Manuscripts – T, U, V

RANKRAŠČIŲ BYLOS PAGAL PAVARDES. RAIDĖS “T”, “U” ir “V”.

 

T

 • Tamašauskas H. (mašinr.)
 • Tamoliūnas J. (mašinr.)
 • Tamulaitis Vyt. (mašinr.)
 • Tamulionienė M. (rankr.)
 • Tamulis A. (mašinr.)
 • Tarptautinio vasaros seminaro medžiaga “Lithuania in Transition: from Totalitarism to Democracy”. Vilnius, 1992
 • Tarvydas A. (mašinr.)
 • Tautinas “Kodėl žlugo Lietuva?” (mašinr.)
 • Tautrimas M. (mašinr.)
 • Tautvytis G. (mašinr.)
 • Artūras Tereškinas. Debesėliška balandžio mergaitė (eilėraščiai).
 • Terleckas A. Raštas Andropovui (mašinr.)
 • Tininis J. (rankr.)
 • Toliušis J. (mašinr.)
 • Trakys (mašinr.)
 • Trečiokienė J. (mašinr.)
 • kun. dr. Trimakas K. (mašinr.)
 • Trumpa V. (mašinr.)
 • Trumponis A. “Žemės virkštelė” (mašinr.)
 • Tūbelytė – Kuhlmanienė M. (mašinr.)
 • Prel. Tulaba L. (mašinr.)
 • TUMĖNAS J. FIL.M. DR., PROF V.TUMĖNIENĖ-MINGAILYTĖ. Tumėno raštai. Rankr.; “Minčių vienetai apie atsparas tautai” 1941 m.; “Justino Tumėno portretas Nr.1”; Eilėraščiai; “Tautoj ir pasauly. 1943-1945”; V. Tumėnienės atsiminimai. 1955, Čikaga; Vaikų globa ir gydymas; J.Tumėno biografija Gyvenimas; V.  Tumėnienė. Įvairūs straipsniai apie vaikų gydymą ir globą. Stasys Tumėnas. Algimantas Kezys – daugiašakis Lietuvos ąžuolas Čikagoje.  Čikaga-Šiauliai. 2011. Turūta P. (rankr.)

 

U

 • Kun. M. Urbanavičius Atsiminimai (mašinr.)
 • Urbonas L. (rankr.)

 

V

 • Vaičeliūnas J. (mašinr.)
 • Vaičiulaitis A. O. V. Milašius (mašinr.)
 • Vaičiulaitis Ant. rašyt. (mašinr.)
 • Vaičiulaitis A. (rankr.)
 • Vaičiūnas P. “Naujieji žmonės” 2 egz.
 • Vaičiūnas P. “Patriotai”
 • Vaičiūnienė – Augustaitytė J.
 • Vaičiūnienė L. (rankr.)
 • Vaichunas Viltis (mašinr.)
 • Vairas (mašinr.)
 • Vairas – Račkauskas “Kultūrinio Amerikos lietuvių gyvenimo užuomazgos”, J. Šliūpo laiškai (mašinr.)
 • Kun. Vaišnora J. (rankr., mašinr.)
 • Vaišvilaitė J. (mašinr.)
 • Vaitekūnas V. (mašinr.)
 • Kan. M. Vaitkus (mašinr.)
 • Valaitienė J. eilėraščiai (mašinr.)
 • Valaitis J. “Balf’as ir tremt.” (mašinr.)
 • Valaitis Jurgis (rankr.)
 • Valančiūnas P. “Medžiaga istorijai” (mašinr.)
 • Valančius G. (rankr.)
 • Valentinas Albinas (mašinr.)
 • Valiukas L. (mašinr.)
 • Valiulienė G.
 • Valius Telesforas (mašinr.)
 • Valkavičius -Wolkowich (mašinr.)
 • Vanagaitis (leidėjas) “Mažoji Lietuva istorijos šviesoje” (mašinr.)
 • Vanagaitė-Petersonienė S. “Nulaužta šaka” (rankr.)
 • Vardys V.
 • Variakojis J. (rankr.)
 • Vaškaitis B. (rankr.)
 • Vėbra J. (mašinr.)
 • Vedegys Jonas (rankr.)
 • Velička G. (mašinr.)
 • Venckus J. (mašinr.)
 • Venclova J. (mašinr.)
 • Venclova T. (mašinr.)
 • Kun. Vengras K. (mašinr.)
 • Veselauskas V. (rankr.)
 • Vygantas M. (mašinr.)
 • Vykintas S. (mašinr.)
 • Vilainis A. (mašinr., mašinr. Nusidėjėlio išpažintis sapno vaizdais)
 • Vilkutaitis (mašinr.)
 • Vilutis V. (mašinr.)
 • Visvydas P. (mašinr.)
 • Vytartas D. (mašinr.)
 • Vitkauskas A. (mašinr.)
 • Vizbaras J. V Sūduvas (rankr.)
 • Volertas V. (vertėjas) (mašinr.)
 • Volertas Vyt.  “Vilkas iš galų”, “Greitkelis” (mašinr.)
 • Vosyliūnienė E. (mašinr.)