V. Statkaus archyvas

V. Statkaus archyvas
Reg Nr. 13140

1 dėžė

1.        Nepriklausomos Lietuvos ordinų, pirmųjų uniformos ir pareigų-laipsnių ženklų (1918-1930 m.) bei Lietuvos kariuomenės uniformų (1936 m.), karo aviacijos lėktuvų ženklų iliustracijos ir įvairios lentelės.        1 apl.
2.        V. Statkaus 1988-1989 m. korespondencija.        1 apl.
3.        Iškarpos iš 1988-1989 m. “Draugo”, “Tėviškės aidų”, “Lietuvių balso”, “Laisvosios Lietuvos”, “Europos lietuvio” apie Lietuvos kariuomenę.        1 apl.
4.        Ginklai Irako kare / V. Statkus;
Vietnamas ir Irakas / V. Statkus;
Irako karui pasibaigus / V. Statkus;
Finalas Persų įlankoje / V. Statkus;
Karas Persų įlankoje / V. Statkus;
Vokietijos pajėgų integravimas / V. Statkus;
Transportas į Arabiją / V. Statkus;
A.a. virš. Vytautas Vosylius / V. Statkus;
Irako ginklavimo problemos / V. Statkus;
Nauji naikintuvai JAV aviacijai / V. Statkus;
JAV bando naujus šautuvus / V. Statkus ir J. Balskus;
A. a. mjr. Jonas Tapulionis / V. Statkus;
“Slaptasis naikintuvas” F-117A / V. Statkus;
Izraelis rengiasi cheminiam karui / V. Statkus;
Išsaugokime istorinę medžiagą / V. Statkus;
Artilerija – 50 metų praėjus / V. Statkus;
Panamos operacija / V. Statkus;
Reikėjo priešintis …?
Generolai / V. Statkus;
Karinės santrumpos, jų reikšmė ir bandymas versti / V. Statkus;
Lietuvos priešlėktuvinė artilerija / V. Statkus;
A.a. plk. ltn. Zigmas Rumša / V. Statkus;
Aukščiau išvardinti V. Statkaus straipsnių mašinraščiai ir 1985-1992 m.
susirašinėjimas su “Kario” redaktoriumi Baliu Raugu.        1 apl.
5.        V. Statkaus susirašinėjimas su H. Gaidžiu 1983-1992 m.
6.        Napoleon’s lithuanian forces by Henry L. Gaidis (atspaudas);
V. Statkaus ir H. Gaidžio bei Česonio 1981-1982 m. ir 1990 m. korespondencija.
7. Karininkų metraštis / V. Statkus;V. Statkaus knygos “Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918-1940 m.” antro leidimo Lietuvoje reikalai ir pirmojo leidimo reikalai.
8.        V. Statkaus korespondencija 1983-1989 m. knygos reikalais.Atspaudai iš 1939 ir 1955 m. “Kario”
9.        V. Statkaus knygos “Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918-1940 m.” (1986 m.) mašinraštis.        1 apl.

2 dėžė

10.        V. Statkaus “Lietuvos ginkluotos pajėgos” mašinraštis.        1 apl.
11.        Karo aviacijos mokyklos kapitono Rimo Kazio tarnybos lapas (surašytas 1940 m. lapkričio mėn.) – atspaudas.
12.        Štabų žinynas (1938 m.). – atspaudas.
13.        Pistoletai: technika. – 1939 m. (atspaudas).Vidaus tarnybos statutas: 1924 m. laidos pakartojimas – 1931 m. leidimo atspaudas.        1 apl.
14.        Įvairi medžiaga knygai.        1 apl.
15.        2 cm. Flak 28: Beschreibung, Wirkungsweise und Behandeln. – 1942 . (atspaudas).        1 apl.
16.        Knygos “Lietuvos kariuomenė” (1938 m., Kaunas) atspaudas.
17.        Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykla: 1919-1939. (Knygos atspaudas).

REG NR. 14166

Įvairios nuotraukos iš Lietuvos kariuomenės (1923-1944 ir po 1991 m. ). Originalai ir perfotografuotos. 3 albumai.