ATGAL   APIE PLA     ENGLISH      
MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ SĄJUNGA

Reg. Nr. 13946

1 dėžė

1.        Moksleivių ateitininkų programa, 1964 m. Psl. 1-14. Vokas
2.        MAD – žinių patikrinimo anketa. Psl. 1-39. Vokas
3.        MAS Centro valdyba – konstitucija. Psl. 1-48. Segtuvas.
4.        Moksleivių ateitininkų programa 1959. Psl. 1-48. Segtuvas.
5.        Posėdžių protokolų byla 1956-1958 m. Psl. 1-80. Segtuvas.
6.        Suvažiavimų protokolai 1946 m. Psl. 1-134. Segtuvas.
7.        Valdybos posėdžiai ir siųstų laiškų kopijos. Psl. 1-16. Aplankas
8.        Susirinkimų protokolai. Psl. 1-40. Aplankas
9.        Pasaulio lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjungos programa 1961-
1963 m. knyga.
10.        Simas Sužiedėlis. Pasaulėžiūra. 1961. Psl. 1-48. Knyga. Studentų
ateitininkų ideologiniai kursai 1959-1960. Programa. Quo Vadimus 1949-1959. Psl.
1-24. Knyga- programa. Jaunųjų moksleivių ateitininkų programinė santrauka,
Čikaga. Psl. 1-17, knyga-programa. Vyresniųjų moksleivių ateitininkų programinė
santrauka, 1959. Knyga. Vyr. Moksleivių ateitininkų programinė santrauka 1957,
jaunųjų ateitininkų programinė santrauka 1957; moksleivių ateitininkų egzaminų
vadovėlis.
11.        Protokolai 1959-1961 m. Psl. 1-50. Segtuvas
12.        Protokolų knyga 1956-1957 m. Psl. 1-21. Segtuvas.
13.        Sąrašai, protokolai. Psl. 1-33. Segtuvas.
14.        Protokolai, renginių vedimo gairės. Psl. 1-17. Segtuvas.
15.        MAS CV posėdžių protokolai Nr. 1-41, 1956m. Psl. 1-50. Segtuvas.
16.        MAS 1964 protokolai. Psl. 1-109. Aplankas
17.        Įvairūs dokumentai, rptokolai 1961-1962. Psl. 1-48. Aplankas
18.        Finansiniai dokumentai iš laidos, pajamos, nariomokesčiai ir kt. 1953-1963
m. Psl. 1-598. Segtuvas.
19.        Draugovės šventės renginio apyskaita 1956 m. Psl. 1-17. Segtuvas
20.        Kalėdinių SAS Studijų dienos 1955. Psl. 1-44. Segtuvas.
21.        Studentų ateitininkų sąjungos kalėdinių studijų dienų byla. 1954. Psl. 1-62.
Segtuvas.
22.        Moksleivių ateitininkų vadovėlis. Įvairūs raštai, aplinkraščiai. Psl. 1-129.
Aplankas
23.        Įvairi renginių vaizdinė medžiaga. Aplankas
24.        Korespondencija, aplinkraščiai, įstatai. Amerikos lietuvių Romos katalikų
konstitucija 1948, rinkimų nuostatai 1955-1965. Psl. 1-146 Vokas
25.        Kasos knyga 1950-1961 m. Psl. 1-55. Vokas
26.        Aplinkraščiai, gaunami- siunčiami raštai, kvietimai. Psl. 1-55. Vokas
27.        Kvietimai, programos, bukletai, vaizdinė medžiaga. Vokas
28.        Įvairūs aplinkraščiai, pasiūlymai, patariamieji raštai, korespondencija 1961-
1965. Psl. 1-179. Vokas
29.        Aplinkraščiai, sąrašai, prtokolai 1955-1954. Psl. 1-56. Aplankas
30.        Programos, kveitimai, vaizdinė renginių medžiaga. Vokas
31.        Aplinkraščiai, raštai 1958-1985. Psl. 11-148. Aplankas

2 dėžė

1.        1956 m. LAS CV iždo siunčiami raštai. Psl. 1-43. Segtuvas.
2.        1954 m. LAS CV siunčiami raštai. Psl. 1-198. Segtuvas.
3.        MAS CV Siunčiamieji raštai, aplinkraščiai. Psl. 1-187. Segtuvas.
4.        MAS CV Sekretoriato siunčiamieji raštai 1958-1957 m. Psl. 1-143. Segtuvas.
5.        MAS CV siunčiamieji raštai 1961 m. Psl. 1-179. Segtuvas.
6.        MAS siunčiamieji raštai 1957 m. Psl. 1-57. Segtuvas.
7.        MAS Siunčiamieji raštai 1-13. Segtuvas.
8.        Gaunamieji raštai 1948-1949 m. Vokietijoje. Psl. 1-273. Segtuvas.
9.        Moksleivių ateitininkų egzaminų vadovėlis. Psl. 1-33. Aplankas
10.        Gaunamieji raštai 1954-1956. Psl. 1-235. Segtuvas.
11.        MAS protokolai, pranešimai, programos, dienotvarkės 1957 m. Psl. 1-50.
Vokas
12.        MAS gaunamieji siunčiamieji raštai. Žurnalas “Ateitis” - susirašinėjimas  
1960-1962 m. Psl. 1-152. Segtuvas.
13.        MAS Šv. Jurgio kuopos raštai 1957-1959 m. MAS Bostono kuopos raštai
1957-1959; Karaliaus Mindaugo kuopos raštai. Psl.  1-183. Aplankas
14.        MAS įgaliotiniai 1953 m. Anglija, Argentina, Australija, Kanada, Vokietija,
Venesuela, Brazilija. Psl. 1-96.
15.        Gaunamieji – siunčiamieji raštai, prtokolai 1954 m. Psl. 1-157. Segtuvas.
16.        Ateitininkai kun. A. Lipniūno kuopa. Psl.  1-2.
17.        Įvairūs raštai. Einamieji reikalai 1961 m. Psl. 1-105

3 dėžė

1.        Išsiųstų raštų registracijos byla Nr. 1. Psl. 1-57. Segtuvas.
2.        Išsiųstų raštų byla 1958 m. nr. 2. Psl. 57-193. Segtuvas.
3.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės išsiųstų raštų byla ir registracijos
knyga 1956-1957. Psl. 1-205. Segtuvas.
4.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės informacija spaudai 1954-1955.
Psl. 1-29. Segtuvas.
5.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės informacija spaudai 1954-1955.
Spl. 1-39. Segtuvas.
6.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  išsiųstų raštų registracijos knyga
1959 (nr. 2). Psl. 13-54. Segtuvas.
7.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  išsiųstų raštų byla 1958-1959 (nr.
1). Psl. 1-13. Segtuvas.
8.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  išsiųstų raštų byla 1954 m. Psl. 1-
53. Segtuvas.
9.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  siunčiamų raštų byla 1954 su
turiniu.  1954 Psl. 1-51. Segtuvas.
10.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  siunčiamų raštų byla 1955-1956.
Psl. 1-47.Segtuvas.
11.        Iš Lietuvos ateitininkų federacijos veiklos JAV (byla Nr. 3), bendraraščiai.
Psl. 1-78. Aplankas
12.        Ateitininkų federacijos benraraščiai. Psl. 1-78. Aplankas
13.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  gaunamųjų raštų byla 1958-1959
su turiniu. Psl. 1-40. Segtuvas.
14.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  gaunamųjų raštų byla 1954
(turinys psl. 69-71). Psl. 1-68. Segtuvas.
15.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  gaunamųjų raštų byla 1952 su
turiniu.  Psl. 1-54. Segtuvas.
16.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  gaunamųjų raštų byla 1955-
1956. Psl. 1-60. Segtuvas.
17.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  gaunamųjų raštų byla 1955-1956
(nr. 2). Psl. 1-52. Segtuvas.
18.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  gautų raštų registracijos knyga
1957-1958. Psl. 1-83. Segtuvas.
19.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  gaunamų raštų registracijso byla
1954 m. (nr. 2).  Psl. 1-34. Segtuvas.
20.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  gaunamųjų raštų byla 1959.   Psl.
1-108. Segtuvas.
21.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės jaunimo sekcijos gaunamų-
siunčiamų raštų byla 1949. Psl. 1- 184. Segtuvas.
22.        Lietuvių studentų ateitininkų veikla Vokietijoje 1947 m. Psl. 1-49. Aplankas
23.        Lietuvių ateitininkų  sendraugių sąjungos bendraraščiai 1960-1975. Psl. 1-
12. Vokas
24.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės susirinkimų protokolai 1958-1959
m. Psl. 1-22. Segtuvas.
25.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  protokolai 1952-1955. Spl. 1-57.
Segtuvas.
26.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  susirinkimų protokolai 1955-
1956. Psl. 1-23. Segtuvas.
27.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės susirinkimų protokolai 1957-1958.
Psl. 1-38. Segtuvas.
28.        Čikagos ateitininkų jaunimo sekcijos pajamų išlaidų registracijos knyga
1950-1956 m. Psl. 1972. Knyga.
29.        Iždo išlaidų pateisinamųjų raštų knyga 1955-1956. Psl. 1-58. Segtuvas.
30.        Išlaidų nurašymo pateisinamieji dokumentai 1942-1952. Psl. 1-125.
Segtuvas.
31.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės  pajamos 1958-1959. Psl. 1-6.
Segtuvas.
32.        Iždo pajamų pateisinamųjų dokumentų byla 1955-1956. Psl. 1-23.
Segtuvas.
33.         Iždo pajamų pateisinamųjų dokumentų byla 1955-1956. Psl. 1-83.
Segtuvas.
34.        Čikagos ateitininkų jaunimo sekcijos Valdybos protokolai. 1949-1951 m.
Psl. 1-67. Segtuvas.
35.        Valdybos posėdžių protokolai 1954-1955. Psl. 1-27. Segtuvas.

4 dėžė

1.        Kanados ateitininkų stovykla. Psl. 1-40. Aplankas
2.        Kennebunkport MAS Stovykla 1963 m. Psl. 1-34. Segtuvas.
3.        MAS CV ir “Ateitis” 1957. Psl. 1-46. Aplankas
4.        Stovyklos 1957 m. Psl. 1-125. Aplankas
5.        Susirinkimų protokolai 1949-1952 m. Psl. 1-72. segtuvas.
6.        MAS Marijampolio stovyklos 1956 m. apyskaita. Psl. 1-174. Segtuvas.
7.        MAS stovykla Kennebunkporte, Maine 1962 m. registracijso lapeliai. Psl. 1-
70. Segtuvas.
8.        Iždas. Rytų stovuyklos byla 1956 m. Psl. 1-120. Aplankas
9.        Čikagos studentų ateitininkų draugovės valdybos posėdžių protokolai 155-
1956 m. Psl. 1-38. Segtuvas.
10.        Čikagos SAS draugovės 1957-1958 valdybos posėdžių protokolai. Psl. 1-
40. Segtuvas.
11.        Čikagos SAS draugovės 1958-1959 valdybos posėdžių protokolai. Psl. 1-
15. Segtuvas.
12.        Valdybos posėdžių protokolai 1952 m. Psl. 1-26. Segtuvas.
13.        Lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų sąjungos suvažiavimas Dainavoje
1961 m. protokolai Psl. 11-106. Aplankas
14.        Iždo pateisinamųjų raštų knyga 1954-1955 m. Psl. 1-111. Segtuvas.
15.        Ateitininkų šalpos fondas 1962-1964. Psl. 1-8. Vokas
16.        Pateisinamieji dokumentai (išlaidos – pajamos) 1963-1964. Psl. 1-114.
Segtuvas.
17.        Iždo pateisinamieji dokumentai 1961-1964 m. Psl. 1-153. Aplankas
18.        St.Šalkauskio kuopos įvairūs pateisinamieji raštai 1973-1994. Psl. 1-27.
Vokas
19.        St. Šalkauskio kuopos protokolų knyga 1972-1975. Psl. 1-32. Knyga
20.        1956 m. stovykla. Pajamos  -- išlaidos, apskaita, raštai 1956-1957. Psl. 1-
356. Segtuvas.
21.        Įvairūs raštai, pajamos, išlaidos 1963-1964 m. Psl. 1-82. Aplankas
22.        MAS CV gaunamųjų raštų knyga. 1957. Psl. 1-147. Segtuvas.
23.        MAS programos. Vokas
24.        Ateitininkų federacijos CV raštai, sąrašai 1955-1956. Psl. 1-65. Segtuvas.
25.        Susisrinkimų dalyvių sąrašai 1957-1958. Psl. 1-36. Segtuvas.
26.        Atetininkų narių sąrašai 1957-1958. Psl. 1-45. Segtuvas.
27.        Čikagos Sas draugovės programos, pranešimai, įvairi informacija 1+55-
1956. Psl. 1-16. Segtuvas.
28.        Programos ir pranešimai 1954-1955. Psl. 1-20. Segtuvas.
29.        Susirinkimų dalyvių sąrašai 1958-1959. Psl. 1-30. Segtuvas.
30.        Ateitininkų Ramovės įrengimo komisijos administraciniai raštai 1958. Psl. 1-
29. Segtuvas.
31.        Studentų ateitininkų draugovės sąrašai 1954-1955. Psl. 1-47. Segtuvas.
32.        Studentų ateitininkų sąrašai ar atžymos apie dalyvavimą susirinkimuose
1955-1956 m. Psl. 1-50. Aplankas
33.        Programos, įstatai, ir kt. Raštai 1959-1960. Aplankas
34.        “Ateities” administracijos gaunamieji raštai 1952-1959 m. Psl. 1-224.
Segtuvas.

5 dėžė

1.        Įvairūs raštai, kvietimai, aplinkraščiai 1949-1950. Psl. 1-122. Aplankas
2.        Kanados jaunimo ateitininkų sąjungos dokumentacija 1950-1953 m. Psl. 1-
52. Segtuvas/
3.        “Jaunimo mintys” bendradarbių veiklos byla 1976-1985. Psl. 1-12. Segtuvas.
4.        Cicero ateitininkai 1963-1968. Psl. 1-24. Vokas.
5.        Kuopų veiklos pranešimai 1956-1957. Psl. 1-39. Aplankas
6.        Omahos vizitacija. Kuopų valdybų nariai ir jų adresai (Italijoje, Vokietijoj, ir
kt.). 1961 m. Psl. 1-39. Aplankas
7.        Rinkimai į MAS Centro valdybą 1956 m. Psl. 1-40. Segtuvas.
8.        “Ateities” reikalai – raštai, laiškai, iškarpos iš spaudos 1957-1960. Psl. 1-
160. Aplankas
9.        Ateitininkų kursiniai darbai 1962 m. PLI: Ugnis lietuvių liaudies tikėjime. Ar
Maironis – didis poetas? Lietuvių kultūrinio veikimo gairės. Psl. 1-49. Aplankas
10.        Egzaminai MA laipsniui gauti 1955-1957. Psl. 1-206. Segtuvas.
11.        Kasos knyga: pajamos – išlaidos 1950-1954. Psl. 1-177. Knyga.
12.        MAS vakarų apygardos 1957 m. vasaros stovyklos pajamų-išlaidų
apyskaita ir pateisinamieji dokumentai. Psl. 1-76. Vokas
13.        “Ateities” kasos knyga 1957 (su pateisinamaisiais dokumentais). Psl. 1-
158. Knyga
14.        Kun. A. Lipniūno MAS kuopos knyga- byla 1950-1952 m. Susirinkimų
protokolai, siunčiamieji – gaunamieji raštai. Psl. 1-205. Segtuvas.
15.        Kuopų sąrašai, adresai, rašti 1955. Psl. 1-17. Aplankas
16.        Melrose Parko MAS kuopa- būrelis 1963 m. Psl. 1-9. Aplankas
17.        Moksleivių ateitininkų kuopų ir narių adresai 1955-1956. Psl. 1-45.
Segtuvas.
18.        Ateitininkų fondo valdyba – konferencijos nutarimas. Psl. 1-10. Aplankas
19.        Pranešimai ateitininkų suvažiavime 1950 m. “Dabarties gyvieji ateitininkų
reikalai ir uždaviniai”. St. Barzdukas. Psl. 1-59. Vokas
20.        Ateitininkų sendraugių sąrašai New Yorke, dokumentacija. 1952-1953m.
Vokas
21.        Narių kortelės. Voas. Psl. 1-34. Įvairūs SAS raštai, aplinkraščiai, 1949,
1962, 1973 ,. Psl. 1-72. Aplankas
22.        Ateitininkai: bendraraščiai, rašytojai, dainų tekstai. Psl. 1-30. Aplankas
23.        Ateitininkų kongreso literatūros parodos svečių knyga. 1985 m. Psl. 1-5.
Knyga
24.        LAS anketos, jų blankai 1980 m. MAS stovyklų tikrinimo dokumentai,
atsišaukimai dėl stovyklų 1955 m. Aplinkraščiai. Psl. 1-123. Aplankas
25.        LAS aplinkraščiai, raštai, užrašai, ruošimasis Pasaulio jaunimo kongresui
1980, raštai 1979 m. Psl. 1-100. Aplankas
26.        IX ateitininkų kongresas 1977 m. pasiruošimas, anketos, bendraraščiai ir
kt. Dokumentacija. Psl. 1-52. Aplankas
27.        SAS dainorėlis – Dainavos stovykla 1977 m. leidžiamas žurnalas. Aplankas
28.        SAS Regensburgas (Vokietija) 1950-1952 m. Įvairi dokumentacija. Psl. 1-
262. Segtuvas.
29.        SAS stovyklų žurnaliukai, - Sūkurys 1972-1973, Aštuntoji diena 1975,
Vadovas 1954. Iš viso 5 vnt. Aplankas

6 dėžė

1.        Čikagos ateitininkų kongresas: programa, kvietimai, raštai 1955-1956 m.
Psl. 1-25. Vokas
2.        Studentų ateitininkų sąjunga 1959-1975 (programos, kvietimai, raštai). Psl.
1-86. Vokas
3.        Studentų ateitininkų sąjunga – gaunami siunčiami raštai, kongresas,
programos, kvietimai 1964-1965. Psl. 1-138. Aplankas.
4.        Ateitininkų federacijos valdyba AFV – konferencija. Psl. 1-77. Aplankas
5.        Ateitininkų anketos 1952 m. Psl. 1-32. Segtuvas.
6.        Žinios apie pirmąjį ateitininkų vienetą Amerikoje 1966 (1941 m.
dokumentas). Psl. 1-26. Vokas
7.        Seni organizacijų sąrašai ir adresai. 1970-1973. Psl. 1-73. Aplankas
8.        Pajamų-išlaidų knyga 1965-1968, 1-57-1960, 1960-1965. Psl. 1-27. Knyga
9.        IX ateitininkų kongreso vaizdinė medžiaga ir kiti raštai 1977-1985 m. Psl. 1-
31. Aplankas
10.        Iždo CV – kasos dokumentai 1954-1956. Psl. 1-173. Segtuvas.
11.        1955 m. iždas – pajamos, išlaidos. Pateisinamieji dokumentai. 1962 Psl. 1-
40. Segtuvas.
12.        SAS išlaidos 1962-1965 m. Psl. 1-169. Aplankas.
13.        SAS dokumentai Vokietijoje 1946-1948m. Psl. 1-151. Segtuvas.
14.        SAS stovyklų laikraštėliai 1981-1985. Psl. 1-69. Aplankas
15.        Pateisinamieji kasos dokumentai 1957 m. Psl. 1-93. Segtuvas.
16.        SAS išlaidos 1960-1962. Psl. 1-41. Aplankas
17.        Pajamų-išlaidų apskaita ir pateisinamieji dokumentai. 1954-1959. Psl. 1-
350. Aplankas
18.        Pajamų išlaidų dokumentai 1955 m. Psl. 1-142. Segtuvas.
19.        Įvairūs dokumentai 1956-1958 m. Psl. 1-170. Segtuvas.
20.        “Ateities” kasos knyga su įklijuotais pateisinamaisiais dokumentais. 1955-
1957. Psl. 1-171. Knyga
21.        MAS Šv. Juozapo kuopos Čikagoje kasos knyga. 1958-1959. Psl. 1-3.
Knyga
22.        SAS stovyklų laikraštėliai 1977-1985. 11 vnt. Vokas

7 dėžė

1.        Ateitininkų sendraugių sąjungos dokumentai: įstatai, aplinkraščiai,
siunčiamieji gaunamieji raštai 1960-1961 m. Iškarpos iš spaudos. Psl. 1-53.
Segtuvas.
2.        MAS 1951-1952, 1956 m. pajamų-išlaidų apskaita. Psl. 1-183. Segtuvas.
3.        Iždas 1954 m. Stovykla. Psl. 1-154. Segtuvas.
4.        Iždas 1956 m. MAS organizacijų reikalų byla. Psl. 1-29. Segtuvas.
5.        Iždas 1954 m. Pateisinamieji dokumentai. Psl. 1-82. Segtuvas.
6.        SAS pajamos ir išlaidos 1963-1965 m. Psl. 1-156. Segtuvas.
7.        Šv. Jurgio moksleivių ateitininkų kuopos byla 1958-1959. Pajamos –
išlaidos. Psl. 1-38. Segtuvas.
8.        MAS aplinkraščiai 1987. “Toronto studentai ateitininkai” Nr. 1-5, 1988 m. Nr.
3-5
9.        Ateitininkų sendraugių sąjungos (ASS) suvažiavimas 1961 m. Psl. 1-22.
Segtuvas.
10.        ASS suvažiavimo 1961 m. protokolas. Psl. 1-11. Segtuvas.
11.        ASS suvažiavimo medžiaga – pasiruošimas 1960. Psl. 1-158. Segtuvas.
12.        ASS nariai. Psl. 1-70. Segtuvas.
13.        ASS įvairi dokumentacija – raštai, pranešimai 1954-1960. Psl. 1-35.
Aplankas
14.        ASS finansinė dokumentacija 1951-1954, 1960 m. Psl. 1-84. Segtuvas.
15.        Ateitininkų federacijos konstitucija, siunčiami raštai 1960-1961 m. ,
susirašinėjimas. Psl. 1-80. Segtuvas.
16.        ASS įvairūs raštai, CV ir revizijos komisijos rinkimų nuostatai 1953-1963 m.
Psl. 1-54. Vokas
17.        ASS narių sąrašai, protokolai 1950-1960. Psl. 1-61. Vokas
18.        ASS 1961 m. suvažiavimo medžuiaga, raštai, skyrių narių sąrašai. Psl. 1-
88. Vokas
19.        ASS stovyklų reikalai 1961-1962. Psl. 1-120. Vokas
20.        ASS įvairi dokumentacija, finansai, narių sąrašai, aplinkraščiai 1961 m.
Psl. 1-81. Vokas
21.        ASS įvairi dokumentacija 1953-1961. Psl. 1-102. Vokas
22.        ASS aplinkraščiai, AF konstitucija, priimta 1955. Psl. 1-73. Segtuvas.
23.        Užrašų sąsiuvinis – posėdžių dienotvarkės 1961 m. Sąsiuvinis.
24.        Lietuvių profesorių draugija 1973 m. Psl. 1-17. Aplankas
25.        ASS korespondencija 1963 m. Psl. 1-6. Aplankas
26.        Narių sąrašai su adresais. Psl. 1-50. Vokas
27.        1983 m. sendraugių vasaros stovyklos apyskaita. Psl. 1-121. Segtuvas.
28.        Ateitininkų sendraugių Čikagos skyrius – finansinė ataskaita 1984 m.,
protokolas 1983 m., aukos. Psl. 1-8. Aplankas
29.        Stovykla “Dainava” 1984 m. Psl. 1-18. Aplankas
30.        ASS išlaidų apskaita 1977-1981 m. Psl. 1-79. Segtuvas.
31.        ASS Centro valdybos pirmininko raštai 1977-1981 m. Psl. 1-47. Segtuvas.
32.        ASS vasaros stovykla 1977. Psl. 1-98. Segtuvas.
33.        ASS CV 1977-1980 protokolai, raštai, narių sąrašai. Psl. 1-78. Segtuvas.

8 dėžė

1.        ASS vasaros stovykla 1979 m. Psl. 1-99. Aplankas
2.        Toronto nepaprastoji konferencija 1988 m. Psl. 1-61. Aplankas
3.        ASS pajamos 1977-1981 m. Psl. 1-59. Segtuvas.
4.        ASS pajamos – išlaidos, apskaita 1981 m. vasaros stovykla. Psl. 1-97.
Aplankas
5.        ASS federacijos rinkimai 1983 m. Psl. 1-26. Aplankas
6.        ASS narių sąrašas 1976-1977. Ateitininkų federacijos valdybos siunčiamieji
– gaunamieji raštai 1979-1981 m. Psl. 1-114. Aplankas
7.        ASS aplinkraštis 1962 m. Susirašinėjimas 1977-198 m. Psl. 1-107. Aplankas.
8.        ASS Centro valdybos iždo archyvas 1981-1983. Psl. 1-50. Vokas
9.        ASS federacijos valdybos raštai 1984 m. Psl. 1-28. Aplankas
10.        Ateitininkų sendraugių vasaros stovykla 1980 m. Psl. 1-36. Aplankas.
11.        Ateitininkų sąjungos raštai 1984 m. Psl. 1-40. Aplankas
12.        ASS dokumentai, raštai 1984-1985. Psl. 1-88. Aplankas
13.        SAS programa, auklėjimo lavinimo programa 1978 m. Kasos knyga 1961
m. Psl. 1-35. Vokas
14.        Lietuvių ateitininkų sąjunga. Jaunučių stovyklos 1963 m finansiniai
dokumentai. Kiti raštai, aplinkraščiai 1986 m. Psl. 1-69. Aplankas.
15.        Lietuvių ateitininkų sąjungos 1959 m. stovyklos finansinė apyskaita. Psl. 1-
144. Vokas
16.        LAS 1959-1960 m. stovyklos iždas. Psl. 1-257. Vokas
17.        Studentų ateitininkų anketos. Banko čekių knygelės, 3 vnt. Vokas
18.        LAS finansiniai dokumentai 1952-1953 m. “Ateitis”. Psl. 1-244.