APIE ARCHYVĄ     Į PRADŽIĄ      ENGLISH      
RANKRAŠČIŲ BYLOS PAGAL PAVARDES. RAIDĖS "P" ir "R".

Kun. Pacevičius B. (mašinr.)
Pakalniškienė E. (rankr.)
Kazimieras Pakalniškis (slapyvardis Katinėlis). Vilniaus arkyvas kaltas.
Julius Pakalka. Laiškai ir rankraščiai.
Paliokas B. (mašinr.)
Paliokienė E. (rankr.)
Papečkienė - Sasnauskaitė V. (rankr.)
Paškonis Aug. (rankr.) Belaukiant JAV Bendr. Liet. Tar. rinkimų
Patackas Alg. (mašinr.)
Patackas Ant. (mašinr.)
Kun. Patalavičius K. (mašinr.)
Paulauskas S. (mašinr.)
Paulionis V. Marijampolės Rygiškių Jono gimn. monografija (mašinr.)
Pautienytė J. (rankr.)
Paužuolis A. (rankr.)
Pavabalys B. (rankr.) Tas cirkas... Eilėr.
Beata Pawlikowski ,,Sąjūdis: the Resistance continues“ (anglų k.). Political
Science Department Loyola University of Chicago.
Pažėraitė K. (mašinr.)
Pečkus K. A. "Rugytė" (mašinr.)
Pemkienė I. (mašinr.)
Peteraitis "Mažoji Lietuva" (mašinr.)
Petkus J. "Žiburiai viršum pelkių"
Vincas Pietaris (slapyvardis Savasis). Pagyros barščiai vis nedaryti.
Pilipavičius A.
Plečkaitis R. Filosofijos mokslų daktaro disertacija
Pocūta G.
Jonas Počepavičius. Tautinis prašymas. Klaipėda. 2001.
Postilla (lotyniškai)
Poška D.
Povilaitis B.
Prapuolenytė A.
Prėskienis V.
Prunskytė A.
Prūsas J.
Pugevičius K.
Puodžiūnas A.
Puškorius J.
Puzinas   J.Kazelsko disertacija

R

Račaitis A. (rankr.)
Račiūnas K. (mašinr.)
Kun. Račiūnas Pr. (mašinr.)
Ramunė Račkauskienė. Tautinės sąmonės išlaikymas išeivijoje. Metodai ir
priemonės pradinėje lituanistinėje mokykloje. Mokslinė konferencija.
Radvenytė G. (mašinr.)
Radžius A. (rankr.)
PREL.  P. RAGAŽINSKAS.  Raštai 1990; "Du dvasinių būtybių pasauliai".
1973 m.; "Estetinė įžvalga Jono Aisčio kūryboje" - Paskaita; "El futuro de
nuestro pasado".
Raginis A. (mašinr.)
Raila B. "Kuo alsavom" (mašinr.)
Rakauskaitė V. (mašinr.)
Ramanauskas Ant. (rankr.)
Ramonas V. "Kryžiai" (rankr.)
Ramūnas G. (mašinr.)
Ranonis J. (mašinr.)
Raslanas P. "Rainių tragedijos dokumentai" (mašinr.)
Gen. Raštikis St. (mašinr.)
Ratkus J. (mašinr.)
Ratkus J. "14 šimtų įvairių juokų" (mašinr.)
Rauchas M. (mašinr.)
Raugas B. J. Referatas (mašinr.)
Prof. Rauktys J. "Botanikos žodis" (mašinr.)
Raulinaitis P. V. (mašinr.)
Razma A. (rankr.)
Razminas Pr. (mašinr.)
Razutis J. (mašinr.)
Kun. Reitelaitis J. (mašinr.)
Dr. Remeika J. (rankr.)
Remeikis T. (rankr.)
Richards Florence (mašinr.)
Kun. Rimšelis V. (mašinr.)
Rinkūnas P. (mašinr.)
Ryliškis A. "Iš praeities miglų" (mašinr.)
Rocius D. (rankr.)
Rozniekienė O. (rankr., mašinr.)
Rubikas A. (mašinr.)
Kun. Rudzinskas V. (mašinr.)
Rugis J. (mašinr.)
Ruibytė V. (mašinr.)
Rūkas A. (mašinr.)
Rūke Velta (mašinr.)
Ruseckas P. (mašinr.)
Rūtėnis J. (mašinr.)
Rutkūnas B. (mašinr.)

Į VIRŠŲ