V. SRUOGIENĖ: ISTORIKĖ

VANDOS DAUGIRDAITĖS – SRUOGIENĖS FONDAS
DALIOS SRUOGAITĖS – BYLAITIENĖS
REG. NR. 13941

1 dėžė
1.        Tepasisako patys režisieriai 1967-1980. (iškarpos iš spaudos apie garsius režisierius, jų kūrinius). Aplankas.
2.        D. Lapinsko opera “Amadas” scenarijus. Psl. 1-21. Vokas.
3.        B. Sruogos kūrybos vakaras (25 m. po jo mirties). Barbora Radvilaitė – scenarijus/ Psl. 1-80. Segtuvas.
4.        Prano paroda – paveikslų pardavimo ir instrukcijų knyga. (Kainoraštis, budėjimo parodoje grafikai, išlaidų kitai parodai sąmata.). Parodos katalogai. Psl. 1-45. Segtuvas.
5.        Teatrai, režisieriai, spektakliai – iškarpos iš spaudos 1972-1987 m. Aplankas.
6.        Balio Sruogos kūrybos vakaras. Scenarijai – Sapiega, Barbora Radvilaitė. Psl. 1-118. Segtuvas.
7.        B. Sruogos minėjimai (medžiaga apie B. Sruogą, jo kūrinių recenzijos). Psl. 1-31. Aplankas.
8.        Zigmantas Augustas (D. Juknevičiūtės byla). B. Sruogos kūrybos vakaras. Psl. 1-27. Segtuvas.
9.        Muzika, šviesos. Barebora Radvilaitė – scenarijus. Skaitovė D. Bylaitienė. Psl. 1-65. Segtuvas.
10.        Apie tearą, aktorius, režisierius, ir kt. Straipsnių iškarpos iš spaudos. Aplankas.
11.        Lietuviški spektakliai Amerikoje – iškarpos iš spaudos. Aplankas.
12.        Apie dr. Vandą Daugirdaitę – Sruogienę  – iškarpos iš spaudos. Aplankas.
13.        Lietuviški kultūriniai renginiai Čikagoje. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
14.        J. Blekaičio knyga “Rudens ritmai”. Susirašinėjimas: Dalia Sruogaitė – Jurgis Blekaitis). Psl. 1-14. Aplankas.
15.        A. Gustaičio knyga “Ko liūdi, putinėli?” Susirašinėjimas. Psl. 1-26.
16.        Laikraščiai “Žingsniai”, “Žvaigždutė”, “Tėvynės šešėlyje”. Iškarpos iš spaudos. 1946-1948m. Vokas.
17.        Teatras, spektakliai, režisieriai, aktoriai… Iškarpos iš spaudos 1980-1994. Vokas.
18.        Iškarpos iš spaudos 1945-1979. Vokas
19.        V. daugirdaitė -Sruogienė “Žemaičiu bajorų ūkis I pusėje 19 šimtmečio” knygos, raštų kopija, atspausta iš “Senovės” IV tomo. Psl. 1-107. Aplankas.
20.        Krambambulis – žurnalas 1957 m. “Nepasteėtoji teorija apie lietufvių kunigaikščių kilmę” straipsnis. R. Spalis “Gatvės berniuko nuotykiai” – scenarijus, drama. Psl. 1-63. Aplankas.
21.        Vardai iš Lietuvos istorijos (nuotraukos iš spaudos, kopijos). Aplankas.
22.        Įvairūs straipsniai, paskaitos, kopijos: A. Šešplaukis “Lituanistinės medžiagos Europos bibliotekose beieškant”; “Lietuvos istorijos šaltinaii Vatikano archyve” – dr. Viktoras Gaidžiūnas, O. F. M. ; Lietuvnistiko sinstituto suvažiavimas 1971m., statutas; JAV LB simpoziumas “Išeivijos kultūrinės oplitikos problemos ir kryptys”. Psl. 1-55. Aplankas.
23.        Vandos Daugirdaitės Sruogienės asmeninių dokumentų kopijos. Psl. 1-11. Aplankas.
24.        Straipsniai apie Vlnių – iškarpos iš spaudos. Vokas.
25.        Moterų klubo federacija – įvairūs raštai. 1986-1988. Iškarpos iš spaudos. Psl. 1-28. Vokas.
26.        “Balys Sruoga mūsų atsiminimuose”. Paruošta spaudai. Segtuvas.
27.        Kalbos dalykai  – iškarpos iš spaudos. Aplankas.
28.        V. Žemkalnis. Stuoka – Gucecvičius. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
29.        Gen. Želigovskio atsiminimai. 1920 m. Psl. 1-3. Aplankas.
30.        Suvalkų derybos. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
31.        K. Griniaus “Pro memoria” iškarpos iš spaudos. Aplankas.
32.        Įvairūs istoriniai straipsniai – iškarpos iš spaudos . Aplankas
33.        J. Puzinas. “Lietuvos vadavimo pastangų derinimas ir plėtimas” iškarpos iš spaudos. Aplankas.
34.        Lietuvos miestai – Raseiniai. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
35.        Chronologija ir etninis žemėlapis. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
36.        Mažoji Lietuva. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
37.        Po 1945 m. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
38.        Lietuvos pasiuntinybės. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
39.        Dr. Budrys “Kas atsidūrė  kryžkelėje – istorijos mokslas ar istorikai?”. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
40.        Baltistika. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
41.        J. Deveikė straipsniai “Moterys Lietuvos steigiamajame Seime”. Paksiata. Iškarpos iš spaudos.  Psl. 1-9. Aplankas.
42.        J. jakštas. Žalgirio mūšis. Z. Ivinskis. Urbonas. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
43.        A. Šapoka. Straipsniai apie Lietuvos istorijos šaltinius. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
44.        Partizanų veikla okupuotoje Lietuvoje; Gabrielė Petkevičaitė; Velykos pas Lietuvo sdidikus 16-18 a.;Poezija, Proza iš liet. Chrestomatijos. Psl. 1-45. Aplankas.
45.        Straipsniai istorine tematika. Psl. 1-64. Aplankas.
46.        Iškarpos iš laikraščių anglų k. Aplankas.
47.        J. Jakšto recenzija A. Kučo “Amerikos lietuvių literatūra”. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
48.        Iškarpos iš spaudos 1918-1945. Lietuva. . Aplankas.
49.        Kadetų korpusas 18 a.  – rankraščio lapai. Psl. 1-21. Aplankas.
50.        Bibliografija 1951 m. Aplankas.
51.        Vandos Janevičienės netekus – straipsniai spaudoje. 1969 m. Aplankas.
52.        V. Sruogienės istorinių straipsnių dublikatai. Iškarpos iš spaudos.  Psl. 1-62. Aplankas.

2 dėžė
1.        Albumas – V. Sruogienės nuotraukos ir įvairios iškarpos. Albumas.
2.        V. Daugirdaitė – Sruogienė  “Lietuvos istorija? 6 d. Psl. 1-593.
3.        Papildoma Lietuvos istorijos 6 d. kopija. Psl. 1-241.
4.        Spauda apie knygą “Steigiamasis Seimas”. Iškarpos iš spaudos.  Segtuvas.
5.        Skautams paruoštas Lietuvos istorijos konspektas. Psl. 1-28. Aplankas.
6.        Moterų organizacijos Lietuvoje. Iškarpos iš spaudos 1953, 1960, 1983. Aplankas.
7.        V. Sruogienės “Rūmai be stogo”  -apie Texas. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
8.        Gaunamieji ir siunčiamieji raštai. Biržiškos palikimo tvarkymo komisijos raštai. 1967-1969 m. Psl. 1-60.  Aplankas.
9.        V. Sruogienės straipsniai. Iškarpos iš spaudos. Psl. 1-26. Aplankas.
10.        Užrašų sąsiuvinis. Scenarijus “Pyplė”. Sąsiuvinis.
11.        Užrašų sąsiuvinis. Elektros kursai.
12.        Parodos “Pranas – tapyba, piešiniai” 1977 m. pristatymas. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
13.        Vaclovas Daunoras JAV,  Jaunimo centre. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
14.        Prano Gailiaus paroda 1979 m. Susirašinėjimas, laiškų koijos 1971-1973; pokalbis su Pranu; parodų katalogai, kūrinių sąrašai. Vokas.
15.        Dalia Sruogaitė. Sruogos kūrybos vakaras. Barbora Radvilaitė, Milžino paunksmėje. Scenarijus. Psl. 1-82. Segtuvas.
16.        Iškarpos iš spaudos apie teatrą 1949-1951 m. Sąsiuvnini.
17.        Antanas Škėma “Živilė” legenda.Scenarijus. Aplankas./
18.        Iškarpos iš spaudos apie teatrą 1955 m. Sąsiuvinis.
19.        Iškarpos iš spaudos apie teatrą 1951 -1959 m. Sąsiuvinis.
20.        Iškarpos iš spaudos apie teatrą 1950-1952 m. Sąsiuvinis.
21.        Iškarpos iš spaudos apie teatrą 1953 m. Sąsiuvinis.
22.        Iškarpos iš spaudos apie teatrą 1954 m. Sąsiuvinis.
23.        Iškarpos iš spaudos apie teatrą 1953, 1962-1965 m. Sąsiuvinis.
24.        Iškarpos iš spaudos apie V. Daunorą JAV 1979-1980 m. Aplankas, katalogai.
25.        Antanas Škėma “Živilė” scenarijus. Psl. 1-40. Segtuvas.

3 dėžė
1.        Iškarpos iš spaudos 1953-1979 m. Vokas.
2.        Iškarpos iš spaudos, D. Sruogaitės straipsniai apie Praną Gailių 1969-1975 m. Psl. 1-33. Aplankas.
3.        Iškarpos iš spaudos apie Dalią Juknevičiūtę. Katalogas. Opera “Karmen” rež. D. Juknevičiūtė. Psl. 1-64. Vokas.
4.        Iškarpos iš spaudos apie teatrą 1976-1986 m. Aplankas.
5.        Iškarpos iš spaudos apie teatrą 1959-1972 m. Aplankas.
6.        Stebuklų naktis prie “Žaliojo pingvino”/ “Aukso žąsis” – intermedija. Scenarijus. Psl. 1-23. Aplankas.
7.        Steigiamojo Seimo nuotraukos – foto ir nuotraukos iš laikraščių su aprašymais vokuose. Dėžutė.
8.        Dalios Sruogaitės radybos “1 cnt. Moneta” dėžutė.

4 dėžė
1.        Vydūno laiškai V. Sruogienei – kopijos. 1949 m. Psl. 1-5. Aplankas
2.        V. Sruogiens Straipsnis “Istorijos istorija”; “Žemaičių bajorų ūkis I pusėje 19 šimtmečio” 1938 m. Psl. 1-116. Aplankas
3.        Įvairių V. Sruogienės straipnių spaudoje kopijos.
4.         Putvinskiai. Apie juos. Psl. 1-41. Aplankas
5.        Archeologiniai radiniai Lietuvoje. Iškarpos iš spaudos 1986-1987. Aplankas.
6.        Jurgis Baltrušaitis. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
7.        Ingrida Blekytė. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
8.        M. Biržiškos “Anuometu Viekšniuose ir Šiauliuose (19882-1901_/ Atsiminimai iš raštų 1938 . V. Biržiškos ir V. Sruogienės laiškai. Aplankas.
9.        V. Biržiška. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
10.        S. Čiurlionytė. Iškarpos iš spaudos. Aplankas Danutės Zubovienės – Čiurlionytės laiškas V.Sruogienei 1982 m. (originalas)
11.        Daugirdai – iš šeimo sistorijos. Daugirdų herbas (kopija) . Vokas
12.        Adomas Daugirdas. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
13.        V. Daunoras. Laiškas Ričardui Daunorui (kopija); koncertai Čikagoje (1979 m.). Iškarpos iš spaudos. Aplankas
14.        DLK dignitoriai – vaivados, kastelionai, vyskupai – sąrašas. Spl. 1-6. Aplankas
15.        Dobužinskiai. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
16.        Elgė (Liudvika Malinauskaitė – Šliūpienė) – pirmoji lietuvė poetė moteris. V. Sruogienės straipsnis 1985; vertimas į anglų kalbą. Psl. 1-103. Aplankas.
17.        J. Fledžinskas. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
18.        Gudelis – Gudynas. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
19.        Elena Gimbutienė. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
20.        J. Jakšto straipsniai. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
21.        Sofija Lukauskaitė-Jasaitienė. Domas Jasaitis. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
22.        D. Fainhauzas. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
23.        J. Jurašo pastatymas New Yorke.
24.        V. Jonuškaitė – Zaunienė. Paskaitos turinys “Lietuva tremtyje ir mūsų gyvenamasis laikas”. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
25.        Kultūra Paryžiuje. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
26.        Marcelė Kubiliūtė – straipsniai apie ją, korespondencija.
27.        Vincas Krėvė. Iškarpos iš spaudos. V. Sruogienės str. “Vincas Krėvė šiokiadienos gyvenime”. Psl. 1-20.  Aplankas
28.        Dr. Marija Krasauskaitė Iškarpos iš spaudos. Aplankas
29.        Kenkelis – pasla-ptingas 1863 m. sukilėlis. Aplankas.
30.        Apie mūsų žymiausius žmones. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
31.        V. Sruogienės str. “Lietuva prieš 500 m.”. Iškarpa iš “Jaunoji karta”. Aplankas.
32.        Krzyczevskių dokumentai – išrašas iš bajorų knygų. Psl. 1-16. Aplankas.
33.        Simas Kudirka. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
34.        Latviai. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
35.        Liaudininkai – susirašinėjimas su Lituvos valstiečių liaudininkų sąjunga. Aplankas.
36.        Lituanistikos institutas – pranešimai, korespondencijos, iškarpos iš spaudos. 1964-1987. Aplankas.
37.        Hanė Lukauskaitė-Poškienė – eilėraščiai, iškarpos iš spaudos. Psl. 1-24. Aplankas.
38.        M. Lukšienė. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
39.        Populiarūs istoriniai straipsniai. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
40.        M. Zolpienė. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
41.        “Motina ir vaikas” žurnalo kopijos”. Aplankas.
42.        G. Matore Margulino atsiminimai. Psl. 1-15. Aplankas.
43.        Doc. dr. J,. Nemeikša. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
44.        K. ir S. narutavičiai. Nepriklausomybės akto signataras. Psl. 1-10. Aplankas.
45.        Marija Nemeikšaitė. Iškarpos iš spaudos.  Psl. 1-3. Aplankas
46.        Nekrologai. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
47.        Paulavičiai. Iškarpos iš spaudos. Psl. 1-6. Aplankas
48.        PLI – žinios apie institutą. Psl. 1-15. Aplankas.
49.        J. Petraitis. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
50.        Politiniai kaliniai – PK sąjunga. Psl. 1-44. Aplankas.
51.        Jozef Puzyna. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
52.        Radvilos. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
53.        Rusija. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
54.        Balys Sruoga. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
55.        Joseph Punskis. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
56.        Eglės Šliūpienės laiškai, susirašinėjimas su V. Srogiene. Vokas.
57.        Iškarpos iš spaudos. Aplankas
58.        Smulkmenos – įvairūs rašteliai. Aplankas
59.        Vilniaus katedra. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
60.        Vilniaus Jaunimo teatras. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
61.        Viekšniai. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
62.        A. Valdematas. Straipsnis. Psl. 1-3. Aplankas.
63.        D. Zaunius ir šeima. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
64.        Zubovai. Iškarpos iš spaudos. Aplankas
65.        V. Trumpos str. “Laisvės našta” psl. 1-8. Aplankas