V. ir M. KASAKAIČIŲ ŠEIMOS

VACLOVO IR MARIJOS KASAKAIČIŲ ARCHYVAS
REG. NR. 13620, 13624

Vaclovas Kasakaitis – Nepriklausomos Lietuvos Švietimo ministerijos referentas, mokytojas, Seimo narys.

1.        Laiškai V. Kasakaičiui 1947 m., klausimų lapas
2.        Seni žemėlapiai
3.        Žemėlapiai: Lietuvos, Europos ir kt.
4.        V. Kasakaičio užrašai, laiškai
5.        V. Kasakaičio mokesčių, draudimo ir rinkliavų dokumentai: 1934 – 1943
6.        Švietimo vadybos Kauno skyriaus byla. Įvairių asmenų kreipimaisi į Švietimo vadybą Kaune dėl pažymėjimų išdavimo, jiems dingus per karą ir įvairių asmenų liudijimai. 1944 m.
7.        V. Kasakaičio kalbų, straipsnių rankraščiai,   Lietuvos laisvės aukų lapas Nr. 61, VLIKo pareiškimai apygardų pirmininkams 1946  m.,  tautos fondo kreipimaisi į lietuvius,   Lietuvos gen. Konsulato New Yorke nurodymai lietuviams, norintiems išvažiuoti į JAV; Lietuvių tremtinių bendruomenės Augsburgo apylinkės rinkimų komisijos kandidatų sąrašas,rinkimų rezultatai, 1946 m. pranešimai, kvietimai,prašymai. M. Stonio rankraštis apie Augsburgo mokyklos padėtį, Lietuvos užsienio paso prašymo blankas.
8.        Laiško Mykolui Krupavičiui su atsiminimais apie Joną Dailidę nuorašas,Čepulių šeimos užuojauta Kasakaičiams 1959 01 28; V.
Kasakaičio liudijimas, kad B. Vokietaitytė dirbo mokytoja; kalba, pasakyta Steigiamojo seimo 40 m. minėjimo proga (rankr.)  1964 m. Lietuvių kongreso Washington DC nuotrauka.
9.        Lietuvių komiteto Austrijoje dokumentai: A. Kalvaičio, pirmininko, pasirašyta informacija, Lietuvių komiteto Austrijoje biuletenis 1945 Nr. 1-6
10.        Vilkaviškio Apskrities žemės ūkio komisijai pareiškimas iš V.Kasakaičio dėl žemės nusavinimo, kuriuo prašoma palikti ne 15, o 30 ha, parašytas 1940 08 28; mokesčių už žemę kvitai,  1933 01 17 akto Nr. 58 išrašas, kuriuo sprendžiami V. Kasakaičio ir E.Pledienės-Zableckienės finansiniai klausimai;   išrašas iš bylos Vilkaviškio apskr. Nekilnojamojo turto Vilkaviškio apskr. Paežerių vlč. Jurkšų kaime, prikl. T. Zableckui ir kt.;  Nuorašas iš rejestro Nr. 1124 dėl turtinės sutarties, pasirašytos 1930 XII 15. Pirkimo-pardavimo sutartis pasirašyta tarp J.Jakštienės ir
K . Barniškio 1929 04 20; išrašas iš aktų knygos Kauno notaro Ipolito Barausko 1928 m. Akto Nr. 208 dėl paskolos paėmimo
iš Tarptautinio Banko.  Draudimo kvitai, Leidimas Nr. 5106
J. Jakštienei statyti gyvenamąjį namą ir namo brėžiniai, išd. 1928 09 13
11.        V. Kasakaičio, Švietimo ministerijos referento raštas Valstybės tarnautojų
pensijų ir pašalpų komisijai dėl įmokų į pensijų fondą, parašytas 1935 05 31.
Pensijų ir pašalpų skyriaus rašto – atsakymo nuorašas, skirtas V. Kasakaičiui dėl
pensijų.                                                                                         Valstybės
tarnautojų pensijoms ir pašalpoms skirti komisijos nutarimas dėl V. Kasakaičio
pensijos, išd. 1931 03 03.                                                         Pažymėjimas Nr.
2537, išd. LR Seimo kanceliarijos 1926 08 30 Kaune, kad V. Kasakaitis buvo
Seimo atstovu (kopija ir vertimas).                                 Lietuvos Raudonojo
kryžiaus Austrijoje raštas V. Kasakaičiui, kuriuo jam pavedama suorganizuoti
Raudonojo Kryžiaus skyrių Austrijoje ir eiti jo pirmininko pareigas, išd. 1945 07 09
Innsbrucke dr. I. Kauno.                         Vokietijos laikinoji registracija, išd. 1945 10
17 V. Kasakaičiui.                 Švietimo ministro rašto 1935 03 26 Nr. 6 dėl Švietimo
tarybos įsteigimo
nuorašas;                                                                                         LR Švietimo
ministerijos pažymėjimas Nr. 9954, išd. 1926 08 30 V. Kasakaičiui
12.        V. Kasakaičio asmeninė anketa IRO liudijimas, išd. Augsburge1948 11 19.
Liudijimas, kad V. Kasakaitis buvo Hochfeld stovyklos gyventojas, išd. 1948 10
15;                                                                                 Leidimas keliauti Kasakaičių
šeimai iš Rattenberg į Augsburgą, išd. Liepos 9
d.                                                                                           Informacija DP stovyklos
gyventojams,  išd. 1945 birželio 25 Rattenberg
burmistro.                                                                         Pažyma V. Kasakaičiui, kad
jis dirba stovykloje, išd. Birželio 15 Munster. Insbruko (Austrija) stovyklos darbo
pažyma, išd. 1944 10 19.                                 Akto Nr. 73 Metrikos liudijimo nuorašas,
išd. 1943 m. sausio 4 d.         Ištrauka iš vedimo metrikų akto Nr. 7 1923 m. Alksnėnų
Romos k. parapijos, kad V. Kasakaitis ir Marijona Pliadaitė susituokė 1923 rugsėjo 15
d. (originalas ir 2 kopijos, vertimas į anglų kalbą).
Vedybų metrikų liudijimas išd. 1912 biž30/liep.13 Seinuose Joseph Kasakaičiui ir
Liudvikai Gervel (rusų k), notarizuota liudijimo kopija 1948 m., vertimas į anglų kalbą
1949 01 05.                                                 Gimimo registracijos Metrikos ištrauka,
sakanti, kad Romualda Kasakaitė gimė 1928 m. Kaune Kasakaičių šeimoje, ištrauka
paliudyta 1932 03 23 d. Nr. 638., patvirtinta 1948 m.
Rekomendacija emigracijai, kurioje teigiama, kad E.F. Terry pažįsta Kasakaitį,kuris
yra dažytojas, išd. 1948 09 22.                                                 Pažyma, kad V.
Kasakaitis dirba meistru-dažytoju, išd. 1948 03 02.                         Pažyma, kad V.
Kasakaitis dirbo maisto sandėlyje Augsburge 1946-1947m.., išd. 1947 04
17.                                                                 Rekomendacijos laiškas V. Kasakaičiui,
rašytas T. Kowalak, Maisto sandėlio pareigūno, išd. 1947 03
21.                                                                 Pažymėjimas, kad V. Kasakaitis buvo
Augsburgo Lietuvių Sąjungos švietimo tarybos nariu bei pirmininku ir Švietimo –
kultūros skyriaus švietimo vadovu bei švietimo reikalų tvarkytojų, išd. 1948 11
12.                                                 Profesinio testavimo liudijimas Nr. T6610, kad V.
Kasakaitis pripažįstamas fermeriu, išd. 1948 06
16.                                                                 Profesinio testavimo liudijimas Nr. T6654,
kad V.Kasakaitis pripažįstamas naminių paukščių augintoju, išd. 1948 06
16.                                         Profesinio testavimo liudijimas Nr. T6689, kad V.
Kasakaitis pripažįstamas sodininku, išd. 1948 06
16.                                                         Profesinio testavimo liudijimas Nr. T6639, kad
V.Kasakaitis pripažįstamas tabako augintoju, išd. 1948 06
16.                                                 Profesinio testavimo liudijimas Nr. T6624, kad V.
Kasakaitis pripažįstamas cukrinių runkelių augintoju, išd. 1948 06
16.                                         Profesinio testavimo liudijimas Nr. 5672, kad V.
Kasakaitis pripažįstamas dažytoju – meistru, išd. 1948 07
29.                                                 Profesinio testavimo liudijimas Nr. 5671, kad V.
Kasakaitis pripažįstamas mūrininku, išd. 1948 07
29.                                                                 V. Kasakaičio laiškas S. Bernui dėl
išvykimo į JAV 1949 02 10.                 UNRA Persikėlimo forma (darbas ir
apgyvendinimas) – kopija, išd. V. Patrik dėl V. Kasakaičio ir jo šeimos
priėmimo.                                                         Darbo pasiūlymas V. Kasakaičiui ir V.
Kasakaičio parašas darbą priimant, pasirašytas V. Kasakaičio ir H.
Ravazzin.                                                 V. Kasakaičio ir M. Pliadaitės Vedybų
liudijimo vertimas į anglų kalbą. Kasakaičio pirštų
antspaudai.                                                         Asmeninių duomenų gražinimo aktas,
išd. 1949 01 07 (anglų k.).         Asmeninių duomenų anketa V. Kasakaičio 1948 m.
rugsėjo 17 d. Apgyvendinimo/persikėlimo registracijos forma, išduota V. Kasakaičiui
1948 11 15.                                                                                         Persikėlimo
medicininė forma, išd. V. Kasakaičiui 1948 10 28.                         V.Kasakaičio
asmeniniai atsiminimai apie Vokietijos laikotarpį, rankraštis 1 l
13.        A) Ištrauka iš Lietuvos paso, išduoto V. Kasakaičiui (anglų.
k);                                            B)metrikų liudijimas Nr. 73, išduotas V.Kasakaičiui 1912 m.
(rusų k.);                                           C) V. Kasakaičio paso Nr. 16643, išduoto 1930 m.
Marijampolėje, kopija;                                        D) Sanatorinis kurortinis pasikeičiamasis
lapas, išduotas V. Kasakaičiui, gulėjusiam Kauno u-to Klinikose dėl smegenų uždegimo 1941
m.;                                                                                            E) Marijampolės mokytojų
seminarijos pažymėjimas, išduotas 1920 09 08
Kasakaičiui;                                                                                     F) Pranešimas V.
kasakaičiui apie Kursų viduriniųjų mokyklų mokytojams Lektorių tarybos posėdis 1920 07 08
Nr. 26                                                           G) Dviračių rinkliavos mokėjimo pažymėjimas Nr.
006313, išduotas 1942 VI 26
Kaune                                                                                          H) Dviračių rinkliavos
mokėjimo pažymėjimas, išd. 1940 VII 19                                    I) 1940 VII 31 Lietuvos Banko
aktas, kuriuo vardijama, kas rasta, atidarius V.Kasakaičio
seifą.                                                                          J) Leidimas V. Kasakaičiui aplankyti
Augsburgą, išd. 1947 m.                                   K) Dažytojo pažymėjimo fotokopija, V.
Kaskaičio paso, eligibillity ir kt. dok.
fotokopijos.                                                                                  L) Kvietimas į ALKA sambūrį
1946 XI 12 Hochfeld, Vokietija                                   M) Ištrauka iš Vedimo metrikų akto,
kurio pažymima, kad susituokė Juozas Pliadas ir Elena Elzbieta Venciūtė 1897 I 12, išd.
Vilakaviškio par. Klebono 1939 XI 23 Nr.
1155                                                                                  N) Pažyma Nr. 548, išd. V.
Kasakaičiui  Švietimo valdybos 1944 VII 06; Įvairios sąskaitos Baziliauskui V., dėl negatyvų ir
pozityvų apmokėjimo, išd. 1948 m.
Augsburge.                                                                                              O) Švietimo
valdybos Mokslo ir Meno departamento Kauno skyriaus tarnautojo anketa, išd. Vaclovui
Kasakaičiui 1942 m. rugsėjo 8 d. (dublikatas)                    P) K. Šakenio, švietimo ministro
įsakymas Nr. 11, išd. 1933 12 01, paskirti laikinai eiti Valstybės teatro direktoriumi V.
Kasakaitį                                             R) Liudijimas Nr. 2537, kad V. Kasakaitis buvo
Lietuvos respublikos seimo narys, išd. 1926 08 30, vertimas į anglų
kalbą                                                               S) Užrašai apie Lietuvos švietimo valdybos
veiklą (2 lapai, rankr)                           T) Lietuvių stovyklos Hochfelde kursų tvarkaraštis
1946 liepos mėn. 9 d.                    U) Augsburgo lietuvių gimnazijos pažymėjimas, išd. 1947
01 10 Marijai Kasakaitienei, kad ji yra Augsburgo gimnazijos mokytoja; Švietimo valdybos
Kauno skyriaus firminiai blankai.                                                            V) Paleidimo iš
kariuomenės liudijimas, išd. Vaclovui Kasakaičiui 1949 gegužės 1
d.                                                                                  Z)Padėkos raštas mokytojai Marijai
Kasakaitienei už pasiaukojimą, išd. Augsburge 1946 gegužės 5 d.
X) T. Zablocko ir V. Kasakaičio turto pirkimo-pardavimo sutartis, pasirašyta 1932
m. balandžio 19 d. ir patvirtinta.
Y) Finansų ministerijos Mokesčių departamento vekselių blankai
“Gen. W. Haan” laivo, kuriuo žmonės plaukė iš DP stovyklų į JAV,  laikraštis ir
informacijos, 1949 m.
Meno reikalų valdybos Nr. 40 vedėją V. Kasakaitį laikyti sergančiu, išd. 1941
vasario 24 d.

14 a) Darbo liudijimas Nr. 435, išd. 1941 05 28, V., Kasakaičiui ir Pažymėjimas Nr.
786, kad V. Kasakaitis siunčiamas Birštono kurortan, išd. 1941 06
14
b) Lietuvos valst. ir savivald. Profesinės sąjungos nario liudijimas Nr. 2515, išd. V. Kasakaičiui 1940 IX
06;                                                                                                   c) Lietuvos banko kvitas Nr. 004353 už seifo
nuomos mokestį 1940 VII – X                                           d). Leidimas išvykti iš Kirkland Grad 1945 rugsėjo
mėn.                                                  e)Amato liudijimas Nr. 195, išd. V, Kasakaičiui 1948 02 14, teigiantis, kad jis
yra dažytojas – pameistrys.                                                                                                  F) Lietuvių komiteto
Austrijoje išd. Liudijimas Nr. 631.                                                             G) Nurodymai, ką gali nusipirkti laive
DP                                                                  H) Liudijimas Nr. 449, išd. V. Kasakaičiui, kad jis yra užregistruotas
Lietuvių Sąjungoje kaip lietuvis, išd. 1944 02 11 Vienoje.                                                  I) Kasakaičio plaučių
fluorografijos pažymėjimas, išd. 1946 06 21 Šveicarijos Raudonojo
kryžiaus                                                                                J) Pažyma, kad V. Kasakaitis dirba DP stovykloje, išd.
1946 08 17
K) Lietuvių tremtinų bendruomenės mokesčių knygelė, išd. V. Kasakaičiui 1948 m.
L) Pajamų kvitas Nr. 90, išd. V. Kasakaičiui, iš jo paėmus nario mokestį 1949 04 26
M) DP asmens kortelė Nr. G00353267, išd. V. Kasakaičiui;
N) Leidimas išvykti iš stovyklos, išd. V. Kasakaičiui 1945 m.
O) Hochfeldo lietuvių komiteto leidimas Nr. 92 apsigyventi išd. V. Kasakaičiui  išd.
1946 VIII 30
P)        Amato liudijimas Nr. 418, išd. M. Kasakaitienei 1948 03 03, teigiantis, kad ji
yra drabužių siuvėja.
R) Lietuvių tremtinių bendruomenės mokesčių knygelė, išd. M. Kasakaitienei 1947
m.
S)        Kauno miesto pradžios mokyklų inspekcijos pažymėjimas Nr. 1220, išd.
1942 05 04 Marijai Kasakaitienei
T) Kasakaitienės plaučių fluorografijos pažymėjimas, išd. 1946 06 21 Šveicarijos
Raudonojo kryžiaus
1945-1946 m. kalendoriai
U) Kvitas, išd. M. Kasakaitienei, susimokėjusiai nario mokestį 1948 XI 12
V) Naujokų rezervo liudijimas Nr. 1, išd. Broniui Pledui, gim. 1916, kad paskirtas į
naujokų rezervą 1935 m. spalio 5 d.
Z) ALRK Federacijos jaunimo stovyklos rėmėjo knygelė, išd. Vaclovui Kasakaičiui
1961 m.
X) Jaunimo Dainavos stovyklos globos komiteto Clevelande kreipimasis dėl
paramos Dainavos stovyklai 1963 m.
Y) Jaunimo Dainavos stovyklos globos komiteto Clevelande kvitas už auką
Jaunimo stovyklai (3 kvitai)
A1) . Kasakaičio raštelis duodant auką ir kvitas
A2) Liudijimai V. Kasakaičiui iš Cleveland suaugusiųjų mokyklos pabaigus anglų
kalbos ir pilietybės kursą St. Joseph kolegijoje (5 vnt)
A3) Pasaulio lietuvių bendruomenės leidinėlis, išleistas Augsburge
A4) Pranešimas Marijai Kasakaitienei, kad ji yra išbraukiama iš papildomo
dirbančiųjų maisto davinio, išd. 1946 lapkričio 23 d. Augsburge-Rochfelde.
A5) Numeris, kurį V. Kasakaitis gavo įlipdamas į laivą 1949 m. gegužės 2 d.
A6) Kipro Petrausko nuotrauka
A7) Raudonojo kryžiaus Vilniaus ligoninės pažymėjimas, kad V. Kasakaitis gydėsi
ligoninėje 1941 01 24-27 d., išd. 1941 01 27
A8) Augsburgo DP stovyklos pažymėjimas, kad V. Kasakaitis dirba maisto
sandėlyje ir gali į jį įeiti, išd. 1946 07 18
A 9) Lietuvos vaistinių lankstinukai, duodami prie vaistų 1937; 1934 m.
A10) Kun. M. Krupavičiaus laiškai V.Kasakaičiui (3 vnt)
A 11) įvairūs adresai, užrašai

14.        14-1. Legitimacijos knygelės (asmens liudijimo) nuorašas
14-2. V. Kasakaičio pareiškimas kuopos vadui prašant atleisti iš kuopos sąstato
nuo 1949 m. gegužės 1 d.
14-3. Pažymėjimas Nr. 81, išd. V. Kasakaičiui, Veiverių mokytojų seminarijos 3 k.
studentui, kad jis yra evakuojamas, išd. 1915 sausio 30 d. (rusų k.)
14-4. Bilietas Nr. 218 išd. V. Kasakaičiui, Veiverių mokytojų seminarijos 3 k.
studentui, kad jis yra išleidžiamas atostogų (rusų k.)
14-5. Liudijimas Nr. 674, išd. V. Kasakaičiui, kad jis atleidžiamas nuo mobilizacijos.
Pasirašo gen. Štabo viršininkas 1919 liepos 5 d.
14-6. Pažymėjimas Nr. 2542, išd. 1942 gegužės 4 V. Kasakaičiui, kad jis dirba
Švietimo vadyboje direkcijos viršininku.
14-7. Pažymėjimas Nr. 695, išd. 1944 vasario 3 d. V. Kasakaičiui, kad jis dirba
Švietimo vadyboje
14-8. J. Jablonskio laiškas V. Kasakaičiui dėl Terminologijos komisijos veiklos.
1925 03 24
14-9. V. Kasakaičio atestacijos pažymėjimas, išd. 1926 08 31
14-10. LR Švietimo ministerijos raštas Nr. 3512 V. Kasakaičiui, kad jis paskiriamas
terminologijos komisijos nariu.
14-11 LR Švietimo ministerijos raštas Nr. 341 V. Kasakaičiui, kad jis paskiriamas
Kauno miesto pradžios mokyklos Nr. 39 mokytoju. 1926 08 22.
14-12. LR Švietimo ministerijos raštas Nr. 5455 V. Kasakaičiui, kad jis paskiriamas
atstovauti Švietimo ministerijai baigiamuosiuose egzaminuose. 1926 05 28
14-13 rinkimų I apygardos komisijos liudijimas Nr. 72, kad V. Kasakaitis išrinktas į
Seimo narius. 1922 10 29.
14-14. LR Švietimo ministerijos raštas Nr. 306 V. Kasakaičiui, kad jis paskiriamas
švietimo ministerijos aukštesniųjų mokyklų inspektoriumi 1927 01 11
14-15. Pažymėjimas Nr. 2537, išd. V. Kasakaičiui , kad jis buvo seimo narys ir
kokias pareigas turėjo. 1926 08 30
14-16. pensijų ir pašalpų skyriaus raštas Švietimo ministerijai dėl V. Kasakaičio
tarnybos vokiečių okupacijos metais, išd. 1935 07 13.
14-17. Ištrauka iš Švietimo ministro 1929 02 18 įsakymo paskirti V. Kasakaitį Radijo
tarybos pirmininku. (nuorašas).
14-18. Ištrauka iš Švietimo ministro 1927 12 09 įsakymo Nr. 265 paskirti V.
Kasakaitį laikyti ištarnavusiu XII tarnybos kategorijos pirmąjį trimečių priedą.
(nuorašas).
14-19. Lektorių tarybos pranešimas Nr. 95 V. Kasakaičiui, kad vyks Lektorių
tarybos posėdis. 1920 07 06.
14-20. Pažymėjimas nr. 1517, kad V.Kasakaitis yra įgaliotas atstovauti Švietimo
vadybai. 1941 09 03.
14-21. Ministrų kabineto raštas švietimo ministerijai Nr. 727 1927 05 25.
14-22. Liudijimas, kad V.Kaskaitis gyvena Brunnberge ir yra vietinio komiteto
narys, išd. 1945 birželio 27, Innsbruck.
14-23. P. Belecko raštas Nr. 55 dėl priedo skyrimo V. kasakaičiui. 1935 01 15.
14-24. Kultūros reikalų departamento raštas Nr. 1325 V. Kasakaičiui dėl ministro
įsakymo. 1935 01 19.
14-25. Raštas V. Kasakaičiui dėl 300 dol. Personalinio priedo 1933 12 11.
14-26. Ranka rašyti užrašai apie įvairių valdininkų atlyginimus nepriklausomoje
Lietuvoje
14-27. Švietimo ministerijos raštas V. Kasakaičiui apie paskyrimą į komisiją gaisro
nuostoliams Valstybės Teatre apskaičiuoti.
14-28. Pažymėjimas nr. 34137, kad V. Kasakaitis yra Švietimo liaudies komisariato
skyriaus vedėjas, išd. 1940 lapkričio 5 d.
14-29. Liudijimas, kad V.Kasakaitis yra Raudonojo kryžiaus komiteto narys
Autriche ir pirmininkas Kufsteine, išd. 1945 liepos 12 Innsbruck (pranc.k)
14-30. Švietimo ministro įsakymo Nr. 29 nuorašas, kuriame teigiama, kad V.
Kasakaitis yra atleidžiamas iš Egzaminų komisijos sekretoriaus pareigų. 1939
liepos mėn.
14-31. Švietimo ministro įsakymo Nr. 7 nuorašas, kuriame teigiama, kad V.
Kasakaitis yra skiriamas Valstybės teatro direktoriumi Olekai-Žilinskui išėjus
atostogų. 1933 spalio mėn. 7 d.
14-32. Namo ir žemės sklypo planas, apie 1922 m.
14-33. Darbo pažymėjimas , išd. 1947 12 19 V. kasakaičiui, akd jis dirba
darbininku stovykloje (vok. k.)
14-34. Pažyma apie šeimos sudėtį, išduota V. Kasakaičiui 1949 04 23 DP
stovyklos pareigūno J. Daniliausko.
14-35. Metrikų liudijimo nuorašas ir vertimas, apie V. Kasakaičio gimimą. Nuorašas
patvirtintas 1943 01 04.
14-36. Darbo pažymėjimas , išd. 1949 01 10 V. Kasakaičiui, kad jis dirba stovykloje
(vok. k.).
14-37. Darbo pažymėjimas , išd. 1949 03 31 V. Kasakaičiui, kad jis dirba
darbininku stovykloje (vok. k.)
14-38. Ambulatorijos pažyma apie skiepus, išd. V. Kaskaičiui 1948 12 17
14-39. Kraujo tyrimo rezultatų blankas, išd. V. Kasakaičiui 1948 12 19
14-40. Liudijimas, kad V. Kasakaitis DP identifikacijos NR. 077590, išvykstantis iš
DP stovyklos, bus įdarbintas JAV, išd. 1947 04 15.
14-41. Gimimo liudijimo, išd. V. Kasakaičiui vertimas į anglų kalbą, išd. 1948 12 13.
Vedybų pažymėjimo vertimas į anglų kalbą, išd. 1949 01 05.
14-42. Nuolatinis leidimas išeiti iš stovyklos ribų, išd. 1947 05 09 V. Kasakaičiui.
14-43. Sąrašas daiktų ir jų kaina, kuriuos išvykdami kuopos vyrai galėjo pasiimti su
savimi (nuorašas), 1948 01 19.
14-44. Turkų sultono Achmeto III laiškas Zaporožės kazokams 1600 ir kazokų
atsakymas.
14-45. Raštas pareigūnui Emmons nuo T. Kowalak, su prašymu pakeisti
Kasakaičiui darbo drabužius, išd. 1947 02 10.
14-46. Atlyginimo rašteliai Nr. KS392 ir KS 577, išd. V. Kasakaičiui 1944 05 02 ir
1943 03 02.
14-47.Liudijimas, kad V. Kasakaitis gyvena Kufstein-Brumberg ir yra Lietuvių
komiteto narys. (angl. k.)
14-48. Pareiškimo vokiečių ir prancūzų kalbomis kopija, kuriame sakoma, kad
Pabaltijo šalių  gyventojai yra karinės prancūzų vadovybės globojami ir nebus
grąžinti į jų kilmės šalis.
14-49. Ištrauka ir jos vertimas iš lietuviško paso Nr. 688931, išd. M. Kasakaitienei
patvirtinta 1949 01 04 Augsburge.
14-50. Policijos pranešimų, registracijos forma, išd. 1945 10 16 V. Kasakaičiui.
14-51. Augsburgo moterų tarybos kvietimas M. Kasakaitienei apsilankyti
susipažinimo arbatėlėje. 1945 11 01
14-52. Augsburgo moterų tarybos pranešimas M. Kasakaitienei , kad ji kviečiama
moterų komiteto nare. 1945 09 26
14-53. Augsburgo lietuvių stovyklos kapeliono kvietimas M. Kasakaitienei
vadovauti parapijos katalikėms moterims. 1946 11 21
14-54. Reutlingeno LRK Vyr. Moterų komiteto laiškas Augsburgo moterų komitetui.
1947 03 05.
14-55. Diplomo Nr. 217, išd. V. Kasakaičiui 1927 07 20 d, nuorašas, patvirtintas
1942 01 03.
14-56. Paliudijimas Nr. 21, kad V. Kasakaitis yra “Žiburio” gimnazijos mokytojas,
išd. 1919 m. kovo 14 d.
14-57. Įgaliojimas Nr. 70, V. Kasakaičiui lankyti visas “Žiburio” gimnazijas ir daryti
sutartis, išd. 1920 m. birželio 3 d.
14-58. Augsburgo lietuvių choro koncerto programa. 1947 01 25.
14-59. Vytauto Didžiojo universiteto minėjimo Cleveland 1952 m. programa
14-60. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos šimtmečio minėjimo kvietimas,
programa.
14-61. Lietuvos nepriklausomybės šventės Vasario 16 d. Augsburge bažnytinių
pamaldų tvarka. Programėlė.
14-62. Nario mokesčio kvitas, išd. V. Kasakaičiui 1948 11 12 Augsburge.
14-63. Pažyma Nr. 1097 iš Švietimo ministerijos, kad V. Kasakaitis buvo mokytojas
Lietuvoje, išd. 1941 m rugpjūčio mėn. Kaune.
14-64. Išrašas  1946 m. rugpj. 19 d. Augsburge iš darbo knygelės (vok.k., kopija)
14-65. V. Kasakaičio ir Marijos Pledytės sutuoktuvių registracijos metrikų išrašas,
patvirtintas 1941 m. balandžio 2 d. Vilkaviškyje Nr. 38.
14-66. Pažymėjimas Nr. 292, apie M.Kasakaitienės gyvenamąją vietą ir pajamas,
išd. 1947 05 09 Augsburge (vok. k.).
14-67. Pažymėjimas, išd. M. Kasakaitienei 1947 11 20 dėl pajamų (vok.k)
14-68. Pažyma V.Kaskaičiui, išd. 1946 08 19 (vok.k)
14-69. Registracijos lapas, išd. 1945 04 22 Kasakaičiams. (vok.k.)
14-70. Pažyma, išd. 1945 04 28 V. Kasakaičiui (vok.k.)
15.        Įvairūs užrašai ir pastabos.
16.        Dienoraštis 1943 – 1945 (2 sąs.), ir užrašų knygelė.
17.        Laiškai iš Lietuvių fondo, aukų pakvitavimai 1974 m.; V. kasakaičio laiškas
K. kasakaičiui ir K.Kasakaičio laiškas V. Kasakaičiui 1970 m. M. Kasakaitienės
laiškai V. Kasakaičiui 1948 -1949 m. (3 vnt.), V. Kasakaičiui priklaususių akcijų
pažymėjimai.
18.        Eilėraščių rankraščiai
19.        Laiškų nuorašai; V. Kasakaičio laiškas U. Lipčienei 1966 m. laiškas P.
Lukauskienei 1966, užuojautos laiškas mirus Pranui ? 1965 09 05; užuojauta
Valaičiams, sveikinimas kun. Pijui ?1965 m. Įvairūs laiškai be adresatų, ALT
Cleveland skyriaus susirinkimo 1965 01 10 trūkumai – pareiškimas  – protestas.
20.        Adresų knygelė, skautų kalendorius 1946 m., prikl. R. Kasakaitytei

Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos Buhalterijos ir kooperacijos kursų
pažymėjimas Nr. 171, išd. M. Pledaitei – Kasakaitienei 1924 09 23 ir jo nuorašas.

Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos pažymėjimas Nr. 418, išd. M. Pledaitei –
Kasakaitienei 1926 08 21, kad ji lankė Vasaros pedagoginiu s kursus
Marijampolėje.

Atestatas Nr. 77, išd. M.Pledaitei, gim. 1899 10 3, kad baigė Marijampolės
gimnaziją, išd. 1923 06 23. Ir atestato nuorašas.

Liudijimas Nr. 7, išd. 1915 11 14, kad V. Kasakaitis mokėsi pagreitintuose “ryto”
draugijos Pegagogijos kursuose

Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos pažymėjimas Nr. 78, išd. 1927 04 12 V.
Kasakaičiui, gim. 1895 04 05,  1924 09 23 , kad jam suteikiamas vidurinės
mokyklos mokytojo vardas.

Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos pažymėjimo Nr. 78, išd. 1927 04 12 V.
Kasakaičiui, gim. 1895 04 05,  1924 09 23 , kad jam suteikiamas vidurinės
mokyklos mokytojo vardas, nuorašas

Pažymėjimas , išd. V. Kasakaičiui 1956 05 10, kad jis sėkmingai užbaigė anglų
kalbos ir pilietybės mokymosi kursą.