“Lietuviu Balsas” Essay Contest Winners

“LIETUVIŲ BALSO” RAŠINIŲ KONKURSO RAŠINIAI

 

1 dėžė

 1. Svajus Laisvūnas “Vidaus reikalas” 2 v. pjesė. Rankraštis
 2. Aleksandras Bangpūtys “Šalis ta Lietuva vadinas” pjesė. Rankraštis
 3. Povilas Rambynas “Kipšas ir trylika moterų”. Paradoksali lyrinė komedija;
 4. “Žalgiris” esė; “Slibino metais” drama
 5. Petras MO “Gedimino kalno gyventojai…”, “Šermenys su žvaigždėmis”,
 6. “Apie kojų mindymą, kai Lietuvą valdė komunistai”
 7. Bitelė “Viešpatie, išlaisvink mus”
 8. P. Demikis “Užgesusių griaustinių aidas” Lyrika
 9. Ignas Tauckus Poezija
 10. Laisvės dvasia Poezija
 11. Audra
 12. Vardan nedalomos tautos
 13. Erškėčių keliais
 14. R. Aukštaitis “Erelis musių negaudo”
 15. E. Valiukaitė “sugrįžimo beieškant”
 16. Kino novelių romanas
 17. J. Šimas “Salos”
 18. “Saliamonas Banaitis”
 19. “Laisvės dvasia” eilėraščiai
 20. Trečias faktorius. Galvokim
 21. Laisvės rečitalis, laiškų naikintojas, Auklėtojas, Rekrūtas
 22. Priesaiką ištesėjęs
 23. B. Dargužaitė “Ilgesio paukščiai”

 

2 dėžė

IV LIETUVIŲ BALSO KONKURSO KŪRINIŲ MAŠINRAŠČIAI

 

Nr.   Slapyvardis                Kūrinio pavadinimas

 1. Močiutė                         Arkivyskupas Mečislovas Reinys
 2. Stasys Jurma                Bet širdies nepavogė
 3. Giedrius Balandis        Kryžiau, prikalęs mane
 4. Vėjūnė                            Šatrijos ragana
 5. Aurimas Bytautas        Amžinoji kryžkelė
 6. Medliepio brolis           Dar turi valandą be valandos
 7. Rimas Kelias                 Lukterėk manęs, viršūne

 

Vertinimo komisijos vertinimo lentelė