Amerikos Lietuvių Vaikų Ugdymo Draugija

ALVUDO ir Jono Adomavičiaus Archyvas
Dėžė 1
1. Finansiniai Dokumentai – Annual Report/Metų Apyskaita, aukos, kiti
2. Finansiniai Dokumentai – Taksai, sąskaitos, čekiai, tax exempt formos
3. Ranka parašyti dokumentai – Protokolai, sąrašai, laiškai, kiti
4. Ranka parašyti dokumentai – Protokolai, sąrašai, laiškai, kiti
5. Mašina spausdinti dokumentai – korespondencijos, laiškai, įstatai (ALVUDO), publikacijos, leidiniai, kiti
6. Mašina spausdinti dokumentai – posėdžių ir suvažiavimų protokolai ir dienotvarkės
7. Įvairūs laikraščių iškarpos ir straipsniai liečiant ALVUDą
8. Laiškai
9. Byla “Naujienos” – 1965-1970
10. Nuotraukos, Adomevičiaus biogrifinis leidinuas, kiti įvairūs dokumentai
11. Veiklos metraštis 1964-1968
12. Veiklos Apžvalga 1964-1965
13. Veiklos Apžvalga ir finansinė apskaita 1967-1968
14. ALVUDO “gautų raštų” byla – 1970-1972
15. ALVUDO “išsiųstų raštų” byla – 1970-1972
16. Pajamų-išlaidų apskaitos dokumentai 1970-1982
17. Adomavičiaus vardo kortele
18. Knygute – čekių šaknelių

ALVUDAS

Siunčiamųjų ir gaunamųjų raštų knyga. 1962 m. iki 1972 m.
Alvudo aukotojų sąrašas. Knyga nr. 2 . Nuo 1970-05-02 iki 1971-11
Aukų knyga. 1973 m.
Kultūrinių popiečių lankytojų knyga. 1976-01-01 iki 1977-10-09
Kultūrinių popiečių lankytojų knyga nr. 2. 1977-10-23 iki 1981-05-31
Kultūrinių popiečių lankytojų knyga nr. 4. 1984-11-11 iki 1987-07-05
Kultūrinių popiečių lankytojų knyga nr. 5. 1987-07-12 iki 1991-11-17
Nemokamų medicininių paslaugų registracijos knyga nr. 3. Nuo 1984-03-28 iki 1988-02-26

Nemokamų medicininių paslaugų registracijos knyga. Nuo 1988-02-28 iki 1993-02-14
Revizijos knyga. 1972-1984 m.
Čekių knyga. 1984-1985 m.
Čekių knyga. 1985-1987 m.
Pajamų-išlaidų apskaita, čekiai, aukų lapai. 1970-1982 m.
***
Išsiųstų raštų byla. 1970-1972 m.
Gautų raštų byla. 1970-1972 m.
Veiklos (pirmininkė Stasės Petersonienė) apžvalga. 1964-1965 m.
Veiklos apžvalga ir finansinė apskaita. 1967-1968 m.
Veiklos metraštis (spaudos iškarpos, nuotraukos, renginių aprašymai, programos) 1964-1968 m.

Nuotraukos
Dr. Adomavičiau portretinės ir kitokios nuotraukos
ALVUDO veiklos nuotraukos