LB, Senatoriams, kongreso nariams
32.        Nuotraukos V. Brizgys ir JF Kenedy; J. Jurkšas, A. Lorentas ir V. Petrusecičius
33.        Įvairių organizacijų įstatai, programos, DP stovyklos planas, atsišaukimai, JAV LB medžiaga informacijai, vieši laiškai, rėmėjų sąrašai.
34.        Laikraščių iškarpos apie lietuviškus reikalus ir periodika: JAV LB biuletenis 1974 Nr. 2, Austrijos lietuvių informacijos 1957 Nr. 1, Elta 1957 Nr. 6
35.        Vysk. V. Brizgio parengtų kalbų ir maldų tekstai
36.        Įvairūs politiniai dokumentai anglų ir vokiečių kalbomis, P. Karvelio “Pro Memoria” apie žiaurumus Sovietų Sąjungoje.