Laisvės kovų muziejus

Muziejus buvo atidarytas Lietuvos kariuomenės atkūrimo 40 m. sukakties paminėjimo metu 1958 m. lapkričio 23 dieną. Iškilmingas atidarymas vyko Jaunimo centro Didžiojoje salėje, buvo aukojamos Mišios, po to kalbėjo kun. dr. Jonas Kubilius, gen. konsulas Petras Daužvardis, generolas Mikas Reklaitis, Povilas Dirkis, Leonardas Šimutis ir kiti Čikagos lietuvių visuomenės bei kultūros veikėjai. 2001 m. gruodžio 27 d. Lietuvių veteranų sąjungos ,,Ramovės” Čikagos skyriaus valdybos nutarimu, Laisvės kovų muziejus su visomis relikvijomis buvo perduotas tvarkyti bei toliau saugoti Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui.