JAV LB FONDAS REGISTRACIJOS Nr. 13108, 12036, 12037, 12048.

JAV LB FONDAS REGISTRACIJOS Nr. 13108, 12036, 12037, 12048.

DĖŽĖS Nr. 1 – 8

DĖŽĖ Nr. 1

1.        JAV LB Septintosios Tarybos siunčiamieji raštai. 1973 m. iki 1976 m.        1 apl.
2.        JAV LB Kultūros Tarybos kultūrinės veiklos planas projektas / A. Kairys. 1975 m.JAV LB Garbės Teismo ir Prezidiumo susirašinėjimas. 1973-1976 m. Septintosios Tarybos kadencija        1 apl.
3.        JAV LB Septintosios Tarybos gaunamieji raštai 1973-1974 m.        1 apl.
4.        JAV LB Septintosios Tarybos gaunamieji raštai. 1976 m. sausio mėn. – 1976 m. rugsėjo 1 d. Prezidiumo protokolai ir LB Garbės Teismo susirašinėjimo raštai.        1 apl.
5.        JAV LB Septintosios Tarybos sesijų pateisinamieji dokumentai ir protokolai. I-oji ir II-oji sesijos.            1973-1974 m.        1 apl.
6.        JAV LB Septintosios Tarybos gaunamieji raštai. 1975 m.        1 apl.
7.        JAV LB Tarybos III-ioji Sesija. 1975 / VI / 21-22 d.        1 apl.
8.        JAV LB Septintosios Tarybos bendralaiškiai ir Tarybos narių sąrašai bei adresai. 1973-1976 m.        1 apl.

DĖŽĖ Nr. 2

9.        JAV LB Krašto Valdybos bendralaiškiai. 1970-1973 m.        1 apl.
10.        JAV LB VIII-osios Tarybos Pirmosios sesijos Chicagoje 1976.IX.04 registracijos knyga.        1 apl.
11.        JAV LB IX-osios Tarybos gautų raštų rinkinys.        1979-1980 m.        1 apl.
12.        JAV LB Krašto Valdybos gautų raštų rinkinys.         1980-1981 m.        1 apl.
13.        JAV LB Krašto Valdybos 1982 m. gautų raštų rinkinys.        1 apl.
14.        JAV LB Tarybos IV-osios sesijos dokumentai.          1975-1976 m.        1 apl.
15.        JAV LB VIII-osios Tarybos raštai ir LB IX-osios Tarybos raštai. 1976-1979 m.        1 apl.
16.        JAV LB Tarybos Prezidiumo gauti raštai. 1982-1983 m.        1 apl.
17.        JAV LB X-osios Tarybos II-osios Sesijos Clevelande 1983 m. spalio 22-23 d. garsinės juostelės.        9 vnt.
18.        JAV LB X-osios Tarybos III-osios Sesijos Harforde, CT, 1984 m. lapkričio 2-
3 d. garsinės juostelės.        7 vnt.

DĖŽĖ Nr. 3

20.        JAV LB iždas. 1987 m. išmokėjimai.        1 apl.
21.        JAV LB Krašto Valdybos iždo firminiai blankai.        1 apl.
22.        JAV LB įvairūs dokumentai (1975-1985 m.) ir Illinois Arts Council įvairūs dokumentai (1975-1989 m.), liečiantys Lithuanian Folk Dance Festivals.        1 apl.
23.        JAV LB Krašto Valdybos iždo Vasario 16-osios aukų lapai.        1 apl.
24.        JAV LB iždo 1985-1986 m. išmokėjimų dokumentai.        1 apl.
25.        JAV LB laiškai (1980-1986 m.) ir įvairūs kiti dokumentai (1980-1985
m.).        1 apl.
26.        JAV LB Krašto Valdybos narių adresai, apygardų bei apylinkių pirmininkų sąrašai.JAV LB iždo pajamos 1985-1988 m.        1 apl.
27.        JAV LB čekiai. 1986 m.        1 apl.

DĖŽĖ Nr. 4

28.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų byla. 1979 m. I.        1 apl.
29.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų byla. 1979 m. II.        1 apl.
30.        JAV LB Krašto Valdybos išlaidų byla. 1979 m. III.        1 apl.
31.        JAV LB Krašto Valdybos išlaidų byla. 1979 m. IV.        1 apl.
32.        JAV LB Krašto Valdybos pajamų byla. 1978 m.        1 apl.
33.        JAV LB Krašto Valdybos išlaidų byla. 1978 m. III.        1 apl.
34.        JAV LB Krašto Valdybos išlaidų byla. 1977 m. I.        1 apl.
35.        JAV LB Krašto Valdybos išlaidų byla. 1977 m. II.        1 apl.
36.        JAV LB Krašto Valdybos išlaidų byla. 1977 m. III.        1 apl.

DĖŽĖ Nr. 5

37.        JAV LB Krašto Valdybos Vasario 16-osios d. aukos. 1977 m.        1 apl.
38.        JAV LB Krašto Valdybos kasos knyga. 1977-1979 m.        1 apl.
39.        JAV LB Krašto Valdybos kasos knyga. 1951-1970 m.
40.        JAV LB 1976 m. išlaidos. II pusmetis.        1 apl.
41.        JAV LB 1975 m. pajamos.        1 apl.
42.        JAV LB Krašto Valdybos 1976 m. lapkričio – gruodžio mėn. pajamos.        1 apl.
43.        JAV LB Krašto Valdybos 1975 m. I-o pusmečio išlaidos.        1 apl.
44.        JAV LB Krašto Valdybos ir apylinkių 1975 m. Vasario 16-osios d. aukos.        1 apl.
45.        JAV LB VII-osios Tarybos, Centro Valdybos įvairūs dokumentai, laiškai
1972-1974 m.        1 apl.
46.        JAV LB 1976 m.pajamos.        1 apl.

DĖŽĖ Nr. 6

47.        JAV LB 1975 m. II-o pusmečio išlaidos.        1 apl.
48.        JAV LB 1974 m. Vasario 16-osios d. aukos.        1 apl.
49.        JAV LB 1974 m. I-o pusmečio išlaidos.        1 apl.
50.        JAV LB Centro Valdybos pajamų ir išlaidų knyga.   1971-1976 m.        1 apl.
51.        JAV LB Krašto Valdybos Visuomeninių Reikalų Tarybos kasos knyga. 1976-1982 m.        1 apl.
52.        JAV LB 1974 m. pajamos.        1 apl.
53.        JAV LB 1974 m. II-o pusmečio išlaidos.        1 apl.
54.        JAV LB 1976 m. I-o pusmečio išlaidos.        1 apl.
55.        JAV LB Krašto Valdybos Visuomeninių Reikalų Tarybos pajamų – išlaidų dokumentai. 1976 m.        1 apl.
56.        JAV LB Sidabrinio Jubiliejaus leidinio atskaitomybė. 1977 m.        1 apl.
57.        JAV LB Krašto Valdybos 1985-1990 m. čekiai.        –
58.        JAV LB čekių blankai.        –
59.        JAV LB 1988 m. negaliojantys čekiai.        –
60.        JAV LB 1989 m. negaliojantys čekiai.        –
61.        JAV LB Krašto Valdybos iždo ir apylinkių 1987 m. Vasario 16-osios d. aukų sąrašai.        –
62.        JAV LB pirmininko raštų kopijos. 1986-1989 m.Valdybos narių pranešimai. 1986-1989 m.        1 apl.
63.        JAV LB apylinkių 1987-1988 m. finansinės apyskaitos ir sąmatos.        1 apl.
64.        JAV LB finansinės sąmatos ir apyskaitos formos, aukų lapai.        –
65.        JAV LB iždo įvairi korespondencija. 1988-1989 m.        B. Juodelis.        1 apl.

DĖŽĖ Nr. 7

66.        JAV LB 1989 m. iždo dokumentai.        1 apl.
67.        JAV LB 1989 m. iždo pajamų dokumentai, laiškai.        1 apl.
68.        JAV LB 1989 m. iždo išmokėjimai. VI.        1 apl.
69.        JAV LB Krašto Valdybos 1979 m. išlaidų byla I ir II.        1 apl.
70.        JAV LB Krašto Valdybos, Švietimo Tarybos, Visuomeninių Reikalų Tarybos, Religinių Reikalų Tarybos, JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos, Socialinių Reikalų Tarybos, Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos pranešimai, aplinkraščiai, įvairūs raštai. 1982-1983 m.        1 apl.
71.        JAV LB Krašto Valdybos 1980-1982 m. pajamų dokumentų byla.        1 apl.
72.        JAV LB įstatai ir taisyklės (1975.10.15).        1 apl.
73.        JAV LB Krašto Valdybos ir Tarybos Prezidiumo pranešimai, laiškai, įvairūs kiti raštai (1982-1983 m.).JAV LB Krašto Valdybos veikla (nuo 1979 m. gruodžio 15 d. iki 1982 m. spalio 23 d.). V. Kutkus.        1 apl.
74.        JAV LB Krašto Valdybos 1976 m. lapkričio – gruodžio mėn. išlaidos.        1 apl.
75.        JAV LB Krašto Valdybos 1978 m. gegužės – rugpjūčio mėn. išlaidų byla.        1 apl.
76.        JAV LB Krašto Valdybos 1978 m. lapkričio – gruodžio mėn. išlaidos. IV.        1 apl.
77.        JAV LB Krašto Valdybos aukų lapai, atsišaukimai bei kitos paskirstymo žinios (1981-1982 m.).        1 apl.
78.        JAV LB Krašto Valdybos 1980-1982 m. išlaidų dokumentų byla.        1 apl.

DĖŽĖ Nr. 8

79.        JAV LB laiškai ir vokai, adresuoti įvairiems asmenims.        1 apl.
80.        JAV LB 1981 m. korespondencija ir pranešimai (gauti laiškai).        1 apl.
81.        “Epistula Poetica Ad Kristijonas Donelaitis”: Dalios Kučėnienės laiškas K. Donelaičiui (iškarpa iš “Draugo”, 1980 m. vasario 23 d.        1 apl.
82.        PLA ir JAV LB Kultūros Tarybos susirašinėjimas 1978-1979 m. Iškarpos iš
“Keleivio” (1979 m.) ir “Draugo” (1979 m.) apie PLA.        1 apl.
83.        JAV LB Kultūros Tarybos 1979 m. finansiniai reikalai.        1 apl.
84.        Informacija apie Muzikologijos archyvą.        1 apl.
85.        JAV LB Krašto Valdybos 1979-1980 m. aplinkraščiai ir ALT raštai JAV LB Centro Valdybai.        1 apl.
86.        Iškarpos iš 1980 m. spaudos apie JAV LB Tarybą ir apie LB Kultūros Tarybos veiklą.1 (viena) fotonuotrauka.        1 apl.
87.        JAV LB Kultūros Tarybos įsteigta Lietuvių Bendruomenės Literatūros Premija: inf. apie premijos sąlygas, taisykles. 1980 m.        1 apl.
88.        Informacija apie Muzikos premijos įsteigimą ir jos paskyrimą Alfonsui Mikulskiui. 1980 m.        1 apl.
89.        Informacija apie JAV LB Kultūros Tarybos Radijo Konkurso premijas (1980 m. balandžio 9 d.).        1 apl.
90.        JAV LB Tarybos du bendraraščiai (1980.VIII.08 ir 1980.IX.24) ir JAV LB IX-osios Tarybos II-osios sesijos (1980 m. spalio 25-26 d.) darbotvarkė.        1 apl.
91.        Pasaulio Lietuvių Bendruomenės raštas Amerikos Lietuvių Tarybai (1979 m. gruodžio 13 d).JAV LB apylinkių pranešimai. 1979, 1980 m.        1 apl.
92.        JAV LB įvairus susirašinėjimas. 1978- 1979 m.        1 apl.
93.        Informacija apie JAV LB Kultūros Tarybos Dramos konkursą ir apie paskirtas Radijo konkurso premijas.  1988 m.        1 apl.
94.        Įvairūs laiškai JAV LB Kultūros Tarybos Pirmininkei     I. Bublienei. 1979-1980 m.        1 apl.
95.        Informacija apie Rytinio Pakraščio Tautinių Šokių Šventę. 1981 m.1 (viena) fotonuotrauka. Iškarpos iš 1980 m. gruodžio mėn. “Draugo”.        1 apl.
96.        JAV LB Kultūros Tarybos 1978-1979 m. posėdžiai ir kiti einamieji reikalai.        1 apl.
97.        JAV LB Kultūros Tarybos projektai ir 1979 m. Kultūros Tarybos korespondencija.        1 apl.
98.        Lituanistikos Katedros reikalai: pranešimas iš LB ir LJS konferencijos (1981 m. balandžio 11-12 d.) ir straipsnių atspaudai iš 1981 m. “Draugo”.        1 apl.
99.        JAV LB Tarybos bendraraštis Nr.12 ir Tarybos Prezidiumo priimtas III-osios sesijos darbotvarkės projektas su Krašto Valdybos papildymais. 1981 m.        1 apl.
100.        JAV LB Kultūros Tarybos pranešimas apie lietuviškas radijo programas. 1981 m.        –
101.        “Didžiulis A. ir F. Kantautų bibliografijos veikalas”.       J. V. Danys: straipsnio atspaudas (1980 m.). Inf. medžiaga apie Paulių Rajecką, jauną lietuvių pantomimiką (atspaudas iš “The New York Times”, 1981 m. Jan. 4).        1 apl.
102.        JAV LB Krašto Valdybos ir JAV LB Kultūros Tarybos 1981 m. išsiųsti laiškai.        1 apl.
103.        Juozo Kojelio laiškas ir JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros Tarybos atsiliepimas apie tą laišką. 1981 m.        –
104.        JAV LB pranešimas “Gruodis – spaudos mėnuo”    (1981 m. lapkričio 1 d.).        –
105.        Lietuvos Istorijai anglų kalba išleisti komiteto raštai. Pirmo ir antro tomų straipsnių sąrašai ir kiti raštai ta tema. 1980-1981 m.        –
106.        Aktoriaus premija (medžiaga siunčiama iš Lietuvių Fondo):        – Vlado Būtėno 1979.VII raštas;        – 1978.III.21 Nr.68 “Draugo” iškarpa;        – Dr. Gedimino Baluko 1980.III.23 raštas.        –
107.        400 metų Vilniaus universiteto minėjimas JAV Lietuvių Bendruomenėje.
1979 m.        –
108.        JAV LB Kultūros Tarybos medžiaga aplinkraščiams. 1978 m.        –
109.        Iškarpos iš JAV lietuvių spaudos ir pranešimai spaudai apie JAV LB Kultūros Tarybą ir jos veiklą. 1977-1979 m.        1 apl.
110.        JAV LB Kultūros Tarybos 1977-1978 m. čekiai.        –
111.        JAV LB Kultūros Tarybos veiklos programa: individualūs bei kolektyviniai darbai. 1982 m.        1 apl.
112.        JAV LB Kultūros Tarybos čekiai. 1977-1979 m.        –
113.        Šeštoji Lietuvių Tautinių Šokių Šventė. 1980 m.        1 apl.
114.        VI-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Rengimo Komiteto nariai.        1 apl.
115.        Lietuvių Tautinių Šokių Instituto laiškas JAV LB Krašto Valdybai (1982 m.). VI-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Rengimo Komiteto posėdžiai, jų protokolai, šventės apyskaitos, finansinės sąmatos (1979-1980 m.).        1 apl.
116.        VI-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Rengimo Komiteto įvairūs sąrašai.        1 apl.
117.        VI-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Rengimo Komiteto sudaryti kontraktai.        1 apl.
118.        Bronius Budriunas “Gintaro Šalies Baladė”. Žodžiai Elenos Tumienės. Kantata Mišriam chorui, solo bosui ir fortepijonui.        1 apl.
119.        JAV LB Krašto Valdybos laiškas p. Kelečiui (1985 m.). Keleivis “Per Pasaulį keliauja žmogus”. Žodžiai                B. Brazdžionio. 1985 m. liepos 6 d.        1 apl.
120.        JAV LB Kultūros Tarybos 1973-1977 m. įvairūs laiškai, veiklos planai, finansinės ataskaitos.        1 apl.
121.        VI-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės JAV LB susirašinėjimas. 1978-1979 m.        1 apl.
122.        VI Lietuvių Tautinių Šokių Šventės JAV LB ir kitų šalių LB susirašinėjimas. 1980 m.        1 apl.
123.        JAV LB Krašto Valdybos 1984 m. kovo mėn. pajamų ir išlaidų dokumentai.        1 apl.
124.        JAV LB Krašto Valdybos 1984 m. sausio mėn. pajamų ir išlaidų dokumentai.        1 apl.
125.        JAV LB Krašto Valdybos 1984 m. vasario mėn. pajamų ir išlaidų dokumentai.        1 apl.
126.        JAV LB Krašto Valdybos 1984 m. balandžio mėn. pajamų ir išlaidų apyskaita.        1 apl.
127.        JAV LB Krašto Valdybos 1984 m. gegužės mėn. pajamų ir išlaidų dokumentai.        1 apl.
128.        JAV LB Krašto Valdybos 1984 m. birželio mėn. dokumentai.        1 apl.
129.        JAV LB Krašto Valdybos 1984 m. liepos mėn. pajamų ir išlaidų dokumentai.        1 apl.
130.        JAV LB Krašto Valdybos 1984 m. rugpjūčio mėn. pajamų ir išlaidų dokumentai.        1 apl.
131.        JAV LB Krašto Valdybos 1984 m. rugsėjo mėn. pajamų ir išlaidų dokumentai.        1 apl.
132.        JAV LB Krašto Valdybos 1984 m. spalio mėn. pajamų ir išlaidų dokumentai.        1 apl.
133.        JAV LB Krašto Valdybos 1984 m. lapkričio mėn. pajamų ir išlaidų dokumentai.        1 apl.
134.        JAV LB Krašto Valdybos 1984 m. gruodžio mėn. pajamų ir išlaidų dokumentai.        1 apl.
135.        JAV LB Krašto Valdybos 1984 m. pajamų ir išlaidų dokumentai Taupa Lithuanian Credit Union.        1 apl.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.