Manuscripts – L, M

RANKRAŠČIŲ BYLOS PAGAL PAVARDES. RAIDĖS “L” ir “M”.

 

L

 • Laisvūnas A. “Sumaišties metai” (mašinr.)
 • Landsbergis Alg. (mašinr.)
 • Lapienytė K. “J. Masilionio gyvenimas ir veikla” (komp.v.)
 • Lapinski J. D. (mašinr.)
 • Laucius, S. „Debesys virš tavernos“ (drama, mašinr.)
 • Laukaitis A. (rankr.)
 • Laumakys S. (rankr.)
 • Leitiškis A. vertėjas (mašinr.)
 • Liaugminas A. (mašinr.)
 • Liepa, P. “Neišskridę paukščiai” (mašinr.)
 • Liepas St. (rankr.)
 • Liesytė J. (mašinr.)
 • Likanderienė A. (mašinr.)
 • Likanderytė R. (mašinr.)
 • Lipienė M. (mašinr.)
 • Litas V. (mašinr.)
 • Kun. Liubinas Br. (mašinr.)
 • Liuga B. (mašinr.)
 • Liulevičienė M. (romano rankr.)
 • Liulevičius V. (mašinr.)
 • Lukas Pr. (rankr.)
 • Prof. J. Lukomski 1655-1772 m. mašinr. Nr. 12488)
 • Lukša – Daumantas J. (rankr.)

 

M

 • MAŽIULIS ANTANAS. Atsiminimai; įvairūs rankraščiai; medžiaga, skirta straipsnių rašymui; poezija – vaidinimas; rankraštis “Tautosakininkas Juozas Būga”; Medžiaga kun. A. Miluko biografijai; senieji tautosakos rinkiniai; Dusetos; medžiaga kun. A. Vienažindžio biografijai; tautosaka; Kryžiai. Dusetos ir apyl. (rankr.); Lietuviškoji krikščionybė (mašinr.).
 • Mažeika M. “Po svetimu dangum” (mašinr.)
 • Mazolaitė N. (rankr.)
 • Mauragis Al. “Legenda…” (mašinr.)
 • Matutis A. (mašinr.)
 • Matusas J. (rankr.)
 • Matulionis Pr. (rankr.)
 • Matulionis P. (mašinr.)
 • Matulionis J. (mašinr.)
 • Kun. Matulaitis K. A. (mašinr.)
 • Matonis A. (mašinr.)
 • Matekūnas, P. (mašinr.)
 • Masiulis E. (rankr.)
 • Masiulis B. (rankr.)
 • Juozas Masilionis. Lietuvių literatūros istorija.  Scheinfeld, 1946.
 • Masilionis J. (Rankr.)
 • Masaitis Č. (rankr.)
 • Martinaitis J. (mašinr.)
 • Markelis A. (mašinr.)
 • Marijošius V. (rankr.)
 • Marcinkewicz A. (rankr.)
 • Prof. Malinauskas Ig. (rankr.)
 • Maldeikis P. (mašinr.)
 • Maksvytis J. – Senasis  (iš R. Benedix perd. rankr.)
 • Maksvytis M. (mašinr.)
 • Mainelytė – Jasinskienė R. (mašinr., iškarpos)
 • Dr. Mačiuika B. V. (mašinr.)
 • kontinentuose išsklaidyti kapai”; Autobiografija.
 • monografija; “Įstaigos ir žmonės. Užsienio reikalų ministerija”; “Dviejuose
 • DR. MAČIULIS PETRAS. Straipsniai, iškarpos iš laikraščių; Dr. Dovo Zauniaus
 • Įvadas Ismael Quiles, Juan Carlos Garcia Santillan. IV d.
 • Dr. Mačernis „Žiūrėkime į žmogų atviromis akimis. (mašinr, vertimas iš ispanų k.).
 • Dr. Mačernis J. (mašinr.)
 • Macius A. “Klajūno užrašai” (rankr.)
 • Maciūnas V. (mašinr.)
 • Maceina A. (mašinr.)
 • Prof. Maceika A. (rankr.)
 • Mečkauskas T. “30 metų veiklos apžvalga” (mašinr.)
 • Mečkauskas T. “Vietos, įvykiai ir žmonės mano atsiminimuose.” (mašinr.)
 • Melnikas P. (mašinr.)
 • Merkis K. (mašinr.)
 • Dr. Meškauskas J. (rankr.)
 • Meškutis (rankr.)
 • Mieželis V. (rankr.)
 • Mikailaitė (mašinr.)
 • Mikalauskas P. Atsiminimai (rankr.)
 • Mikalčius J. (rankr.) (mašinr.)
 • Dr. Mikelionis J. (rankr.)
 • Milas J. (rankr.)
 • Milašiaus vertimai: V.Bagdanavičius ir A.Vaičiulaitis
 • Milašius L. (vertė Šaknis) (mašinr.)
 • MIlkovaitis, K. (mašinr. – Šaulio vadovas)
 • Antanas Milukas (slapyvardis Aluskis). Mielas Brolau!
 • Milvidas K. (mašinr.)
 • Kun. Mincevičius V. (mašinr.)
 • Minelga J. (mašinr.)
 • Mingėla V. (mašinr.)
 • Misiulis N. (mašinr.)
 • MIŠKINIS J. Rankraščiai: Trumpi straipsniai, tematika įvairi. Eilėraščiai. “Išrauti iš
 • savo žemės” – atsiminimai.
 • Dr. Misiūnas J. R. “Lietuvos istorija” (mašinr.)
 • Dr. Misiūnas J. R. Straipsnių rankr. (mašinr.)
 • Mitkienė D. (rankr.)
 • Mockūnas L. (rankr.)
 • Mokola J. “Už ką”, “Karo sūkuriuose” (mašinr.)
 • Morkys V. (mašinr.)
 • Rimantas Morkvėnas. Mintys apie lietuvių išeiviją. Pranešimas MKS Čikagoje 2003- 05-25.
 • Motekaitienė I. (mašinr.)
 • Motušienė Br. (mašinr.)
 • Mulokas J. (rankr. ir iškarpos)
 • Musteikis K. (mašinr.)