LABANAUSKO ARCHYVAS Dėžės 19 – 34.

LABANAUSKO ARCHYVAS REG. NR. 12652
Dėžės
19 – 34.

19 dėžė

414.        Dr. C.R. Jurgėlos akreditacinės kortelės (1966 ir 1967 m.);
415.        K.R. Jurgėlos 1961 m. korespondencija;
416.        K.R. Jurgėlos 1962-1964 m. korespondencija;
417.        K.R. Jurgėlos 1965-1966 m. korespondencija;
418.        K.R. Jurgėlos 1967 m. korespondencija;
419.        K.R. Jurgėlos 1968-1969 m. korespondencija;
420.        K.R. Jurgėlos 1970 m. korespondencija;
421.        K.R. Jurgėlos 1971 m. korespondencija;
422.        K.R. Jurgėlos 1972 m. korespondencija;
423.        K.R. Jurgėlos 1973 m. korespondencija;
424.        K.R. Jurgėlos 1974-1975 m. korespondencija;
425.        Dr. K.R. Jurgėlos knygos pristatymo ir Lietuvių kalbos studijų įvedimo
programa. 1971 m. vas. 21 d.;
426.        Lithuanian Service Canvas of Availability for Assignment to MRC (Jan 9,
1958);
Review of the Lithuanian Output (Apr. 22, 1958);
United States Office Memorandum (Apr. 11, 1958);
The Lithuanian Audience inf. medžiaga (konfidenciali);
1956 m. “Amerikos Balso” raštas;        1 apl.
427.        Marylando Universitete 1967 m. vyksiančio koncerto programa;
Reklaminiai lapai ir bukletai;
428.        Amerikos Balso Lietuvių Tarnybos 1951 m. pranešimai;        1 apl.
429.        Amerikos Balso Lietuvių Tarnybos 1952 m. radijo pranešimai;
430.        Amerikos Balso Lietuvių Tarnybos 1957 m. radijo pranešimai;
431.        Amerikos Balso Lietuvių Tarnybos 1956 m. pranešimai radijui;        1 apl.
432.        Amerikos Balso 1958 m. pranešimai;
433.        Amerikos Balso Lietuvių Tarnybos 1967 m. radijo pranešimai;
434.        Lietuvos konsulato Amerikoje laiškas C.R. Jurgėlai (1950 m.);
435.        National Foreign Policy Conference for Editors and Broadcasters (May
22-23, 1967): konferencijos medžiaga;
436.        Straipsnio “The name Byelorussia” atspaudas iš “The Byelorussian
Times” (Sep. 16, 1981);
437.        Amerikos Balso Lietuvių Tarnybos 1963 m. vas. 6 d. radijo pranešimas;
438.        Lietuvių organizacijų Amerikoje sąrašas [19…?] 439.        Inf. medžiaga radijo laidoms (1982, 1985 m.);
Inf. medžiaga apie Amerikos Balsą (1959, 1967 m.);
440.         Inf. medžiaga 1971 m. radijo laidoms;
C.R. Jurgėlos laiškas vyskupui Vincentui Brizgiui 1971 m. kovo 15 d.
441.        V. Banaičio laiškas P. Jurgėlai (1962 m.);
K. Jurgėlos ir ALT susirašinėjimas (1969 m.);
442.        Inf. medžiaga iš “Eltos Informacijos” ir “Congressional Record” (1973 m.);
443.        Lietuvos skautų berniukų stovyklos “Aukštoji Panemunė” 1938 m.
programa.

20 dėžė
444.        Amerikos Balso Lietuvių Tarnybos 1955 m. radijo programų
pranešimai;        1 apl.
445.        Amerikos Balso Lietuvių Tarnybos 1958 m. pranešimai.
446.        Voice of America Central Program Services Division Features Adaptation
Branch (Nov. 15, 1962);
447.        Programų tvarkaraščiai ir organizaciniai raštai [19…?];
448.        Inf. medžiaga programoms [1958];
449.        Central Program Services Division Talks and Features Branch (Nov. 20,
1958);
450.        Rankraštis teksto rusų kalba (?);
451.        Amerikos Balso 1959 m. programų tvarkaraščiai;
452.        Inf. medžiaga ir pranešimų tekstai Amerikos Balso Lietuvių Tarnybos
1955-1963 m.;        1 apl.
453.        Inf. apie tai, kad Amerikos Balso programos transliuojamos 37 kalbom;
Eltos informacijos spec. laida 1984 m. lapkr. 14 d. “Sovietų Sąjungos teismas ir
jaunimo…”;
454.        JAV valdžios raštai (1963 m.);
1962 m. kovo 14 d. C.R. Jurgėlos anketa;
Greetings to the National Convention of the American Legion (1958 m.).
C.R. Jurgėlos tarnybinė korespondencija;
Inf. medžiaga laidoms;        1 apl.
455.        C.R. Jurgėlos raštas IBS / PE – Mr. Robert B.;
Asmeninė korespondencija (1 vnt.) 1958 m.;
P. Daužvardžiui pagerbti akto – vakarienės programa (1962 m.);
456.        VLIK’o laiškas (1981);
ELTA Information Service du laiškai (1981);
ALT 1974 m. raštas;
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės memorandumas Jungtinių Tautų 35-jai Gener.
Asamblėjai (1980 m. gruodžio 17 d.): kopija atsiųsta C.R. Jurgėlai;
457.        Įv. spausdinta medžiaga ir oficialūs lietuvių organizacijų raštai (1981 m.);
458.        ALT pirmininko K. Bobelio “Amerikos Lietuvių visuomenei informacija”
(1975 m. rugpj. 21 d.);
Atspaudas straipsnio “Sense of the House Regarding Status of the Baltic States”
(1975 m.);
459.        Dr. Maria L. Sveikauskas laiškai (2 vnt.) VLIK’ui, 1981 m.;
Victoria T. Jacobson laiškas A. Petrutis (1981 m.);
460.        Spausdinta inf. apie T. Kosciušką.
Iškarpa apie JAV Lietuvių bendruomenės pasireiškimus Lietuvos laisvinimo veikloje
1977 m.
461.        Įv. spausdinta medžiaga ir dokumentai;
462.        Rankraštinis tekstas anglų k.;
463.        1959 m. spausdinta inf. apie televiziją ir televizijai;
464.        1942-1943 m. P. Labanausko korespondencija;
465.        Los Angeles Lietuvių Katalikų Centro rezoliucija (VIII-22-43);
466.        Spausdinta inf. medžiaga programoms (1951 m.);
467.        P. Labanausko 1960 m. korespondencija;
468.        TV programų lentelės (1960 m.);
469.        R. Jurgėlos 1978 m. korespondencija;
470.        Iškarpos iš spaudos, ofic. dokumentų kopijos, laiškai (1981 m. ir
[19…]);        1 apl.
471.        Straipsnių atspaudai iš “Dirvos” ir “Congressional Record” (1983 m.);
The Baltic States: spausdinta informacija;
The Joint Baltic American Committee pranešimai;
Atspaudas iš “Weekly Compilation of Presidential Documents” (1978 m.);
472.         Department of State raštai Leonardui Simučiui (Dec. 11, 1963) ir L.
Simučio laiškas John F. Kenedžiui (Nov. 20, 1963);
473.        Įv. raštai iš: Congress of the United States (1963 m.), Commision On
Security and Cooperation in Europe (1978 m.) ir kt.;
Žemėlapis “Lietuvos valstybė XIII a. ir pirmojoje XIV a. pusėje (iki 1341 m.)”;
474.        United Lithuanian Relief Fund of America 1945 m. dokumentai.
475.        P. Labanausko korespondencija (1942, 1943, 1945, 1952 m.);        1 apl.
476.        Inf. medžiaga iš “Human Events: a weekly analysis for the American
Citizen” (1945 m.) ir žinių santrauka iš Lithuanian American Information Center
(1945 m.);        1 apl.
477.        Spausdinta inf. medžiaga apie Červenę;        1 apl.
478.        Voice of America kortelės;
479.        7 vnt. kasečių;
480.        Position Description: production Branch Chief, Latin American Division
GS-14 (Draft by P.J. Labanauskas);
481.        Sigma Delta Chi, Professional Journalistic Society, Washington
Professional Chapter tarnautojų sąrašas (1966 m.);
482.        Recreational Map of the United States;
483.        P. Labanausko korespondencija (1969, 1970, 1978 m.);
484.        Fotonuotraukos;
485.        Finansiniai dokumentai, vizitinės kortelės, P. Labanausko pastabos ant
lapelių ir kt.;
486.        1969 m. lapkr. 27 d. programos tvarkaraštis;
Reklaminiai bukletai: Welcome Abroad the “Richard Henry Dana” (2 vnt.);
487.        Atvirukai;
488.        Šukos plaukams (4 vnt.);
489.        Akiniai (1 vnt.) ir akinių dėklai (3 vnt.);

21 dėžė

490.        The Commission on Society and Cooperation in Eurpoe Supplement to
the Report to the Congress of the Congress of the United States (1977 m., 154
psl.);
491.        Joint Baltic American National Committee raštai (1981, 1983-1984 m.);
492.        Amerikos Balso tarnybiniai raštai, programų lentelės (1962, 1973, 1981,
1983 ir kt. m.);                1 apl.
493.        Lithuanian National Foundation, Inc. Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje
A. Firavičiaus 1984 m. kalba;
K.R. Jurgėlos raštas “Tėvynės” redakcijai 1984 m.;
ALT vardu G.J. Lazausko pranešimas 1984 m.;
VLIK’o raštai ir pranešimai (1984, 1987 m.);        1 apl.
494.        K.R. Jurgėlos korespondencija (1985 m.);        1 apl.
495.        Straipsnio iš “Akiračių” (1985 m.) atspaudas;
M. Czarne ABC. Adriatyk Bałtyk – atspaudas iš 1984 m. spaudos;         1 apl.
496.        K.R. Jurgėlos 1985-1986 m. korespondencija ir finansiniai
dokumentai;        1 apl.
497.        The Secretary of State Washington raštai St. Bačkiui (1985 m.);
K. Bobelio kalba Kopenhagoje konferenc. (July 25, 1985);        1 apl.
498.        Tekstai Amerikos Balso laidoms ir atspaudai iš periodinių leidinių bei
knygų;
Programų lentelės (1967, 1968 m.);        1 apl.
499.        Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto valdybos narių sąrašas (1982
m.);
1985 m. K.R. Jurgėlos korespondencija;        1 apl.
500.        Baltic World Conference (May 21, 1985) tvarkaraštis ir pasitarimo tekstas
(April 27, 1985);
Lithuania: the outpost of freedom by Dr. C.R. Jurgėla: atspaudas;
Lithuanian – American Community of the U.S.A. raštas (May 1, 1985);
PLB laiškas VLIK’o pirmininkui (1985 m.);        1 apl.
501.        Joint Baltic American National Committee (1983-1984 m.) raštai;
Straipsnių atspaudai (1983-1984 m.);
Lexikon zur Geschichte der Parteien in Europa / F.Wende: atspaudas (1981
m.);        1 apl.
502.        P. Labanausko korespondencija 1957-1979 m.;
503.        P. Labanausko korespondencija, užrašų lapeliai ir finansiniai dokumentai
1980-1990 m.;
504.        K.R. Jurgėlos korespondencija (1982, 1984 m.);
505.        Fotonuotraukos;
506.        Kasetė. Kosto Jurgėlos knygos.
507.         Žirklutės;
Ženkliukas: August 23rd. International Black Ribbon Day;
Vieno cento moneta;
508.        Įv,. programos ir bukletai;
509.        P.J. Labanauskas. A Study of the Lithuanian Service of the Voice of
America, 1951-1964 (111 psl.). Degree date: 1964;
510.        Assembly of Captive European Nations pranešimai (1955, 1960 m.);
511.        Science and Engineering book: 70 sheets – 5×5 Quadrille and Complete
set of “Page’s Pages of Formulae” by Prof. E.L. Page;
512.        K.R. Jurgėlos (1951, 1971,1981 m.) korespondencija;
Žinių santrauka: Pirmosios Amerikos Balso transliacijos į Lietuvą (1951 m. vas. 19
d.);
1951 m. radijo laidų tekstai;        1 apl.
513.        Baltic World Conference: Minutes of the Baltic World Conference Meeting
(July 11, 1986);
Lietuvių Skautų Sąjungos 1987 m. Vadovybės Rinkimų biuletenis Nr. 4;        1 apl.
514.        Lithuania and the United States. The Establishment of State Relations by
C.R. Jurgėla (1954 m., disertacija, 358 psl, rankraštis);        1 apl.
515.        Lithuania and the United States. The Establishment of State Relations by
C.R. Jurgėla (1954 m., disertacija, 313 psl, rankraštis);        1 apl.
516.        Įv. užrašai, nuotraukos;
Kopijos iš “Lietuvių Enciklopedijos”, “Mintis”, 1972 m.;        1 apl.
517.         Knygos “Lithuania: the outpost of freedom” by C.R. Jurgėla rankraštis
(353 psl.);        1 apl.

22 dėžė  

518.        P. Labanausko 1972 m. pastabos radijo laidai;
1981 m. “Amerikos Balso” radijo lentelės, straipsnio apie “Amerikos Balsą”
atspaudas iš “New York Times” (1982, Febr. 6) ir kt.;
519.        The American Lithuanian correspondence (1930-1934 m.);        1 apl
520.        K.R. Jurgėlos korespondencija 1934-1938 m.;        1 apl.
521.        P. Butėno straipsnio “Aisčių tautos ir jų kalbos” iš “Židinys” (1926 m., Nr.
4) atspaudas;
522.        P. Labanausko pastabos programoms (rankraštis) 1984 m.;
Retirement Planning Seminar (April 16-20, 1984) dienotvarkė;
AIM’s Guide to Housing Choices: AIM’s Guide to Dynamic Fitness ir kt.        1 apl.
523.        Dr. Zenonas Ivinskis “Motiejaus K. Liubauskio mokslo darbai Lietuvos
istorijos srityje” – atspaudas;        1 apl.
524.        K.R. Jurgėlos 1983 m. korespondencija;
“Pirmasis lietuvis gydytojas Amerikoje” – atspaudas iš “Aidai” (1983 m.
gegužė);        1 apl.
525.        K.R. Jurgėlos 1979, 1980, 1982 m. korespondencija;
526.        Iškarpos iš “Amerika”, “Tėvynė”, “Amerikos Lietuvis”, “The New York
Times”, “Vienybė”, “Vilnis” (1940-1941 m.);
527.        Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 1982 m. dokumentai;
Iškarpos iš spaudos;        1 apl.
528.        Fotonuotraukos;
529.        Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 1979-1980 m. dokumentai;
1979-1980 m. K.R. Jurgėlos korespondencija;
Raštai VLIK’o pirmininkui C.K. Bobeliui ir kt. medžiaga;        1 apl.
530.        Atspaudai iš “Congressional Record – Senate” (1982,1983 m.);
Australijos Lietuvių Bendruomenės Adelaidės apylinkės valdybos raštas VLIK’ui;
Pranešimas apie WACL / APACL suvažiavimą 1982.XII.6-9;
Iškarpos iš 1982 m. spaudos;
K.R. Jurgėlos 1983 m. korespondencija;        1 apl.
531.        K.R. Jurgėlos 1937-1943 m. korespondencija (oficialūs laiškai);
Iškarpos iš spaudos 1937-1942 m.;
A.B. Strimaičio referatas “Lietuvos laisvinimo ir lietuvių šelpimo reikaluose” (1941
m.);        1 apl.

23 dėžė

532.        V. Jokūbaičio, VLIK’o Vicepirmininko Tarporganizaciniams reikalams,
pranešimas (1982 m.);
Atspaudai iš Congressional Record-House (1982 m.), “Gimtasis kraštas” (1982 m.);
533.         K.R. Jurgėla “Lithuania the outpost of freedom” atspaudas;
E.J. Harrison “Lithuania’s fight for freedom” (1952 m.): atspaudas;
534.        38th UN Commission on Human Rights – Mr. Richard Schifter’s Statement
on Self-Determination 2/18/82;
535.        Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo tarnautojų suskirstymo į atlyginimo
grupes ir jiems atlyginimo nustatymas (nuo 1942 m. balandžio mėn. 1 d.), sąrašas
– atspaudas.
Liudytojų J. Vaiginio (1978 m. gruodžio 6 d.), E. Katinienės (1978 m. gruodžio 6
d.), K. Čekuolio (1979 m. vas. 15 d.), P. Buzoriaus (1979 m. vas. 15 d.), K.
Bartaškos (1979 m. vas. 16 d.) apklausos protokolai;
356.        Atspaudai straipsnių apie 1863 m. sukilimą ir jo dalyvių fotonuotraukos;
357.        A Study of The Lithuanian Service Of The Voice Of America, 1951-1964 /
Paul Julius Labanauskas, 1964 (kserokopija);
358.        Medžiaga “Amerikos Balso” laidoms (1962, 1991 m.);
359.        The Constitutional Rights Of Soviet Citizens (Part to, carbon two) / Dr.
Casimir C. Gecys (p. 296-498);
540.        C.R. Jurgėlos knygos “Lithuania and the United States: the establishment
of State relations” paruošiamieji spaudai ir “Draugo” spaustuvei pateikti korektūros
pataisymai;        1 apl.
541.        Medžiaga apie Lenkiją: iškarpos iš spaudos, K.R. Jurgėlos
korespondencija (1984 m.);        1 apl.
542.        Tekstai laidoms:
– Baltic Radio Services Transferred from “Radio Liberty” to “Radio Free Europe”;
– Soviet Colonialism In Lithuania;
– Baltic Cause In International Forums;
– Economic Exploitation and Control ir kt.        1 apl.
543.         Įvairi medžiaga “Amerikos Balso” laidoms, radijo lentelės, dokumentai, P.
Labanausko pastabos ir kt.;
1954-1980 m. 3 fotonuotraukos;        1 apl.
544.        P. Labanausko korespondencija, asmeniniai bei finansiniai dokumentai.
1984-1990 m.        1 apl.
545.        K.R. Jurgėlos korespondencija, fotonuotraukos, atspaudai ir iškarpos iš
spaudos. 1978-1980 m.        1 apl.
546.        1985 m. Eltos pranešimai, VLIK’o raštai, straipsnių atspaudai ir kt.        1
apl.
547.        K. Jurgėlos 1927 m. užrašai.
548.        Išeivijos Lietuvių 1966 m. religinio kongreso deklaracija;
PLJ stovyklos dalyviui pranešimas;
P. Labanausko tekstai ir laiškai apie “Amerikos Balso” darbą (1977-1981 m.);
549.        K.R. Jurgėlos 1986 m. oficialūs raštai;
Medžiaga iš spaudos apie Loy Wesley Henderson (1986 m.);        1 apl.
550.        Įvairi medžiaga radijo laidoms:
– Straipsnių iš “Izvestija” (1971), “The New York Times” (1972), “Mažoji Lietuva”
(1974) atspaudai;
– Commission Security and Cooperation in Europe pranešimai ir kiti tekstai (1967-
1979 m.);        1 apl.
551.        Kosciuszko I: straipsnių apie Tadą Kosciušką iš įv. leidinių iškarpos (1923-
1963 m.);        1 apl.
552.        Kosciuszko II: straipsnių apie Tadą Kosciušką iš įv. leidinių iškarpos
(1934-1938 m.);        1 apl.
553.        Kosciuszko, Pulaski, Poniatowski III: straipsnių apie T. Kosciušką, K.
Pulaskį, Poniatovskį iškarpos;        1 apl.
554.        K.R. Jurgėlos 1964 m. korespondencija;
K.R. Jurgėla “Pirmieji lietuviai Naujajame Pasaulyje” (mašinraštis);
K.R. Jurgėla “Lietuviai Amerikoje” kalbos mašinraštis, 1961 m.;        1 apl.
555.        1952 m. laiškas K.R. Jurgėlai iš Londono;
ALT pirmininko L. Šimučio 1957 m. kalbos tekstas;
556.        Straipsnių iškarpos iš 1973 m. “Naujienos” ir 1959 m. “The Sunday Star”;
557.        K.R. Jurgėlos ir Vydūno Jaunimo fondo 1985-1986 m. susirašinėjimas;
C.R. Jurgėla “History of the Lithuanian Nation”: mašinraštis;
K.R. Jurgėlos ir Lietuvos Istorijos Draugijos pirmininko J. Račkausko, Lituanistikos
Tyrimo ir Studijų Centro bei kt. 1985 m. susirašinėjimas;        1 apl.
558.        K.R. Jurgėlos 1984-1985 m. įv. raštai ir iškarpos iš tų pačių metų
spaudos.        1 apl.

Dėžės 24–34 – garso juostos.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.