LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAS – 4 Dalis

LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAS /JR
Reg Nr. 13737  


DĖŽĖS Nr. 5, 6

DĖŽĖ NR. 5

Leidiniai – muzikos kūriniai
Mikas Petrauskas. Apvesdinkite ir mane. Kaunas-Vilnius, 1921.
Mikas Petrauskas. Birutė. Liaudies opera. Boston, 1928.
Mikas Petrauskas. Eglė – žalčių karalienė. 6 aktų opera. Bostonas, 1924.
Mikas Petrauskas. Lietuviškos dainos. Boston, 1922.                        2 egz.
Mikas Petrauskas. Kanklės. Penkių metų 1917-1921 mėnesiniai leidiniai. Boston,
1921.
Stasys Šimkus. Dainininkas. Kaunas, 1921.
Stasys Šimkus. Mūsų dainos. 4 mišriems balsams. Kaunas. Be metų.        2 egz.
Stasys Šimkus. Scherzo. Op. 15.                                                 3 egz.
St. Šimkus. Šešios dainos. Muzikos leidiniai nr. 3. Šviet. M-jos Knygų Leid.
Komisijos leidinys nr. 409.
St. Šimkus. Lietuvių liaudies dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr.
474                                                                2 egz..
St. Šimkus. Lietuvių liaudies dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr.
475.
St. Šimkus. Lietuvių liaudies dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr.
476.
St. Šimkus. Dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr. 453.
St. Šimkus. Dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr. 454.
St. Šimkus. Dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr. 455.
St. Šimkus. Dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr. 456.
St. Šimkus. Dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr. 457.
St. Šimkus. Dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr. 458.
St. Šimkus. Dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr. 459.
St. Šimkus. Dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr. 460.
St. Šimkus. Dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr. 461.
St. Šimkus. Dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr. 462.
St. Šimkus. Dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr. 486.
St. Šimkus. Dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr. 487.
St. Šimkus. Dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr. 488.
St. Šimkus. Dainos. Šviet. M-jos Knygų Leid. Komisijos leidinys nr. 489.
St. Šimkus. 33 rinktinės lietuvių liaudies dainos. South Boston, 1950.
50 jaunimo dainų. Užrašė ir sustatė St. Šimkus. Kaunas-Vilnius, 1922.
Devynios dainos. Mišriam chorui. Sustatė St. Šimkus. Be vietos ir metų.
Stasys Šimkus. Mūsų dainos. 4 mišriems balsams. Sanktpeterburgas.
J. Talat-Kelpša. Pasaka. Vienam fortepijonui. Be metų.
Juozas Talat-Kelpša. Tautiški šokiai. Kepurinė – Klumpakojis. Be metų. 6 egz.
Juozas Talat-Kelpša. Keturi suktiniai. Švyturio b-vės leidinys.        3 egz.
Vladas Jakubėnas. Penkios liaudies dainos. Solo balsui su fortepijonu.
Vladas Jakubėnas. Pasaka. Tale. Märchen. Piano solo. Leidykla “Patria”
Tübingen, 1947.
Vytautas Bacevicius. Four Lithuanian Dances. Op. 35. for piano. New York. Be
metų.                                                                         2 egz.
O Nemune. Muzika Br. Budriūno. Mišriam chorui. Be metų.
Jeronimas Kačinskas. Missa. In Honorem Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis.
Be metų.
Kazys Viktoras Banaitis. 100 liaudies dainų. Išleido Prel. P. M. Juras.
Kazys Viktoras Banaitis. Liaudies dainos. II. Leidykla “Pašvaistė”, Bavarija,
1948.                                                                                2 egz.
Kazys Viktoras Banaitis. Liaudies dainos. III. Mišriam chorui. Išleido dr. S. Biežis. Be
metų.
Kazys Viktoras Banaitis. Liaudies dainos. IV. Mišriam chorui. Išleido P. M. Juras. Be
metų.                                                                2 egz.
Antanas Vanagaitis. Dainuok. Antra dalis. Brooklyn. Be metų.
Margučio dainos. Suredagavo A. Vanagaitis. Chicago. Be metų.
Garbė didvyriui. Kantata. J. Naujalio muzika. Kaunas, 1909.
Lietuvių Romos Katalikų Religinio Kongreso 1964 m. New Yorke repertuaras.
Čikaga, 1963.
JAV ir Kanados lietuvių 1961 m. Dainų šventės repertuaras. I sąsiuvinys.
JAV ir Kanados lietuvių 1961 m. Dainų šventės repertuaras. II sąsiuvinys.
JAV ir Kanados lietuvių 1961 m. Dainų šventės repertuaras. III sąsiuvinys.
JAV ir Kanados lietuvių 1961 m. Dainų šventės repertuaras. IV sąsiuvinys.
Česlovo Sosnauskio Lietuviška muzika. Seinai, 1910.
Bronius Budriunas. Tu Vilniuj Pasilik, Valdove. Kantata. Brooklyn, N.Y., 1975.
Alfonsas Mikulskis. Tautinės mišios už kenčiančią Lietuvą. /atskiri lapai/.
Stasys Šimkus /jokios informacijos; kiekvienai dainai atskiras lapas/
J. Naujalis. Nokturnas. Op. 21. Be metų ir vietos.
Kur bakužė samanota. Parašė St. Šimkus. Brooklyn, N. Y., 1917.
Chorams dainos. Lithuanian Choral Music. New York, 1918.                3 egz.
Šią nedėlėlę. 4 mišriems balsams prie piano. Sustatė St. Šimkus. Be metų ir vietos.
Liaudies dainos. Solo balsui ir pijanui. Sutaisė Petrauskų Mikas. Chicago. Be metų.
[Vai aš pakirsčiau] Liaudies dainos. Solo balsui ir pijanui. Sutaisė Petrauskų Mikas. Chicago. Be metų.
[Dovanojo] Liaudies dainos. Solo balsui ir pijanui. Sutaisė Petrauskų Mikas. Chicago. Be metų.
[Skyniau skynimėlį] Liaudies dainos. Solo balsui ir pijanui. Sutaisė Petrauskų Mikas. Chicago. Be metų.
[Lihgo] Liaudies dainos. Solo balsui ir pijanui. Sutaisė Petrauskų Mikas. Chicago. Be metų.
[Už šilingėlį] Vive la Lituanie Independante. Maršas fortepijonui.
Eglė (Queen of the Snakes). Duet from Four Acts Opera. Words and Music by
Mikas Petrauskas. South Boston. Be metų.
Le Grand Prince Vitold. Didysai Lietuvos Kunigaikštis Vytautas. Koncertinis
maršas. Riga. Be metų.
Juozas Žilevičius. Dainos chorui. A capella. Serija I. Kaunas: “Švyturio” b-vės
leidinys. Be metų. [Laisvės daina] Juozas Žilevičius. Dainos chorui. A capella. Serija I. Kaunas: “Švyturio” b-vės
leidinys. Be metų. [Šviesi naktis, mėnesiena] Juozas Žilevičius. Dainos chorui. A capella. Serija I. Kaunas: “Švyturio” b-vės
leidinys. Be metų. [Jau pavasaris atėjo] Juozas Žilevičius. Dainos solo. Su fortepijonu. Serija II. Kaunas: “Švyturio” b-vės
leidinys. Be metų. [Močiute, širdele]                                3 egz.
Juozas Žilevičius. Dainos chorui. A capella. Serija I. Kaunas: “Švyturio” b-vės
leidinys. Be metų. [Karvelėli] Nesegk sau rožės prie kasų (duetas). Muzika Vl. Paulausko. Klaipėda, Tilžė. Be
metų.
Tėve mūsų. 4 mišriems balsams. Muzika Vl. Paulausko. Klaipėda: “Ryto” bendrovė.
Be metų.
Birutė. Birutė’s Aria. Words by Žemkalnis. Music by Mikas Petrauskas. South
Boston. Be metų.
Aleksandras Kačanauskas. Mišriam chorui (su solo). Kaunas-Vilnius, 1933.
[Miškas ūžia] Aleksandras Kačanauskas. Mišriam chorui (su solo). Kaunas-Vilnius, 1933. [Tur
bernelis] Aleksandras Kačanauskas. Kompozicijos. Kaunas: “Švyturio” b-vės leidykla. Be
metų. [Sudie, Lietuva] Leiskit į tėvynę. Žodžiai Margalio. Liaudies melodija. 4 mišriemsm balsams sustatė
ir paįvairino Vl. Paulauskas. Klaipėda: “Ryto” bendrovė. Be metų.
St. Šimkus. Dainų dainorėlis. 30 liaudies dainų trims ir dviems lygiems balsams.
Skiriama mūsų mokykloms. Kaunas. Išleido A. Petronio knygynas. Be metų.
Kariagos Aidai. Tėvynės gynėjams dainų rinkinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J.
Tallat-Kelpša. Krašto Apsaugos Minist. Literatūros Dailės leidinys. Tilžė,
1920.                                                2 egz.
J.Tallat-Kelpša. Dainų Rinkinėlis. 16 dainų mišrių balsų chorui. “Švyturio” leidinys.
Naujas giesmynėlis. Antroji dalis a. Gavėnios ir Velykų giesmės. Harm. A.
Kačanauskas. Liet. Muzikos Centras Kaune, 1935
Naujas giesmynėlis. Trečioji dalis a. Gegužės mėnesio giesmės. Harm. A.
Kačanauskas. Liet. Muzikos Centras Kaune, 1933.
Naujas giesmynėlis. Trečioji dalis b. Švenčiausio sakramento giesmės. Harm. A.
Kačanauskas. Liet. Muzikos Centras Kaune, 1933
Naujas giesmynėlis. Trečioji dalis c. Birželio mėnesio giesmės. Harm. A.
Kačanauskas. Liet. Muzikos Centras Kaune, 1933.
Naujas giesmynėlis. Ketvirtoji dalis a. Giesmės į Dievą. Harm. A. Kačanauskas.
Liet. Muzikos Centras Kaune, 1936.
Antanas Vanagaitis. Dainuok. Dainų vadovėlis skiriamas liaudies mokytojams.
Pirma dalis. Kaunas: “Onos Vitkauskytės” knygyno leidinys, 1922.
Mikas Petrauskas. Iš Muzikos Srities. Chicago, 1909.

DĖŽĖ NR. 6

Aplankas nr. 1.
Museum Review /atšvietas apie Pijų Grigaitį, L. Šimutį ir kt. – su nuotraukom/ 1969
II-III
Lapų su L. Šimučio parašu kopijos                                        2 egz.
Informacija apie Leonardą Šimutį Balzeko Lietuvių kultūros muziejų /užpildyta
anketa/
Picture of LŠ /informacija apie Leonardą Šimutį/                        2 egz.
Laučka J. Leonardas Šimutis (1892-1975) /straipsnis anglų kalba/ 1985 III
2 egz.
Kalbos fragmentas L. Šimučio atminimui. 1987 IV 21                2 egz.
Leonardo Šimučio biografijos duomenys /anglų kalba/
Lietuvių Balsas 1993 III 18 /su žymekliu P. 13/.
Lietuvių Balsas. 1992 XI 26 /su komentaru p. 8/.                        3 egz.
ALTo Informacijos. Radio laida 1992 XII 01                                8 egz.
Vokas su mero padėkos raštu Leonardui Šimučiui. 1966 III 16
Kviestų svečių sąrašas 1972 XI 05

Aplankas Nr. 2. Vytis
„Vytis“ sukaktuvininkas /laikraščio iškarpa/. Draugas. 1965 X 22
„Vytis“ sukaktuvininkas /laikraščio iškarpa/. Draugas. 1965 X 22 /kopija/
Vytis. 1985 VIII-IX numeris
Son Readying Book on his Notable Father, Leoanard Simutis /straipsnio kopija/
Vytis 1988 XI.                                                        3 egz.

Aplankas Nr. 3. ALT
Tuščias

Aplankas Nr. 4. 1942
Asmenų sąrašas
Programa Concert. Given by Saint Cecelia Choir of Saint Francis Church Honoring
Rev. Casimir Bickauskas. Indiana Harbor, 1941 III 02         4 egz.
Dienraščio Draugas koncerto programa. 1942 I 18
Mother’s Day Program and Dance. 1942 V 10
/Koncerto/ Programos juodraščio lapelis.

Aplankas Nr. 5. 1946
Christmas Concert presented by The Music Deparment of Saint Casimir Academy.
1946 XII 22                                                        6 egz.

Aplankas Nr. 6. 1947
De Paul University School of Music. Program of Original Compositions by Students
of Leon Stein. 1947 IV 11                                        2 egz.
De Paul University School of Music. Program of Original Compositions by Students
of Leon Stein. 1947 IV 11 /kopija/                                3 egz
Bilietas į Gegužės festivalį. 1947 V 04.
Chicago Woman’s Ideal Club. Kvietimas į pobūvį. 1947 II
The Lihuanian Chamber of Commerce of Illinois Annual Banquet. 1947 V 25.
„I Am An American“ Day. 1947 V 18.                                        2 egz.
„I Am An American“ Day. 1947 V 18. /kopijos/                        5 egz.
Dienraščio Draugas koncerto programa. 1947 II 09                        2 egz.
Dienraščio Draugas koncerto programa. 1947 II 09 /kopijos/        10 egz.
Leidinys Dainų šventė ir šokiai. Rengia Chicagos Lietuvių Vargonininkų Provincija.
1947 IV 27.
Leidinys Second Annual May Festival. Concert and Dance. 1947 V 04.

Aplankas Nr. 7. 1948
Dienraščio Draugas koncerto programa. 1948 II 08                        2 egz.
St. George Choir and Solists in T. Dubois Cantata “Seven Last Words of Christ”.
1948 III 21
The Ateitis Lithuanian Folk Dancers present A Concert of Lithuanian Folk Songs
and Dances. 1948 III 28.
Knihgts of Lithuania Chicago District Choir Concert-Dance. 1948 IV 25        3 egz.
Viltis 6th Anniversary Concert. 1948 V 15.                                4 egz.
I.C.B.V.M. Sodality Glee Club presents Springtime Frolic (a musical). 1948 V 16.
De Paul University School of Music. Program of Original Compositions by Students
of Leon Stein. 1948 V 20                                        4 egz
Amerikos Liet. Romos Katalikų Kongresas. 1948 X 17-18.                2 egz.
Pirmojo „Naujosios Aušros“ koncerto programas. 1948 XI 07.        2 egz.
De La Salle Christmas Concert. 1948 XII 12                                2 egz.
Saint Casimir Academy Christmas Concert. 1948 XII 19.

Aplankas Nr. 8. 1949
Dienraščio Draugas koncerto programa. 1949 II 06                        6 egz.
The Eleventh Annual Choral Festival. 1949 III 20.                        7 egz.
Concert Band and Glee Club in a Music Festival programa 1949 IV 03.
2nd Annual Spring Concert presented by Ateitis Lithuanian Folk Dancers. 1949 IV
17.                                                                        2 egz.
Knights of Lithuania Choir. Spring Concert. 1949 IV 24 /knygutė/ 3 egz.
Knights of Lithuania Choir. Spring Concert. 1949 IV 24 /lapeliai/  3 egz.
Pierwszy Koncert Chóru Młodzieźy Z.N.P. 1949 V 08
„Motinos Dienos“ minėjimas ir BALF-o vajaus atidarymas /reklaminis lapelis +
lietuvių programa – kitoje pusėje mašinraštis/ 1949 V 15
Alice Stephens Singers. Susan Griska, Ralph Jusko. 1949 VI 07        3 egz.
St. Catherine of Siena School Graduation Exercises. 1949 VI 09
De Paul University School of Music. Composition Forum programa. 1949 XI
04.                                                                                3 egz.
De Paul University School of Music. Composition Forum programa. 1949 XI 04
/kopijos/.                                                                        3 egz.
Švenčiausios Mergelės Marijos garbei Religinio koncerto programa. 1949 XII
11                                                                                3 egz.
De La Salle Christmas Concert. 1949 XII 15                                8 egz.
Religinio koncerto programa /mašinraštis/                                2 egz.

Aplankas Nr. 9. 1950
The Lithuanian Committee To Aid The Imigrants’ Protective League Present its
First Concert. Program. 1950 I 22                                        3 egz.
Chicagos Lietuvių Tarybos Lietuvos Nepriklausomybės Atgavimo Dienos minėjimo
programa. 1950 II 19                                                2 egz.
Midwestern Music Students Symposium. 1950 II 24-26
Chicago Area Finals Eight Annual Tourment of Orators Honoring President James
Madison /programa/ 1950 V 04.
May Festival Program. 1950 V 07                                        4 egz.
De La Salle Concert. 1950 V 08.                                                4 egz.
Knights of Lithuania Annual Concert. 1950 V 13                        6 egz.
Alice Stephens Singers. Ipolitas Nauragis, Stasys Baranauskas. 1950 VI 02.
Lietuvos Vyčių XXXVII Seimo Religinė Dvasinė Valanda. 1950 IX 10.
„Dainavos“ ansamblio religinio koncerto programa. 1950 X 08.        4 egz.
Chicago Ballet Quild Premiere Performance. 1950 XI 24-26 /knygutė/ 3 egz.
Chicago Ballet Quild Premiere Performance. 1950 XI 24-26 /lapeliai/ 2 egz.
„Draugo“ bendradarbių-korespondentų klubo dainos ir literatūros vakaro
programa. 1950 XII 10

Aplankas Nr. 10. 1951
Lietuvių Meno ansamblis „Dainava“. Pirmojo koncerto programa. 1951 I 27.
Dienraščio Draugo metinis koncertas. 1951 II 04.
The Thirteenth Annual Choral Festival. 1951 II 18                        4 egz.
Fenwick Band and Glee Club Concert. 1951 I 25                        4 egz.
De Paul University School of Music. Composition Forum programa. 1951 III 2
3 egz.
Fenwick High School Glee Club Concert. 1951 III 09.
Spring Fashion Parade and “Polish Weding”- Ballet. 1951 III 11        3 egz.
Chicago Ballet Guild Programme. 1951 III 30-IV 01.                4 egz.
Chicago Ballet Guild Programme. 1951 III 30-IV 01 /kopijos/.         5 egz.
Algerd Brazis. Programa. 1951 IV 08.                                        2 egz.
Ninth Annual Hearst Newspapers Tournament of Orators honoring George
Washington. 1951 V 03.
Mothers Club Program. 1951 V 04.
Aušros vartų parapijos choras ir kt. Programa. 1951 V 05.                3 egz.
Twenty-fifth De La salle Spring Concert. 1951 V 10.                4 egz.
Polly Make-Believe. A Juvenile Operetta. 1951 V 19.                2 egz.
Ballets and Divertissements “Polish Wedding”. 1951 V 27.                4 egz.
Loretto Rozak preent Ballets and Divertissements. 1951 V 27.        4 egz.
De Paul University School of Music. Composition Forum programa. 1951 XI
09.                                                                                4 egz.
Lietuvių Meno Ansamblio “Dainava” religinės muzikos koncerto programa. 1951 XI
25.
Christmas Carol Service. Shrine of St. Jude Thaddeus. 1951 XII 23. 3 egz.

Aplankas Nr. 11. 1952
The Fourteenth Annual Choral Festival. 1952 II 17                        3 egz.
Spring Concert. Fenwick High School Band and Glee Club. 1952 III 23 4 egz.
Jubiliejinio Religinės Muzikos Koncerto Programa. 1952 IV 06.
Spring Concert. Fenwick Glee Club and Nazareth Glee Club. 1952 V 02.        3 egz.
Pro Ecclesia et Pontifice. L. Šimučio ir I. Sakalo pagerbtuvių programa. 1952 X
19.                                                                                2 egz.
Opera News. Vol. XVII, Nr. 2. 1952 X 27.
Christmas Carol Service. 1952 XII 21.
Chicago Symphony Orchestra. 1952 XII 26-27.

Aplankas Nr. 12. 1953
The Fenwick Glee Club Concert. 1953 III 13                                5 egz.
Leidinys Maria High School. Dedication 1953 IV 26.
Algerd Brazis Concert. 1953 IX 27.                                        3 egz.
Christmas Carol Service. 1953 XII 20.                                         4 egz.

Aplankas Nr. 13. 1954
Choral Festival. Maria High School. 1954 I 14                        3 egz.
Š. K. S. Rėmėjų Vakarienės Programa. 1954 II 28.                        4 egz.
The Fenwick Glee Club Concert. 1954 III 12                                3 egz.
The Fenwick Glee Club Concert. 1954 IV 2
Fenwick High School. The Band and Glee Club Concert. 1954 V 09. 4 egz.

Aplankas Nr. 14. 1955
Holy Kamily Villa of Chicago Building Fund Dinner. 1955 IV 24

Aplankas Nr. 15. 1956
Lyon-Healy Young Artists Recital Series. Lucya Valatka Prince, William Hughes.
1956 I 23.        /+ 2 kopijos/
Commencement Program. 1956 VI 10.                                        3 egz.

Aplankas Nr. 16. 1957
Lietuviškos muzikos koncerto programa. 1957 VIII 25. /mašinraštis + 2 kopijos/

Aplankas Nr. 17. 1958
Choral Festival. Presented by Chicago Catholic School Music Association. 1958 II
9; II 16                                                                3 egz
Chicago Teachers College. Summer Concert Series. Sonata and Song Recital.
1958 VIII 12                                                                        3 egz.

Aplankas Nr. 18. 1959
St. Rita Elementary School Commencement. 1959 (?) VI 07.        2 egz.
Draugo auksinio jubiliejaus koncertas. Atlieka Čiurlionio ansamblis. 1959 XI 15.

Aplankas Nr. 19. 1960
Illinois Institute of Technology. Inter Fraternity Sings. 1960 V 07. 4 egz.
Chicagos vyrų choro “Vytis” 10-mečio minėjimas. Programa.        2 egz.
Kveitimas į minėjimą Šimučiams, pasirašytas Rudžių.
2 bilietai į minėjimą

Aplankas Nr. 20. 1961
St. Rita School Commencement. 1961 (?) VI 08                        3 egz.
Testimonial Banquet. 25th Anniversary. 1961 XI 05

Aplankas Nr. 21. 1962
The Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois twenthy-ninth annual Banquet.
1962 V 20
St. Rita School Commencement. 1962 (?) VI 10                        2 egz.
A.L.R.K. Vargonininkų Sąjungos jubiliejinis koncertas. 1962 VI 03.        4 egz.