Periodikos katalogas

PAIEŠKA ELEKTRONINIAME PERIODIKOS KATALOGE

Įveskite leidinio pavadinimą arba jo dalį ir spauskite mygtuką ,,ieškoti” (“Enter” klavišo nespauskite). Jei rezultatų ir rezultatų skaičiaus nėra – paieškos žodis suteikia per daug rezultatų.

Ieškoti visoje svetainėje

 

Paieška elektroniniame periodikos kataloge.

 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras jau daugiau kaip 20 metų renka lietuvišką periodiką (Pasaulio lietuvių archyve jau daugiau kaip 50 metų kaupiama periodika). Kas yra periodika? Tai laikraščiai, žurnalai ir kiti leidiniai, kurie reguliariai išleidžiami. Per minimus 50 metų LTSC/PLA surinko daugiau kaip  2300  pavadinimų lietuviškos periodikos leidinių rinkinių. Tai turbūt didžiausias lietuviškų periodinių leidinių rinkinys pasaulyje.

Prieš porą metų paaiškėjo, kad lietuviai beveik nebeturi savo namuose senų lietuviškų periodinių leidinių, o jeigu turi, tai su jais nenori skirtis. Todėl 1999 metais su Lietuvių Fondo parama pradėtas ruošti periodinių leidinių katalogas. Darbas atrodė paprastas, bet po trejų metų atrodė kitaip. Vienas dalykas yra aiškus – niekas neturi mūsų periodikos visų rinkinių: nei laikraščių leidėjai, nei žurnalų redakcijos, nei kolekcionieriai.

Ruošdami katalogą pradėjome tikrinti agrindinių JAV bibliotekų katalogus. Pirmiausia, žinoma, Library of Congress. Pasirodė, kad jie ne visiškai žino, ką turi, negali tiksliai pasakyti, kokius lietuviškos periodikos pavadinimus turi, maišo periodiką su knygomis. Labai gerai tvarkosi University of Chicago Center for  Research Libraries, kurie pristato 30 lietuviškos periodikos rinkinių. Gerai tvarkosi Kent State University biblioteka, University of Pennsylvania bibilioteka, New York Public Library ir University of Pittsburgh biblioteka. Visų šių bibliotekų lietuviški periodiniai leidiniai yra nurodomi Lituanistikos tyrimo ir studijų centro periodinių leidinių kataloge.

Kaip retesnius periodikos leidinius gauti Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui, kad galėtume užbaigti ar kiek galima daugiau papildyti periodikos katalogą? Yra daug žmonių, visuomenės ir kultūros veikėjų, kurie namuose turi pavienių senųjų leidinių ar įrištus jų komplektus – nei jiems, nei kam kitam jau nesvarbius, jei nebus suderinti ar sujungti su archyvų komplektais, kad pagaliau mes bendromis jėgomis galėtume surinkti, sukomplektuoti ir turėti vienoje vietoje visus lietuviškų periodinių leidinių rinkinius.

,,Partizaniški” veiksmai išsiunčiant periodiką (nepasitikslinus, ar ji turima išeivijos archyvuose) į Lietuvą gimnazijoms, pradžios mokykloms, kaimų bibliotekoms kenkia archyviniam darbui. Labai gerai dalintis ir skleisti medžiagą mokykloms, skaitykloms, ypač rečiau leidinių gaunančioms kaimo mokyklų bibliotekoms. Tačiau ką daryti, jeigu tose siuntose yra būtent tas leidinio numeris ar egzempliorius, kurio neturi joks archyvas, muziejus ar biblioteka?

Išeivijoje visomis prasmėmis (istorine, archyvine, muziejine, dokumentine ir t. t.) svarbu, kad šie periodiniai leidiniai būtų siunčiami į Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą, kuris, patikrinęs rinkinius, mielai pasirūpins jų persiuntimu į M. Mažvydo biblioteką, o ji siunčia į Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos bibliotekas. Pavyzdžiui, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro 2002 m. gruodžio mėn. periodikos siuntoje M. Mažvydo bibliotekai buvo daugiau kaip 100 pavadinimų periodikos  rinkinių ir pavienių dublikatinių leidinių, kurių bendras svoris – 2155 svarai. Daug kas džiaugiasi, kai ,,Drauge” pasirodo pranešimai, kad vienas ar kitas žmogus ar išeivijos organizacijos išsiunčia į Lietuvą knygų ir archyvų siuntas. Mes į šiuos pranešimus reaguojame kaip žinią apie praradimą ar skaldymą vertingos archyvinės medžiagos, kuri buvo sukurta išeivių ir dokumentuoja jų veiklą Amerikoje. Tokie veiksmai nepasitarus nepadeda nei moksliniam darbui, nei mūsų išeivijos istorijos ir kultūros išsaugojimui.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Periodikos katalogas yra bene didžiausias lietuviškų periodinių leidinių katalogas pasaulyje, kuriame surinkta ir sukataloguota daugiau kaip 2300 pavadinimų leidinių rinkinių. Jeigu ieškote kokio nors lietuviško periodinio leidinio, paieškos lauke surinkite jo pavadinimą arba dalį pavadinimo ir paspauskite mygtuką ,,ieškoti”.