AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖS NR. 11, 12, 13, 14, 15, 16, REG. NR. 13293.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖS NR. 11, 12, 13, 14, 15, 16, REG. NR. 13293.

DĖŽĖ NR. 11

BYLA NR. 90                SUSIRAŠINĖJIMAI                                1953, 1954
BYLA NR. 91                SUSIRAŠINĖJIMAI                                1955, 1956
BYLA NR. 92                SUSIRAŠINĖJIMAI                                1957
BYLA NR. 93                SUSIRAŠINĖJIMAI                                1958
BYLA NR. 94                SUSIRAŠINĖJIMAI                                1959
BYLA NR. 95                SUSIRAŠINĖJIMAI                                1960
BYLA NR. 96                SUSIRAŠINĖJIMAI                                1961
BYLA NR. 97                SUSIRAŠINĖJIMAI                                1962
BYLA NR. 98                SUSIRAŠINĖJIMAI                                1963

DĖŽĖ NR. 12

BYLA NR. 1         ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU
LIETUVOS DIPLOMATAIS IR VLIKU                                1980
BYLA NR. 2         ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU JAV
SENATORIAIS IR KONGRESMANAIS                        1980
BYLA NR. 3         ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU ILL.
SENATORIAIS IR KONGRESMANAIS                        1980
BYLA NR. 4        ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU ALT
SKYRIAIS, BENDRADARBIAUJANČIOMIS
ORGANIZACIJOMIS IR ALT SUDARANČIOMIS
ORGANIZACIJOMIS                                                1980
BYLA NR. 5        ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU
VALDYBOS NARIAIS                                                1980
BYLA NR. 6        ALT VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU LAIKRAŠČIŲ
REDAKCIJOMIS                                                1980
BYLA NR. 6A         ALT CENTRO VALDYBOS IŠSIŲSTŲ LAIKRAŠČIAMS
RAŠTŲ NUORAŠAI                                        1980
BYLA NR. 7        ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU
PRIVAČIOMIS ĮSTAIGOMIS IR PAVIENIAIS ASMENIMIS 1980
BYLA NR. 8 ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU JAV
LIETUVIŲ BENDRUOMENE, PLB CENTRO, APYGARDŲ IR
APYLINKIŲ VALDYBOMIS                                        1980
BYLA NR. 9 ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI
LIEČIANT PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĘ CAPTIVE NATION
WEEK                                                        1980
BYLA NR. 10 ALT CENTRO VALDYBOS ĮVAIRŪS RAŠTAI LIEČIANT THE
JOINT BALTIC AMERICAN COMMITTEE IR NATIONAL REPUBLICAN HERITAGE
GROUPS COUNCIL                1980
BYLA BE NR. VASARIO 16-TOS PROGA KONGRESMANŲ IR SENATORIŲ
PAREIŠKIMAI                                                1980
BYLA NR. 1         ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU
LIETUVOS DIPLOMATAIS IR VLIKU                                1981
BYLA NR. 2        ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU JAV
SENATORIAIS IR KONGRESMANAIS                        1981
BYLA NR. 3        ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU ILL.
SENATORIAIS IR KONGRESMANAIS                        1981
BYLA NR. 4        ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU ALT
SKYRIAIS, BENDRADARBIAUJANČIOMIS
ORGANIZACIJOMIS IR ALT SUDARANČIOMIS
ORGANIZACIJOMIS                                                1981
BYLA NR. 5        ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU
VALDYBOS NARIAIS                                                1981
BYLA NR. 6        ALT VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU LAIKRAŠČIŲ
REDAKCIJOMIS                                                1981
BYLA NR. 7        ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU
PRIVAČIOMIS ĮSTAIGOMIS IR PAVIENIAIS ASMENIMIS 1981
BYLA NR. 8 ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI SU JAV
LIETUVIŲ BENDRUOMENE, PLB CENTRO, APYGARDŲ IR
APYLINKIŲ VALDYBOMIS                                        1981
BYLA NR. 9 ALT CENTRO VALDYBOS SUSIRAŠINĖJIMO RAŠTAI
LIEČIANT PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĘ CAPTIVE NATION
WEEK                                                        1981
BYLA NR. 10 ALT CENTRO VALDYBOS ĮVAIRŪS RAŠTAI LIEČIANT THE
JOINT BALTIC AMERICAN COMMITTEE                1981
BYLA BE NR. VASARIO 16-TOS PROGA KONGRESMANŲ IR SENATORIŲ
PAREIŠKIMAI                                                1981
BYLA BE NR. VALSTYBĖS DEPARTAMENTO IR WASHINGTONO
ĮVAIRŪS LEIDINIAI (I)
BYLA BE NR. VALSTYBĖS DEPARTAMENTO IR WASHINGTONO
ĮVAIRŪS LEIDINIAI (II)
BYLA BE NR. SUSIRAŠINĖJIMAS, KITI RAŠTAI PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
BYLA BE UŽRAŠO IR NR.

DĖŽĖ NR. 13

ĮVAIRIOS KASETĖS IR MAGNETOFONO ĮRAŠŲ JUOSTOS
PETICIJOS IR KITI DOKUMENTAI

DĖŽĖ NR. 14

ALT IŠLAIDŲ DOKUMENTAI                                        1978-1984

DĖŽĖ NR. 15

ALT KORESPONDENCIJOS BYLA                                        1968
ALTO SUVAŽIAVIMŲ DOKUMENTAI
1. 31                                                        (2 APLANKAI)        1971
2. 35                                                                                1975
3. 36                                                        (2 APLANKAI)        1976
4. 37                                                        (2 APLANKAI)        1977
5. 40                                                                                1980
6. 42                                                        (2 APLANKAI)        1982
7. 43                                                        (4 APLANKAI)        1983
8. APSKAITŲ KNYGOS                                (4 EGZ.)

DĖŽĖ NR. 16

ČEKIAI
ĮVAIRŪS DOKUMENTAI                                                1989

REG. NR. 13293 (I)

SEGTUVAI IR APLANKAI
1. ĮVAIRŪS DOKUMENTAI 1990-1993 M.
2. ALTO RADIJO LAIDOS IR INFORMACIJOS 1992-1993 M.
3. ALTO RAŠTAI 1993 M.
4. ALTO INFORMACIJA 1993 M.
5. PROTOKOLAI. FINANSINĖS ATASKAITOS 1993-1995 M.
6. ALTO INFOR 1994 M.
7. IBANC 1995 M.
8. DOKUMENTAI 1996 M.
9. RADIO FREE EUROPE. RADIO LIBERTY.
10. FOREIGN-BORN IMMIGRANTS. TABULATION FROM THE 1980 U.S. CENSUS
OF POPULATION AND HOUSING
11. BALTAS SEGTUVAS BE UŽRAŠO – 1996 M. DOKUMENTAI

REG. NR. 13293 (II)

DOKUMENTŲ RINKINIAI
1. AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS STATUTAS                        1980
2. LITHUANIAN BULLETIN. MEMORANDUM
3. APLANKAS – ARCHYVAS                                                1994
4. THE WHITE HOUSE                                                        1995-1996
5. THE BALTIC HOTLINE                                                        1996
6. JAV KONGRESAS, JAV VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS, JAV SENATAS,
ILLINIOS GUBERNATORIUS                                                1996
7. VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAI        (VOKAS)                                1984
8. VOKAS – G. LAZAUSKAS
9. IŠLAIDOS                                                                         1995
10. PAJAMOS                                                                         1995
11. ALT PROTOKOLAI                                                                1998
12. 12-OJO AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO APYSKAITA                1994
13. CHICAGO LAWN 60629 ALT BIULETENIO SIUNTIMAS
14. SUSIRAŠINĖJIMAS                                                         1993-1995
15. 58-AS SUVAŽIAVIMAS                                                        1998
16. ĮVAIRŪS DOKUMENTAI APLANKUOSE BE UŽRAŠŲ
17. ATSKIRI NEKLASIFIKUOTI DOKUMENTAI

REG. NR. 13293 (III)

ĮVAIRŪS ALT SPAUDINIAI
PROGRAMOS, LANKSTINUKAI
ALT 34 SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS                                1974 09 27
ALT 43 SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS        (2 EGZ.)                1983 10 22
ALT 44 SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS                                1984 10 26
ALT 45 SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS        (2 EGZ.)                1985 11 02
ALT 46 SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS        (4 EGZ.)                1986 10 18
ALT 47 SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS        (3 EGZ.)                1987 10 17
ALT 48 SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS        (2 EGZ.)                1988 10 22
ALT 49 SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS        (4 EGZ.)                1989 10 21-22
ALT 50 SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS        (5 EGZ.)                1990 10 13
ALT 61 SUVAŽIAVIMAS                                 (2 EGZ.)                2001 11 10
AMERIKOS LIETUVIŲ X KONGRESAS                                1984 10 27-28
AMERIKOS LIETUVIŲ XI KONGRESAS        (2 EGZ.)                1989 10 21-22
AMERIKOS LIETUVIŲ XII KONGRESAS        (2 EGZ.)                1994 10 29-30
AMERIKOS LIETUVIŲ XIII KONGRESAS         (5 EGZ.)                1995-1999
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 71 M. MINĖJIMAS (2 EGZ.)
1989
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 76 M. MINĖJIMAS         1994
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 78 M. MINĖJIMAS (2 EGZ.)
1996
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 79 M. MINĖJIMAS (3 EGZ.)
1997
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 81 M. MINĖJIMAS         1999
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 82 M. MINĖJIMAS (3
EGZ.)                                                                                                2000
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 83 M. MINĖJIMAS (3
EGZ.)                                                                                         2001
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 85 M. MINĖJIMAS.         2003
LAIKRAŠČIŲ DIRVA, DRAUGAS, LIETUVIŲ BALSAS ATSKRI NUMERIAI

SPAUDINIAI ANGLŲ KALBA
KNOW YOUR ENEMY – COMMUNISM        (5 EGZ.)                1970
ARMS CONTROL                                                                 1978
U. S. ARMS CONTROL                                                        1979
DATAFILE: LITHUANIA                                                        1992
REPORT ON EASTERN EUROPE.                 (3 EGZ.)                1991 01 04
CONGRESSIONAL RECORD.                                                1991
LIETUVA/ LITHUANIA. JOURNAL FROM THE REPUBLIC OF
LITHUANIA                                                        1992/1
HUMAN RIGHTS AND DEMOCRATIZATION IN ESTONIA (2 EGZ.) 1993 09
POSTAL BULLETIN                                                        1995
JBANC CHRONICLE                                (5 EGZ.)                2001 04
KITI SMULKESNI LEIDINIAI
DOMESTIC MAIL MANUAL                                                 1994 04

2003 06 09                                SUDARĖ REGINA KVAŠYTĖ