LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAS – 7 Dalis

LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAS /JR
Reg Nr. 13737 


DĖŽĖS Nr. 10-14

DĖŽĖ NR. 10

Leidiniai – programos ir natos
Čikagos Lietuvių Opera. Pirmasis dešimtmetis. MCMLVII-MCMLXVII
Giuseppe Verdi. Requiem. B. Markaitis. Vilniaus varpai. 1965 VI 13
L. van Beethoven. Fidelio. 1968 III 23; 24; 30.
K. Banaitis. Jūratė ir Kastytis. 1972 IV 29; 30; V 06; 07.                2 egz.
J. Kačinskas. Juodas laivas. J. Gaidelis. Gintaro šaly. V. Marijošius. Priesaika.
1976 V 8; 9; 15; 16.                                                3 egz.
J. Kačinskas. Juodas laivas. J. Gaidelis. Gintaro šaly. V. Marijošius. Priesaika.
Lietuvių Operos leidinys. 1976.
J. Kačinskas. Juodas laivas. Chicagos Lietuvių Opera, 1976.
Gaidelis. Gintaro šaly. Chicagos Lietuvių Opera, 1976.
Ch. Gounod. Romeo ir Julija. 1977 III 26; 27; IV 03.                3 egz.
G. Rosini. Vilius Telis. Lietuvių Opera. 1986 VI 14; 15.                2 egz.
Ponchielli’s. Lietuviai. 1991 V 19; 24.
Verdi’s. Otello. 1992 IV 26.                                                2 egz.
V. Klova. Pilėnai. 1994 IV 17.                                                2 egz.
K. V. Banaitis. Jūratė ir Kastytis. 1996 IV 20; 21.
F. von Flotow. Martha. 1997 IV 13 + 2 bilietai.
J.A.V. ir Kanados Lietuvių Dainų Šventės Vadovas. 1956 VII 01.        3 egz.
JAV ir Kanados Lietuvių 1961 m. Dainų Šventės Repertuaras. I sąsiuvinys. 3 egz.
II Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados Lietuvių Dainų Šventė. 1961 VII 02.
III-ji J. Amerikos Valst. Ir Kanados Lietuvių Dainų Šventė. 1966 VII 03.
Ketvirtoji Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados Lietuvių Dainų Šventė. 1971 VII
04.
VII JAV ir Kanados Lietuvių Dainų Šventė. 1991 V 26.                2 egz.
III Tautinių Šokių Šventė. 1968 VII 07.
Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV Tautinių Šokių Šventė. 1972 VII 02.
Laisvojo Pasaulio Lietuvių Šeštoji Tautinių Šokių Šventė. 1980 VII 06.
Lietuvių Meno Ansamblis Dainava. 1953
Lietuvių Meno Ansamblis Dainava. Sukaktuvinis koncertas. 1955.
Lietuvių Meno Ansamblis Dainava. A. Jurgučio muzikinė drama Emilija Pliaterytė.
1970.
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro Sukaktuvinis Koncertas. Be metų?
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro Koncertas. 1952.
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras “Vytis”. G. Verdi. Rigoletto. 1957 III 30; 31.
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras “Vytis”. Ch. Gounod. Faustas. 1958 III 15; 16; 22.
Č. Sasnauskas. Requiem. 1969 VI 14.
Lithuanian Festival. 1973 IX 13- X 02. + programėlė IX 23.
Lietuvių Tautinio Meno ansamblio Čiurlionio Koncerto programa. 1951 IV 29.
Čiurlionio ansamblis. 1952 IV 27.                                        2 egz.
Kompozitoriaus, dirigento Alfonso Mikulskio 50 metų muzikinės kūrybos 1930-1980
ir Lietuvių Tautinio Meno Čiurlionio ansamblio 40 metų veiklos 1940-1980 sukaktys.
III Lithuanian Cultural Congress. King Mindaugas. Music by Darius Lapinskas.
Sidabrinė diena. Lietuvių Meno Dainavos ansamblio dvidešimtpenkmetis. 1960?
Natos: Come Adore the New Born Savior.
Natos: Juozas Strolia. Tu, berneli. Muzikos Žinios.
Švėkšniškių draugija rengia Vargonų koncertą. Muzikas Jonas Žukas. 1976 V 02.
Lietuviškų dainų rečitalis. 1961 IX 23. + iškarpa iš laikraščio.
Stagebill.
Dux Magnus. Programa. 1986 V 31.
Baisiojo birželio minėjimas. Programa. 1953 VI 13.
B. Markaitis. Bells of Hope. Symphonic Kantata. Vilniaus Varpai. Čikagos Lietuvių
Opera. 1964 (natos).
Dedication of the Chapel of our Lady of Siluva. Lithuanian Religious Congress.
1966 IX 03-05.

DĖŽĖ NR. 11

Aplankas Nr. 1 [Užrašas Ilgesio valandėlės. Expenses. Ingome. Publicity. Letters].

Aplankas Nr. 2 [Užrašas: L. Simutis. Dienyno ištraukos. Diary Extracts] Abėcėlės tvarka surašyti asmenų vardai, paminėti dienoraščiuose (kada ir
kokiomis aplinkybėmis jie minėti, ką veikė) – anglų kalba. 1936 m. indeksas
(mašinraštinės kopijos – 9 egz.; atšviestos sumažintos kopijos – 3 egz.). Datuotos
1985 XI 22.
Laiškas        L. Šimutis?                 Ruth, John and Ray                 1985 XI 26.
Aplanke sudėti trumpi užrašai dienynui 1938-1947 m.
Susegti: 1936-1947 m. užrašai pagal datas, pagal asmenis; pagal organizacijas.
1945 m. indeksai.

Aplankas Nr. 3 [Užrašas: Individual Photos. L. Šimutis] Peršviečiamuose aplankuose (įmautėse) susegtos įvairių laikotarpių daugiausia
asmeninės nuotraukos – daugelis jų su datomis ir komentarais. Kartais pridėti ir
negatyvai.

Aplankas Nr. 4 [Užrašas: L. Šimutis. Group Photos] Peršviečiamuose aplankuose (įmautėse) susegtos įvairių laikotarpių grupinės
nuotraukos – kai kurios jų su datomis ir komentarais.

Aplankas Nr. 5 [Užrašas: L. Šimutis. Various Organizations. Photos] Peršviečiamuose aplankuose (įmautėse) susegtos įvairių laikotarpių nuotraukos –
dažniausiai su komentarais.

DĖŽĖ NR. 12

Aplankas Nr. 1 [Užrašas: Compositions. Leonardas Šimutis] Susegtas sąrašas Leonardas J. Šimutis (b. 1920). Original Music Compositions.
Nuo 1942 metų eilės tvarka surašyti kūriniai. Toliau – natos.
Įvairūs lapai su nurodymais – dėl kompozicijų.

Aplankas Nr. 2 [Užrašas: Knights of Lithuania Choir. Chicago District. 1916-1941].
Peršviečiamuose aplankuose (įmautėse) susegtos įvairių laikotarpių Vyčių choro
programos, jų kopijos. Nuotraukos, kai kurios iškarpos iš laikraščių.

Aplankas Nr. 3 [Užrašas: Knights of Lithuania Choir. Chicago District. 1941-1951.
L. J. Šimutis, Director] Peršviečiamuose aplankuose (įmautėse) susegtos įvairių laikotarpių Vyčių choro
programos, jų kopijos. Nuotraukos, kai kurių negatyvai; įvarios iškarpos iš
laikraščių ar jų kopijos. Įdėti ir keli aplankai su panašia medžiaga.

Vaizdajuostė Our Lithuanian Catholic Heritage featuring the Knights of Lithuania
Mid-America Distict Choir with soloist Algerd Brazis.

Vokas Nr. 4
2 plokštelės. 1) Voice of America to Lithuania (abiejose pusėse). 2) Ei, nustok,
audružė (1-oji ir 2-oji dalis, įrašyta kiekviena savo pusėje)

Vokas Nr. 5
Plokštelė: They Sang That Night…; Birthday of A King; Cristmas Candle; Chgo.
Teachers College. Dec. 17, 1952 (1-oji pusė); Deep is the Silence; Sing Noel; Pat-
A-Pan (2-oji pusė);

DĖŽĖ NR. 13

Mėlynos dėžutės su užrašais [Užrašai anglų kalba: Programs] Kiekvienoje įvairių koncertų programos, sudėtos pagal metus.

Dėžutė Nr. 1 1930-1940

Dėžutė Nr. 2 1950, 1951

Dėžutė Nr. 3 1952, 1953, 1954

Dėžutė Nr. 4 1955, 1956, 1957, 1958, 1959

Dėžutė Nr. 5 1960, 1961, 1962

Dėžutė Nr. 6 1963, 1964, 1965, 1966

Dėžutė Nr. 7 1967-1972

Dėžutė Nr. 8 1973-

Dėžutė Nr. 9 Įvairios, nesutvarkytos pagal chronologinę seką (gal dublikatai?)

DĖŽĖ NR. 14

Prisegamos dalyvių (asmens) kortelės
II Mokslo – Kūrybos Simpoziumas. Leonardas J. Simutis. Evergreen PK. IL.
Amerikos Lietuvių Taryba. Dr. L. Šimutis.

Aplankas Nr. 1 [Užrašas: Amerikos Lietuvių Tarybos 58-tasis Suvažiavimas.
Chicago, 1998 XI 29]. Užklijuotas lipdukas – L. J. Šimutis.
Amerikos Lietuvių Tarybos 58-tojo Suvažiavimo darbotvarkė.
1998-1999 m. Amerikos Lietuvių Taryba ir Valdyba.
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininko dr. Jono Račkausko pranešimas ALT’o 58-
tajam suvažiavimui.
ALT’o atstovo Vašingtone Algirdo J. Rimo pranešimas Amerikos Lietuvių Tarybos
suvažiavimui 1998 m. lapkričio 29 d.
Amerikos Lietuvių Tarybos finansinis pranešimas. 1998 I 01 – X 24.
Amerikos Lietuvių Tarybos Iždo Globėjų protokolas. 1998 XI 20.
Lankstinukas The Joint Baltic American National Committee, Inc.
The Joint Baltic American National Committee 3rd Conference on Baltic Security.
Washington, 1999 III 05-07.
The Joint Baltic American National Committee. The 1998 Statement of Policy.
Amerikos Lietuvių Tarybos 57-tojo suvažiavimo protokolas. 1997 X 25.
Amerikos Lietuvių Tarybos Statutas.

Aplankas Nr. 2 [Užrašas: Amerikos Lietuvių Tarybos 59-tasis Suvažiavimas.
Chicago, 1999 X 23-24]. Užklijuotas lipdukas – L. J. Šimutis.
Algirdo Rimo Amerikos Lietuvių Tarybos atstovo Vašingtone pranešimas XIII
Amerikos Lietuvių Kongresui ir 59-tam Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimui
1999 m. spalio 23-24 d.
1998-1999 m. Amerikos Lietuvių Taryba ir Valdyba.
Amerikos Lietuvių Tarybos Statutas.
Amerikos Lietuvių Tarybos finansinis pranešimas. 1998 X 01 – 1999 X 01.
Amerikos Lietuvių Tarybos Iždo Globėjų protokolas. 1999 X 20.
Amerikos Lietuvių Tarybos 58-tojo suvažiavimo protokolas. 1998 XI 29.
ALTO Informacijos. 1999 IX 20.
Lankstinukas The Joint Baltic American National Committee, Inc.         2 egz.
XIII Amerikos Lietuvių Kongreso darbotvarkė. 1999 X 23-24.
Kvietimas į Amerikos Lietuvių XIII-ojo Kongreso vakaronę. 1999 X 23.
Leidinys Amerikos Lietuvių XIII Kongresas 1995-1999. 1999 X 23-24.
Laikraštyje Dirva. 1999 X 19 antraštė Sveikiname XIII Amerikos Lietuvių Kongresą.
[įdėtas laikraštis] Straipsnis D. Bindokienė. Ar ALTas turi ateitį. Draugas, 1999 X 23. [įdėtas
laikraštis]

Aplankas Nr. 3 [Užrašas: Amerikos Lietuvių Tarybos 60-tas Suvažiavimas.
Chicago, 2000 XI 18].
Amerikos Lietuvių Tarybos 60-asis suvažiavimas. Darbotvarkė. 2000 XI 18.
Tuščias vokas su Lithuanian American Council adresu.
Amerikos Lietuvių Tarybos finansinis pranešimas. 1999 X 01 – 2000 X 01.
Amerikos Lietuvių Tarybos Iždo Globėjų protokolas.
Amerikos Lietuvių Tarybos 59-tojo suvažiavimo protokolas. 1999 X 29.
Amerikos Lietuvių Tarybos Statutas.

Vokas Nr. 4 [Užrašas: Holy Family Villa…] 2 egz. leidinio Silver Jubilee Open House. Holy Family Villa. 1972 VII 04.
Sąrašas asmenų ant Holy Family Villa blanko 1972.
Informacinis laiškas Holy Family Villa draugams. Pasirašė S. Adominas. 1972 III 15.
Narių sąrašas.
Konsultantų sąrašas.
Rankraštinai lapai – laiškas seselei ir kai kurie komentarai ant kito lapo.

Vokas Nr. 5 [Užrašas: St. Casimir … ] Liudijimas dėl Leonardo ir Angelos Šimučių įsirašymo į Šv. Kazimiero seserų
Vienuolyno Amžinus narius.
Vokelis su kortele [Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų Draugijos narių dvasinėmis
privilegijomis] ir sesers M. Anastazijos laišku Šimučiams. 1964 X 22.

Aplankas Nr. 6 [Užrašas: Leonardas Šimutis. ALT Nov. 2, 96 Balzekas] Amerikos Lietuvių Tarybos 56-ojo suvažiavimo darbotvarkė. 1996 XI 02.
ALT valdyba suvažiavimui siūlo padaryti šiuos ALT statuto pakeitimus…
Politinė ALTO veiklos apžvalga.
Amerikos Lietuvių Tarybos Statutas.
Aukotojų ALTUI Sąrašas. 1995 X 31- 1996  31.
ALT pirmininko G. J. Lazausko pranešimas ALTO 56-tajam metiniam suvažiavimui.
Amerikos Lietuvių Tarybos finansinis pranešimas. 1995 X 01 – 1996 IX 30.
1996-1997 m. Amerikos Lietuvių Taryba ir valdyba.
ALT’o Karaliaučiaus komisijos pranešimas.
ALTO 55-ojo metinio suvažiavimo rezoliucijos. 1995 XI 04.
ALT pirmininko G. J. Lazausko pranešimas 55-tam ALT suvažiavimui. 1995 XI 04.
Amerikos Lietuvių Tarybos 55-ojo suvažiavimo darbotvarkė. 1995 XI 04.
Amerikos Lietuvių Tarybos 55-ojo metinio suvažiavimo protokolas. 1995 XI 04.
The Joint Baltic American National Committee, Inc. 1995 Annual Report.
ALTO Informacijos. 1995 IX 18.
Lietuva brangi. Natos ir tekstas /ant vieno atskiro lapo/.
Lithuanian Bulletin. 1945 Vol. III, No. 4.
Laiškas         ALT                 L. Šimučiui                                        1995 IX 26.
[dėl suvažiavimo perkėlimo į kitą dieną] + darbotvarkė ir laikraščio straipsnio dėl
Lietuvos padėties kopija.

Vokas Nr. 7
Mašinraštis The German Occupation of Lithuania during World War II. 30 puslapių.
+ laiškelis         J. Rasavage                Lithuanian Catholic Press Society 1958 X 01.

Aplankas Nr. 8
Įvairios koncertų programos.

Aplankas Nr. 9 [odinis, rudas] Visa medžiaga susijusi su dalyvavimu II Mokslo ir Kūrybos simpoziume –
rankraščai, laiškai, straipsnių kopijos, užrašai ir pan.
Įsegtas L. J. Šimučio pranešimo Lithuanistic Musicology mašinraštis. 10 puslapių.
1973 XI 15.

Aplankas Nr. 10 [Užrašas šone: Personal date – for applic.] Susirašinėjimams su Chicago Teacher College, asmeniniai duomenys ir pan.

Vokas Nr. 11
Įvairios laikarščių iškarpos ir jų kopijos.

Vokas Nr. 12
Įvairūs mašinraščio tekstai, sąrašai ir pan.

Vokas Nr. 13
Last Will and Testament. Leonardas Simutis.         1968 I                2 egz. kopijų
Last Will and Testament. Angela Simutis.        1968 I                2 egz. kopijų.

Vokas Nr. 14
Muzikos žinių kopijų sąrašai ? [ant kortelių suvestinės]

Aplankas Nr. 15
Laiškas dėl Lietuvos gelbėjimo komiteto žygio. 1947 II 25.

Leidiniai – programos, jubiliejiniai leidiniai ir kt.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 71 metų minėjimas. 1989 II 12.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 78 metų minėjimas. 1996 II 11         2 egz.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 80 metų minėjimas. 1998 II 15.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 81 metų minėjimas. 1999 II 14.
J. Karvelio Prekybos namai. Katalogas No. 3.
Lithuanian Roma Catholic Charities Golden Jubilee. Chicago, 1964 X 10.
Holy Cross Hospital. 1954.
The Balzakas Museum of Lithuanian Culture. The Nineteenth Annual Excellence
Award Dinner honoring Margutis Lithuanian Radio porgram. 1988 XII 10.
The Providential Path 50. Archbishop George Matulaitis 1871-1927. 1977.
+ įdėtas 1971 nr. 15 leidinys Bendradarbis su J. Matulaičio nuotrauka viršelyje ir
jam skirtu tekstu + kortelė su portretu; kitoje pusėje Malda į Švenč. Trejybę arkiv.
Jurgio Matulevičiaus šventuoju paskelbimui (beatifikacijai) išmelsti.
Lietuviškosios knygos paroda. 1947 XI 16-23.
Čiurlionio ansamblis. 1950 IV 16.
Mokslo keliais. Vilniaus universitetui 400 metų. Paruošė Albertas Zubras.
Australija. 1979.
Antrasis Mokslo ir kūrybos Simpoziumas. Paskaitų santraukos. 1973.
Amžinybei ir tėvų žemei. TT. Marijonų darbai naujojo kultūros centro dedikacijos
proga. Be metų.
Stasio Šimkaus 100 metų gimimo sukakties minėjimas. 1987 X 04.
Detroito Lietuvių organizacijų centras rengia 25 metų sukakties minėjimą. 1968 XI
30.
Maldos Valanda Lietuvai ir Taikai Šv. Patriko Bazilikoje. 1949 XI 06.
Lietuvos Krikščionybės 600 metų jubiliejus. 1987 XI 26-29                2 egz.
The Balzekas Museum of Lithuanian Culture. Awards Dinner honoring “The
American of the Year”. 1971 I 31.
The Balzekas Museum of Lithuanian Culture. The Nineteenth Annual Excellence
Award Dinner honoring Margutis Lithuanian Radio Program. 1988 X 10.
Draugo koncertas 80 metų sukakčiai paminėti. 1989 II 26                        2 egz.
A Smile of Hope for the Children of Lithuania. The Balzekas Museum of Lithuanian
Culture. 1993 XII 05 + kvietimas į John Kubicky pagerbimą + Lietuvių imigracija į
Ameriką Pionierių metai. /parodos informacinis lapelis/ 1993 XI 24-XII 31.
Amerikos Lietuvių Taryba. Straipsnių rinkinys iš Amerikos spaudos, apie prof.
Vytauto Landsbergio apsilankymą Amerikoje 1997 m. balandžio mėn.
25th Anniversary Commemoration of the Declaration of Lithuanian Independence.
1943 II 14.
Dainava. ALRK Federacijos Jaunimo Stovykla. Sukaktuvinis leidinys. 1956-1966.
Meie Tee (Estonian Monthly) 1962 Vol. XXXI, Nr.1/2 (316) [pažymėtas p. 17 –
nuotraukoje Baltų juristai).
Balfo 45 metų veiklos sukaktuvinis seimas. 1989 X 14-15.
My Pilgrimage of Gratitude. 1958, Summer.
Baltic Exiles Continue Struggle for Freedom. By Rt. Rev. Msgr. John Balkunas.
Reprinted from The Ukrainian Quarterly, Vol. XXII, NO. 2, Summer, 1966. New
York, N.Y.
Lithuania’s Occupation by the Soviet Union. The Lithuanian Legation. Washington,
D. C. 1960.
+ laiškas                 J Kajeckas        The Chairman of the Delegation to the United
Nations                                        1960 XII 05
The Story of Captive Lithuania. The Lithuanian Legation. An Informal Survey by
Joseph Kajeckas. Washington, D. C. 1964.
The Story of Captive Lithuania. The Lithuanian Legation. An Informal Survey by
Joseph Kajeckas. Washington, D. C. 1969
+ lapelis su linkėjimais nuo The Lithuanian Legation.
Voyage to Freedom. The Story of three young Seafarers and their Escape from
Tyranny. [Lionginas Kublickas, Juozas Grismanauskas, Edmundas Paulauskas] Be
metų.
Interpreter Release. Vol. XVI, NO. 19. 1939 IV 25.
Soviet-German Pact of 1939 and Lithuania. Dr. D. Krivickas. Hamilton, 1959.
Freedom for Lithuania. “Lithuania’s Independence Day in the Congres of the
United States” 39th Anniversary, 1957 II 16. Excerpts from Procedings of The
United States Senate and House of Representatives in First Session of the Eighty-
fifth Congress.
A Survey of Developments in Captive Lithuania in 1962. By Vytautas Vaitiekunas.
New York.
Lietuvos Krikščionybės 600 metų jubiliejaus giesmės bendram giedojimui. 1986.
Informacija apie L. Šimučio eilėraščių knygą Ilgesio valandėlės. Pasaulio lietuvis.
1988 II, P. 51.
Viešpatie, išklausyk. Šv. Antano Lietuvių parapijos giesmynas. Detroit, Michigan,
1985.
+ laiškelis                S. Sližys                L. Šimučiui                        1986 II 25
M. Bernadeta Venckutė, S.Š.K. Šv. Kazimiero garbei mišių giesmės ir aklamacijos
/su dedikacija L. Šimučiui – sesuo MBernadeta/ 1977 IX 22
Rinktinės Miko Petrausko dainos. Išleido Komitetas Miko Petrausko kūriniams leisti.
Brooklyn, 1940.
Įrištas mašinraštis A Memorandum on Lithuania’s National Aspirations for
Independent.
Lietuvių Meno Ansamblis “Dainava”. Šienapjūtė.
Prof. St. Šalkauskis. Estetinė ateitininkų ideologija. 1946.
Šiaurės Amerikos Lietuvių Muzikos Sąjunga. Biuletenis. 1997 VI 11.
Draugas. 1988 I 29.
Draugas. 1987 XI13.
Lietuvių Balsas. 1987 VIII 27.
Lietuvių Balsas. 1988 XII 17.

Mašinraštis Lietuvių muzika Amerikoje.
Mašinraštis Lithuanian Music in the United States (A Brief Survey)         3 egz.
Laiškas         53-ojo ALT suvažiavimo dokumentai.                1993 XI 06.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.