LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAS – 6 Dalis

LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAS /JR
Reg Nr. 13737   

DĖŽĖS Nr. 8, 9

DĖŽĖ NR. 8

Leonardas Šimutis. Ilgesio valandėlės. Knygos viršelio maketas ir klišė.
Laiškas Padėka už auką Popiežiaus Leono XIII literatūros fondui. 1987 IX 15.
Maldų knygelė. Skiriama jaunuomenei. Chicago, 1922.
Maldų knygelė. Skiriama jaunuomenei. Chicago, 1922 /dėžutėje/.
Odinis bloknoto viršelis.

Aplankas Nr. 1
Laiškas         A. Kasparaitienė         Vl. Jakubėno draugijai        1994 IV 12
Jakubėno fondo finansai /lentelė/
Iškarpa: Lietuvi operos “Pilėnai”. Draugas. 1994 IV 30
Aplankas iškarpų apie Vladą Jakubėną + straipsnis apie Vladą Jakubėną + 2 egz.
knygos mašinraščio apie Vladą Jakubėną /su taisymais/.
Laiškas         J. Gaila                V. Jasulaičiui                1993 VIII 27
+ laiško kopija A. Arminas        Erikai                                1993 IX 04
Leidinys Vladas Jakubėnas. Jėzau, Tu mano gyvybė. Vilnius, 1993.
Susegti
Įvairūs Vlado Jakubėno draugijos ir fondo dokumentai ir su juo susijusio
susirašinėjimo medžiaga.
Atskirai įvairios laikraščių iškarpos ir jų kopijos.

Aplankas Nr. 2
Dokumentacija, susijusi su  Lietuvių Katalikų Susivienijimo fondu

Aplankas Nr. 3
Laiškas         R. Vitas        K. Skaisgiriui                1987 V 25
Atsisveikinimas – Juozas Kreivėnas.
Laikraščių iškarpos.
Susegti
Lietuviškos muzikos biblioteka. Biuletenis. Nr. 1, 1984 X 12.
Lietuviškos muzikos biblioteka. Biuletenis. Nr. 2, 1985 VII.        2 egz.
Keli lapai natų
Lietuviškos muzikos biblioteka. Biuletenis. Nr. 3, 1985 IX.        2 egz.
Lietuviškos muzikos biblioteka. Biuletenis. Nr. 4, 1986 I.
Lietuviškos muzikos biblioteka. Biuletenis. Nr. 5, 1986 XI.
Lietuviškos muzikos biblioteka. Biuletenis. Nr. 6, 1985 XI. Jonas Zdanius.
Straipsnis Lietuviškam darbui negailėjo nei laiko, nei jėgų. Draugas, 1980 X 25. ir
kt. straipsnių apie Joną Zdanį kopijos.

Aplankas Nr. 4
Įvairūs: iškarpos, atvirlaiškiai, vokai ir kt.

Leidinys Lietuvių tautinį ansamblį prisimenant po 50 metų. 1995.

Aplankas Nr. 5
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos Biuleteniai

Atskirai
Skambantis balsas. D. Shostakovich. Dainavimo mokslas. Liaudies dainos. 1946
VII.
De La Salle Concert programa. 1947 IV 28
Alice Stephens Singers. Anna Kaskas, guest soloist. 1947 V 26.
Alice Stephens Singers in Annual Fall Concert. 1947 X 19
De La Salle Christmas Concert programa. 1947 XII 16
April Showers of 1948. 1948 IV 16-17 /kopijos/
De La Salle Annual Spring Concert. 1948 V 21
Chicagos Lietuvių Draugijos Jubiliejinis Koncertas. 1949 I 23.
Dubois’ Seven Last Words of Christ Cantata. 1949 IV 10.
Alice Stephens Singers in Annual Fall Concert. 1949 XII 11.
Chicagos Lietuvių Tremtinių Vyrų Choro Koncerto programa. 1950 X 15.
De La Salle Concert Band and Chorus Christmas Concert Program. 1951 XII 14
Spring Music Festival programa. 1952 V 03.
Twenty-Eight De La Salle Spring Concert programa. 1954 V 20.
J.A.V. ir Kanados Lietuvių Dainų Šventės Vadovas. 1956 VII 01.
Immaculate Conception Parish. 80 Years Benefit Concert. 1995 IV 30        2 egz.
Lithuanian Chamber of Comerce of America. Annual Award Banquet “Man of the
Year”. 1995 V 07.
[Lietuvių] parapijos ir misijos išeivijoje /kopija/
Pasaulio Lietuvių Katalikų Žinynas /kopija/ 1986.

Įrėminta L. Šimučio nuotrauka

Dėžutė Nr. 6
Aplankas su nuotraukomis.
Aplanke – vokas su nuotraukų negatyvais. 1935
A.Senn straipsnio American Lithuanians and the Politic of Basketball in Lithuania,
1935-1939 JBS, Vol XIX, No. 2 (Sumer 1988) kopija
Nuotrauka: sportininkai iš Lietuvos lanko Konsulatą. 1937 VII 10 + užrašai su
žmonių pavardėmis + bilietai į Lietuvos sportininkų olimpiečių pagerbimą 1937 VII
10
Įvairios sportininkų nuotraukos /be užrašų/.
Aplankas su nuotraukomis
Laiškas ir atsakymas /ant Draugo firminio blanko/ L. Šimutis ?        1936 III 21
Aplankas su J. Poškos nuotraukomis ir jo laiškelis. 1983
Straipsnio Iškilmingas studentų posėdis. Draugas 1935 XII 10 nuorašas.
Enciklopedijos straipsnio apie Pasaulio lietuvių kongresą kopija.
Iškarpa: Amerikos lietuvių įnašas Lietuvos sportui. Draugas 1987 I 30.
Bilietų į olimpiečių pagerbimo pokylį kopijos                                 2 egz.

Dėžutė Nr.7
Įvairios nuotraukos

DĖŽĖ NR. 9

Aplankas Nr. 1
Making It in America. A Sourcebook on Eminent Ethnic Americans. Ed. E. R.
Barkan. 2001 /kopija – apie L. Šimutį/.
Recenzija: Making It in America. A Sourcebook on Eminent Ethnic Americans. E. R.
Barkan. Reviewed by Williams Wolkowich-Valkavičius. Lithuanian Heritage. 2002
I/II. P. 28-29.
Leidinys Knights of Lithuania. 75th National Convention. 1988 VII 28-31.
Iškarpa: J. Skirius. Prisimenant Leonardą Šimutį. Draugas. 2002 IX 21. + visas
laikraščio numeris.
Iškarpa: Prof. Juozas Skirius Lituanistikos tyrimo ir studijų centre. Draugas. 2003 VI
03.
Kopija: J. Skirius. Iškili lietuvių išeivijos asmenybė. Mokslas ir gyvenimas. 2002 Nr.
11 P. 30-31.

Aplankas Nr. 2
Kopija: S. Miglinienė. Leonardo Šimučio istoriniai dienoraščiai jau Lituanistikos
tyrimo ir studijų centre [su nuotrauka – prof. L. Šimutis ir dr. J. Račkauskas prie
tėvo L. Šimučio paveikslo LTSR, kur saugomas archyvas] Draugas. 2003 II
20                                                        11 egz.
Draugo numeris (2003 II 20) su straipsniu.                                2 egz.
S. Miglinas. The Historical Diaries of Loenard Šimutis are at The Lithuanian
Research and Studies Center /anglų kalba/                                3 egz.
Komentarai dėl archyvo /anglų kalba/                                        3 egz.
Draugas. 2003 IV 11.
Kopija: K. Lapienytė. Prof. dr. L. Šimučio dovana. Draugas. 2003 IV 11.
Lietuvių balsas. 2003 VII 08. P. 5 Nuotrauka: Dr. L. Šimutis ir LTSR pirmininkas dr.
J. Račkauskas prie tėvo portreto jo namuose.

Vokas Nr. 3
Biografijos mašinraštis: J. Laučka. Leonardas Šimutis (1896-1975).
+ laiškas         J. Laučka                Leonardui /Šimučiui/                1986 IX 28
Telefonų numerių sąrašas
LS Diary Inventory        /3 lapai – įvairių metų/
Laiško /gal dienoraščio?/ kopija 1 lapas         1975 III 12
Laiškas        V. Čarneckas         L. Šimučiui                1922 VIII 29 + perspausdintas
kompiuteriu laiško tekstas
Laiškas         V. Čarneckas         L. Šimučiui                1929 XII 11 /kopija/
Laiškas          V. Čarneckas         L. Šimučiui                be datos /kopija/
Laiškas /su LTSC voku/ J. Račkauskas        L. Šimučiui                2002 XII 19 + 2
egz. J. Skiriaus straipsnio iš Mokslas ir gyvenimas kopijų.

Vokas Nr. 4
Lietuvių foto archyvas rodo Dvylika (pirmoji dalis). Filmo premjera 1970 XI 01.
/programa/
Leidinys Knights of Lithuania 62th National Convention. 1975 VIII 20-24 + prisegtas
lapelis su komentaru, pasirašytas Ceil (1975 IX 19).

Aplankas Nr. 5
Biografija Leonardas Šimutis (L. Šilelis). Mašinraštis (3 lapai).

Vokas Nr. 6. Trumpa biografija
L. Šimutis. Rankraštis /pieštuku rašytas/.
L. Šimutis. Mašinraštis su pataisymais.

Aplankas Nr. 7
„Dar vienas (šį kartą viena) prof. dr. Leonardo J. Šimučio šeimoje pasiekė mokslo
aukštumų …“ rankraštis + 4 egz. kopijų.

Vokas Nr. 8
Žinia apie Felikso Šimučio mirtį /rankraštis/. Kitoje pusėje – duomenys apie įmokas
?.
Dienoraščio lapo kopija /1960 I 02 ?/
3 lapai skersai lapo rašytų pastabų /dėl laiškų?/
Iškarpa: Casimir-Maria Alumnae Hold Spring Banquet. SW. News Herald. 1957 V 07

Aštuntasis Amerikos lietuvių kongresas. Amerikos Lietuvių Tarybos leidinys.
Chicago, 1975.

Aplankas Nr. 9. Medžiaga atsiminimams.
Iškarpos iš Draugo.

Aplankas Nr. 10.
L. Šimutis. Mano atsiminimai. Rankraštis: 19 puslapių (~ 1974)

Aplankas Nr. 11 [ant aplanko užrašyta ranka] L. Šimutis. Rankraštis – keli lapeliai “Susitikus su senos Am. Liet. Kartos veikėjais
…”
1 lapas: rankraštis (ant 1972 m. lapkričio kalendoriaus lapo) sužymėta “esu garbės
narys…” (faktai biografiniai).

Žurnalas Lietuvių dienos 1953 X. Nr. 8(37), Vol. 4, No. 8. – nuotraukoje ant viršelio
Dr. P. Grigaitis su L. Šimutis su Kongr. Ch. Kersten ir Kongreso Atstovų Rūmų
pirm. J. Martin.
Nuotraukos reprodukcija: Metalo ir mašinų fabrikas buv. Brolių Šmidt, Kaune (kitoje
lapo pusėje įvairūs užrašai anglų kalba).
Leidinys Už Lietuvos laisvę. 1918?

Aplankas Nr. 12 [ant aplanko užrašyta ranka] “Meditacija bei dvasinis susikaupimas prieš operaciją”. Rankraštis, pirmieji užrašai
su pataisymais. (1972 m. gruodžio).
Talk presented to K of L Council on April 21, 1987. Leonard Simutis.

Aplankas Nr. 13. Medžiaga atsiminimams.
Perrašyti straipsniai iš laikraščio “Garsas.”
1920 III 25 “Pasikalbėjimas su kunigu…”
“1920 m. sausio 1 d. ALRKF atsišaukimas…” (kitoje pusėje – 1920 III 18 eilėraštis
“Be vilties” ).
Eilėraštis “Suteik ramybę” Garsas, 1923 III 29.
Eilėraštis “Dienos ir žmogus” Garsas, 1924 XII 29.
Eilėraštis “Skubėk prie Kristaus” Garsas, 1923 XII 20.

Aplankas Nr. 14 [ant aplanko užrašyta ranka] L. Šimutis. Rankraštis. Fragm. iš autobiografijos (ruošiantis į kunigų seminariją)
1) ½ lapo ir pabaiga psl. 2 (2 eilutės)
2) Atsiminimai – laikotarpis 1909-1913 m. – 2 lapai (4 puslap., mėlynas popierius)
3) Atsim. apie dalyvavimą spaudoje – pirmi bandymai (1910, 1911, 1913) puslapio
iškarpa (statmeninė) ir “Prie atsiminimų” – žmonių, veikusių Amerikos lietuvių tarpe,
gyv. datos (fragmentas) [pridėta tekstų kopija] 4) L. Šimutis. Kalbos teksto juodraštis 1975 m. (1 lapas) vasario 16 d. ruošiamo
paminėjimo proga.

Aplankas Nr. 15
Rankraštis Mano atsiminimai (3 lapai ant naudoto popieriaus) “Rašau savo
atsiminimus draugų ir bendradarbių …”.
Kompiuteriu surinktas tekstas Mano atsiminimai “Rašau savo atsiminimus draugų ir
bendradarbių …” su korektūros taisymais.
Rankraštis Iš mano atsiminimų. 1918 metai – didieji metai (ant didelių geltonų lapų)
(4 lapai) + 2 atšviestos kopijos.
Kompiuteriu surinktas tekstas Iš mano atsiminimų. 1918 metai – didieji metai.
(5 lapai teksto)
Rankraštis “Ne vieną kartą, bet kelis kartus…” (didelis geltonas lapas aprašytas iš
abiejų pusių) [apie A. Rugytę] Kompiuteriu surinktas tekstas “Ne vieną kartą, bet kelis kartus…” pavadintas “p. A.
Rugytei parašyta apie kun. A. Miluką” ljš [Leonardas J. Šimutis] 2002 III 30
Raštas ant Lithuanian R. C. Alliance of America blanko, adresuotas kun. Pr.
Garšvai 1968 XI 15 [tekstas perbrauktas pieštuku] Iškarpa: 450 pokylio dalyvių reiškė meilę „Draugui“, ir ne tik jam. Draugas 2002 X
01 + 2 kopijos.
Lietuvos Vyčių raštas Leonardui Simutis. 1946 III 03.
Lietuvos Vyčių raštas Angelai Simutis. 1949 III 06.
Iškarpa: Amerikos Lietuvių Fondai prieš 50 metų. Draugas, 1964 V 16.
Nuotrauka su dedikacija: Darbo draugui ir prieteliui p. L. Šimučiui Kun. F. Kemėšis.
1924 VI 26.

Aplankas Nr. 16.
Atvirlaiškis                 J. Navickas                L. Šimučiui                1920 VII 10
Laiškas                J. Navickas                K. Krušinskui        1932 VIII 08
+ kopija
Laiškas                 Kun. Jonas /Navickas/ L. Šimučiui        1933 IX 15
Laiškas                 Kun. J. Navickas         L. Šimučiui                1933 X 05
Laiškas                 J. Navickas                L. Šimučiui                1933 X 24
+ laiškas                kun.Jonas /Navickas/ L. Šimučiui        1933 XI 18
+ laiškas                Tavo /L. Šimutis/        J. Navickui                1933 XI 28
Laiškas                 J. Navickas                L. Šimučiui                1933 XII 05
Laiškas                 J. Navickas                L. Šimučiui                1934 X 02
Laiškas                 J. Navickas                L. Šimučiui                1934 XII 28
+ laiškas                Tavo /L. Šimutis/        J. Navickui                1935 I 07
Laiškas                Tavo /L. Šimutis/        J. Navickui                1935 II 09
Laiškas                Tavo /L. Šimutis/        J. Navickui                1935 V 25
+ laiškas                 Kun. Jonas /Navickas/ L. Šimučiui        1935 V 26
Laiškas                Jonas Banys?        Šimučiams                1936 IV 10
Laiškas                 Kun. J. Navickas         L. Šimučiui                1936 VII 12
Atvirlaiškis                 J. Navickas                L. Šimučiui                1936 VII 15
Laiškas                 Kun. J. Navickas         L. Šimučiui                1936 VIII 25
Atvirlaiškis                 J. Navickas                L. Šimučiui                1938 VIII 23
Atvirlaiškis                 J. Navickas                L. Šimučiui                1941 VIII 21

Aplankas Nr. 17 [užrašas Šilalė – vokai] 6 tušti vokai su ženklais – adresuoti L. Šimučiui

Aplankas Nr. 18 [užrašas Račkus Alex. Dr.] Sveikinimo atvirukas su Kalėdomis ir Naujais metais Flowers from Bethlehem,
pasirašytas Račkaus.
Iškarpa: L. Šimutis. Stambių nuopelnų vyrui dr. Aleksandrui Račkui mirus Vytis, XII
1965. Vol. 5, No. 10. P. 8 + kopija
Iškarpa: A. M. Račkaus kolekcijų parodos. Draugas, 193 VI 29
Iškarpa: A. Kvedaras. Prasminga išeivijos lietuvio veikla Lietuvai. A. M. Račkaus
100-sioms gimimo metinėms paminėti. Draugas, 1993 X 30
Laiškas        A. Račkus                L. Šimučiui                        1951 VII 23
8 permatomi aplankai (įmautės) su nuotraukomis iš A. M. Račkaus muziejaus
kolekcijos. Vytauto D. Muziejaus Rūmuose Kaune 1935 m.
Mašinraščio Last Will and Testament of Dr. Alexander M. Rackus faksograma.
1996 VIII 28 (ant 4 lapų).
1996-1997 m. Amerikos Lietuvių Taryba ir Valdyba. Sąrašas (13 vienetų).
ALTO informacija /apie Valdybos posėdį/. 1996 I 15.

Vokas Nr. 19
Forgotten Captives. Chicago Tribune, 1970 VI 14 /kopija/                 5 egz.
+ Finch Overwhelmed by HEW Job: Ford. 1970 VI 14 /kopija/         5 egz.
Reds’ World Goal Means Blood. Chicago Tribune. 1970 VI 17 /kopija/ 13 egz.

Aplankas Nr. 20
Amerikos Lietuvių Tarybos nariams. 1993 X 01.
Amerikos Lietuvių Tarybos iždo globėjų ALT finansinio stovio patikrinimas. 1992 X
30.
Amerikos Lietuvių Tarybos 52-ojo suvažiavimo protokolas. 1992 X 31.
Knights of Lithuania. Supreme Council. 1992 X 27 /anglų kalba/
Knights of Lithuania. Supreme Council. 1993 X 22 /anglų kalba/
Amerikos Lietuvi tarybos (ALT) iždo globėjų ALT finansinio stovio patikrinimas.
1993 X 30
ALTO veiklos apžvalga. 1993 X 30.
Laiškas senatoriui Byrd        1993 X 28
Amerikos Lietuvių Tarybos Statutas.
Amerikos Lietuvių Tarybai aukotojų sąrašas 1992 x – 1993 X.
The Joint Baltic American National Committee in 1992.
Joint Baltic American National Committee. Update on Recent JBANC Activities XII
1992 – VIII 1993.

Vokas Nr. 21
Leidinys Freedom for Lithuania. Excerpts from Procedings of The United States
Senate and House of Representatives in Second Session of the Eighty-Fourth
Congress. 1956 II 16.

Vokas Nr. 22
The 47th Anniversary of the Declaration of Independence of Lithuania. Remarks of
Various Senators and Congressmen inthe Senate ot the United States and the
House of Representatives. Eighty-Ninth Congress. 1957?

Aplankas Nr. 23
Lietuvos Respublikos prezidento sveikinimas ALT metinei konferencijai. 195 XI 03.
Amerikos Lietuvių Tarybos finansinis pranešimas. 1993 I 01 – 1994 IX 30.
Kvietimas į iškilmingą vakarienę. 1995 XI 04.
Amerikos Lietuvių Tarybos 50-tojo suvažiavimo protokolas. 1990 X 13.
Amerikos Lietuvių Tarybos 55-tojo suvažiavimo darbotvarkė. 1995 XI 04.
Leidinys XII-tasis Amerikos Lietuvių Kongresas. 1994 X 29 Chicagoje.
Pranešimai.
Amerikos Lietuvių Tarybos 54-tojo metinio suvažiavimo protokolas. 1994 X 30.
Amerikos Lietuvių Tarybos Statutas.
ALTO veikla 1994 X 01 – 1995 X 01.
Amerikos Lietuvių Tarybos finansinis pranešimas. 194 X 01 – 1995 IX 30.
Aukotojų Amerikos Lietuvių Tarybai sąrašas. 1994 X 01 – 1995 X 30.
Amerikos Lietuvių Tarybos iždo globėjų protokolas.
JBAN Chronicle. 1995 No. 3
Lankstinukas: The Joint Baltic American National Committee, Inc.
Vokas su ALT adresu: informacinis lapelis Auka ALTUI – pagalba Lietuvai 1995 +
Aukotojo kortelė + atgalinis vokas.

Aplankas Nr. 24
Amerikos Lietuvių Tarybos 53-jo metinio suvažiavimo protokolas. 1993 X 30.
Kvietimas į Amerikos Lietuvių 12-jo kongreso užbaigimo banketą. 194 X 29.
Leidinys BALFO 50 metų veiklos jubiliejinis seimas. 1994 X 22-23.
Leidinys Amerikos Lietuvių XII kongresas. 1994 X 29-30.                        3 egz.
XII Amerikos Lietuvių Kongresas. Darbotvarkė. 1994 X 29-30.
Aukotojų Amerikos Lietuvių Tarybai sąrašas. 1993 X – 1994 X.
Amerikos Lietuvių Tarybos Statutas.
1990-1994 m. Amerikos Lietuvių Tarybos veiklos apžvalga (13 puslapių).
Lankstinukas Amerikos Lietuvių Tarybos šeštas dešimtmetis. 1994.

Vokas Nr. 25 [Clippings] Laikraščių iškarpos apie Šimučių šeimos narių pasiekimus.
Leonardo Šimučio laidotuvių kortelės.

Vokas Nr. 26
Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių Bendruomenės Kultūros Fondo Statutas.
Pranešimas JAVLB Kultūros Fondo nariams dėl posėdžio. Be metų XII 01.
LRKSA 64-sis seimas (teksto mašinraštis – pranešimas Garsui 1969 I 14)
Report to the 76th National Knights of Lithuanian Convention. 1989 VIII 03-06.
L. Šimučio eilėraštis Kristui gimus ir ir informacija For Christmas Givin. Vytis 1988
Vol. 74, No. 10. /kopija/
Pirmininko žodis (mašinraštis – 3 puslapiai).
Įvairūs ranka rašyti tekstai ant skirtingų lapų – spėjama, kad 1961 metų (susegti).
Kopija: L. Šimučio 25 m. Jubiliejaus proga. Draugas, 1937 VII 30.
Kopija: Leonardas Šimutis, D.L.K. Gedimino ordino rikijus. (p. 7) ir Leonardas
Šimutis. Muzikos žinios. 1937 VIII. P. 9.
Atvirlaiškis Lighten the Burden of the War Victims of Lithuania. United Lithuanian
Relief Fund of America, Inc.

Aplankas Nr. 27
Remebering Leonardas Simutis [mašinraštis su pataisymais] + vokas.
J. B. Laučka. Remembering Leonardas Simutis. The Observer. 1985 IV. P. 8.
Klaidos atitaisymas [dėl Šimučio pavardės]. The Observer. 1985 V.
Laiškai [atsiliepimai į publikacijas]. The Observer. 1985 VIII.

Aplankas Nr. 28.
Įvairios laikraščių iškarpos ir jų kopijos.

Atskirai
Leidinys Know Your Enemy – Comunism. Exhibit by Lithuanian American Council,
Inc. U.S.A. 1970.                                                2 egz.
Leidinys Lithuanian Chapel in Rome benefit Banquet. Chicago, 1972 I 30.
Mūsų žinios. Čikagos lietuvių jėzuitų veiklos biuletenis. 1972 IX 10.
Leidinys The Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania. A Report
for 1971. 1972 II 16.
Lankstinukas ALTO veiklos šeštas dešimtmetis. 1994.
Leidinys Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 76 metų minėjimas. Amerikos
Lietuvių Chicagos Taryba 1994.                                                2 egz.
Amerikos Lietuvių Tarybos 50-tie metų sukaktis. Amerikos Lietuvi Tarybos leidinys,
1991.                                                                3 egz.
Leidinys Communist Takeover of Lithuania. 1960 VIII 14.
Leidinys Freedom for Lithuania. Extension of Remarks of Hon. Thomas J. Dodd.
1955 VI 01.
Leidinys Imperial Red Russia’s Colonies. Remarks of Hon. Michael A. Feighan.
1958 III 6; 24; 26.                                                2 egz.
Kreipimasis adresuotas prezidentui J. Kennedy. 1962 II 16. /poligrafinis tekstas/
Leidinys Congressional Record. Proceedings and Debates of the 85th Congress,
Second Session. 1958.
Leidinys Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 77 metų minėjimas. Amerikos
Lietuvių Chicagos Taryba, 1995.                                                3 egz.
Leidinys Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 79 metų minėjimas. Amerikos
Lietuvių Taryba, 1997.                                                        3 egz.
Švento Kazimiero Seserų Rėmėjų Banketas. Pagerbiant p. Leonardą Šimutį. 1965
II 28.
Leidinys Lietuviai kunigai 1966 Jaunimo metais.
1996 Gintaro balius. The Chicago Lithuanian Women’s Club presents its Thirthy-
Third Amber Ball. 1996 VI.
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos Pagerbimo aktas, skirtas Leonardu
i Šimučiui. 1956 X 12-14.
Šv. Kazimiero seserų Fundatorių sąrašo raštas Leonardui Šimučiui. 1965 II 28.
Vokas su Marquette National Bank sąskaita Angelos Simutis vardu + 7 čekiai. 1976
m. kovo mėn.
Amerikos Raudonojo Kryžiaus sertifikatas Leonardui Šimučiui už pagalbą 1951 m.
Padėka L. Šimučiui už dalyvavimą Holy Cross Hospital Expansion Fund. 1957
Šv. Kazimiero Seserų Padėka L. Šimučiui. Be metų.
Leidinys Amerikos Lietuvių Misija ir Jos darbai. Detroit, 1945.
Padėka už paskaitą Čikagos Aukštesniojoje Lituanistikos mokykloje + mokinių
parašų lapai. 1956 II 16.
Leidinys Kultūros Tarybos koncertas. 1995 II 11.
Mayor’s Commission for Senior Citizen Padėkos raštas L. Šimučiui. 1966 V.
Lietuvis žurnalistas. Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Neperiodinis Leidinys. 1972 m,.
gegužės mėn. Nr. 1.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.