PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

PLB FONDAS

Reg. Nr. 13959

1 dėžė 1957-1977 m. bylos

1.        PLB valdybos ir kraštų bendruomenių pranešimai 1973 m. PSl. 1-95. Segtuvas.
2.        Lietuvių kalba (gramatikos žinios). PSl. 1-366. Segtuvas.
3.        Statutai. Psl. 1-120. Segtuvas.
4.        Ateitininkai ir Fronto bičiuliai. PSl. 1-334. Segtuvas.
5.        Lietuvių bendruomenė: P. Žilionio, PLB valdybos ryšininko, pranešimas; PLB valdybos J. Smetonos byla 1967; Jaunimo žygis už tikėjimo laisvę 1968; JAunimo kongresas 1971; JAV LB 1957 m. apyskaitos; PLB 1970-1974. PSl. 1-351. Segtuvas.
6.        Ružancovas “Lietuvos bibliografijos biuleteniai”. PSl. 1-83. Vokas
7.        Ateitininkų federacija – įstatai, nuostatai, stovyklų taisyklės. PSl. 1-51. Segtuvas.
8.        PLB II Seimo protokolai, LB Kanadoje veiklos dokumentai; pasiruošimas Seimui. PSl. 1-161. Vokas
9.        JAV Lietuvių fondo 1965 06 12 susirinkimo protokolas. PSl. 1-13. Byla
10.        Lietuvių fondas 1962-1972. PSl. 1-152. Segtuvas.
11.        Aiškinamasis lietuvių kalbos žodynėlis mokykloms, susirašinėjimas, pastabos. PSl. 1-61. Segtuvas.
12.        Jūros Gailiušytės – PLB atstovės, kelionės Europoje pranešimas. 1966 m. Psl. 1-33. Segtuvas
13.        Alytaus gimnazijos 50 m. sukaktis. Atsakymai į anketos klausimus. PSl. 1-20. Segtuvas.
14.        PLB valdybos apyskaitiniai pranešimai 1968 m. (juodraščiai). PSl. 1-17. Segtuvas.
15.        Alytaus gimnazijos sukaktis 1919-1969. PSl. 1-18. Aplankas
16.        PLB III New Yorko seimo svarstomoji medžiaga su priedais – PLB konstitucija, PLB valdybos pateiktas atstovų registracijos lapas, nutarimų siūlymai. PSl. 1-32. Segtuvas
17.        Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos biuleteniai 1964-1970. 9 vnt. Vokas
18.        VLIK‘o 1969 gruodžio New York seimas. PSl. 1-22. Segtuvas.
19.        Lietuvos Laisvės komitetas  – Pavergtųjų Europos tautų seimo XIII sesija. Vaclovo Sidzikausko “Pro memoria”. PSl. 1-12. Segtuvas.
20.        Protokolai: LB tarybos prezidiumo 1959 01 25; trijų valdybų 1959 01-24-25; su Chicagos chorais 1958 09 21. PSl. 1-15. Segtuvas.
21.        VLIK’o 1968 12 7-8 seimas. Darbotvarkė, J. Audėno, Dr. B. Nemicko, prel. J. Balkūno pranešimai. Psl. 1-15,. Segtuvas.
22.        Iškarpos iš spaudos 1963. Aplankas
23.        JAV LB VI-osios tarybos I sesija 1970 10 24-25 Clevelande. Valdybos pranešimai. PSl. 1-37. Segtuvas.
24.        JAV LB IV tarybos II sesija 1965 05 22-23 Philadelphijoje, PA. PSl. 1-28. Segtuvas.
25.        Pranešimai JAV LB tarybos 1965 05 22-23 sesijai. PSl. 1-22. Segtuvas.
26.        Kankinio K. Žemaičio medžiaga 1966. iškarpos kopijos iš spaudos. PSl. 1-19. Segtuvas.
27.        Lituanistikos institutes 1957-1973. Aplinkraščiai, siūlymai kongresui. PSl. 1-54. Segtuvas.
28.        Ružancovas. Knygų lentyna 1958-1968. PSl. 1-77. Segtuvas.
29.        Adresai. Diplomatinė tarnyba, bendruomenių valdybos, Juanimo kongreso pareigūnai irk t. PSl. 1-28. Segtuvas.
30.        Leonardas Valiukas 1970 07 laiškas. Įvairi JAV LB informacinės komisijos medžiaga. PSl. 1-16. Segtuvas.
31.        NY Times 1968 09 02 apie K. Čiurlionio ansamblį. Estijos, Latvijos leituvos 50 m. sukakties minėjimas Adelaidėje (programos). PSl. 1-5. Segtuvas.
32.        Jūros Gailiušytės – PLB atstovės, kelionės Europoje , 1966 m. susirašinėjimas. Psl. 1-20. Segtuvas
33.        Pasirengimas LB tarybos sesijai 1964 07 25-26. PSl. 1-53. Segtuvas.
34.        PLB įvairūs raštai, 1977 tarybos sesija, tarybos narių pareiškimai. PSl. 1-88. Segtuvas.
35.        Biuleteniai, II Š. Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo metmenys, Švietimo gairės irk t. informacinė medžiaga. Aplankas

2 dėžė 1978-1983 m. bylos

1.        Įvairūs laiškai ir raštai iki 1980 m. PSl. 1-180. Vokas
2.        PLB fondas. Įvairūs raštai 1979 – 1982. PSl. 1-175. Vokas
3.        Demokratai 1982 m. PSl. 1-14. Aplankas
4.        CSCE (Commision on Security and Cooperaton in Europe) 1979-1983. PSl. 1-69. Aplankas
5.        KOrespondencija su Amerikos valdžia (baltieji Rūmai) 1978-1983. PSl. 1-299. VOkas
6.        Susirašinėjimas, įvairūs raštai su Amerikos valdžia. PSl. 1-76. Aplankas
7.        Akademinis skautų sąjūdis. Vydūno jaunimo fondas 1978-1979. PSl. 1-6. Aplankas
8.        ALT 1978-1983. PSl. 1-304. ALT 38-asis suvažiavimas 1978. PSl. 1-34. Knyga
9.        American for Congressional action to free the Baltic States 1978. PSl. 1-4. Aplankas
10.        Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla 1978. Psl. 1-2. Aplankas
11.        Amnesty International. Spauda. APlankas
12.        Ateitininkai 1979-1982. Spl. 1-22. Aplankas
13.        Frontininkai. 1979-1981. PSl. 1-32. Aplankas
14.        Estai 1982. PSl. 1-23. Aplankas
15.        Europos lietuvių studijų savaitė 1978-1983. PSl. 1-42. Aplankas
16.        Disidentai 1979-1983. PSl. 1-48. Aplankas.
17.        Lietuvių amerikiečių informacinis centras Kalifornijoje. PSl. 1-115. Vokas
18.        Kanada 1979-1982. Kanados jaunimo sąjunga. PSl. 1-48. Aplankas
19.        Keston College 1979-1983. PSl. 1-49. Aplankas
20.        Latviai 1978-1983. PSl. 1-35. Aplankas
21.        Lietuivų fondas 1976-1983. LF valdymo struktūra ir finansinė apskaita 1977, 1978. PSl. 1-72. 2 knygos.
22.        Jungtinės tautos 1980-1981. PSl. 1-50. Vokas
23.        Jaunimo centras Čikagoje. 1980-1982. PSl. 1-7. Aplankas
24.        Joint Baltic American National Committee. 1979-1981. PSl. 1-76. Aplankas
25.        Nėra.
26.        Batun 1983. PSl. 1-16. Aplankas
27.        Stasys barzdukas 1979-1981. PSl. 1-27. Aplankas
28.        BALF 1978-1981. PSl. 1-17. Aplankas
29.        Baltic World Conference. PSl. 1-13. Aplankas
30.        Bendraraščiai 1978-1983. PSl. 1-131. Aplankas
31.        Lituansitikos katedra 1979-1981. PSl. 1-269. Aplankas
32.        Aukos 1983. PSl. 1-44. Aplanaks
33.        Lietuvių informacijos centras 1980-1982. PSl. 1-53 Aplankas
34.        Įvairios organizacijos 1978-1982. PSl. 1-303. Vokas
35.        Įvairūs raštai anglų kalba 1978-1981. PSl. 1-243. Vokas
36.        Įvairūs laiškai ir raštai 1981-1983. PSl. 1-236. VOkas
37.        Lietuivų bendruomenės taryba 1971 m. PSl. 1-96. VOkas


3 dėžė

1.        PLB valdybos posėdžių protokolai 1980 01-1980 12. PSl. 1-273. Segtuvas.
2.        PLB valdybos posėdžių protokolai 1978 07-1979 12. PSl. 1-248. Segtuvas.
3.        Balsavimo biuleteniai 1982. PSl. 1-303. Segtuvas.
4.        PLB valdybos posėdžių protokolai 1981 01 – 1983 06. PSl. 1-404. Segtuvas
5.        PLB – Urugvajus 1978-1983 m. PSl. 1-90. Aplankas
6.        PLB – Šveicarija 1979 – 1982. PSl. 1-36. Aplankas
7.        P. Amerikos LB 1981-1983. PSl. 1-47. Aplankas
8.        LB Venezuela, raštai, iškarpos iš spaudos 1978-1982. PSl. 1-51. Aplankas
9.        LB Vokietija, 1978-1983. PSl. 1-328. VOkas
10.        Eurospos LB kraštų valdybų suvažiavimas 1980-1983. PSl. 1-99. Vokas
11.        LB Švedija 1978-1981. PSl. 1-3. Aplankas
12.        LB Škotija 1980-1982. PSl. 1-9. Aplankas
13.        LB Prancūzija 1979-1982. Psl. 1-107. APlankas
14.        LB Olandija 1982-1983. PSl. 1-9. Aplankas
15.        LB NAujoji Zelandija 1981-1983. PSl. 1-20. Aplankas
16.        LB Kolumbija 1978-1983. PSl. 1-71. Aplankas
17.        LB Kanada 1978-1983. PSl. 1-187. Vokas

4 dėžė

1.        PLB aplinkraščiai 1979-1988. PSl. -85. Aplankas
2.        JAV LB Centrinė Švietimo taryba. Biuleteniai 1958-1959. Iškarpos iš spaudos. PSl. 1-15. VOkas
3.        LB Centrinė švetimo taryba – vadovėlių reikalais raštai 1959-1960. PSl. 1-56. Segtuvas.
4.        LB Centrinės šveitimo tarybos byla. Mokslo programos ir iraštai pradinėms lituansitinėms mokykloms 1955-1959. PSl. 1-106. Segtuvas.
5.        Lietuivų kalbos žodynas mokyklai ir namams 1966-1974. PSl. 1-372. Segtuvas.
6.        Mokyklų žinios ir adresai bei susirašinėjimas 1960-1961. PSl. 1-47. Segtuvas.
7.        ALB Švietimo ratyba. Metodologinės studijos 1961. PSl. 1-19. Segtuvas.
8.        Programos 1959-1960. Mokyklų anketos. PSl. 1-45. Segtuvas.
9.        PLB 1958-1959. Mokyklų anketos. PSl. 1-141. Segtuvas.
10.        PLB IV seimo nutarimų komisijos protokolai, susirašinėjimas ir seimo nutarimai. 1973. PSl. 1-106. Segtuvas.
11.        ALB Švietimo taryba. Aukštųjų mokyklų vadovėliai 1962 m. PSl. 1-63. Segtuvas.
12.        JAV LB lituanistinių mokyklų darbo ir tvarkos nuostatai 1964. PSl. 1-38. Segtuvas.
13.        ALB Švietimo taryba – pradinių mokyklų vadovėlių  reikalams byla. PSl. 1-7. Segtuvas.
14.        ALB Švietimo taryba. Mokytojų paruošimas. PSl. 1-35. Aplankas
15.        PLB valdybos posėdžių protokolai. 1973-1978. PSl. 1-137. Segtuvas.
16.        PLB valdybos išlaidų pateisinamieji dokumentai 1976 m. PSl. 1-366. Segtuvas.
17.        LB laiškai, raštai, aplinkraščiai 1981-1985. PSl. 1-58. Aplankas
18.        Išlaidų pateisinamieji dokumentai 1975. pSl. 1-274. Segtuvas.
19.        PLB įvairūs raštai 1982-1986, iškarpos iš spaudos, lankstinukai. PSl. 1-110. Aplankas
20.        Gaunamieji raštai 1964-1972. PSl. 1-335. Segtuvas.
21.        PLB valdybos išlaidų pateisinamieji dokumentai 1973-1975. PSl. 1-368. Segtuvas.
22.        PLB įvairūs raštai 1959. PSl. 1-261. Segtuvas.
23.        MOkyklų reikalai 1973. Anketos. PSl. 1-41. Aplanaks
24.        PLB valdybos išlaidos 1978. pSl. 1-130. Segtuvas.
25.        PLB valdybos išlaidų pateisinamieji dokumentai 1977. PSl. 1-494. Segtuvas.
26.        PLB banko čekiai. 38 vnt. Vokas

5 dėžė PLB Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas

1.        Gaunamieji raštai apie II PLJ kongresą P. Amerikoje 1975. Psl. 1-27. Aplankas
2.        Siunčiamieji raštai 1976 m. PSl. 1-97. Aplankas
3.        Pasaulio Jaunimo II kongreso informacijos tarnybos siunčiamieji raštai 1975-1976. Psl. 1-210. Segtuvas.
4.        Siunčiamieji raštai 1975 m. Psl. 1-103. Segtuvas.
5.        Pasaulio jaunimokkongreso gaunamieji raštai, korespondencija – Jaunimo metai 1972 m. Psl. 1-245. Segtuvas.
6.        PLJ kongreso nutarimai, studijų dienos Altenberge 1979m. Psl. 1-107. Aplankas.
7.        IV Jaunimo kongreso akademinė programa 1978m. PSl. 1-107. Aplankas
8.        Ekskursija 1975. PLJK – P. Amerika. Psl. 1-24. Aplankas
9.        Pasaulil;ietuivų jaunimo kongreo atstovo vadovas. 1979m. Čikaga. PSl. 1-73. Segtuvas.
10.        PLJ kongreso atstovo vadovas 1979 m. PSl. 1-76. Segtuvas.
11.        PLJK protokolai, gaunamieji – siunčiamieji raštai 1975m. + 2 nuotraukos voke. PSl. 1-123. Aplankas
12.        LI – Baltijos jaunimo seminaras Adelaidėje 1977 m. (Anglų k.)PSl. 1-14. Knygelė.
13.        2-3 Baltic jaunimo seminaras Melburne/Adelaidėje. 1977. Psl. 1-16. Knygelė.
14.        PLJK valdybos darbo kontraktai. 1976-1979. PSl. 1-86. Aplankas
15.        IV PLJK raštai 1978-1979 m. PSl. 1-71. Aplankas
16.        Jav jaunimo kongreso atstovai 1975 m. Psl. 1-131. Aplankas
17.        Kongreso atstovo vadovui straipsnių kopijo sįvairių šalių spaudoje, iškarpos 1976-1977. PSl. 1-79. Aplankas
18.        Pasaulio lietuvių jaunimo III kongreso informacija 1974-1975. PSl. 1-155. Segtuvas.
19.        III pasaulio lietuvių jaunimo kongresas 1975 m. Ryšiai su Pasaulio jaunimo sąjungomis. PSl. 1-167. Aplankas
20.        Psaulio lietuivų jaunimo sąjungos ryšių centras 1975. Pasaulio jaunimo sąjungos įvairiuose kraštuose – korespondencija. 1975 m. PSl 1-185. Aplanaks
21.        III Pasaulio lietuivų jaunimo kongresas 1975 m. Korespondencija: Australija, Vokietija, venesuela ir kt. PSl. 1-322. Vokas
22.        PLB įvairūs raštai 1966 m. Paasaulio lietuvių jaunimo stovykla Dainavoje – studijų savaitėę. Laiškai. Programa. Conrad Hilton. PSl. 1-70. Segtuvas.
23.        PLJS kongresas 160 m. raštai 1976 m. PSl. 1-25. Aplankas
24.        PLJS III kongresas 1975-1976, nuotraukos. 5 vokai.
25.        III pasaulio jaunimo kongreas – iškarpos iš spaudos. Vokas.

6 dėžė

1.        PLB Kanada ir Pietų Amerika. 1962-1975. PSl. 1-76 Segtuvas.
2.        PLB Venezuela, 1974 – 1978. PSl. 1-196. Segtuvas
3.        PLB 1968-1977 m. PSl. 1-386. Segtuvas.
4.        PLB 1963-1967. PSl. 1-379. ASegtuvas.
5.        PLB Vokietija, 1973-1978. PSl. 1-408. Segtuvas.
6.        PLB Australija ir Europa 1959-1975. PSl. 1-298. Segtuvas.
7.        PLB Anglija, Punskas, Australija, Kanada 1974-1978. PSl. 1-106. Segtuvas.
8.        PLB Brazilija 1974-1978. PSl. -135. Segtuvas.
9.        PLB Kolumbija 1974-1978. PSl. 1-197. Segtuvas.
10.        Argentina 1973-1978. PSl. 1-162. Segtuvas.
11.        Urugvajus 1974-1978. PSl. 1-141. Segtuvas.
12.        Iškarpos iš spaudos 1970. Aplankas
13.        Australija 1969-1972. PSl. 1-42. APlankas
14.        Vokietija, Anglija, Prancūzija. PSl. 1-20. Aplankas
15.        Venesuela, Brazilija, Argentina, Urugvajus 1969-1971. PSl. 1-43. Aplankas
16.        Švietimo taryba – istorinė medžiaga – iškarpos iš spaudos 1965-1967. Aplanaks
17.        Iškarpos iš spaudos 1955-1966. Aplankas
18.        Įvairios mokinių fotografijos 1961-1966. 20 vnt. Vokas

7 dėžė

1.        PLB Valdyba 1977 m.                         Psl. 1-573.         Segtuvas.
2.        PLB susirašinėjimas 1973-1974. I knyga.        Psl. 1-182.         Segtuvas.
3.        PLB valdyba. Gaunamieji siunčiamieji raštai 1973-1974.                 Psl. 1-335.         Segtuvas.
4.        PLB valdyba 1975-1976.                         Psl. 1-487.          Segtuvas.
5.         PLB valdyba 1974-1975.                         Psl. 1- 432.          Segtuvas.
6.        PLB bendras susirašinėjimas 1975-1976.         Psl. 1- 336..          Segtuvas.
7.        PLB valdyba 1978         .                         Psl. 1-403..          Segtuvas.
8.        PLB susirašinėjimas 1973-1978.                 Psl. 1- 184.          Segtuvas.
9.        PLB Seimai. Sąrašas.                         Psl. 1-6.          Aplankas

8 dėžė

1.        Gaunamieji siunčiamieji raštai PLJK 1966 m. Psl. 1-148. Segtuvas.
2.        Finansų komisijos bendraraščiai, siunčiamieji laiškai, protokolai, nuostatai, sąmatos PLJK 1965-1966 m. Psl. 1-121. Segtuvas.
3.        II PLJ Kongresas 1972. Jaunimo metai. Psl. 1-181. Segtuvas.
4.        II PLJK 1970-1971. Psl. 1-142. Segtuvas.
5.          Pasaulio lietuvių dienos 1983 m. Psl. 1-86. Aplankas
6.        Iškarpos iš spaudos. Segtuvas.
7.        IV TŠŠ bukletas, susirašinėjimas 1972 m. Psl. 1-51. Segtuvas.
8.        IV dainų šventė Čikagoje 1971 m. Psl. 1-58. Segtuvas.
9.        Pasaulio LB protokolai, bendraraščiai 1973-1974 m. Psl. 1-44. Vokas
10.        Įvairūs LB raštai 1971 m. Psl. 1-40. Vokas.
11.        PLB valdybos siunčiamieji – gaunamieji raštai. 1971 m. Psl. 1-167. Segtuvas.
12.        PLB raštai 1971 – 1972. Psl. 1-66. Aplankas.
13.        Bendraraščiai, protokolai 1971-1972 m. Psl. 1-92. Aplankas.
14.        II PLJK 1971. Psl. 1-36. Aplankas.
15.        II PLJK. Prez. Posėdžių protokolai,  laiškai, darbotvarkės. 1971-1972. Psl. 1-21. Aplankas.
16.        II PLJK protokolai 1972 m. Psl. 1-5. Aplankas.
17.        II PLJK prezidiumas 1972 m. Psl. 1-16/. Aplankas.
18.        II PLJK būstinė- pastogė. 1971 m. Psl. 1-10. Aplankas.
19.        Būstinė. Psl. 1-41. Aplankas.
20.        Atstovai 1971 m. Psl. 1-21. Aplankas.
21.        Būstinė. Biudžetas 1971m. Psl. 1-27. Aplankas
22.         II PLJK gaunamieji  raštai. 1971m. Psl. 1-127. Segtuvas.
23.        II PLJK gaunamieji siunčiamieji raštai. 1974 – 1988 m. Psl. 1-198. Segtuvas.
24.        PLB. Juozas J. Bachunas. Įvairi korespondencija. 1963-1968. Psl. 1-395. Segtuvas.
25.        Estų – lietuvių latvių draugystės komitetas 1977 m. Korespondencija. Psl. 1-41. Aplankas.
26.        PLB. Korespondencija 1962 – 1963 m. Psl. 1-20. Aplankas.
27.        PLB įvairi korespondencija. IV seimas. LB VIII Tarybos rinkimai. JAV LB kultūros trybos taisyklės. JAB LB garbės teismo taisyklės. 1975 – 1976. Segtuvas.
28.        PLB. Vytautas Kamantas. Pasaulio jaunimo kongresas. Susirašinėjimas. Įvairūs raštai. 1959-1966 m. Psl. 1-261. Segtuvas.
29.        Vytautas Kamantas. Įvairi dokumentacija. 1966-1972 m. Psl. 1-194. Segtuvas.
30.        Įvairių renginų katalogai. 7 vnt.

9 dėžė. Įvairių kraštų bylos.

1.        Lietuvių informacijos centras – įvairūs raštai. 1955 – 1959. Psl. 1-30. Aplankas.
2.        Sveikinimai 1955-1958m. Psl. 1-17. Aplankas.
3.        Lietuvos laisvės komitetas VLIK’as, ir kt. PLB raštai 1956-1957. Psl. 1-247. Aplankas.
4.        PLB Vokietija 1953-1954. Įvairūs raštai, susirašinėjimas 1953-1954 m. Psl. 1-167. Aplankas.
5.        Įvairių kraštų Krašto valdybų dokumentai. 1955-1956. Vokietija, VLIK’as. Psl. 1-457. Vokas.
6.        PLB Įvairių kraštų Tarybos 1947-1957; Vokietija, Argentina, Brazilija, Bolivija, Venseuela, Čilė, Urugvajus. Psl. 1-460. Vokas
7.        PLB įvairių kraštų tarybų veikla. Susirašinėjimas: N. Zelandija, Australija. 1952-1954 m. Psl. 1-287. Vokas.
8.        PLB susirašinėjimas 1950-1953 m. Australija. Kitų kraštų valdyboms
siunčiamieji – gaunamieji raštai. 1950-1953 m. Psl. 1-347. Vokas.
9.        

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.