K. DONELAIČIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS ARCHYVAS REG. NR. 13615

K. DONELAIČIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS ARCHYVAS REG. NR. 13615

DĖŽĖ Nr. 1

1.        K. Donelaičio lituanistinės žemesniosios aukštesniosios mokyklos biuletenis,
mokytojų sąrašai, pamokų tvarkaraščiai, susirašinėjimas, aukotojų sąrašai 1969-
1980.
2.        K. Donelaičio lituanistinės žemesniosios aukštesniosios mokyklos biuletenis,
mokytojų sąrašai, pamokų tvarkaraščiai, susirašinėjimas, aukotojų sąrašai 1961-
1969.
3.        K. Donelaičio lituanistinės žemesniosios aukštesniosios mokyklos biuletenis,
mokytojų sąrašai, programos, kreipimaisi į mokinius ir tėvus 1980-1992.
4.        D. Bindokienės “Lietuvos pažinimo pratimų” mašinraščio kopija su autorės
pageidavimu dėl viršelio.
5.        D. Bindokienės “Lietuvių kalbos ir gramatikos pratimų” mašinraščio kopija.
6.        I. Voldemaraitės – Bukaveckienės “Lietuvių kalbos pratimų” mašinraščio
kopija
7.        Madų parodų programėlės 1982 – 1989; “pirmieji žingsniai” 1990-1991
8.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1989
m. (“Draugas”)

DĖŽĖ Nr. 2

1.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1975 –
1978 m. (“Draugas”, “Naujienos”)
2.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1967 –
1970 m. (“Draugas”, “Naujienos”, “Laisvoji Lietuva”)
3.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1983 –
1987 m. (“Draugas”, “Naujienos”, “Laisvoji Lietuva”, “Dirva”)
4.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1959 –
1964 m. (“Draugas”, “Naujienos”, “Laisvoji Lietuva”, “Dirva”)
5.        Lit. mokyklos dienyno pavyzdys, pažymių knygelės pavyzdys, pagyrimo lapo
pavyzdys, pažymėjimų, aplankų pavyzdžiai, programos ir statutas.
6.        Įvairių dramų pavyzdžiai; snaigių šokis, Štai atūžė šalta žiemužė, rugiapjūtės
pabaigtuvės, “Giesmė apie Gediminą”, “Kalėdinis montažas”, “Kalėdų šalis”,
7.

DĖŽĖ Nr. 3

1.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1964 –
1967 m. (“Draugas”, “Naujienos”, “Laisvoji Lietuva”, “Dirva”)
2.         Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1970 –
1973 m. (“Draugas”, “Naujienos”, “Laisvoji Lietuva”, “Dirva”)
3.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1979 –
1983 m. (“Draugas”, “Naujienos”, “Laisvoji Lietuva”)
4.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1987 –
1988 m. (“Draugas”, “Naujienos”, “Laisvoji Lietuva”).
5.        K.Donelaičio mokyklos madų parodų programėlės, “Lietuvių dienos”,
“Pirmieji žingsniai”, “Švietimo gairės”.

REG. NR. 14160

Dėžė Nr. 4

1.        Tėvų komiteto pajamų kvitų kopijų knygelės. (1987-1991)
2.        Išlaidų suvestinės – čekiai. 1981-1982 m.m.
3.        Išlaidų suvestinės – čekiai. 1985-1986 m.m.
4.        Išlaidų suvestinės – čekiai. 1986-1987 m.m.
4A. Išlaidų suvestinės – čekiai. 1987-1988 m.m.
5.        Išlaidų suvestinės – čekiai. 1988-1989 m.m.
6.        Išlaidų suvestinės – čekiai. 1989-1990 m.m.
7.        Išlaidų suvestinės – čekiai. 1990-1992 m.m.

Dėžė Nr. 5

1.        Pajamų suvestinės. 1983-1985, 1987-1992 m.
2.        Kasos knyga 1973-1974 m.m.
3.        Kasos knyga 1979-1980 m.m.
4.        Kasos knyga 1986-1987 m.m.
5.        Finansinės ataskaitos JAV LB Švietimo Tarybai, bei Board of Education leidimai 1981-1992 m.
6.        Banko ataskaitos 1986-1987, 1989 m.
7.        Finansinės (galutinės)apyskaitos 1983-1990 m. (nepilnas)
8.        Įvairūs K. Donelaičio mokyklos dokumentai: registracijos sąrašai, oficialūs blankai, vokai, programos, reklamos, laiškų pavyzdžiai, biuleteniai.
9.        Madų parodos 1989 m. programa.
10.        Mokinių registracijos kortelės. 1988-1993 m.m.
11.        Donelaičio mokyklos antspaudai (5 vnt.), ženkliukai (4 vnt.)
12.        Čekių knygelių suvestinės bei nepanaudota čekių knygelė.
13.        Donelaičio mokyklos nuotraukos (19 vokų)       

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.