LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE Dėžės Nr. 1, 4.

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE Nuo 1940 metų      
Dėžės Nr. 1, 4.

 

Dėžė Nr. 1

1.        Lietuvos Vyčiai 1940-1980 m.
2.        Am. Liet. Romos Kat. Federacija 1925-1970 m.
3.        Liet. Rymo Kat. Susivien. Amerikoje 1940-1954 m.
.        Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 1928-1963 m.
.        Sandora 1925-1952 m.
.        Am. lietuviai socialistai 1925-1954 m. (Laikraščių iškarpos).
.        Tadas Kosciuška (apie jį).
.        Šv. Kazimieras.
.        Vysk. Brizgys.
.        Vysk. A. Deksnys.
.        ALRK Moterų Sąjunga 1942-1957 m.
.        ALRK Kunigų Vienybė 1927-1973 m.
.        Marijonai.
.        Jėzuitai Čikagoje.
.        Raudonasis Kryžius 1947-1964.
.        Šv. Kazimiero vienuolynas 1939-1957 m.
.        Lietuvos žydai 1960-1980 m.
.        Kansas City lietuviai 1947-1948 m.
.        Klyvlendo lietuviai 1955-1970 m.
.        Detroito lietuviai 1951-1969 m.
.        Valparaiso Universiteto Lietuvių Klubas.
.        Viskonsino lietuvių reikalai 1940-1945 m.
.        Lietuvių laikraščiai (iškarpos) 1946-1979 m.
.        Lietuvių kultūrinė veikla 1936-1975 m.
.        Lietuvių muzikai 1925-1985 m.
.        Parapijų chorai 1937-1960 m.
.        Kanados lietuviai 1940-1970 m.
.        Vasario 16-oji gimnazija 1953-1971 m.
.        Lietuviai Pietų Amerikoje 1947-1964 m.
.        Lietuviai Australijoje ir N. Zelandijoje 1950-1982 m.
.        Lietuviai Belgijoje, Danijoje ir Skandinavijoje 1950-1967 m.
.        Lietuviai Tolimuosiuose Rytuose 1941-1962 m.
.        Lietuvių santykiai su kitomis tautomis (ypač žydais) 1947-1981 m.
.        Lietuvių tautos veteranai I dalis.
.        Lietuvių tautos veteranai II dalis.
.        Lietuvių gimnazijos.
.        Lietuvių simbolika.
.        Lietuvių Opera Amerikoje 1964-1967 m.
.        Lietuviškos radio valandos 1940-1958 m.
.        Radio balsas 1948-1958 m.
.        Lietuvių metrikos 1966-1985 m.
.        JAV vyriausybės nariai 1953-1981 m.
.        Kongreso rezoliucijos 1961-1975 m.

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1924-1940 metais

 

Dėžė Nr. 4

1.        Lietuvos dalyvavimo įvairiose parodose ir ekspozicijose 1926-1939 m.
klausimu.
2.        Lietuvos stipendijos JAV lietuviams 1931-1939 m.
3.        Lietuvių kalbos mokykloje klausimu 1937-1940 m.
.        Ryšiai su Tarptautinių santykių biblioteka 1937-1970 m.
.        Tėvynės Mylėtojų Draugija 1938-1942 m.
.        Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 1940-1944 m.
.        “Tėvynė” apie SAL 45-metį 1931 m.
.        Įvairi medžiaga 1939-1945 m.
.        Vilniaus Geležinis Fondas 1932-1939 m.
.        Onos Černevičienės reikalu 1934 m.
.        P. Gurausko palikimo byla 1937-1939 m.
.        Finansinės V. Barčiausko ir L. Graičiūno problemos 1940 m.
.        1940 m. pradžios spaudos iškarpos.
.        JAV vakarinių valstijų lietuvių telkimasis 1940-1941 m.
.        Lietuvių telkimasis Detroite ir Mičigane 1940-1941 m.
.        Pitsburgo lietuvių telkimasis 1940-1941 m.
.        P. Daužvardžio susirašinėjimas 1937 m.
.        P. Daužvardžio susirašinėjimas 1938-1939 m.
.        Politinė byla 1937-1940 m.
.        Konsulato politinė veikla 1939-1940 m.
.        Kons. santykiai su Amerikos lietuvių spauda 1924-1940 m.
.        Amerikos lietuvių reikalai 1932-1936 m.
.        Įvairūs dokumentai lenkų, vokiečių klausimu 1935-1937 m.
.        Amerikos lietuvių skautų ir šaulių reikalu.
.        Įvairi medžiaga apie Lietuvą 1930-1940 m.
.        A. Smetonos atvykimo į JAV reikalu 1940-1941 m.
.        Lietuvos atstovų JAV posėdžiai 1941-1945 m.
.        Lietuvos ir JAV susisiekimo santykiai 1924-1940 m.