Manuscripts – B

RANKRAŠČIŲ BYLOS PAGAL PAVARDES. RAIDĖ “B”.

 

 • Babrauskas B. (mašinr.)
 • Bačinskas P. (mašinr.)
 • Bačiūnas B. (rankr.)
 • Bagdonas A. (mašinr.)
 • Kun. Bagdonavičius V. (mašinr.)
 • V. Bagdonavičius. Pasaulėžiūrų konfliktas.
 • Baibšys St. (mašinr.)
 • Balašaitienė A. (mašinr.)
 • Balčiūnas A. (mašinr.)
 • Balys J. (mašinr.)
 • Baltrušaitienė A. M. (rankr.)
 • Baltrušaitienė L. (rankr.)
 • Baltrušaitis J. (rankr.)
 • Balukas G. (rankr.)
 • Balvočius L. (mašinr.)
 • Banaitis (mašinr.)
 • Banienė J. (mašinr.)
 • Baniulis J. “Raštai” (mašinr.)
 • Barakauskas P. (mašinr.)
 • Baranauskas A. “Anykščių šilelis” leidimui paruoštas tekstas
 • Baranauskas Alb. (mašinr.)
 • Kun. Baras – Barauskas Alb. (rankr. ir iškarpos)
 • Barbarosa “Aukso žąsis” (mašinr.)
 • Bardauskas J. (rankr.)
 • Barišauskas, P. (mašinr. – Visi žiūri, bet ne visi mato)
 • Barkauskas M. (mašinr.)
 • Baronas Al. (rankr., mašinr.)
 • Baronas Kazys “Lietuviškom temom” (mašinr.)
 • Kun. Bartuška V. (mašinr.)
 • Barzdukas St. (mašinr.)
 • Basanavičius Jonas, (rankr.)
 • Dr. Daniel Beauvois. “Vilnius 1795-1905 m.” originalas
 • Dr. Daniel Beauvois. “Vilnius 1795-1914 m.” išvertė Misiūnas
 • Belaisvis V. 3egz. (mašinr.)
 • Kun. Bernatonis A.  (mašinr.)
 • Bernotas J. (mašinr.)
 • Bičiūnas V. (mašinr.)
 • Juozas Bikinas (slapyvardis Dzidorius Dumbrė). Jubiliejaus atbalsiai. Didžiojo
  jubiliejaus atbalsiai. Mūsų kunigija ir draugija. Senieji ir jaunieji.
 • Bieliauskas V. (mašinr.)
 • Bilaišytė Ž. (mašinr.)
 • Bilmanis A. (mašinr.)
 • Bindokas P. (mašinr.)
 • Bindokienė D. (mašinr., rankr.)
 • Binkis K. (mašinr.)
 • Birutienė Aldona, Atsiminimai. (kompiuteriu, paruošė Jurgis Birutis) 2002
 • Prof. Vaclovas Biržiška
 • Biržiškos (mašinr.)
 • Biveinis A. (atsimin. rankr.)
 • Blekaitis J. (mašinr.)
 • Boreikaitė L. (mašinr.)
 • Bortell T. (rankr.)
 • Boruta K. (mašinr.)
 • Ilona Bučinskytė. Išeivijos ir krašto santykių problema ateitininkų periodikoje.
 • Bučys, Algimantas “Pirmųjų vagų vingiai” (mašinr.)
 • Kun. Būdavas St. (mašinr.)
 • Kun. Budzeika J. (mašinr.)
 • Bukšnaitis V. (mašinr., iškarpos)
 • Bradūnas K. (mašinr.)
 • Brazaitis – Ambrazevičius J. (mašinr.)
 • Brazdžionis Bern. (rankr.)
 • Braziulis A. (rankr.)
 • Bronius Bražinskas. Dienoraštis. I dalis: 1944-1947 m. II dalis:1947-1948 m. Kopija.
 • Kazimieras Brencius. Lietuvos pieno ūkis (vokiečių k.). Pinneberg, 1949.
 • Bročius V. “Nelauktas galas” (mašinr.)
 • Broszat M. (mašinr.)
 • Kun. M. Brunza (rankr.)
 • Bružas K. (mašinr.)
 • Kun. Bublys A. (mašinr.)
 • Budreckis, A. (mašinr. – Svarstymai apie tautinės ideologijso pagrindus)
 • DR. MILDA BUDRYS. Knygų rankraščiai, susirašinėjimai.
 • Kazys Būga (slapyvardis K. Sielis). Lituanica. Iz drevniejšej istorii Litovskago
  plemeni. Iš pagodin A. L. Sbornik statej po archeologii i etnografii. St Peterburg.
  1902.
 • Sbornik statej, posviaščnnych učenikami i počitatelami akad. i zasl prof. Filippu Fedoroviču Fortunatovu. 1872-1902. Varšava 1902.
 • E. Volter. Litovcy i sloviane v germanii. St Peterburg 1902. Atspauda iš ,,Žurnal
  ministerstva Narodnago  prosvieščienija“.
 • Kazys Būga (slapyvardis K. Masionis). Etnografiškoji medžiaga. Rytų šalelė ir
  rytulėlis. Daina. Mėnuo-kunigaikštis. Malda. K. Masionis.
 • Naujos knygos (sąrašas).
 • Burba “Laisvės kovotojas” (rankr.)
 • Būtėnas P. (rankr.)
 • Būtėnas Vl. (mašinr.)
 • Butkys Č. (mašinr.)
 • Butkus B. Atsiminimai (rankr.)