LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE Dėžės Nr. 5 – 11.

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
Dėžės Nr. 5 – 11.               

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1945-1983 metais

 

Dėžė Nr. 5

1.        Lietuvių Teisininkų Draugija 1945-1972 m.
2.        Skautai 1939, 1949-1983 m.
3.        Šauliai 1922, 1923, 1936, 1939, 1954-1982 m.
.        DLK Birutės d-ja, Lietuvos Kariai, “Ramovė” 1939, 1952-1981 m.
.        Lietuviai menininkai 1946-1981 m.
.        JAV lietuvių Fondas 1952, 1961-1982 m.
.        JAV lietuvės katalikės 1961-1982 m.
.        Mokytojų Sąjunga 1947-1969 m.
.        Lietuvių Rašytojų D-ja 1949-1977 m.
.        Muzikos kūriniai 1950-1975 m.
.        “Lietuvos Dukterys” 1961-1981 m.
.        LKDS-ga 1973-1977 m.

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1940-1983 metais

Dėžė Nr. 6

1.        Įvairios informacijos enciklopedijoms ir žinynams 1945-1975 m.
2.        TSRS Konsulato Čikagoje reikalu 1964-1975 m.
3.        Lietuviškų pašto ženklų klausimu 1939-1982 m.
.        TSRS lyderių vizitai į JAV 1959-1975 m.
.        Karo nusikaltėlių klausimu 1958-1979 m.
.        Bažnyčios padėtis Lietuvoje 1960-1980 m.
.        Įvairių leidinių klausimu 1958-1973 m.
.        Lietuvos Frontininkai 1956-1974 m.
.        Amerikos lietuvių istorijos draugija 1939-1977 m.
.        Amerikos lietuviai inžinieriai ir architektai 1950-1974 m.
.        Ateitininkai 1943-1981 m.
.        Agronomų draugija 1947-1952 m.
.        Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 1957-1974 m.
.        Lietuvių Informacijos Centras 1967-1981 m.
.        Dantų gydytojų draugija 1950-1967 m.
.        Miškininkų draugija 1949-1958 m.
.        Gydytojų draugija 1940-1983 m.

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1940-1984 metais

 

Dėžė Nr. 7

Tarptautinė paroda Čikagoje 1959 m.
Lietuvių Tremtinių Archyvas 1951-1962 m.
Lietuvos laivyno reikalu 1949-1953 m.
Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresai 1957-1982 m.
Lietuvių Kultūros muziejus 1962-1982 m.
Balzeko muziejus 1966-1981 m.
Donelaičio Ped. inst. aukšt. kursai 1957-1984 m.
Susirašinėjimas diplomų tvirtinimo klausimu 1947-1979 m.
Lietuvos konsulo Brazilijoje pranešimai 1962-1963 m.
Bibliografijos klausimu 1949-1967 m.
Lietuvių tremtinių leidiniai 1945-1957 m.
Amerikos lietuviai komunistai 1940-1960 m.
Įvairi medžiaga.
Įvairios paskaitos ir konferencijos 1944-1971 m.
Pasų ir pažymėjimų legalizavimo reikalu 1950-1980 m.
Politinio pobūdžio susirašinėjimas 1940-1946 m.
Tremtinių ir Vokietijos klausimu 1945-1946 m.
S. Lozoraitis ir JTO.
Amerikos lietuvių literatūros draugija.

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1940-1980 metais

Dėžė Nr. 8

Įvairi medžiaga.
Karaliaus Mindaugo minėjimas 1953 m.
Generolo J. Černiaus byla 1948-1950 m.
Centrinės ir Vidurio Europos problemos 1947-1959 m.
Baltijos Komitetas 1965 m.
Lietuvių Tautos namai ir K. Pakšto str. 1948-1958 m.
Pasaulinė Paroda ir Lietuvių diena 1963-1965 m.
Ark. A. Samori atvykimo klausimas 1964-1965 m.
Am. lietuvių Informacijos Centras 1944 m.
Pašto ryšiai su Lietuva 1945-46, 1952 m.
TSRS vizų vykstantiems iš Lietuvos klausimu 1947-1964 m.
Spaudos ištraukos 1961-1962 m.
Žalgirio mūšio minėjimas 1942, 1960 m.
Žurnalistas W. Trohan 1969-1972 m.
Susirašinėjimas su spauda politinėmis temomis 1943-1948 m.
Okupuotos Lietuvos klausimas.
J. Montvilos byla 1949-1951 m.
Agrarinės reformos Lietuvoje klausimu (1945 m. susir.)
A. Simučio knygos reikalu 1940-1952 m.
Dariaus ir Girėno skrydžio sukaktis bei JAV Lietuvos pripažinimo 20 metų sukaktis.

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1940-1985 metais

 

Dėžė Nr. 9

Lietuvos pasiuntinybės prie Vatikano krizė 1958-1959 m.
Lietuvos pasiuntinybė Vatikane 1969-1972 m.
K. Škirpa ir 1941 m. sukilimas Lietuvoje.
1947 m. susirašinėjimas Pasaulinės Parodos reikalu.
Hoover’io biblioteka 1966-1970 m.
Vyčių diena 1949 m.
Konsulų korpuso Čikagoje sąrašai 1941-1946 m.
Lietuvių liuteronų kunigai išeivijoje 1952-1985 m.
Šv. Kazimiero kapinės ir lietuvių kalba bažnyčiose 1952-1985 m.
Nacionalinis Liaudies Frontas Lietuvoje 1975-78 m.
Lietuviai tremtiniai Tarybų Sąjungoje 1975-1981 m.
V. Skuodžio klausimu 1981 m.
Lietuvos klausimas JTO 1962-1972 m.

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1940-1985 metais

 

Dėžė Nr. 10

VLIK ir S. Lozoraitis 1945-1968 m.
Politiniai klausimai 1943-1962 m.
ALT-os problema 1943 m.
Lietuvių konferencija Vašingtone 1967 m.
Lietuvos okupacijos de jure pripažinimo klausimas.
P. Daužvardžio kalbos 1943-1958 m.
Lietuva ir santykiai su ja 1943-1955 m.
Dr. P. Daužvardžio straipsniai ir publicistika 1949-1957 m.
Įvairi medžiaga 1955-1969 m.
JAV Raudonasis Kryžius 1941-1946 m.
Lietuvos klausimu memorandumai 1943-1971 m.
Lietuva – TSRS kolonija (spaudos iškarpos).
Lietuva – TSRS kolonija (memorandumai).
Vyriausybės Žinių restauravimo klausimu 1981 m.
BALTAS 1954-1985 m.

LIETUVOS KONSULATAS ČIKAGOJE
1924-1940 metais

 

Dėžė Nr. 11

Lietuvos Konstitucija (1938 m.) anglų kalba ir URM dokumentai.
Konsulato bylų sąrašas.
1940 m. perduotų Pasaulinės Parodos eksponatų Šv. Kazimiero vienuolėms
klausimu.
Konsuliariniai dokumentai.
Amerikanizacija ir lietuvybė 1922-1940 m.
Susirašinėjimas JAV lietuvių telkimo reikalu 1939-1940 m.
Draudimo klausimai 1936-1940 m.
M. Biržiškos atvykimas į JAV 1931 m.
Dariaus-Girėno byla 1933-1937 m.
Muitų aplinkraščiai 1928-1933 m.
Kiaušinių ir bulvių iš Lietuvos eksporto taisyklės 1929-1932 m.
Įvežimas Lietuvon vartotų daiktų 1926-1936 m.
Lengvatos ekskursijoms 1928-1935 m.
Įvairi medžiaga.
Palikimų, pabėgėlių ir kitais klausimais 1937-1945 m.
Įgaliojimai, paramos klausimai ir kt. 1930-1948 m.
Turto bylos 1936-1940 m.
Draugija užsienio lietuviams remti 1934-1940 m.
Geležinio Fondo atsišaukimai 1939 m.
Inventoriaus knyga.
Am. lietuvių aukos 1938-1940 m.
Palikimų bylos ir įstatymai 1923-1928 m.
Lietuvių – latvių – estų suartėjimo Amerikoje klausimu 1922-1939 m.
Amerikos Lietuvių Prekybos Butai (Vaizbos) 1926-1940 m.