TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS

JAV LB LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ

Reg. Nr. 13799

1 dėžė

VIII išeivijos lietuvių tautinių šokių šventė


1.        VIII Laisvo pasaulio lietuvių tautinių šokių šventės rengimo komiteto  posėdžių protokolų knyga. Protokolai Nr. 1 (1986) – 23 (1988 06 22. Segtuvas
2.        protokolai, sąrašai, scenarijai, kalbos (pasakytos šventė metu), leidimų surengti šventę prašymai, repeticijų scenarijai, darbotvarkės, protokolais Nr. 1 – 7  (1992 m.). Apl.
3.        Susirašinėjimai – JAV LB tarybos apygardų ir apylinkių valdybų nariams 1999 m., Lietuvos kultūros ministerijos raštas 1999 04 10, organizacinio komiteto žiniaraštios 1995 10, Lietuvių tautinių šokių instituto 1995 07, LR kultūros ministerijos liaudies kultūros centro raštas 1996 05 10 X lietuvių tautinių šokių šventės pirmininkei J. Budrienei, Liet. Tautinių šokių instituto 1995 09 23 raštas J. Budrienei, t.p. Reginai Narušienei 1995 07 13, t.p. B. Juodeliui 1995 04 04 ir kt. raštai, susiję su Šokių švente.
4.        Susipažinimo vakaras – programos, vietovės schemos, važiavimo nuorodos, išlaidų ir kt. raštai, dokumentai apie susipažinimo vakarą 1996 07 05 Navy Pier Grand Balroom
5.        Šokių šventės tvarkaraščiai – meno vadovybės numatytos išlaidos 1995 09 09, salių vietų schemos, nurodant bilietų kainas, leidimų prašymas, užstato kainos patvirtinimo raštas – 1996 06 19, repertuaras atskiroms amžiaus grupėms, bendras aikštės planas vaikų rateliams, tautinių šokių repeticijų tvarkaraštis, susirašinėjimo fax kopijos, įvykių tvarkaraštis. Išlaidų sąmata 1995 07 05. Apl.

 

IX išeivijos lietuvių tautinių šokių šventė

6.        Apl. Užsienio grupės – siunčiami raštai LR liaudies kultūros centrui – 1995 12 15, prašymai JAV ambasadai suteikti dalyviams vizas 1996 05 13, LR liaudies kultūros centro raštas J. Budrienei 1996 01;Raštas LR kultūros centro direktoriui J. Mikutaičiui  1996 03 25Įvairių šokių grupių vadovų raštai J. Budrienei 1996 m.J. Budrienės atsakomieji raštai organizacijoms ir vadovams, paaiškinamieji raštai
šokių kolektyvams: „Inkarui“, „Šaltinis“ (Argentina), „Grandinėlė“, „Vėtrungė“ (Lietuva), „Nemunas“ (Brazilija) Kolektyvų šokėjų sąrašai Raštas LR Kultūros ministrui J. Nekrošiui 1996
7.        Apl. XI LTŠŠ Toronte dalyvių sąrašai su adresas, tel. 2000 04 13
8.        Apl. Korespondencija dėl lėšų telkimo 1996
9.        Apl. Mokytojų pagerbimas – pietų užsakymo raštas HYATT Hotels and resorts, 1996 07 05
10.        Apl. Pokylis – vietų planas, šventės polylio komisijos pranešimas su sąmata, susitarimas dėl pokylio muzikos su R. Soko vad. orkestru 1995 09 23 Kambarių užsakymas 1996 06 03 Rezervuotų vietų lapas Patvirtinimo raštai dėl vietų skyrimo viešbučiuose 1996 07 4-6 Kiti raštai.
11.        Apl. Raštai apie video kainas 1996 06
12.        Apl. Raštas dėl leidinio turinio papoildymo apie Lietuvių tautinio šokio raidą ir istorinę apžvalgą išeivijoje,  kas yra lietuvių tautinių šokių institutas D. Dzikienei.  J. Budrienės raštas 1995 09 08
13.        Apl. X LTŠŠ žiniaraštis Nr. 1 1995 09 Eltos žinios 1998 07 03  – kronika Organizacinis komitetas – dalyvaujančių sąrašai, org. Komiteto pareigų apžvalgos siūlymas, siūlymai dėl sąskaitų apmokėjimo, pradinių lėšų, informacijos, patalpų, posėdžių ir kt. J. Budrienės raštai įv. Informacijos komitetams 1996 01 Iškarpos iš Amerikos spaudos (anglų kalba) apie LTŠŠ Aplinkraštis JAV LB apygardų ir apylinkių valdyboms 1996 Kvietimai vyriausybės atstovams dalyvauti LTŠŠ 1996 06 17 Šokių šventės informacija D. Bindokienei, iškarpos iš „Draugo“ 1995 10 04 apie X  ŠŠ
14.        Apl. Šokių grupių adresai, anketos
15.        Apl. Skriptas – Šventės parado eiga (anglų k.) X LTŠŠ
16.        Viešbučio HYATT O‘Hare byla, žinios apie apgyvendinamus LTŠŠ  dalyvius, susirašinėjimas ir kt raštai
17.        Apl. Registracija – kainynas pietų užsakymui, bendra išlaidų sąmata 1996 06 05
18.        Kanados LB susirašinėjimas su X LŠŠ organizaciniu komitetu. 1995
19.        1996 m. paramos prašymo lapai, autobusų kursavimo grafikas X LTŠŠ informacijos komisijos sąmata Kitos sąmatos 1996 02 24, 1995 06 01, 1995 06 11
20.        Apl. Mugės ir meno parodos apyskaita 1996 07 05
21.        Ap. LTŠŠ emblemos 1996
22.        LTŠŠ 10 koncertas. 95 09 09 pošventinio koncerto organizavimo sąmata, salės vietų planas.
23.        Apl. Komitetas – kvieslys į užbaigiamąjį posėdį 1996 10 26 Organizacinio komiteto posėdžių tvarkaraštis 1996 02, 04, 06
24.        Apl. Protokolai – posėdžių darbotvarkės ir protokolo 1995-1996 Nr. 1-6
25.        2 Apl. Garbės svečių sąrašas ir adresai, suirašinėjimas su svečiais, sveikinimų lapai 1996.
26.        Apl. Šokių kolektyvų kelionės – sąrašai ir autobusų vykimo grafikai 1996
27.        Šokių švenčių katalogai
II-oji knyga                        VII-oji knyga
III-oji knyga                        VIII-oji knyga
IV-oji knyga                        IX-oji knyga
V-oji knyga                        X knyga
VI-oji knyga                        XI-oji knyga
XII-oji knyga
Rosemont hotels katalogas – knyga
Tautinių šokių vadovas – knyga
Kanados LB auksinės sukakties 50 m. leidinys (1952-2002) knyga

JAV LB XII lietuvių liaudies šokių šventė

2 dėžė

1.        Apl. Domanskio korespondencijos su įv. valdžios atstovais – svečiai LLŠS ir jų sąrašas su adresais, 1996 (L. Kojelis, Deksnys, St. Balzekas, Ilmars Bergman, Cyntia Linton, Warner Rosental, ir kt.)
2.        Apl. Raštai konsulams, sąrašai, R. Narušienei, LR Kultūros ministerijai 1996 m.
3.        2 apl. Svečių sąrašai ir jų vitops Rosemont salės plane, šventės programa anglų ir lietuvių k. Laiškai, pakvietimo raštai šventės svečiams, programa, atsakomieji raštai, svečių komiteto siunčiami raštai 1996 m.
4.        Apl. IX išeivijos lietuvių tautinių šokių šventės 1992 07 05 – išlaidų dokumentacija, sąmatos, užsienio konsulatų sąrašas su adresais, Liet. Evangelikų t-bos, Liet. Atstovo Vašingtone dr. S. A. Bačkio, L. gen. Konsulo J. Zmuidzino, V. Čekanausko, T. O‘Neillo, Fr. Annunzio (k-to nario), M. Russo, PLB – V. Kamanto, J. R. Simonavičiaus (Kanada), A. Šmidt (Vokietija), VLIK‘o – dr. K. Bobelio, BLAŠF
– M. Rudienės, Nekaltai pradėtosios Mergelės Marijos Seserų – Margaritos Bareikaitės, ŠALFASS CV pirmininko (Kanada), P. Bernecko, B. G. Skoto – I-osios tautinių šokių šventės p-kas, II TŠŠ komiteto pirmininkas – Br. Nainio, III-IV TŠŠ k-to pirm. L. Kriaučeliūno, V TŠŠ k-to pirm. Br. Juodelio sveikinimai 1980 m. Pakvietimai (raštai) į šventę – LR prezidentui A. Brazauskui, ministrui pirm. M.  Stankevičiui, J. Nekrošiui – kultūros ministrui, V. Gruodžiui, W. J. Clinton –  prezidentui, J. Edgar – Illinois gubernatoriui, J. Stroger Cook County Board prezidentui, R. M. Daley – Čikagos merui, D. E. Stephens – Rosemont merui – 1996 03
5.        Apl. VIII Laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių šventės garbės kopmiteto sąrašas, kt. kvietimo dokumentai, korespondencija 1995.
6.        Apl. IX išeivijos lietuvių tautinių šokių šventės padėkos raštai šventės svečiams ir kt. 1992 08 18
7.        Apl. A. Domanskio korespondencija – kvietimai 1995 11 15 X Lietuvių tautinių šokių šventės org. K-to posėdžio 1995 05 21, 1995 09 09, 1995 12 02 dienotvarkės; org. k-to žiniaraštis Nr. 2 1995 10; kvieslys į posėdį „Seklyčioje “1996 09 09
Posėdžio protokolas 1995 09 09, org. K-to sąrašas
8.        Apl. Šventėn kviečiamų narių sąrašas 1992 02 21 (IX-toji šventė), dalyvių sąrašai, atžymėjimai, adresai ri kt., juodraštiniai dokumentai.
9.        Plakatas –  XII LTŠŠ, kita vaizdinė medžiaga (3 vnt.)

 

3 dėžė

1.        Apl. Psl.. 1-157          Išlaidų-pajamų byla, orderiai, apyskaitos.
2.        Vokas Psl.. 1-2         Iždininko patarimas XIII ŠŠ komitetui.
3.        Segtuvas Psl..                 1-133 XII ŠŠ banko ataskaitos
4.        Segtuvas Psl..                 1-330   XII ŠŠ išlaidos ir pateisinamieji dokumentai
5.        Segtuvas Psl.. 1-119        XII lietuvių TŠŠ lėšų telkimo komisijos suvestinė
6.        Segtuvas Psl.. 1-112        XII LTŠŠ susipažinimo vakaras Navy Pier (korespondencija, įv. Raštai, finasiniai dokumentai)
7.        Segtuvas Psl.. 1-81        ŠŠ atidarymas Daley Plaza
8.        Apl. Psl.. 1-28                INFO
9.        Apl. Ir vokas Psl.. 1-121        Pokylių informacija
10.        Apl. Psl.. 1-9                Telefonas
11.        Apl. Psl.. 1-26                Salės puošimas
12.        Vokas Psl.. 1-24        Įvairios sutartys
13.        Vokas                        Įvairi LB informacija, kvietimai, skrajutės
14.        Vokas Psl.. 1-9                Sveikinimai ir Baltųjų rūmų G.W.Bush ir kiti susirašinėjimo dokumentai, blankai
15.        Vokas                        Dainų šventės emblemų pavyzdžiai
16.        Vokas Psl.. 1-191        Garbės svečių laiškai, kvietimai į ŠŠ
17.        Vokas        Psl.. 1-75        Įvairių draudimo kompanijų dokumentai, aprašymai, šventės draudimas
18.        Vokas Psl.. 1-4                Video info
19.        Vokas Psl.. 1-13        Numatoma pajamų-išlaidų sąmata šventei.
20.        Psl.. 1-111                Išvykos, turizmas, sveikinimai
21.        Vokas                        Čekių knygutės
22.        Aplankas                M. Pappas ir kt. sveikinimai
23.        Segtuvas Psl.. 1-        Protokolai

 

4 dėžė

1. maišelis        Siūlomos Šventės atributikos katalogai
2.                 Atžymėjimų juosta. Mėlyna
3. CD                4 vnt. Šokių šventės CD
4. Vokas        Spaudos iškarpos
5. Knyga        Kanados lietuvių organiacijų žinynas
6. knyga        X lietuvių tautinių šokių šventė
7. 3 knygos        XII lietuvių tautinių šokių šventė
8. Videokasetė
9. Segtuvas Psl.. 1-500         Įvairūs dokumentai: Allstate, logo, bankas,
susipažinimo vakaras, sąmatos, leidinys, lėšų telkimas, registracija, užsienio
grupės, meno vadovė, transportas ir kt.