Manuscripts – J, K

RANKRAŠČIŲ BYLOS PAGAL PAVARDES. RAIDĖS “J” ir “K”

 

J

 • Jakštas, J. (mašinr. Nepriklausomos Lietuvos istorijos apybraiža; Lietuvos
  istoriografija)
  Jakubickas S. (mašinr. – Kas yra Lietuvos atgimimo sąjūdis, 1978 m.)
  Jameikienė Br. (mašinr.)
  Janavičienė V. (mašinr.)
  G. Janauskas. Ryšiai su Lietuva V. Rastenio ir K. Drungos akimis. Vytauto Didžiojo
  Universitetas, Kaunas. 2001.
  Jankauskas A. Prisiminimai
  Jankauskas Aug. (rankr.)
  Jankauskas Z. (rankr., mašinr.)
  Jankus J. (rankr.)
  Jankutė – Užubalienė N. (mašinr.)
  Janonis J. Eilėr. (mašinr.)
  Janušaitis J. (mašinr.)
  Jasaitis J. (mašinr.)
  Julijonas Jasienskis (?) (slapyvardis Uosis). Darbas tikėjimo šviesoje. Pagal Dr.
  Karolių Ščekliką.
  Jautokaitė S. (mašinr.)
  Kun. Jenkus K. (mašinr.)
  Jonynas V. K. (rankr.)
  Jucaitis P. (rankr.)
  Juciūtė E. (rankr.)
  Juknevičius (mašinr.)
  Juodelis Br. (mašinr.)
  Juodvalkytė E. (rankr.)
  Juozaitis Arv. (mašinr.)
  Jūra – Jūraitis K. Poezija (mašinr.)
  Juras F. (rankr.)
  Jurgilevič Kr. Kursinis darbas (mašinr.)
  Juška J. (mašinr.)

K

 • Kairys A. (mašinr.)
 • Kalvaitis St. (mašinr.)
 • Kalvaitytė A. (mašinr.)
 • Kalvynienė G. (mašinr.)
 • Kamienski Seweryn (mašinr.)
 • Kaminskas K. Eilėr.
 • Kaminskas P. (rankr.)
 • Karalius J. (rankr.)
 • Karalius P. (mašinr.)
 • Karaša Alv. (mašinr.)
 • Karaša M. (rankr.)
 • Kaributas J. (mašinr.)
 • Karpius K. (mašinr.)
 • Karuža K. “Apie F. Kudirką” (mašinr.)
 • Kasniūnas V. (rankr.)
 • Kasperavičienė A. (eilėr. rankr.)
 • Kasulaitis A. J. (praneš. mašinr.)
 • Antanas Kaupas (slapyvardis Selimas). Kalba ,,Palangos Juzės“ (prie tyrinėjimų lietuviškų raštininkų).
 • Keblinskas K. (rankr.)
 • Keller, H. (mašinr.)
 • Kemėšis F. (mašinr.)
 • Kemėžaitė B. (mašinr.)
 • Kerulis L. (mašinr.)
 • Keturakis B. (rankr.)
 • Kezys. A. (mašinr.)
 • Kezytė Ald. Apie atleidimą iš darbo “Kat. bažn. Kronika” (rankr.)
 • Kirša F. (rankr.)
 • Kisielius R. (mašinr.)
 • Kleiva K. (rankr.)
 • Klimas A. (mašinr.)
 • Antanas Klimas. Aiškinamasis lietuvių kalbos žodynėlis lituanistinėms mokykloms. Rochester, N. Y.
 • Klimas P. (mašinr.)
 • Klimavičienė (rankr.)
 • Kun. Kneizis S. (rankr., mašinr.)
 • Kojelis J. (rankr., mašinr.)
 • D. Kolbaitė. Mano gimtinė.
 • PROF. J. KONČIUS. Kleiber “Fizikos pagrindai”, vertė J. Končius; “Kunigų
 • vienybės” aprašymas; “Kelionė į šv. Viktoire”; “Mano atsiminimai iš BALF’o veiklos”;
 • “Vytautas the Great Grand Duke of Lithuania”; “History of Lithuania”.
 • Kondratienė Skirmantė”Apie socialinę politiką Lietuvoje” Pranešimas, skaitytas
 • Santaros -Šviesos suvažiavime Vilniuje, 2001 m.
 • Kovalevskij B. (mašinr.)
 • Kozulis P. (rankr.)
 • Krėvė V. (rankr.)
 • Kriaučiūnas J. (mašinr.)
 • Kriaučiūnienė G. (mašinr.)
 • Krivickienė G. (mašinr.)
 • Kruminas J. (mašinr., rankr.)
 • Mykolas Krupavičius (slapyvardis Taučius). Lituanica. Ar Katalikų Bažnyčia
 • ištautino lietuvius?
 • Krupavičiūtė M. (rankr.)
 • Kubilius J. (mašinr.)
 • Kučas A. (mašinr.)
 • Kučiūnas A. (mašinr.)
 • Kudirka A. (mašinr.)
 • Kuhlmanienė M. (mašinr.)
 • Kulpavičius A. (mašinr.)
 • Kurauskas A. (rankr., mašinr.)
 • Kutkus V. (mašinr.)
 • Dr. Kuzmickaitė Daiva”Teoriniai tarptautinės migracijos diskursai”
 • Kviklys B. (mašinr.)