LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAS – 8 Dalis

LEONARDO ŠIMUČIO ARCHYVAS /JR
Reg Nr. 13737  

DĖŽĖS Nr. 15-21, periodika

DĖŽĖ NR. 15

Įvairių muzikos kūrinių natos, sudėtos į aplankus su užrašais.

Aplankas Nr. 1. Catalog

Aplankas Nr. 2. Funeral Music

Aplankas Nr. 3. English Unison Marss

Aplankas Nr. 4. String Quartet

Aplankas Nr. 5. Suite (small orchestral)

Aplankas Nr. 6. Violin and Piano Solo

Aplankas Nr. 7. 1) S.S.B. 2) Liet. Tėv. Mūsų

Aplankas Nr. 8. –

Aplankas Nr. 9. Tu ir aš

Aplankas Nr. 10. Pražydo beržinai

Aplankas Nr. 11. Prelude IN Ab

Aplankas Nr. 12. Prelude IN G Minor

Aplankas Nr. 13. 10 variations…

Aplankas Nr. 14. Stoviu aš parimus

Aplankas Nr. 15. Polish Wedding

Aplankas Nr. 16. Piano Solo Ab Major

Aplankas Nr. 17. Pavasario rytas

Aplankas Nr. 18. Palikta šalis.

Aplankas Nr. 19. Oi, greičiau, greičiau

Aplankas Nr. 20. Malda už tėvynę (1)

Aplankas Nr. 21. Malda už tėvynę (2)

Aplankas Nr. 22. Sonatine

Aplankas Nr. 23. Lengvos mišios

Aplankas Nr. 24. Kam klausi?

Aplankas Nr. 25. Į naują žygį

Aplankas Nr. 26. Ilgesys

Aplankas Nr. 27. English Mass – SATB

Aplankas Nr. 28. English Mass – Unison

Aplankas Nr. 29. Ei, nustok

Aplankas Nr. 30. Christmas Carol

Aplankas Nr. 31. Bočių rauda

Aplankas Nr. 32. Be rūpesčio.

Aplankas Nr. 33. Berceuse

Aplankas Nr. 34. Aušros Vartų parapija

Aplankas Nr. 35. Ak atmenu

Aplankas Nr. 36.
Įvairios natos /nesutvarkytos?/

Leidiniai /muzikos kūriniai/
Lietuva, tėvyne mūsų. M. K. Čiurlionis.
Prabilkit, stygos.
Margučio dainos. Antra dalis.
M. K. Čiulionis. a) Sanctus ir Neliuskime. B) 14 trumpų preliudų Vargonams.
Keliai veda Kupiškin. Vilnius, 2000.
VII Lietuvių Dainų Šventė. Chicago, 1990 VII 01.
Šaulių trimitai. Išleido J. Bačiūnas. Lietuvos Šaulių sąjungos leidinys.
Christian Funeral Rite. 1971.                                                2 egz.

Natų bloknotas

DĖŽĖ NR. 16

Aplankas Nr. 1 [Užrašas: J. Gaudrimas. Tarybų Lietuvos kompozitoriai ir
muzikologai. 1971] Atšviesta įsegta Vilniuje išleista knyga.

Aplankas Nr. 2
Įvairių laikraščių straipsnių kopijos

Aplankas Nr. 3
Įvairių straipsnių kopijos.

Aplankas Nr. 4 [Užrašas: Žilevičius. Articles] Juozo Žilevičiaus straipsnių kopijos.

Aplankas Nr. 5
Straipsnių apie Juozą Žilevičių kopijos.

Aplankas Nr. 6
Straipsnio /pranešimo?/ apie Juozą Žilevičių mašinraščiai.

Aplankas Nr. 7 [Užrašas: Vl. Jakubėnas. Articles] Straipsnių apie Vladą Jakubėną kopijos

Aplankas Nr. 8
Juozo Žilevičiaus straipsnių kopijos.

DĖŽĖ NR. 17

Leonardo Šimučio dienoraščių III kopija. 1956-1975.

Papildomai 1975 m. dienoraščio kopija, nesusegta, sudėta į aplanką.

[Kiekvienų metų knygutė įrišta ir įdėta į atskirą voką].

Visi vokai antspauduoti, sunumeruoti.

DĖŽĖ NR. 18

Užrašas ant dėžės: Diaries – LŠ 34 Volumes

Leonardo Šimučio dienoraščių IV kopija. 1959-1975.

Papildomai atskirų metų vokai: 1938 (neįrištas, tik įdėtas į voką – ant voko
parašyta Copy, be numerio); 1941 (ant voko parašyta Extra Copy III); 1951 (voke,
aplanke, neįrištas, be kopijos numerio užrašo); 1956; 1957.

[Kiekvienų metų knygutė įrišta ir įdėta į atskirą voką].

Visi vokai antspauduoti, sunumeruoti.

DĖŽĖ NR. 19

Užrašas ant dėžės: Diaries – LŠ 7 Volumes

Leonardo Šimučio dienoraščių V kopija. 1969; 1972-1975.

Papildomai atskirų metų vokai: 1938 (2 egz., neįrišta; užrašas ant voko Copy);
1941 (2 egz.; užrašai ant voko Extra Copy I; Extra Copy II); 1961 (įrištas; be
numerio); 1971 (įrištas, be numerio); 1975 (aplanke be užrašo; neįrišta kopija – 4
egz.).

1 aplankas su įvairiais skirtingų metų atskirų lapų kopijomis.

[Kiekvienų metų knygutė įrišta ir įdėta į atskirą voką].

Visi vokai antspauduoti, sunumeruoti.

DĖŽĖ NR. 20

Atskirai – leidiniai
Lietuvos partizanų dainos. 1953
Dainų šventės repertuaras. Sąsiuvinis III. Kaunas, 1938.
Vespers. Compiled and Arranged by J. Šiaučiunas. 1950.
J. Gvazdaitis. Dainuok.
Album Lithuanian Dances for Orchestra. 1914.
Dainų gijos. Vokalinės muzikos rinkinys. Nr. 1. 1950.
Didžiojo šeštadienio kompletai. 1941.
Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto… Stepo Sodeikos dainos ir giesmės. 1968.
Lithuanian Dance Folio for Piano Solo. Chicago, 1928.
Lietuviškos muzikos rinktinė fortepijonui. I. 1964.
Lustiges Trinkenlieder-Potpourri. Leipzig.
2 dideli natų albumai su užrašytais kūriniais

Aplankas Nr. 1
Mimeografuota Šimučio muzika I [perkelta iš metalinės dėžutės su atitinkamu
anglišku užrašu]

Aplankas Nr. 2
Mimeografuota Šimučio muzika II [perkelta iš metalinės dėžutės su atitinkamu
anglišku užrašu]

Aplankas Nr. 3
Įvairių muzikos kūrinių natos I [perkelta iš metalinės dėžutės su anglišku užrašu
Miscellaneous Lithuanian Music]

Aplankas Nr. 4
Įvairių muzikos kūrinių natos II [perkelta iš metalinės dėžutės su anglišku užrašu
Miscellaneous Lithuanian Music]

Aplankas Nr. 5
Įvairių muzikos kūrinių natos III [perkelta iš metalinės dėžutės su anglišku užrašu
Miscellaneous Lithuanian Music]

Aplankas Nr. 6
Neklasifikuota medžiaga [perkelta iš metalinės dėžutės su anglišku užrašu That
should be classified and sorted]

Vokas Nr. 7 [ant voko pieštuku užrašyta: Dainų šventės dainos] Dainų šventės repertuaras (Sopranas). Sąsiuviniai I ir II. Kaunas, 1938.
Dainų šventės repertuaras (Altas). Sąsiuviniai I ir II. Kaunas, 1938.
Dainų šventės repertuaras (Tenoras). Sąsiuviniai I ir II. Kaunas, 1938.
Dainų šventės repertuaras (Bosas). Sąsiuviniai I ir II. Kaunas, 1938.
Dainų šventės repertuaras (Sopranas). Sąsiuvinis III. Kaunas, 1938.
Dainų šventės repertuaras (Altas). Sąsiuvinis III. Kaunas, 1938.
Dainų šventės repertuaras (Tenoras). Sąsiuvinis III. Kaunas, 1938.
Dainų šventės repertuaras (Bosas). Sąsiuvinis III. Kaunas, 1938.

DĖŽĖ NR. 21

Leonardo Šimučio didelės įrėmintos nuotraukos ir asmeniniai daiktai

Nuotraukos [kai kurie asmenys atpažinti] 1. Prez. Eizenhaueris įteikia raštą P. Grigaičiui. Šalia Grigaičio kongresmenas
Kersten. L. Šimutis stovi šalia Eizenhauerio, toliau Pieža ir Vaidila. Dar du žmonės
iš kairės. 1953 III 26.        2 egz. (1 juodose rėmuose mažesnio formato; kita
ruduose).
2. I eilėje: L. Šimutis, X, prel. M. Krupavičius, Sidzikauskas; 2 eilėje: Kajeckas,
Jurgėla, P. Grigaitis, Vaidila, Olis, Padalis. Be metų.
3. L. Šimutis bendrauja su sėdinčiu prie stalo prez. Trumanu. Stovi Vaidila, X, P.
Dargis, P. Grigaitis. 1946.                                        2 egz. (1 juodose rėmuose
mažesnio formato; kita ruduose).
4. L. Šimutis su L. Šimutis ir kardinolas ? Strich. 1952 VIII 01. 2 egz. (didesnio
formato juodose rėmuose pasportuota; kita medžio spalvos rėmuose be pasporto).
5. Centre P. Grigaitis ir prezidentas Kenedis, šalia iš kairės J. Jasaitis, P. Dargis,
tarp jų A. Rudis; iš dešinės L. Šimutis ir JAV kongresmenas. Be metų.
6. Sėdi L. Šimutis, vysk. Bučys ?, Daudžvardis; stovi Pieža, kiti nežinomi. Be metų.
7. L. Šimutis ir prezidentas L. Džonsonas. Užrašas: With best wishes ir parašas
Lyndon Johnson. (Juodi rėmai, pasportuota).
8. 3 žmonės prie vaišių stalo. Vienas jų L. Šimutis. Be metų.
Keturios grupinės nuotraukos mediniuose rėmuose, nepasportuotos. Be metų.

DĖŽĖ NR. 22

Tautos Fondo Protokolai. IX 21–22 1914 (užrašų knyga – prirašyta iki 39 psl. Iš
viso knygoje 152 psl.).
Šv. Jurgio Parapijos A. L. R. K. Federacijos 26 skyriaus Lietuvai Gelbėti Fondas.
Įplaukimų ir išmokėjimų knyga (nuo 1940 iki 1952 m.)
Moksleivių knyga. Paskolą gavusių surašas (nuo 1918 m.)
Užrašų knyga: Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos III Kongreso protokolai (nuo
1913 iki 1921 m.)
Segtuvas (raudonas): medžiaga dėl Leonardo Šimučio mirties (nekrologai,
užuojautos našlei ir kt.)
Aplankas (ALRKSAF protokolai laikraščiuose)
Atvirlaiškis (Agnes Subriage Well; be teksto)
Amerikos Lietuvių Tarybos aplinkraštis Neduokime Lietuvai žūti.
Amerikos Lietuvių Katalikų Kongreso darbai ir A. L. R. K. Federacijos 30-to
Kongreso nutarimai. Chicago, 1949, 62 p.
Mūsų darbai. A. L. R. K. Federacijos 31-mojo Kongreso, įvykusio 1950 m. rugsėjo
30 ir spalio 1 d., Pittsburgh, Pa. nutarimai. Chicago, 1951, 62 p.
Mūsų darbai. Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija 1959–1961. Dviejų
metų CV darbai ir rūpesčiai. 35 Kongresas New Yorke 1959. XI. 27–29. 36
Kongresas Detroite. 1961. X. 21–22.
Jubiliejaus banketo programa. Prelatas M. L. Krušas 70 – 40 – 30 (pieštuku
apačioje kampe parašyta data: 1948 (?) m. rugp. 26 d.
Blankas Lithuanian American R. C. Federation. Katalikų Akcijos Centras. Pieštuku
parašytas laikotarpis 1948–1950.
Laiškas (ant blanko Waterbury Lithuanian-American Council) Aleksandras Jonas
Aleksis         Leonardui Šimučiui
1950-03-15
Laiškas         Amerikos Lietuvių Taryba         Valstybės sektretoriui Dean
Achesson        1950-01-30
Aplankas Nr. 1 Leonardo Šimučio tekstas Amerikos Lietuvių R. K. Federacija
(mašinraštis – 6 psl. + 1 lapas komentarų pieštuku)
Aplankas Nr. 1.1
Laiškas draugijoms        [dėl peticijos]                                                        1938-03-
12
Peticijos Lietuvos Vyriausybei ir Seimui forma [dėl religijos ir kt. laisvių]        [1938] Laiškas draugijoms        [dėl katalikų spaudos]                                                1939-
03
Aplinkraštis [dėl senelių prieglaudos namų statybos]                                1942-05
Aplinkraštis Iš Mūsų Veikimo Centro. Vol. VI.                                         1943-02 Nr.
1
Aplinkraštis Iš Mūsų Veikimo Centro. Vol. VI.                                         1943-04 Nr.
2
Aplinkraštis Iš Mūsų Veikimo Centro. Vol. VI.                                         1943-07 Nr.
3
Aplinkraštis Iš Mūsų Veikimo Centro. Vol. VII.                                         1945-02 Nr.
1
Aplinkraštis Iš Mūsų Veikimo Centro. Vol. VII.                                         1945-07 Nr.
2 (2 egz.) Aplinkraštis Iš Mūsų Veikimo Centro. Vol. VII.
1945-10 Nr. 3
Aplinkraštis Iš Mūsų Veikimo Centro. Vol. VIII.                                         1946-04 Nr.
1 (2 egz.)
Laiškas [dėl Amerikos Lietuvių Katalikų Kongreso]                                1946-09 (2
egz.)
Kvietimas dalyvauti Amerikos Lietuvių Katalikų Kongrese [Gerb. Kunigui
Klebonui]         1946-09
Užsienio Reikalų Tarnybos Vykdomosios Tarybos rašto nuorašas
1947-10-17
Kvietimas dalyvauti Amerikos Lietuvių Katalikų Kongrese                         1948-09
Pranešimas ALRKF Valdybos ir Tarybos Nariams                                         [1949] Laiškas [Gerb. Kunigui Klebonui]                                                        1949-03-22 (3
egz.)
Kvietimas dalyvauti A.L.R.K. Federacijos Tarybos suvažiavime                        1949-
09-12
Laiškas [Gerb. Kunigui Klebonui]                                                        1950-01-26
Kreipimasis į         Draugijos valdybą ir narius
(ALRKF 45-mečiui)
A.L.R.K.Federacijos Centro pranešimas dėl 31-o Kongreso                         1950-
07-03
Laiškas         L.R.K.S. A. Kuopos sekretoriui                L. Šimutis                1950-08
(2 egz.)
Kvietimas dalyvauti Amerikos Lietuvių Katalikų Kongrese                         [1950-09-
30] Laiškas [sveikinimas 65 metų sukakties proga]        M. Krupavičiui                1950-
10-07
Kreipimasis į         Geradarį ir Bendradarbį                                 (ALRKF 45-
mečiui)        1951-10
Blankas Lithuanian Division Roosevelt for President National Campaign
Committee        (2 egz.)
Blankas Lithuanian R. C. Alliance of America (3 egz.)
Aplankas Nr. 2 (suskirstyta į smulkesnius aplankus)
Blankai Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija (tušti). Iš viso 11 egz. Beveik
ant kiekvieno pieštuku parašytas laikotarpis (1932–1933 (3 egz.);  1935–? (1
egz.); 1939–1941 (1 egz.); 1941–1946 (2 egz.); 1946–1948 (1 egz.); 1948–1950
(1 egz.); 1 egz. be datos)
1. Kvietimas dalyvauti Amerikos Lietuvių Katalikų Kongrese                         1946-
09 (2 egz.)
Blankas Lithuanian R. C. Alliance of America (tuščias)
2. Blankas Lithuanian American R. C. Federation  (tuščias)
3. Blankas Lithuanian American R. C. Federation  (tuščias) (6 egz.)
4. Blankas Lithuanian American R. C. Federation  (tuščias) (5 egz.)
5. Blankas Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija / Lithuanian American R.
C. Federation  (tuščias) (7 egz.)
6. Blankas Lithuanian American R. C. Federation. Katalikų Akcijos Centras
(tuščias) (3 egz.)
7. Blankas Lithuanian American R. C. Federation. Katalikų Akcijos Centras
(tuščias) (14 egz.)
8. Blankas American Lithuanian R. C. Federation (tuščias) (1 egz.)
9. Blankas Amerikos Lietuvių R. K. Federacija (27 egz.)
10. Blankas American Lithuanian R. C. Federation (20 egz.)
11. Blankas Amerikos Lietuvių R. K. Federacija (7 egz.)
12. Blankas Lithuanian American R. C. Federation  (tuščias) (24 egz.)
Dėžė (raudona) su užrašu ALRKF Archyvui
Aplinkraštis [dėl Amerikos Ateitininkų Sąjungos Suvažiavimo] (?) 1950
Laiškas         [kvietimas į  Ateitininkų kongresą]                           1935-05-16
Aplinkraštis Iš Mūsų Veikimo Centro. Vol. VII.                       1945-10 Nr. 3 (1 egz.)
Aplinkraštis Iš Mūsų Veikimo Centro. Vol. VIII.                     1946-04 Nr. 1 (3 egz.)
Laiškas         ALRK Federacijos centro valdyba         Did. Gerb. Kunigui
Klebonui                1946-09 (2 egz.)
Laiškas    F. Kapočius    Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresui    1946-10-10
Vokas                J. Jakaitis                          LRK Federacijai        1947-05-23
Laiškas         Anthony F. Kneizys             Joseph E. Ritter        1948-04-20
Laiškas        I. Albavičiui                                   J. Bakanas (?)                1948-06-28
Laiškas        I. Pabedinskas                         ALRKS Pirmininkui        1948-09-27
Laiškas        ? J. Edgar…                           Stanley Pieza                1948-10-13
Laiškas        M. Immaculata                         L. Šimučiui                1948-10-14
Laiškas        kun. P. M. Juras                      L. Šimučiui                1948-10-27
(+ atsakymas L. Šimutis                            P. M. Jurui                1948-10-31)
Laiškas        Dwight Green                    Piežai                1948-11-04
Laiškas        Martin H. Kennelly            S. Piežai                1948-11-04
Laiškas        John G. Bowen                  L. Šimučiui                1948-12-06
Laiškas        L. Šimutis                                  John G. Bowen        1949-01-17
Laiškas         S. Mankas                                                               1949-05-24
Laiškas        L. Šimutis                                   S. Mankui                1949-06-11
Prašymas        F. Kapočius                         Katalikų akcijos fondui 1949-07-25
Laiškas        J. Balkūnas                                                                        1949-08-22
Laiškas        J. Balkūnas                                                                        1949-08-22
Laiškas        F. Kapočius                                       J. Balkūnui                1949-08-18
Laiškas        K. Domeika                                      I. Albavičiui                1949-09-10
Laiškas        A. Pocius                                                                      1949-09-13
Laiškas        S. Mankas                                         L. Šimučiui                1949-10-13
Laiškas        L. Šimutis                                            S. Mankui                1949-10-24
Laiškas                                                               J. Balkūnui                1949-10-31
Laiškas        B. Sakalauskas                                 J. Balkūnui                1949-11-15
Laiškas (+ kopija) J. Balkūnas                                 S. Piežiui                1949-11-24
Laiškas        S. Pieža                                              J. Balkūnui                1949-11-28
Laiškas (+ vokas) B. Sakalauskas                          L. Šimučiui                1949-12-08
A. L. R. K. nauja valdyba (sarašas)                                                           1950 m.
Laiškas        (?)                                                     J. Balkūnui                1950-01-03
Laiškas        ALRKF Sekretorius                           J. Gutauskui                1950-01-05
Laiškas        Z. Ignatavičius                                    L. Šimučiui                1950-01-12
Laiškas        K. A. Vasys             Amerikos LRK Federacijos centrui        1950-02-09
Laiškas        J. Balkūnas                                        L. Šimučiui                1950-03-28
Laiškas        J. Miliauskas                                              I. Albis                1950-04-05
Laiškas                                                                BALF                        1950-04-06
Laiškas        J. Leimonas                                        I. Albavičiui                1950-05-02
Laiškas        Emil Paukštis                                                                        1950-05-03
Laiškas        Z. Ignatavičius                                                                1950-05-18
Laiškas        L. Šimutis                               A.L.R.K.F. sekretoriui        1950-08
Laiškas        J. Balkūnas                                          Carl Cowl                1950-08-01
Laiškas        J. G. Budelis                                       L. Šimučiui                1950-08-06
Laiškas        ALRKF sekretorius                           P. M. Jurui                1950-09-18
Laiškas        V. Padolskis, V. Brizgys                        Kongresui                1950-09-20
Telegramos ir sveikinimai Amerikos Lietuvių Katalikų Suvažiavimui (įvairūs;
surišti)         1950-09
Laiškas         Stephen Bredes                     A.L.R.K.F. sekretoriatui        1950-09-23
Laiškas        Konrad Sieniewicz                               K. Pakštui                1950-09-29
Laiškas        John G. Bowen                                       S. Piežai                1950-10-11
Laiškas        Archivyskupas…                                     S. Piežai                1950-10-14
Laiškas        J. Balkūnas                                                                        1950-10-16
Laiškas                                                                S. Piežai                1950-10-17
P. Daužvardžio teksto juodraštis (3 psl.)                                                 1950-10-18
Laiškas        S. Pieža                                            Sekretoriatui                1950-11-09
Laiškas        P. M. Juras                                          L. Šimučiui                1951-01-20
(+ atsakymas L. Šimutis                                         P. M. Jurui                1951-01-23)
Laiškas         A. Vasiliauskas                                  L. Šimučiui                1950-12-17
(+ atsakymas   L. Šimutis                                         A. Vasiliauskui        1951-01-23)
Laiškas         prel. P. M. Juras                                L. Šimučiui                1951-03-12
Laiškas        E. Paukštis                                                                        1951-03-14
Laiškas        J. Skripkus                                                                        1951-03-20
Mokesčių mokėtojų sąrašas                                                                    1951-05-23
Laiškas                                                                J. Balkūnui                1951-06-12
Laiškas        S. Pieža                                        John F. Cuneo                1951-06-18
Laiškas (fotokopija)        John F. Cuneo                    S. Piežai                1951-06-25
Laiškas                                                                J. Balkūnui                1951-07-13
Laiškas        L. Šimutis                                       John Cuneo                1951-07-18
Laiškas        ? Juras                                                                       1951-08-06
Laiškas        P. Dambrauskas                                ARK Federacijai        1951-09-17
Kvietimas        Juozapavičius                                  ARK Federacijai        1951-08-19
Laiškas                                                                J. Balkūnui                1951-08-26
Laiškas         ? L. Šimutis                                       P. Virmauskui         1951-08-26
Laiškas (projektas)  J. Balkūnas ir kt.  [Did. Gerb. Kunigui Klebonui]     1951-09
Laiškas        J. G. Budelis                                       L. Šimučiui                1951-09-04
Laiškas        (?) Razgaitis                                     R. K. Federacijai        1951-09-07
Laiškas         L. Šimutis                                                                        1951-10
(+ kitoje pusėje: Liudijimas dėl įgaliojimo atstovauti 1953-07-03 – neaišku, kuris
tikrasis dokumentas?)
Laiškas    Chicago lietuvių katalikų organizacijų atstovai  A. Bačkiui      1951-11-04
Laiškas        A. Repšys        ALRK Federacijos centro valdybai        1951-11-25
Laiškas        ? L. Šimutis                               I. Valančiūnui                1951-12-05
Laiškas        J. Balkūnas                                                                  1951-12-12
Laiškas        M. Simonis                                      L. Šimučiui                1951-12-27
(+ atsakymas L. Šimutis                                M. Simoniui                1951-12-31)
Laiškas        V. Viliamas                                                                    1952-01-09
Laiškas        M. Simonis                                 L. Šimučiui                1952-01-12
Laiškas        ? L. Šimutis                                      M. Simoniui                1952-01-17
Laiškas        V. Pavalkis                                    J. Balkūnui                1952-01-24
(+ Lietuvių Bendruomenės San Francisco Apylinkės valdybos narių sąrašas)
Laiškas        B. Dagilis                                         L. Šimučiui                1952-01-26
Laiškas        J. Balkūnas                                                                        1952-01-29
Laiškas (2 egz.) Sekretorius                                 I. Boreišiui                1952-02-04
Laiškas        P. Strakauskas                                        P. Jurui                1952-02-19
Aplinkraštis        L. Šimutis ir kt. (2 egz.)                                              1952-02-28
Laiškas        P. Strakauskas                                  P. M. Jurui                1952-03-01
Laiškas         prel. P. M. Juras                                 L. Šimučiui                1952-03-06
Laiškas        B. Polikaitis                                        Sekretoriui                1952-03-18
Laiškas        A. Daukantas                                                                     1952-03-19
Laiškas         prel. P. M. Juras                               L. Šimučiui                1952-04-01
Laiškas        ? L. Šimutis                                      B. Polikaičiui                1952-04-03
Laiškas        J. G. Budelis                                     Prel. Jurui                1952-04-08
Laiškas (nuorašas)        G. Zaborskienė             prel. P. M. Jurui        1952-04(?)-15
Laiškas (+ vokas) B. Polikaitis                          Valdybos sekretoriui        1952-04-23
(+laiškas        B. Polikaitis                    Valdybos sekretoriui        1952-05-19)
Laiškas        [L. Šimutis]                      J. Balkūnui                1952-05-02
Laiškas         prel. P. M. Juras                            L. Šimučiui                1952-05-05
Laiškas         prel. P. M. Juras                            L. Šimučiui                1952-05-05
Pareiškimas        P. Patlaba                              ALRKF Sekretoriui        1952-05-31
Laiškas        A. J. Aleksis                                       L. Šimučiui                1952-06-02
Laiškas         prel. P. M. Juras                             L. Šimučiui                1952-06-03
Laiškas        S. Sužiedėlis                                  L. Šimučiui                1952-06-04
Laiškas        A. Damušis                                        L. Šimučiui                1952-06-10
Laiškas (+ vokas) B. Polikaitis                         ALRKF Sekretoriui        1952-06-28
Laiškas        E. Paurazienė                                    L. Šimučiui                1952-07-17
Laiškas        E. Paurazienė                                  L. Šimučiui                1952-07-24
Laiškas        M. Simonis                                       L. Šimučiui                1952-07-30
Laiškas        A. Šapoka                                          Redaktoriui                1952-08-06
Laiškas         prel. P. M. Juras                                L. Šimučiui                1952-08-22
Laiškas        A. Kučas                                            L. Šimučiui                1952-08-23
Laiškas (+ vokas) B. Polikaitis                      ALRKF Sekretoriui        1952-08-26
(+ laiškas         B. Polikaitis                               ALRKF Sekretoriui        1952-09-07
Laiškas        J. Balkūnas                                         I. Boreišiui                1952-09-05
Laiškas        J. Balkūnas                                       L. Šimučiui                1952-09-07
Laiškas                                                                V. Brizgiui                1952-09-09
Laiškas         prel. P. M. Juras                                L. Šimučiui                1952-09-30
Laiškas         prel. P. M. Juras                               L. Šimučiui                1952-10-08
Laiškas        B. Polikaitis                                         L. Šimučiui                1952-11-04
Laiškas         prel. P. M. Juras                                L. Šimučiui                1952-12-04
Laiškas         prel. P. M. Juras                                 L. Šimučiui                1952-12-14
Laiškas        S. Lukoševičius, V. Stasiukynas         ALRKF Valdybai        1953-02-06
Laiškas         prel. P. M. Juras                                L. Šimučiui                1953-02-12
Laiškas         prel. P. M. Juras                                L. Šimučiui                1953-03-12
Laiškas        L. E. Sekretorius…                                  ALRKF                1953-06-02
(+ Lietuvių enciklopedijos anketa +  atsakymas St. Santvarui                 1953-07-05)
Laiškas        A. J. Aleksis                                        L. Šimučiui                1953-06-10
Laiškas (+ vokas) A. Venclauskas                        ALRK Federacijai        1953-06-15
Laiškas        L. E. Sekretorius…                              L. Šimučiui                1953-07-15
Laiškas         prel. P. M. Juras                              L. Šimučiui                1953-10-08
Laiškas         prel. P. M. Juras                                 L. Šimučiui                1953-11-23
Laiškas         prel. P. M. Juras                                L. Šimučiui                1954-02-17
Laiškas        K. A. Vasys                                         L. Šimučiui                1954-03-04
Laiškas        A. Barzdukas                                    ALRK Federacijai        1954-04-01
Laiškas         A. Damušis                                       L. Šimučiui                1954-07-09
Laiškas        J. Balkūnas                                      A. Damušiui                1954-07-12
Laiškas        J. Balkūnas                                         John Krol                1954-08-07
Laiškas        J. Balkūnas                                       L. Šimučiui                1954-08-07
Laiškas         L. Šimutis                                       prel. P. M. Jurui        1954-10-31
Laiškas         prel. P. M. Juras                               L. Šimučiui                1954-10-21
Laiškas        A. Damušis                                        J. Balkūnui ir kt.        1955-01-31
Laiškas         John W. McCormack                                                         1955-02-11
Laiškas         Bill Collokan (?)                                Stanley [Pieža?]        [be datos] Laiškas        L. Šimutis                                      J. Gutauskui                [be datos] Laiškas (kopija) L. Šimutis                                       Alben W. Barkley        [be datos] Laiškas (kopija) L. Šimutis                                    Sam Raybura                [be datos] Laiškas        V. Brizgys                                    Monsinjorui        [be metų, 08-07] Laiškas        I. Albavičius                                        L. Šimučiui                [be datos] Telegrama         Stanley Pieža                             John J. Wright                [be datos] Rules for the Catholic Action Essay Contest
Catholic Action Essay Contest (4 egz.)
Business Reply Card
Prašymas dėl narystės ir nario mokestis    Lietuvių Katalikų Moksleivių Ateitininkų
Sąjunga
Raštelis        Stasys                                Leonardui                [be datos] Parašas po vysk. Valančiaus kliše
Raštelis dėl aukos                Kučinskai                                        [be metų, 07-06] ALRKF finansinė apyskaita (1948-10-01–1950-09-01) (3 psl.)
LRK Federacijos Brockton skyriaus mokestis                                                1952
Pajamų ir išlaidų sąrašas
Nuotrauka Lietuvos kareiviai. Paimtas nelaisven bolševikas. © J. J. Bielskis.
Blankas Amerikos Lietuvių R. K. Federacija (tuščias)
Laikinas Tautos Fondo Statutas (2 egz.)
Tautos Fondo Statutas
“Angelo Sargo” Lietuvių Katalikų Vaikų Sąjunga J. A. Valstybėse. Nuostatai.
Vokas                                                                 J. Jakaičiui                1918-03-23
Bilietų (tikietų) knygelė

Aplankas Nr. 3

Įvairūs raštai, laiškai, iškarpos iš laikraščių ir pan.
Aplankas (pilkas) (ALRKF Komunikatai)
Laiškai A. L. R. K. Federacijos skyriams. Vol. 1 1936-10. Nr. 1 (2 egz.)
Laiškai A. L. R. K. Federacijos skyriams. Vol. 1. 1936-12. Nr. 3 (2 egz.)
Laiškai A. L. R. K. Federacijos skyriams. Vol. 2. 1937-10. Nr. 10
Laiškai A. L. R. K. Federacijos skyriams. Vol. III. 1938-01. Nr. 1 (4 egz.)
Iš Mūsų Veikimo Centro. Vol. III. 1938-04. Nr. 4 (6 egz.)
Iš Mūsų Veikimo Centro. Vol. III. 1938-09. Nr. 5 (7 egz.)
Iš Mūsų Veikimo Centro. Vol. IV. 1939-02. Nr. 1 (3 egz.)
Aplinkraštis American Lithuanian R. C. Federation. 1939-03 (2 egz.).
Iš Mūsų Veikimo Centro. Vol. IV. 1939-05. Nr. 2 (4 egz.).
Iš Mūsų Veikimo Centro. Vol. IV. 1939-07. Nr. 3.
Aplinkraštis American Lithuanian R. C. Federation. 1940-12 (5 egz.)
Aplinkraštis Lietuvai Gelbėti Fondas. 1941-10 (2 egz.)
Iš Mūsų Veikimo Centro. Vol. V. 1942-03. Nr. 1 (mašinraštis; 3 egz.).
Tautos Fondo Statutas (6 egz.)
Iš Mūsų Veikimo Centro. Peticija Lietuvos Vyriausybei.
Čekių knyga                                                                                         1922
Įvairūs čekiai                                                                                 1923–1924
Knyga – asmenų sąrašai (ir nario mokesčių registracija?)
Vokas (Šiluvos šventovė)
Lietuvių Religinis Kongresas. Šiluvos Šv. Marijos Koplyčios dedikacija. Čikaga,
1966, rugsėjo 3–5 d.
Lietuvių Religinis Kongresas Washingtone, D. C. 1966 m. (2 egz.)
Lietuvių Religinis Kongresas. Programa (anglų kalba) (2 egz.)
Šiluvos Šv. Marijos Koplyčios Šventinimas ir Lietuvių Religinis Kongresas.
Informacija. 1966 m.
Statement on the Situation of the Catholic Church in soviet-occupied Lithuania
Vokas (ALRKLF kongresų protokolai)
Laiškas        P. Dagelis (?)                             ALRKF Kongresui        1934-06-25
Laiškas        P. Dagelis (?)                                   1934-08-04
Laiškas        P. Dagelis (?)                                      L. Šimučiui                1934-08-25
Laiškas        P. Dagelis (?)                               ALRK Federacijai        1934-09-07
Laiškas        P. Dagelis (?)                                      1934-09-07
Laiškas        P. Žadeikis                                     L. Šimučiui                1935-12-23
Laiškas        I. Skrupskelis                                    ? L. Šimučiui                1936-12-05
Laiškas        ? L. Šimutis                              I. Skrupskeliui         1937-01-27 (2 psl.)
Laiškas        I. Skrupskelis                                   ? L. Šimučiui                1937-06-02
Laiškų juodraščiai
Congressional Record
Laiškas        L. Šimutis                                        A. Smetonai                [be datos] M. Krupavičiaus paskaitos plakatas                                     [be metų; gegužės mėn.]

Aplankas Nr. 4
Laiškas (+ vokas) P. Sakalauskas                     Kun. Mykolui                1929-01-09
Laiškas dėl peticijos                                                                                1938-03-12
Peticija Lietuvos Vyriausybei ir Seimui [dėl religijos ir kt. laisvių] (tušti blankai 9 egz.)
Laiškas         P. Dovydaitis                                                                     1938-04-05
Mūsų Veikimo Centro Darbai 1938–1939 m. ALRK Federacijos XXVII Kongreso
Protokolas. 1939
Laiškas         L. Šimutis                 Federacijos nariams (3 egz.)        1949-02-25
Blankas Amerikos Lietuvių R. K. Federacija (tuščias)
Memorandumas (8 psl. ranka rašyto teksto)
Memorandumas (mašinraštis – nuorašas)
Laiškas                                                               Antanėliui        [be metų; 11-19] Aplankas (rudas)
Sąrašas Federacijos turimų paskolos pasižadėjimų – notų.

Kepuraitė su išsiuvinėtu ąžuolo lapu ir gilėmis – bordinės spalvos su juodu nagu.
Kepuraitė su išsiuvinėta monograma – bordinės spalvos su juodu nagu.

Archyve padėtos pilkos dėžės
Leonardas Šimutis. Dienoraščiai. I. Originalai. 1936-1952 [ranka užrašyta pastaba
– trūksta 1937] Leonardas Šimutis. Dienoraščiai. II. Originalai. 1953-1964 [ranka užrašyta pastaba
1950-1958] Leonardas Šimutis. Dienoraščiai. III. Originalai. 1965-1975.
Leonardas Šimutis. Dienoraščiai. IV. Originalai. 1967-1975.

PERIODIKA IŠ L. ŠIMUČIO ARCHYVO
(atskiri numeriai ar visų metų komplektai)

AABS Journal of Baltic Studies.
Aidai.
Ateitis.
Baltic Studies Newsletter.
Dirva.
Garsas.
Į laisvę.
Kražių aidai.
Krivūlė.
Laiškai lietuviams.
Lietuvių dienos.
Lietuvių naujienos.
Lithuanian Heritage.
Lithuanian Review. /Australija/
Lituanus.
Margutis.
Mūsų sparnai.
Muzikos žinios.
Naujoji Aušra.
Sėja.
Skaitymai. Literatūros ir Kritikos Žurnalas.
The Marian.
Viltis.
Vytis.
World Affairs Interpreter.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.