D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS FONDAS (1 p., 2 p.) REG. NR. 13461

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS FONDAS (1 p., 2 p.) REG. NR. 13461

Dėžė: Britanija. LS Centro susirašinėjimas 1947-1952 m.

Įvairūs. 1948-1949 m.        222 lapai
Susirašinėjimas 1947-1953 m. I dalis.        312 lapų
Susirašinėjimas spaudos klausimais 1948-1949 m.        101 lapas
1951-1952 m. įvairus susirašinėjimas.        303 lapai
Įvairūs. 1950-1951 m. II dalis.        582 lapai
Įvairūs atsakyti laiškai 1948-1949 m.        118 lapų
Gaunamieji, siunčiamieji raštai.        160 lapų
Susirašinėjimas su anglų įstaigomis.        100 lapų

Dėžė: Britanija. LS Centras. Įvairūs raštai 1948-1950 m.

Sveikinimai, kvietimai. Programos 1949-1950 m.        128 lapai
Susirašinėjimas su Darbo ministerija.        111 lapų
D. Britanijos lietuvių paieškojimas.                105 lapai
Karo belaisviai.        18 lapų
Koncertai 1948. 05. 20 (I dalis)        21 lapas
Koncertai 1948-1949. 03. 23 (II dalis)        105 lapai
Įstatai. DBLS-gos Pasaulio Lietuvių Bendr.         7 pusl.
L. Operos solistų koncertų Anglijoje byla (III dalis).        219 lapų
Min. B.K. Balučio suk. Minėjimas.        80 lapų
DBLS įvairių skyrių likučiai.        233 lapai
Liet. skaučių Anglijoje byla.        59 lapai
Liet. ligoniai.        55 lapai
D. Britanijos Lietuvių mokyklų klausimai.        104 lapai
Sveikatos ministerija ir liet. daktarai 1947-1950 m.        36 lapai
L. Studentų Sąjunga.        37 lapai

Dėžė: Britanija. LS Centro susirašinėjimai 1948-1953 m.

DBLS skundai.        40 lapų
D.B. Lietuvių Konfer. 1948-1951 m.        333 lapai
D.B. Lietuvių Centro susirašinėjimas 1950-1953 m.        333 lapai
D.B. Lietuvių Centro susirašinėjimas 1948-1949 m.
D.B. Lietuvių Centro susirašinėjimas 1951 m.        709 lapai

Dėžė: Britanija. LS Centro susirašinėjimas 1949-1953 m. Koordinacinio Komiteto  emigracijai darbas.

Darbo paklausimai 1950-1951 m.        168 lapai
Darbo ministerija 1948-1949 m.        168 lapai
Grįžimas Vokietijon 1948-1950 m.        67 lapai
Šeimos Vokietijoje 1948-1949 m.        115 lapų
Emigracija į USA, Kanadą 1949-1950 m.        161 lapas
Emigracijos į kitas valstybes klausimu.        60 lapų
Emigracija į Argentiną, Australiją.        38 lapai
D.B. Lietuvių Bendruomenės Statutas.        69 lapai
Susirašinėjimas 1950-1953 m.        388 lapai
Koordinacinis Komitetas.        315 lapų

Dėžė: Britanija. LS Centro susirašinėjimas 1949-1951 m.

B.1        Susirašinėjimas 1949-1950 m.        612 lapų
B.2        Susirašinėjimas 1950 m.        776 lapai
B.3        Susirašinėjimas 1950-1951 m.        654 lapai
B.4        Susirašinėjimas 1950 m.        213 lapų

Dėžė: Britanija. LS Centro kasos knygos ir apyskaitos, aplinkraščiai, plakatai 1947-1953 m.

DBLS Įstatai ir kt. (I dalis).        55 lapai
Iškarpos iš angliškų laikraščių.        65 lapai
DBLS sąskaitų ištraukos.        71 lapas
DBLS 1950-1951 m. sąskaitos.        14 lapų
Banko sąskaita. Užbaigta 1949 m.        41 lapas
Sąjungos pajamų-išlaidų knyga 1949 m.        67 lapai
Sąjungos pajamų-išlaidų knyga 1950 m.        19 lapų
Suvestinė apyskaita.        8 lapai
Sąjungos išlaidos-pajamos 1950-1951 m.        13 lapų
DBLS kasos knygos 1947-1948 m.        54 lapai
DBLS laiškų apyskaita 1947-1950 m.        103 lapai
DBLS išlaidos 1947-1948 m.        12 lapų
Vasario 16 d. gimnazijoje Vokietijoje.
Aplinkraščiai DBLS Apygardoms ir Skyriams 1947-1953 m.        239 lapai

Dėžė: Britanija. LS Centro pinigai, šalpa ir kt. 1948-1952 m.

DBLS Londone namų įsigijimo susirašinėjimas 1954 m.        74 lapai
DBLS Care Pakietėliai 1950-1952 m.        325 lapai
Vokietijos lietuvių šelpimas 1949-1951 m.        282 lapai
Šalpos kasa.        24 lapai
Čekiai 1948 m. (I dalis).        211 lapų
Čekiai 1947-1948 m. (II dalis).        268 lapai
Čekiai 1948-1949 m. (III dalis).        375 lapai
Čekiai 1951-1952 m. (IV dalis).        447 lapai
Pateisinamieji dokumentai ir banko ištraukos 1950-1951 m. (V dalis)        608 lapai

Dėžė: Britanija. LS Centras. Knygų platintojai 1949-1952 m.

Įvairus susirašinėjimas 1949-1952 m.        648 lapai
Knygos ir jų platinimas. (V dalis).        202 lapai
Knygos ir jų platinimas. (IV dalis).        42 lapai
Lietuvos istorija (PATRIA).        327 lapai
Piniginės sąskaitos 1951 m.        71 lapas
Gauti pinigai už knygas (I dalis).        16 lapų
Gauti pinigai už knygas (II dalis).        45 lapai
“Lietuvių žodis” (III dalis).        106 lapai
Knygos ir jų platinimas. (VI dalis).        286 lapai

Dėžė: Britanija. “Britanijos Lietuvis”: susirašinėjimas, prenumerata, kasos knygos ir kt. 1948-1953 m.

“Britanijos Lietuvis” 1949-1951 m.        207 lapai
Susirašinėjimas ir skelbimai 1953 m.        151 lapas
Redakcijos išlaidos 1953 m.        5 lapai
Bendradarbių straipsniai ir apmokėjimai 1952-1953 m.        32 lapai
“Britanijos Lietuvio” sąskaitos 1948 m. I dalis.        44 lapai
“Britanijos Lietuvio” sąskaitos 1948-1949 m. II dalis.        42 lapai
“Britanijos Lietuvio” sąskaitos 1949 m. III dalis.        46 lapai
“Britanijos Lietuvio” sąskaitos 1949 m. IV dalis.        17 lapų
Užsienis 1949-1950 m. (I dalis)        43 lapai
Užsienis 1950-1951 m. (II dalis)        47 lapai
Užsienis 1950-1951 m. (III dalis)        48 lapai
Užsienis 1950-1951 m. (IV dalis)        49 lapai

Dėžė: LS lietuvių surašymas 1950 m. A-P; Z, Ž.

A – E (I dalis).        638 lapai
F – K (II dalis).        704 lapai
L –P (III dalis).        770 lapų
Z – Ž (V dalis)        128 lapai
(Užpildytos anketos)