V. VILIAMAS: GEOGRAFAS

V. VILIAMO ARCHYVAS
REG. NR. 13291

Dr. V. Viliamas , Lietuvos geografas, Vidurio Europos krikščionių demokratų sąjungos narys

DĖŽĖ NR. 1

1.        V. Viliamo kalbų, rašinių rankraščiai “Mūsų uždaviniai lietuvių visuomenei” 1951 – 1958 (16 vnt.); inž. J. Muloko straipsnis apie žemės ūkio atstatymą būsimoje laisvoje Lietuvoje.
2.        V. Viliamo susirašinėjimas – asmeniniai ir tarnybiniai laiškai
3.        V. Viliamo pasakytos kalbos, interviu laikraščiams ir radijui, geografiniai straipsniai, rankraščiai; LKDS programos projektas (rankraštis)
4.        V. Viliamo visuomeninės veiklos dokumentai: susirašinėjimas, raštai, bendraraščiai, informacijos. LKDS, ateitininkų sąjunga ir kt.
5.        V. Viliamo rankraščiai: “Eventualios emigracijos galimybės”, “Lietuvos derybos su sovietų Rusija 1939 m. “J. B. Laučkos 50 m. jubiliejus”, Lietuvos geografijos programa, pedagoginių mokslų krizė ir akademinio ugdymo problema; Lietuvos geografiški rajonai.
6.        V. Viliamo, ALT iždininko, kalba, kitos kalbos įvairiais laisvės ir politinio , kultūrinio bei socialinio gyvenimo klausimais. Medžiaga skirta spaudai.
7.        V. Viliamo išsiųstų laiškų kopijos
8.        “Demokratinio socializmo likimas”  ir kiti politiniai straipsniai, Lietuvos ir Europos žemėlapiai bei susirašinėjimas dėl jų naudojimo mokyklose.
9.        V. Viliamo straipsniai įvairiomis temomis – rankraščiai ir kopijos
10.        M. Krupavičius 1926 m. gruodžio 17-oji. Medžiagą iš “Draugo” surinko V. Viliamas
11.        M. Krupavičiaus laiškai V. Viliamui, S. Lozoraičiui, M. Krupavičiaus testamento kopija, M. Krupavičiaus informacinis straipsnis, V. Viliamo straipsnis apie M., Krupavičiaus, A. Stulginskio ir Tumėno jubiliejus; str. apie K. Pakštą; prof. K. Pakšto laiškai V. Viliamui, inž. J. Vėbrai; straipsniai apie S. Šalkauskį, S. Kolupailą, S. Lušį, J. Valaitį ir kt.
12.        V. Viliamo ir kitų straipsniai geografinėmis ir istorinėmis temomis.
13.        V. Viliamo knygos: “Po okupuotąją Lietuvą”, “Įsikūrimo galimybės užjūrio kraštuose”, “Kuršių Nėrija”, “Vilniaus krašto geografinė apžvalga”
14.        Kitos knygos : “Sienų klausimu srity tarp Baltijos ir Juodųjų jūrų” (V. Žemakis); Baltic university 1947; Demokratijos keliais (P. Jukna); Lithuania and World War II” (K. Pakštas); Lietuva 1946;
15.        Cristian Democratic review – periodika anglų k. (iškarpos).

DĖŽĖ NR. 2


1.        V. Viliamo straipsniai – darbai Lietuvos sienų klausimu, Amerikos geografija (rankraščiai, laikraščių kopijos)
2.        Lietuvos sienų klausimu – spausdintinė kopija 1946 m. Vokietija.
3.        V. Viliamo susirašinėjimas 1954-1956 m. (Kasulaitis, K. Žalalis, A. Baliūnas, Ateitininkų valdyba, kun. V. Bagdanavičius ir kt.
4.        V. Viliamo susirašinėjimas ieškant darbo iki 1958 m. Arctic Institute of North America
5.        V. Viliamo žemėlapiai 1842 – 1950: Lietuva, Lenkija, įvairių miestų.
6.        Įvairių vietovių topografiniai žemėlapiai
7.        Dr. Viliamo darbų dalis – laikraščių iškarpos ir originalai: Austrijos politinės partijos, krikščionių politinė indiferencija, komunistinės koegzistencijos pinklėse, konkordatas tarp šv. Sosto ir Ispanijos, ir kt.
8.        V. Viliamo geografinė medžiaga: Lietuvos geografija, Scandinavian Symposium, žemėlapiai, Federalizmo atbudimas ir Lietuva…, pabaltės valstybių atstatymo ir apjungimo klausimu ir kt.
9.        Dr. V.Viliamo darbai: straipsniai iš lietuviškos spaudos , Lietuvių krikščionių demokratų partijos veikla: laikraščių iškarpos: “Tėvynės sargas”, Draugas, Darbininkas, Karys, Tėviškės žiburiai, Dirva, Mūsų jaunimas, Aidai, Garsas ir kt.
10.        Krikščionių demokratų straipsniai, V. Viliamo laiškai, rankraščiai, įvairūs straipsniai.
11.        II Vidurio Europos Krikščionių demokratų kongresas, Nepriklausomybės fondo reikalu, Krikščioniškoji demokatija ir jos kelias Lietuvoje, Vokietijos krikščioniškoji demokratija ir jos raida ir naujieji keliai, Vokietijos KD unijos kūrimasis (rankraščiai ir spausdinti tekstai).