LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAS – 5 Dalis

LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAS /JR
Reg Nr. 13737   


DĖŽĖ Nr. 7

DĖŽĖ NR. 7

Aplankas nr. 1
Įvairios nuotraukos; atvirukai.

Aplankas Nr. 2
Įvairios nuotraukos

Aplankas Nr. 3
Liudijimas [dėl Žemaičių Katedros Bazilikos remonto komiteto sudarymo]. 1921 XI
04
Liudijimas [dėl Dvasinės Žemaičių Seminarijos auklėtinio]. 1923 II 22

Aplankas Nr. 4
Įvairios nuotraukos; laikraščių iškarpos.

Aplankas Nr. 5
Įvairios nuotraukos.

Vokas Nr. 6
Įvairios nuotraukos, daugiausia be užrašų

Didelės nuotraukos /aplankuose/
L. Šimučiui A. Žmuidzinavičius. NewYork, 1922 III 31
Šimučiams …. Brooklyn, 1925 VI 18
Petras Prančiškas Būčys. Chicago, 1946 III 30
Nuotraukoje grupė vyrų /be užrašų/.
Leonardui draugas Jonas
M. Biržiška. Čikaga, 1931 IV 13
Lietuvos Nepriklausomybės 20 metų sukaktuvių paminėjimo komitetas. 1938 II 20.
Moterų Sąjunga?
Staknių šeima.
Labanauskas, Jurgėla, Šimutis // Grupė žmonių.
4 grupinės nuotraukos.
[…] Didesnio ir mažesnio formato nuotraukos permatomose įmautėse /daug be
užrašų/.

Meno kūrinių reprodukcijos
Už Nepriklausomybę.
P. Rimša. Saulėleidis.
P. Rimša. Mintis.
P. Rimša. Kova.
P. Rimša. Artojas.
P. Rimša. Skausmas.

Vokas Nr. 7
Įvairios laikraščių iškarpos /daugiausia nuotraukos/.

Vokas Nr. 8
Programas Gimimo Švenč. Panelės Parapijos choro. 1936 II 16
Balzeko Lietuvių Kultūros muziejus. Pagerbimo programa. 1972 VI 17
Seeking Old Garsas Newspaper /laikraščio straipsnio kopija/.
Blanko pavyzdys?
Eilėraščio (?) rankraštis.

Aplankas Nr. 9
Rygiškių Jono Lietuvių kalbos sintaksė. I dalis. Seinai, 1911.
Rašomosios kalbos dalykai [Rygiškių Jono]. Vilnius, 1912.

Aplankas Nr. 10
Laiškas         L. Šimučiui                 Antanas…                        1930 XI 02.

Aplankas Nr. 11
Lithuanian American R. C. Federation. Konfidencialiai /laiškas/

Atskirai
Leidinys Practical Violin School. Nr. 133.
Gelbėkime Lietuvą /kitoje pusėje daina Pumpis/
Šventas koncertas Švento Antano bažnyčioje. 1934 III 04.
Laiško juodraštis /kopija, 2 lapai/
Didelis pluoštas įvairių straipsnių iškarpų kopijų /kai kurios pasirašytos Šilo vardu/.

Aplankas Nr. 12
Kai kurių dainų tekstai.
Prie mano testamento /L. Šimučio ranka rašytas lapas – kopija/
Leonardo Šimučio – L. Šilelio poezija /A. Bagdono straipsnio juodraštis/
Leonardas Šimutis (1896 /?/-1975) /Juozo Laučkos straipsnio kopija/
Leonardas Šimutis (1892-1975) /Juozo Laučkos straipsnis su Šimučio pataisymais/

Aplankas Nr. 13
L. Vyturys. Musų Muzikams /2 egz. kopijų/ ? 1973 XII 27
Laumė. 2 eilėraščiai /kopija/

Aplankas Nr. 14.
Leidinių kainynas ir informacija /gal kokio katalogo lapo kopija/. 1919.

Vokas Nr. 15
Eilėraščiai – mašinraštis.

Aplankas Nr. 16
Turinys /2 egz. juodraštis –puslapiai surašyti ranka, kitame mašinraščiu/.

Aplankas Nr. 17
Turinys /tik kūrinių sąrašas./
L. Šilelis. Ilgesio valandėlės. 1987 /titulinis lapas/
Įvairiuose šaltiniuose spausdinti ar ranka rašyti eilėraščiai.
Leonardo Šimučio – L. Šilelio poezija /A. Bagdono straipsnio juodraštis/.

Vokas Nr. 18
Kauno miesto plano kopijos.

Vokas Nr. 19
J. Laučkos straipsnio apie L. Šimutį korektūros ir publikacija spaudoje.
Keli kiti smulkūs popieriai.

Aplankas Nr. 20
Vokas A. P. Bagdonas L. Šimučiui /tuščias/
Pratarmė /3 variantai su pataisymais/

Aplankas Nr. 21.
Laikraščių iškarpų kopijos:
Lietuviai katalikai rašykitės prie Susiv. L. R. K. Amerikoje. 1922 IV 13
Ilgėsys. Dėl Tėvynės. 1921 XIII 21; 28.
Vargonininkų reikalai. 1922 VII 20
Komp. A. Aleksio naujos dainos. 1922 X 26.

Aplankas Nr. 22
Lietuva aplankius. /L. Šimučio straipsnis Drauge/. 1936 I 24
Keli lapeliai su užrašais.

Atskirai
Įvairių straipsnių kopijos.

Aplankas Nr. 23
Mano atsiminimai /rankraščių kopijos/.

Aplankas Nr. 24
Testimonial Banquet honoring Williams T. Kvetkas. 1954 V 02
Į tėvynę. Parašė L. Šilelis. Chicago, 1928
Leonardui Šimučiui 50-mečio proga. 1961 V 28                        2 egz.
Pro Ecclesia et Pontifice. Pagerbtuvių pokylis L. Šimučio ir I. Sakalo garbei. 1952 X
19
Leidinys Lithuanian Catholic Alliance Centennial. Wilkes-Barre, Pennsylvania.
1986-1986.
Centennial Banquet Program.
Lietuvių R. K. Susivienijimas Amerikoj. Informacinis leidinys.
Iškarpa Rochester, N. Y. Draugas, 1981 VII 23.
Iškarpa Mūsų kolonijose. Rochester, N. Y. Draugas, 1981 VII 29.
Explanation of a Motion Made…
Lithuanian Roman Catholic Charities. Financial Status as of 09/17/86
Susivienijimo L. R. K. Amerik. 33-čio seimo programa. 1918 VI 23 /kopija/
Vokas – Operetės “Į tėvynę” rankraštis – originalas.
Aplankas su įvairiomis laikraščių iškarpomis.

Aplankas Nr. 25
Straipsnio Vakaras – koncertas. Draugas, 1923 IX 07 iškarpa + 2 kopijos.

Aplankas Nr. 26
Lietuvos Vyčių XI Seimo Springfield, III. Vakaras-koncertas. Draugas, 1923 IX 07 +
3 kopijos
Elenos Brazaitis nuotraukos iš Draugo kopijos                         2 egz.
Two Leaders to Address Knihgts of Lithuania Convention. Illinois State Journal.
1923 VIII 21        /kopijos/                                        4 egz.
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Vargonininkų Sąjungos Konstitucija. 1962 m.
projektas.

Aplankas Nr. 27
Iškarpa: Planuojama išleisti Aisčio raštus. Draugas, 1986. VII 05
Laiškas        L. Šimutis                A. Šešplaukis                        1986 V 08
Laiškas         L. Šimutis                Juozui                                        1986 V 08
L. Šimučio eilėraščių rankraščių kopijos

Aplankas Nr. 28
L. Šimučio eilėraščių rankraščių kopijos

Aplankas Nr. 29
Laikraščio iškarpa: Šilas. Atostogos.
Šilas. Atostogos. /kopijos/                                                 5 egz.

Aplankas Nr. 30
Iškarpa: Kas girdėti lietuvių kolonijose. Darbininkas. 1917 + 5 kopijos
Iškarpa: Detroit, Mich. Pranešimas. Draugas. 1917 + 5 kopijos

Aplankas Nr. 31
Iškarpa: Nekaltinkite merginų. Kumutės. Vytis. 1915

Aplankas Nr. 32
Iškarpa: Našlaičiai. + 5 kopijos. Garsas.

Aplankas Nr. 33
Iškarpa: Neberado. Katalikas. + 5 kopijos

Aplankas Nr. 34
Iškarpa: Šilas. Piemenukas. Draugas / Garsas ? + 3 kopijos

Aplankas Nr. 35
Mašinraštis Piemenys.                                                         2 egz.
Iškarpa: Piemenys. Garsas. 1918 + 5 kopijos

Aplankas Nr. 36
Mašinraštis Už Lietuvos laisvę.
Iškarpa: Už Lietuvos laisvę. Katalikas. 1914 ? + 2 kopijos

Aplankas Nr. 37
Iškarpa: Užgeso. Draugas ? Katalikas? + 5 kopijos.

Aplankas Nr. 38
Mašinraštis Varge linksmybė.
Iškarpa: Varge linksmybė. Garsas. + 4 kopijos

Aplankas Nr. 39
Mašinraštis Viensėdis.
Iškarpa: Leonardas. Viensėdis. Draugas. 1917? 2 egz. + 3 kopijos
Iškarpa: Šilas. Viensėdis. Garsas. 1921? + 3 kopijos

Aplankas Nr. 40
Mašinraštis Visus išlydėjo.
Iškarpa: Visus išlydėjo. Garsas. + 3 kopijos.

Aplankas Nr. 41
Čiurlionio ansamblio koncerto programa. 1952 IV 27.
L. Šilelis. Fragmentas. Vytis. 1915 /5 kopijos/
L. Šimutis. Į pergalę. ? + 4 kopijos.
L. Šilelis. Pergalė. Vytis. 1915. /3 kopijos/.
L. Šilelis. Jaunutė širdis nerami. Vytis. 1916 /3 kopijos/.
L. Šilelis. Širdis rudenyje. Vytis. 1916. /3 kopijos/.
L. Šilelis. Broliai Lietuvoje. Vytis. 1916 /4 kopijos/.
L. Šilelis. Ar žino ji? Vytis. 1916 /3 kopijos/
L. Šilelis. Aušrinė žvaigždė. Vytis. 1916 /3 kopijos/
L. Šilelis. Jaunystė. Vytis. 1915 /3 kopijos/
L. Šilelis. Užmigo Jau. Moksleivis. Nr. 52. Vasaris, 1917 /3 kopijos/
L. Šilelis. Vienuolis. Moksleivis. Nr. 54. Balandis, 1917. /6 kopijos/
L. Šilelis. Saulutei nusileidus. Vytis. 1915 /3 kopijos/
L. Šilelis. Senatvė. Vytis. 1916 /3 kopijos/
L. Šilelis. Tavo tikslas. Vytis. 1916 ? /3 kopijos/
L. Šilelis. [Be pavadinimo]. Vytis. 1915 /4 kopijos/

Aplankas Nr. 42
Įvairių eilėraščių dublikatai

Aplankas Nr. 43
Įvairių eilėraščių iškarpos, rankraštinių tekstų kopijos ir pan.

Aplankas Nr. 44
Kūrinių mašinraščiai su taisymais /įrišti/
Už tėvynę. Piemenys. Visus išlydėjo. Viensėdis. Varge linksmybė. Už Lietuvos
laisvę.

Aplankas Nr. 45
Eilėraščių mašinraščiai /įrišti/.

Aplankas Nr. 46
Mašinraštis: Piemenukas /įrištas/.

Aplankas Nr. 47
Eilėraštis be pavadinimo
Eilėraštis: Kol jaunas į darbą

Aplankas Nr. 48
Eilėraščio rankraštis /be pavadinimo/

Vokas Nr. 49
Operetės “Amerikietis” rankraštis

Vokas Nr. 50
Operetės “Amerikietis” rankraštis

Aplankas Nr. 51
Seni vokai

Juodas aplankas – užrašai
2 tušti dideli vokai su užrašais L. Šilelio eilės ir Šilelio eilėraščiai.
Tuščias rudas aplankas.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.