TEMINIS FONDAS

TEMINIS FONDAS

Spinta Nr. 1

Lituanistikos institutas
Lietuvos istorijos draugija
Latvijos seimo stenogramos
Latviai
JAV ir Kanados lietuvių kongresai
Simpoziumų paskaitininkai
Mokslo draugija
P. Skardžius. Kalbotyra. Mūsų kalba. Terminai. (laikr. kopijos)
K. Širvydas
Z. Zinkevičius
Danijos lietuvių DP medžiaga
Draugystės Lietuvių sūnų kareivių Šv. Kazimiero protokolų knyga 1896-1910; 1911-
1922; 1922 – 1935; Cleveland
JAV lietuvių bendruomenės Newarko apyl. valdybos posėdžių protokolai. Kasos
knyga

Spinta Nr. 2

Lietuvių susivienijimas Amerikoje
Įvairios lietuviškos parapijos
Šv. mergelės gimimo
Šv. Kryžiaus
Šv. Mergelės nekalto prasidėjimo
Lietuvių evangelikų liuteronų
Tėvai: Pranciškonai
Jėzuitai
Marijonai
Saleziečiai
Nekalto prasidėjimo seserys
Šv. Kazimiero seserys
Lietuvos vyčiai
Lietuvos kapinės
Komitetai remti rezoliucijoms
LVS Ramovė Bylos nuo 1-41
Lietuvių Amerikos menininkų klubo bylos 1960-1966 m.

Spinta Nr. 3

Amerikos lietuvių centro kasos knyga 1918-1920 m.
Amerikos lietuvių kultūros parodos 1946-1947
Motinos Dievo Aušros vartų draugijos narių mokesčio knyga. Prie šv. Mykolo
parapijos 1900-1938.
Lietuvių pašalpos klubas, West Pullman
Lietuvių Romos katalikų labdaros sąjungos 6-tos kuopos šv. Mykolo parapijos
protokolai 1932-1946 m.
Šv. Antano labdaros draugijos pajamų-išlaidų knyga. 1914-1951
Kunigų vienybės Čikagos skyriaus protokolų knyga
DLK Vytauto gvardijos narių mokesčių ir įmokų knyga 1905-1908. Čikaga.
Draugijos šv. Kazimiero karalaičio protokolų knyga 1914-1954
Independent Opinions
Lietuvos vyčių 5-os kuopos protokolai 1926-1938
Lietuvos vyčių 22-os kuopos protokolai 1915-1920
lietuvių Romos katalikų Labdaros sąjungos centras. Protokolų knyga, 1936-1949 m.
Labdaros sąjungos 5-ta kuopa. Bridgeport. Čikaga. Finansų knyga.
Labdaros sąjungos 5-ta kuopa. Šv. Jurgio parapijos protokolai. 1933-1949.
Tautos praeitis
Foto. Vokietija, DP stovyklos
Tėviškės žiburiai. Vienybė, Tėvynės sargas.
B. Zumeras. Iš redakcijos archyvo, 6 kn.
Anglijos lietuvių klubas Čikagoje
Lietuvių katalikų Bažnyčios kronika
Laikraščių iškarpos lietuvių ir anglų kalbomis
Lietuviai Argentinoje
Helsinkio grupė, Mor. ultimatumas TSRS vyriausybei
Lietuvių valstiečių liaudininkų sąjunga.
Lietuvos persitvarkymo sąjūdis
A.Ranitas M. K. Čiurlionis. monografija. Tekstai anglų kalba.
Vyriausybės žinios
Įvairūs dokumentai, mašinraščiai
Krištanavičiaus fondas, kopijos
Lietuva, nepriklausoma spauda. Laikraščiai anglų kalba.
LTSC posėdžiai. JAV lietuvių tautininkų sąjungos veiklos apžvalga, JAV
nepripažinimo politika
P. Juraitis Ateitininkų protokolas, Fr. Šeštokas.
Kun. Pijus Dambrauskas
“Draugas” kultūra. priedas
Pasaulio lietuvių bendruomenė
ALTAS
Lietuvių katalikų mokslo akademijos įstatai, aplinkraštis
Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos Jaunimo stovyklos reikalai

Spinta Nr. 4

Įvairių kultūrinių renginių programos
Leidimo metai:
1918-1957
1958-1968
1969-1976
1977-1987

Spinta Nr. 5.

Įvairios programos
Ribbentropo Molotovo paktas 1939.VIII.23
Lituanistikos institutas. Visuomenės veikėjai. rašytojai abėc. tv.
Asmeninės bylos, dokumentai
K. Pabedinskas
Prof. J. Rauktys
J. Ramoška
dail. J. Rimša
Pakštas B.
Kun .Razutis Jurgis
Kun. Sugintas B.
6000 m. Krikščionybė Lietuvoje
Asmeninės bylos raidė S iki Ž. Pavardės.
Vardys Vyt.
Vadopalų šeima
VLIK

Spinta Nr. 6

Asmeninės bylos, Dokumentai
Adomaitienė Sofija, teatro archyvas
Abėcėle A iki J. (pavardės)
Juška Ant., Jankauskas Z. Laiškai
Juknevičienė Dalia, Martynas Jankus
JOnušienė Em.
J. K. L (abėcėlės seka pavardės)
Kun. dr. Razutis
Anatolijus Grišonas, veikla
Domas Naginskas (agronomas)
Vokietaitienė N. ir Vokietaitis A.
M (raidė), Minelga J.
Narutavičiūtė
P. (pavardės), Procūta G.
Pyragas J.
Apie Duonelaitį
Sakas, Jonas
Šaltiniai Vailokaičio ruošiamai knygai. 10 knygų

Spinta Nr. 7.

Asmeninės bylos, dokumentai pagal abėcėlę
Religinio turinio spaudiniai
JAV ir Kanados lietuvių jaunimo kongresas
JAV LB socialinių reikalų tarnyba. Seklyčia
Lietuvių profesorių draugija
“Krivulė” klubo bylos
Lietuvių katalikų mokslo akademija
Lietuvos žydai
Tautos fondas
VLIKAS, Žalgirio mūšio paminėjimas
Kiti dokumentai iki Ž raidės
Lietuviškos parapijos metai

Spinta Nr. 8.

Lietuvos partizanai – laisvės kovotojai
Lietuvių rusų bei vokiečių okupacija
Lietuviai JAV. Senesnių laikų dokumentai
Lietuvos pasiuntinybė ir konsulatas
Lietuva. Seni dokumentai
Org. draugijos ir klubai pradedant “Lithuanian”
“Geležinis vilkas”  organizacija
Lietuviai Sibire. Laiškai. Nuotraukos
Lietuvių fronto bičiuliai
Bajevas Vsevolodas. Asmens byla
Amerikos lietuvis
Amerikos lietuvių katalikų federacija
Amerikos lietuvių tautinė sąjunga
“Vilties” draugija
Tautiniai namai
Amerikos lietuvių Romos katalikų susivienijimas JAV
Baltic American Freedom league
Amerikos lietuvių tautinė taryba
Antižydžių, antikomunistų literatūra
Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos bylos
Balzeko muziejus. Lietuvių kultūra
Tautos tarybos protokolų knyga. 1915
A – Alvudas ir kt., prasid. raide “A”.
B. Armonienė “Palik ašaras Maskvoje” bylos
Julija Kulbokaitė-Repečkienė, Laiškai iš Sibiro ir okupuotos Lietuvos
Bylos lietuviškai, lietuvių Amerikos balsas, Laisvoji Europa.
Amerikos Rytų Tautinės veiklos centras

Spinta Nr. 9.

Vincas Kudirka
Įvairios senienos
Kaimo sodybos paroda Jaunimo centre. Lankytojai
Lietuvių fondas
Lietuvių bendruomenės krašto valdyba
Vilniaus lenkų autonominis klausimas
Skautai. Studijų ir tyrimo centras. Mažvydo biblioteka
Acsess news. Laikraščių iškarpos
VLIK, BALF, Viltis
Įvairūs lakštai
Lietuvos nepriklausomybė. Atgimimas.
Lietuvos fondas, Lietuvių bendruomenė
Dr. Pr. Mickevičius, asmeniniai dokumentai
Humanitarinių mokslų fakulteto mokslo planas
Jaunimo centras
Maironio raštų bibliografijos turinio projektas
Romas Adomavičius
“Draugas”
Leidiniai religine tematika
Žymesnių istorinių vietų paveikslai
Pažaislio šv. Kazimiero seselių vienuolynas
Čiurlionis.Sonatos
Lietuvių antinacinės politinių kalinių sąjungos anketos
Antinacinė rezistencija. Politinių kalinių bylos, anketos, susirašinėjimai, išduoti
paliudijimai kalinių legalizavimui.
Svarbūs raštai
Lietuvių antinacinės rezistencijos šalpos byla
Susirašinėjimai žalos atlyginimo reikalu. Laiškai. Įstatymai apie žalos atlyginimą
(vokiečių k.)
Ateitininkai
Čikagos konsulatas
1941 m. sukilimo genezė ir rezistencija
JAV Lietuvių Bendruomenės LD Kunigaikštienės Birutės draugija. Čikagos skyrius
Siunčiamieji raštai
Įvairūs raštai
Kunig. Birutės Karių šeimų moterų draugija
JAV lietuvių bendruomenės krašto valdyba
Pasaulio lietuvių fondas
Laikraščių iškarpos
Kopijos
Religija, Įvairus Ark. Jonavos bažnyčios inventorius
Įvairūs dokumentai 1992 m. Balzekas. Sportas.
Tautinės šventės
Plechavičiukų laiškai
Laikraščių iškarpos ir “Tėviškės žiburiai”. Pavergtoji tauta.
Karo archyvo rankraštis, gauta iš Juknio 1960 m.
Australijos vyriausybės baltų tautų išdavimas
Lietuvių bendruomenės krašto valdybos finansinė apyskaita 1992 m.
Lietuvos šventovės Romoje ir Vašingtone
Karo veteranų sąjunga. Ramovėnai
Laiškai iš Vokietijos. Pagalba tremtiniams
Overseas Cargo Comp. Akcinė bendrovė. Čikaga
List of deportees from Lithuania during the Soviet Russian occupation in 1941
LTSC. Jaunimo centras
Lietuvių fondas. Balzeko muziejus
Religija
Įvairūs vokai, antrašai
Įvairūs pakvietimai, pranešimai
Užuojautos, vizitinės kortelės
Pakvietimai vestuvėms lietuvių ir anglų kalba
Įvairūs raštai anglų k. (mašinr.)
Lietuvių fondas
Pasaulio lietuvių bendruomenė
Katalikai. Mokslo akademija. religija
:Lietuva. Pavergimas. nepriklausomybė
LTSC
Vytauto didžiojo universitetas. Amerikos lietuvių muzikų sąjunga.
Įžymiųjų žmonių sukaktys

Spinta Nr. 10.

New Jersey Lietuvių tarybos atstovų suvažiavimas 1955 m.
Protokolai. New Jersey Lietuviai respublikonai
Newark Apylinkės lietuvių tremtinių draugija: pajamų dokumentai, raštinės
dokumentai 1949 m., kasos knyga, protokolų knyga
Newark apylinkės valdyba
New Jersey Apylinkės Lietuvių taryba. Suvažiavimai, dokumentai
Laikraščių iškarpos
BALF. Religinė tematika. Nepriklausoma Lietuva
Baltic American Cultural festival. 1968 m.
Kun. B. Suginto susirašinėjimas Vasario 16-tos gimnazijos klausimu.
Šv. Jono Krikštytojo draugija. Protokolų knyga. 1921 – 1924 m.
Wisconsin
Lietuvos žurnalistų sąjunga. Daužvardžių fondas.
Lietuvos žurnalistų sąjunga: centro valdybos raštai.
Spaudos leidinių ištraukos
Sąrašai
Protokolai, pareiškimai.
Žiburėlių sekmadienis
Laisvės radijas. Lietuviška redakcija
Lietuvių skautų sąjunga. Čikaga
JAV lietuvių fondas
Pasaulio lietuvių archyvas
Jaunimo centras. Čikaga .LTSC
Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija
Oldenburgo lietuvių informacinis biuletenis “Mūsų dienos” 1947 m.
Oldenburgo lietuvių gimnazijos mokinių pažangumo žurnalai.
Amerikos lietuvių susivienijimo kuopų žurnalų protokolai 1912 m.
Lietuvių gimnazija Oldenburge. Mokytojų tarybos posėdžių protokolai. 1950 m.

Spinta Nr. 11

Lietuvių žinios Šv. Kazimiero parapija Los Angeles California
California
Colorado
Connecticut. Florida
Indiana
Šv. Pranciškaus parapija. Lawrence, Mass
Lietuvių tremtinių bendruomenės solidarumo pajamų kvitų knyga
Lietuvių tremtinių bendruomenės solidarumo išlaidų kvitų knyga
Lietuvių tremtinių bendrijos East St. Louis, IL skyriaus narių kartotekos lapai
K. Juknelio šalpos dokumentų knyga. 1952 08 10 – 1952 12 28

Zigmas Grybinas lituanistinės mokyklos vedėjas ir dokumentacija
LTB E. St. Louis skyr. Rockford, IL 1949-1953
Michigan, Detroit
Maryland, Baltimore, Boston Mass,

New York (Brooklyn)
Nebraska, New Mexico, New Hampshire

Worcester, Mass, Lawrence, Mass, Brocton, Mass

Skautų stovykla JAV Atlanto rajone

“Laisvės varpas” Boston, Mass, 1976 m.
New York,

Detroito sinodas Lietuvių spaudoje. V. Kutkus

Lietuvių fondo įgaliotinio Grand Rapids Byla Nr. 1-2.

Akiračiai. rankraščiai. 1976-1991 m.

Apreiškimo parapijos žinios 1984 m. Brooklyn.
Ohio, Oregon.