V. VIJEIKIS: DAILININKAS, SPAUSTUVININKAS

VL. VIJEIKIO FONDAS
Reg. Nr. 13115

1.        Numizmatikos rinkinys.
2.        Kašuba, “Moters galvutė”.
3.        Vl. Vijeikis, “Rūpintojėlis”.
4.        Medžio drožinys “Senukas”, skulptūrėlė, padovanota Vl. Vijeikiui “Geležinio Vilko” Montreal, Que.
5.        Medžio drožinys “Sopulingoji”, skulptūrėlė, padovanota Vl. Vijeikiui iš Lietuvos.
6.        Vl. Vijeikio skautiški apdovanojimai, rėmeliuose.                4 vnt.
7.        Vl. Vijeikis, “Grojanti mūza”.
8.        Dekoratyvinė paletė su Vl. Vijeikio atvaizdu.
9.        Vl. Vijeikio darbo paletė.
10.        Vl. Vijeikio pagaminta juostinė.
11.        Medinė lėkštė, puošta Vl. Vijeikio.
12.        Medinė lėkštė su Vl. Vijeikio portretu. Piešta S. Vainorienės.
13.        Medinė lėkštė tautiniais motyvais – lietuvaitė prie saulėgrąžų. Piešta Aldonos Sutkuvienės.
14.        Medinė lėkštė – dovana su Vinco Giedros žodžiais.
15.        Medinė lėkštė – dovana, išdrožinėta kaimo sodžius.
16.        Medinė lėkštė “Sostinė” – dovana, suvenyras, išdrožinėta Vilniaus Katedros aikštės laikrodžio bokštas.
17.        Vytis, glazūruota keramika, priklausė Vl. Vijeikiui.
18.        Foto “Tauro rago orkestras”.
19.        Vl. Vijeikio foto, susirašinėjimas.
20.        Keramikiniai medaliai, surinkti Vl. Vijeikio.        10 vnt. – rėmuose, trūksta 2 vnt.
21.        Laiškai asmeniniai.
22.        Vijeikio susirašinėjimas.
23.        Susirašinėjimas su Lietuva.
24.        Susirašinėjimas su giminėmis Lietuvoje 1955-1970 m.

*25.        Žurnalistinis susirašinėjimas su Lietuvos žurnalistais.
26.        Stovykla “Rakas” 1993 m.
27.        Vl. Vijeikio foto albumas.
28.        Foto albumas Lietuva.Adakavas – Kaunas, Raganų kalnas.
29.        Iš Vl. Vijeikio spaustuvės klišės, pavyzdžiai.

a) alb. Vytis.
b) iliustracijos knygoms liet. tematika.
c) Vl. Vijeikio humoreskos, atspausdintos “Dirvoje”.
30.        Miestų herbai ir negatyvai, atvirutės lietuviškų miestų herbų.
31.        Lietuviški herbai iš lenkiškos knygos “Herby życerstwa Polskiego”. 1858 m. (kopija).
32.        J. Jankaus pjesių kopijos.
“Pirmasis mitingas”
“Paradas”
“Raudoni akulioriai”
“J. Gliauda – Meilės pynaklis”
“Affidavitas”
33.        Adelaidės lietuvių muziejaus garbės lankytojo pažymėjimas, išd. 1968 m. Adelaidės lietuvių meno dienų proga Vl. Vijeikiui.
34.        Fotonuotraukos.Filatelistų draugijos “Lietuva” parodos foto. 1979 m. Balzeko muz., Jaunimo Centro mažojoje salėje.Parodoje Lietuvos-Lenkijos monetos ir banknotai.
35.        Iliustracijos vaikiškai spalvinimo knygelei.

Vl. Vijeikis
Langai išdaužyti, doleriai neplaukia
Bimbos andriulio kalėjimas laukia.

Ir tie prakeikti zdraicos dypukai
Raudonųjų galvas visai susuko.

Stalino neklauso, namo nevažiuoja
Tiktai parengimus mūsų piketuoja.

Fabrikus perka, saliūnus turi
Stalino prikazų visai nežiūri.

Fašistai siaučia, laisvės neboja
Nori išgrūsti visus į rojų.

Krajun važiuoti nėra ukvatos
Nėr ten pyragų, gerai mum matos.

Argi taip baigsis mūsų dienelės
Argi į dželą beliko kelias?

Reikės prisirišti girnas ant kaklo
Ir iškeliauti tiesiai į peklą.
(perrašytas Skirmantės Miglinienės)

36.        Tremtinių sąrašas. Chicago ir Illinois.
Tremtinių draugijos narių sąrašas.
Laikinieji darbo metmenys kultūrinėje srityje.
Sekmadienio mokykla.
– Motinos diena 1951 (?) m.
– Radijo laidos tekstai.
“Mūsų Lietuvos” redakcijos kreipimasis į VLIK (Vl. Vijeikis, 1949 m. New York)
Margutis Lithuanian program Station WHFC 1949 m.
37.        Vl. Vijeikio jumoreskų iškarpos iš įvairios spaudos.
38.        Vl. Vijeikio ir p. S. Vainorienės piešiniai ir eskizai.
39.        V. Kanytė-Balukas. “Namas” – kartonas, aliejus.
40.        Kristina Riškus. Akvarelė.
41.        S. Vainorienė. “Gėlės” – kreidelės.
42.        Vl. Vijeikio ir Vainorienės piešinių ir eskizų albumas.        51 vnt.
43.        Skirauskienė. “Moteris” – grafika.
44.        Vytis (aliuminis). Pagamintas Vl. Vijeikio.
45.        Lietuvių Skautų Sąjungos Premijos apdovanojimo raštas Vl. Vijeikiui. Pasirašė B. Banaitienė, R. Penčylienė, R. Griškelis, R. Otto.
46.        Pažymėjimas, išduotas Vl. Vijeikiui Lietuvių filatelistų sąjungos 20-mečio proga, kaip parodos rengėjui. 1966 m. spalio mėn.
47.        Lituanistikos tyrimo ir studijų centro pasveikinimas Vl. Vijeikiui švenčiant 80-ties metų jubiliejų. 2000 geg. 12 d.
48.        Įvairūs skautiški Vl. Vijeikio apdovanojimai – medaliai ir žymenys.
49.        Rankraštis “Oscar Wilde “Laimingas princas” ir kitos pasakos”. Išvertė Domas Velička, gauta iš Vl. Vijeikio.
50.        Vl. Vijeikio spaustuvėje atspausdinti jo paties darbai.
51.        Vl. Vijeikio rankraščiai.
52.        Vl. Vijeikio humoreskų mašinraščiai, publikuoti ir nepublikuoti.
53.        Vl. Vijeikio humoreskų mašinraščiai, publikuoti ir nepublikuoti.
54.        Vl. Vijeikio humoreskų mašinraščiai, publikuoti ir nepublikuoti.