AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ ARCHYVAS

Amerikos lietuvių gydytojų archyvas

DĖŽĖ NR. 1

DR. ELIZIEJUS DRAUGELIS
1. Dr. Eliziejus Draugelis (1888-1981): biografija, nuotraukos, straipsniai medicinos ir kt. temomis, laiškai M. Budrienei, vokai.
2. Dr. E. Draugelio dažniausiai vartoti slapyvardžiai ir bibliografija, straipsniai ir kūryba.
3. Iškarpos iš laikraščių apie E. Draugelį ir jo šeimą.
4. Užrašai, rankraščiai.
5. I sąsiuvinis: Medicininių analizių užrašai. Atsiminimų pluoštas (nuo Bardauskų iki Brazilijos džiunglių). Mes kaltinam.
6. II sąsiuvinis: Istorija, kuri nepasikartoja. Atsiminimai (1888-1963?), tęsinys.
7. III sąsiuvinis: Istorija, kuri nepasikartoja. Atsiminimai, tęsinys.
8. IV sąsiuvinis: Istorija, kuri nepasikartoja. Atsiminimai, tęsinys.
9. V sąsiuvinis: Lizdeika. Kūrėjų kūrėjas. Receptų knygelė.

DĖŽĖ NR 2.

Medžiaga Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos istorijai

1. California lietuvių gydytojų draugija.
2. C. Bačinskienė. Dantų gydytojų draugija Čikagoje;
3. Dr. Vytautas Majauskas. Michigan LGD;
4. Naujosios Anglijos lietuvių gydytojų sąjunga;
5. Ohio lietuvių gydytojų draugija;
6. Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga; PLGS 1959-1970. Ohio, New York, Michigan, Naujosios Anglijos, Kanados LGD.
7. Protokolai, korespondencija ir kt . dokumentai.
8. Pirmojo Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos dešimtmečio pirmininkai;
9. Žiemos seminarai (LAMA);
10. Amerikos lietuvių gydytojų skelbimai spaudoje. 1899-1927 m.
11. Amerikos lietuvių gydytojai. Sutrumpinimai, įvairūs dokumentai, papildoma medžiaga.

Įvairių pasaulio šalių lietuviai gydytojai

1-18. Afrika; Anglija; Argentina; Australija; Austrija; Brazilija; Dr. A. Čaplikas. Europa, kitas variantas netaisytas; Europa; Indija; Kolumbija; Kuveitas (dr. Gintaras Žukauskas); Pietų Amerika; Dr. Elena Aleksandravičienė. Medicinos studijos Prancūzijoje; Švedija; Šveicarija: Kosto Augevičiaus, Stasės
Augevičienės, Vidos Tamašauskaitės, Algio Gegecko, Joanos Pečiulionytės, Petro Radvilos laiškai, iškarpos; Urugvajus; Venesuela; Dr. Irene Makštutis. Vokietija;

DĖŽĖ NR. 3
Amerikos lietuvių gydytojų organizacijos
1. ALGS vardynas 1884-2004 m.
2. ALGS narių mokesčių sąrašai. 2003-2005 m.
3. ALGS korespondencija. 2004-2005 m.
4. ALGS pobūvių dokumentai. 2002-2003 m.
5. ALGS III suvažiavimas.
6. Amerikos lietuvių vaikų ugdymo draugijos (ALVUD-as) leidiniai (1960-1961m.)
7. Ateitininkų medikų korporacijos ,,Gaja“ dokumentai, nuotraukos, iškarpos iš spaudos. 1939-1970 m. ,,Gajos aidas“ (1961-1964 m.)
8. Gydytojai aušrininkai: iškarpos iš laikraščių, tekstas anglų k. Medžiaga apie aušrininką prof. dr. Juozą Bagdoną (1866-1956).
9. Gydytojų draugijos moterų pagalbinis vienetas. Moterys gydytojos. XIX-XX a.
10. Gydytojų korporacija ,,Fraternitas Lituanica“.
11. Illinois lietuvių gydytojų draugijos įstatai, statutas, sąrašai, narių anketos, turto aprašas. 1951-1962 m.
12. Illinois lietuvių gydytojų ir dantų gydytojų sąjungos susirinkimų dokumentai, korespondencija ir kt. 1979-1982 m.
13. Kanados lietuvių medikų draugija.
14. Lietuvių gydytojų biuletenis: iškarpos, korespondencija, amerikiečių laiškai, anketos 1963-1975 m.
15. Lietuvių gydytojų draugijos valdybos posėdžių dokumentai: protokolai, korespondencija. 1956-1980 m.
16. New York lietuvių gydytojų ir dantų gydytojų draugijos istorija.
17. New York lietuvių gydytojų ir dantų gydytojų draugijos protokolai.
18. New York lietuvių gydytojų ir dantų gydytojų draugijos narių sąrašai, įstatai, protokolai ir protokolų knyga (1951-1964). ALGS III suvažiavimo New York 1961/06/24-25 piniginė apyskaita ir kiti dokumentai. Korespondencija, iškarpos iš laikraščių, pasaulinės parodos New York Lietuvių dienos ženklelio konkurso medžiaga, nuotraukos, paskaitos.
19. New York lietuvių gydytojų ir dantų gydytojų draugijos korespondencija. Nekrologas dr. Filomenai Vasiliauskienei-Ignaitienei. New York lietuvių gydytojų ir dantų gydytojų draugijos istorija. Dr.B. Paprockienė, dr. Juozas S. Kriaučiūnas, dr. J. Avižonis.
20. Laiškai dr. Broniui Radzivanui, aukos, nario mokestis, sąrašai.

DĖŽĖ NR. 4
MEDŽIAGA LIETUVOS MEDICINOS ISTORIJAI
REG. NR.14082
1. Susirašinėjimas medicinos istorijos leidimo klausimu Z. Vyšniauskienė 1974; J. Puzino, Henriko Brazaičio, B. Novickienės, V. Paprocko, Z.
Danilevičiaus, V. Šaulio, St. Jankausko, Domo Jasaičio, Ramūno Kondroto susirašinėjimas 1969 -1977 m.
2. Medžiaga ir užrašai apie mediciną Lietuvoje iki XX a. pr.
3. Medžiaga ir užrašai apie mediciną Lietuvoje carinės Rusijos okupacijos metu.
4. Medžiaga, užrašai ir juodraščiai apie mediciną Lietuvoje nepriklausomybės laikotarpiu.
5. Medžiaga apie mediciną Lietuvoje. Kurortai. Medicina Vilniaus akademijoje, iliustracijos.
6. Medžiaga ir užrašai apie mediciną Lietuvoje.
7. Medžiaga ir užrašai apie mediciną Lietuvoje.
8. Gydytojų biografijos.
9. Iliustracijos Lietuvos medicinos istorijai.
10. Lietuvos farmacijos sąjunga.

DĖŽĖ NR. 5

Medžiaga apie lietuvius gydytojus

1. Prof . Blažiejus Abraitis (1899-1975): iškarpos iš laikraščių, biografija, straipsniai.
2. Dr. Antanas Alekna. Iškarpos.
3. Vet. gyd. Kazys Alminas. Iškarpos.
4. Dr. Kazys Ambrozaitis. Iškarpos.
5. Dr. K. Ambrozaitis (Vilnius). Straipsniai medicinos temomis. Mokslinė disertacija. 1947 m. Vokietija
6. Dr. Henrikas Armanas. Iškarpos, straipsniai.
7. Vet. gyd. Karolis Avižienius. Iškarpos.
8. Prof. P. Avižonis. Straipsniai. Lietuviška gramatikėlė, skaitlių vardai. 1889 m. Iškarpos iš laikraščių, straipsniai, biografija, straipsnių ir knygų
aprašas, nuotraukos.
9. Dr. Pranas Julius Bagdanavičius (Bagdas) Iškarpos, straipsniai. Susirašinėjimas dėl darbo Kiowa Indian Hospital (Lawton, Oklahoma). 1949 m.
10. Dr. Jurgis Balčiūnas. Iškarpos, nuotrauka.
11. Dr. Steponas Biežis: iškarpos, visuomeninės veiklos 50-mečio leidiniai.
12. Dr. Aldona Birutienė: rankraščiai, laiškai, nuotraukos, atvirukai (pagaminti iš džiovintų gėlių). Kopijos ,,Motina ir vaikas“, atskiri straipsniai, 1932-
1940 m. Gydytojų prisiminimai: dr. A. Garūno, dr. Monstavičienės, prof. V. Tumėnienės, dr. Janinos Luinienės, dr. Elenos Aleksandravičienės(?), dr. V. Tercijono, dr. Antanas Čerškaus, V. Sruogienės. Vytauto Didžiojo universiteto 50 metų minėjimo medžiaga: programa, korespondencija, iškarpos iš laikraščių, leidinys, nuotrauka. 2 segtuvai.
13. Dr. Kazys Bobelis (1923-2013). Iškarpos iš laikraščių.
14. Dr. Andrius Jonas Bridžius. Iškarpos.
15. Dr. Zigmas Brinkis. Iškarpos.
16. Dr. A. Čerškaus biografija, laiškai ir rankraščiai. Dr. Čerškaus surinkta medžiaga apie kunigą Antaną Deksnį. Dr. A. Čerškaus surinkta medžiaga;
iškarpos iš laikraščių. ,,Įvadas į chirurgiją“, rašytas 1946 m. Vokietijoje. (4 segtuvai)
17. Dr. Vladas Ingelevičius (1889-1985): iškarpos, laiškai, LR generalinio konsulato New York pažymėjimas.
18. Dr. Vincas Kanauka. Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus, medicinos daktaro Vinco Kanaukos (1893-1968) mokslo baigimo pažymėjimai
(1917 m.), straipsniai, iškarpos iš laikraščių apie jį.
19. Dr. Ferdinandas Kaunackis. Disertacijos titulinis lapas. Nuotrauka.
19A. Dr. Petras Kisielius. Susirašinėjimas, iškarpos iš spaudos, kvietimas į JAV
prezidento R. M. Nixon inauguracijos iškilmes.
20. Nobelio premijos laureatas dr. Bernard Lown (Bernardas Lounas). Pirmoji pavardė – Boruchas Lacas. Iškarpos.
21. Dr. Vytautas Majauskas. Iškarpos.
22. Dr. Juozas Manelis (1935-1985). Dr. Manelio atliktų operacijų Illinois Central Hospital aprašai 1962-1963. (1) Dr. Manelio atliktų operacijų Illinois
Central Hospital aprašai 1964. (2) Dr. Manelio atliktų operacijų Illinois Central Hospital aprašai 1965 (3). Dr. Juozas Manelis Biografija, straipsniai, iškarpos. Užrašų knygelė (?). 4 segtuvai.
23. Prof. dr. Mykolas Marcinkevičius. Iškarpos.
24. Dr. Juozas Markulis. Iškarpos.

DĖŽĖ NR. 6

Medžiaga apie lietuvius gydytojus

25. Dr. Balys Matulionis (1895-1974): laiškai, iškarpos iš laikraščių, straipsniai, nuotraukos. gyvenimo aprašymas.
26. Dr. William P. Mavrelis, autopsijos aprašai.
27. Prof. dr. Juozas Meškauskas (1906-?): iškarpos iš laikraščių, nuotrauka, jo straipsniai ir straipsniai ape jį. LaiškasThe Committee on
Displaced Physicians.
28. Dr. Matas Mickus. Tėvo ir motinos gimimo metrikai, M. Mackaus pilietybės dokumentai, mirties-sudeginimo krematoriume dokumentas. Gyvenimo aprašymas, ranka rašyta autobiografija, žmonos Stasės rašyta dr. M. Mickaus biografija, vairuotojo pažymėjimas. Dr. M. Mickaus ir Stasės Pranckutės vedybų metrikai. Dr. M. Mickaus duktės Elenos-Alės gimimo ir mirties metrikai. Dr. Mickaus prisiminimai, antroje pusėje – visuotinio Lietuvos gyventojų apdraudos, projekto aprašymas, sąmata 75,000,000 litų ir prez. A. Smetonos pritarimas. Dr. Mickaus gydytojo dokumentai, išduoti Lietuvoje, tarnybos lapas, vokiškas pasas, biografija vokiečių k. Diplomas, išduotas Maskvos imperinio universiteto ir jo kopijos bei vertimas.
29. Dr. J. Mikelionis. Straipsnių kopijos, laiškai. Laiškas JAV prezidentui R. Reagan.
30. Gen. Dr. Vladas Nagys-Nagevičius (1880-1954): iškarpos, laiškai, nuotraukos. Iškarpos, gyvenimo aprašymas lietuvių ir anglų k. 2 segtuvai.
31. Dr. Rimgaudas Nemickas. Gyvenimo aprašymas, bibliografija, nuotrauka, straipsniai.
32. Vytauto Didžiojo universiteto teismo medicinos fakulteto dekanas prof. dr. Kazys Oželis. Straipsniai, laiškai, dokumentai apie dr. Oželio paskyrimą į pareigas. Iškarpos.
33. Dr. Antanas Pacevičius. Iškarpos.
34. Dr. Vincas Paliokas. Iškarpos iš laikraščių.
35. Radiologijos ir urologijos prof., University of California School of Medicine A. J. Palubinsko, M.D. straipsniai medicinos temomis ir bibliografija
anglų k.
36. Dr. Vytautas Pavilanis. Straipsniai medicinos temomis. Montrealio universiteto profesoriaus, Armand-Frappier instituto direktoriaus moksliniams
reikalams V. Pavilanio straipsniai medicinos temomis. 1949-1965 m.
37. Dr. Audrius Plioplys: gyvenimo aprašymas, straipsniai, menininko biografija.
38. Dr. Vladas Prunskis. Iškarpos.
39. Dr. Petras Radvila. Iškarpos.
40. Dr. Valerija Raulinaitienė (1915-?): nuotraukos, viena iš jų – Baltuosiuose rūmuose 1971 m., iškarpos, laiškas, gyvenimo aprašymas.
41. Dr. Antanas Razma. Iškarpos, straipsniai, nuotraukos.
42. Dr. Aldona Šliupaitė. Iškarpos, testamento kopija, nuotraukos.
43. Dr. Jonas Šliūpas. Laikraščių straipsniai (1900-1986) apie aušrininką dr. Joną Šliūpą (Vytauto Šliūpo dovana dr. S. Budrio archyvui 1987 m.). Kun. M. Valadka ,,Už laisvą lietuvį (Jono Šliūpo gadynė)“, 1970 m. Karolis Vairas-Račkauskas ,,Dr. Jonas Šliūpas“. Dr. J. Šliūpo nuotraukos ir negatyvai. Laiškų kopijos.

DĖŽĖ NR. 7
44. Dr. Michael Vaitėnas. Laiškai. 1964 m.
45. Dr. Vainutis Vaitkevičius. 1960-1968. Gyvenimo aprašymas, bibliografija, straipsniai, nuotrauka.
46. Dr. Jonas Valaitis. Gyvenimo aprašymas, bibliografija, straipsniai, iškarpos iš laikraščių, nuotraukos.
47. Dr. K. Valterio laiškai 1967-1986 m.
48. Dr. Mindaugo Vyganto archyvas. Susirašinėjimas, finansiniai dokumentai, konferencijų medžiaga, straipsniai. Illinois lietuvių gydytojų ir
odontologų draugijos dokumentai 1984-1985 m. Gydytojų korporacijos ,,Fraternitas Lithuanica“ – ,,Patria“ dokumentai. 15 segtuvų.
49. Gydytojų gyvenimo aprašymai (Curriculum Vitae) 6 segtuvai: A-D: Alfonsas Ažubalis, Albin A. Bagdonas, Anna Baliūnienė, Gediminas Konstantas
Balukas, Aurelija Bartkus (Bartkaitė), Juozas Blažys, Lorie Ann Blažys, C. Kazys Bobelis, Dalius J. Briedis, Zigmas Jurgis Brinkis, Alfonsas Dainius, Vytautas Povilas Dargis, Zenonas Danilevičius – 3 užrašų sąsiuviniai (Vidaus ligos I ir II d., Higiena), John Davidonis, Alina A. Tamašauskaitė-Domanskis, Albert M. Drukteinis, Edmund V. Drukteinis.
50. Dantų gydytojų gyvenimo aprašymai.
51. Gydytojų biografijos. Iškarpos iš laikraščių apie gydytojus. 2 segtuvai.

DĖŽĖ NR. 8

52. Dr. Kazys Grinius: straipsnių apie daktarą iškarpos, K. Griniaus atvirlaiškis prof. dr. Juozui Bagdonui iš Vokietijos, korespondencijos kopijos, K.
Grinienės, Liūto Griniaus laiškai M. Budrienei. Dr. K. Griniaus rankraščių sąrašas, straipsnių, gyvenimo aprašymo kopijos. Medžiaga lietuvių medicinos terminologijai. Būdai gydymo nekurių ligų, prakalba (kopija). Dr. K. Griniaus asmeniškų daiktų ir gyvenimo vaizdų sąrašas, sudarytas Liūto Griniaus 1966 m. Nuotraukų negatyvai. Leidiniai su straipsniais apie dr. K. Grinių. Gydytojų suvažiavimo 1946 m. balandžio 6-7 d. Hanau, Vokietijoje, programa. Paliudijimo apie gyvenamą vietą Kislovodsko stanicoje, Tero apskrityje. Gestapo dokumento kopija. Nuotrauka iš Hanau, Vokietija.
53. Dr. Domas Jasaitis (1898-1977). Straipsnių rankraščiai: ,,‘Vidurinės Lietuvos‘ Seimas Vilniuje 1922 m., ,,Socialinis ir sveikatingumo draudimas
Vokietijoje, D. Britanijoje, JAV, Australijoje“, ,,50 metų spaudos laisvės atgavimą minint“, ,,Dvidešimt penkeri metai Sovietų Rusijos okupacijos Lietuvoje“, ,,Nacionalsocialistinis ir komunistinis genocidas Lietuvoje“, ,,Palangos reorganizacinę konferenciją prisimenant (Ateitininkų istorijos nuotrupos 1917-1967)‘‘, ,,Antanas Tulys (1898-1963)“, gydytojų etikos klausimu“, ,,Hipotermijos fiziologiniai padariniai“, ,,1949 m. perversmas VLIK‘e retrospektyvoje“, ,,Vyskupas V. Brizgys“, ,,Mykolas Krupavičius“. Straipsnių iškarpos. Laiškai M. Budrienei. Gyvenimo aprašymas. 4 segtuvai.
54. Dr. Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė: mokslo diplomai ir kursų baigimo pažymėjimai iš Austrijos ir JAV. 3 diplomai yra dėžėje Nr.
55. Dr. K. Paprockaitė-Šimaitienė. Užrašai, paskaitos.
56. Iškarpos iš laikraščių apie Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos pirmininką dr. Vaclovą Paprocką ir jo žmoną Birutę Paprockienę.
Korespondencija su Milda Budriene ir Stasiu Budriu, dr. Viktorija Venciene (dantisto, tautininko Blado Kazio Venciaus (1890-1972), gyvenusio New York), dukra, (1950-1975 m.), nuotraukos. Prano Lapės pieštas exlibris Dr. V. Paprockas. ,,Darbininko“ redakcijos padėka. Pašto ženklai LITHUANIA IS UNDER COLONIAL BONDAGE OF USSR SINCE WW II (8 vnt.). III Amerikos lietuvių gydytojų suvažiavimo (1961 m. birželio 24 d. New York) programa.
57. Apie dr. Šimaitienę ir apie dr. Juozą Kriaučiūną.
58. Nuotraukos ir tekstai knygai.
59. Receptų-ligų knyga. Receptai. Kauno universiteto studento pažymėjimas 1940 m.
60. Įvairūs pažymėjimai, ženkliukai, antspaudas, padėkos raštas iš Brooklyn Veterans Administration Hospital.
61. Dr. Kristupo Gudaičio užrašai, atvirlaiškiai (2).

DĖŽĖ NR. 9
Lietuvos medicinos istorija
1. Ligoninės. Holy Cross Hospital. Loretto Hospital.
2. Valparaiso universitetas: iškarpos, studentų sąrašai.
3. Lietuvių gydytojų korporacijos ,,Fraternitas Lithuanica“ New York skyriaus paskelbto eilėraščio konkurso medžiaga. Konkursą laimėjo Birutės
Pūkelevičiūtės eilėraštis ,,Paskutinis birželis“ (1972 m.). Jam pritaikytos kompozicijos konkursą laimėjo Bronius Budriūnas (1974 m.). Konkurso
iniciatorius – dr. Vaclovas Paprockas. Korespondencija, iškarpos iš laikraščių, komisijos sąrašas, nuotraukos.
4. Dr. Jono Adomavičiaus skyrelis ,,Kelias į sveikatą“ ,,Drauge“. Iškarpos: 1987-1988 m.
5. Lietuvių gydytojų biuletenis ,,Medicina“; Dr. Leontina Dargienė ir A. Zailskas. Korespondencija žurnalo ,,Medicina“ reikalais. 2003-2004 m.
6. Kauno medicinos akademija. Lietuvos gydytojų suvažiavimas 1990 m.
7. Medžiaga apie LTSC medicinos muziejų, finansiniai dokumentai.
8. Segtuvas ,,Nepriklausoma Lietuva“.
9. Nuotraukos apie lietuvius gydytojus.

DĖŽĖ NR. 10
STRAIPSNIAI
Lietuvių gydytojų straipsniai Amerikos medicinos žurnaluose.
Lietuvių ne gydytojų straipsniai medicinos temomis Amerikos žurnaluose. A-M.
Lietuvių ne gydytojų straipsniai medicinomis temomis Amerikos žurnaluose. O-Z.
Amerikos lietuvių gydytojų straipsniai 1966-1988 m.
Straipsniai rusų kalba: ,,Mokslas ir gyvenimas”.
Lietuvių gydytojų straipsniai, išspausdinti ,,Lietuvių gydytojų biuletenyje” ir ,,
Medicinoje”.
Phisician(s) profile.
Collected papers of G. Gudauskas Pharm D. 2 segtuvai.

DĖŽĖ NR. 11
KNYGŲ RANKRAŠČIŲ KOPIJOS
H. Brazaitis. Ligoninės.
R. J. Sidrys. Trachoma. Venerinės ligos.
Vet. dr. Stasys Jankauskas. Veterinarinė medicina.
J. Norvaišienė. Einant savo pareigas.
Nežinomo autoriaus rankraštis apie Lietuvos mediciną.
Veterinarinė medicina. Atsiminimai. Straipsniai iš laikraščių.
Chicago Medical Society, Midwest Clinical Society Conference programos. 1976-1986 m.
Papildoma medžiaga.

DĖŽĖ NR. 12
DR. MILDOS BUDRIENĖS ARCHYVAS

1. Dr. M. Budrienė. Lietuviai gydytojai ir mokslininkai. Rankraštis. 1. Reg. Nr. 13446.
2. Dr. M. Budrienė. Lietuviai gydytojai ir mokslininkai. Rankraštis. 2.
3. Dr. M. Budrienė. Lietuviai gydytojai ir mokslininkai. Rankraštis. Paskutinis variantas. 3.
4. Dr. M. Budrienė. Lietuviai gydytojai ir mokslininkai. Rankraštis. Paskutinis variantas. 4.
5. Dr. M. Budrienė . Vaikų gydymas ir socialinė globa Lietuvoje. Rankraštis.
6. Dr. M. Budrienė. Amerikos lietuviai gydytojai. Rankraštis.
7. Dr. M. Budrienė. Lietuviai gydytojai. I dalis. Rankraštis.
8. Mokslininkų biografijos, susirašinėjimas.
9. Dr. Milda Budrienė. Korespondencija, susijusi su ruošiama ,,Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos istorija“.
10. Dr. Milda Budrienė. Korespondencija su daktarais, susijusi su ruošiama ,,Amerikos lietuviai gydytojai“.
11. Dr. Milda Budrienė knygų populiarinimas.
12. Medžiaga apie dr. M. Budrienės knygas ir jų pristatymą LTSC.

DĖŽĖ NR. 13
DR. MILDOS BUDRIENĖS ARCHYVAS
1. Dr. Milda Budrienė. Korespondencija.
2. Dr. Milda Budrienė. Korespondencija. 1991-1993.
3. Dr. M. Budrienės fondas. Susirašinėjimas dėl medicinos muziejaus, aukų prašymai.
4. Dr. M. Budrienės straipsniai.
5. Straipsniai spaudoje apie dr. M. Budrienę, gyvenimo aprašymas.
6. Dr. M. Kuršaitės-Budrienės dokumentai: diplomas, diplomo kopijos, pažymėjimai.
7. Stasio Budrio dokumentai: pasai, diplomai,pažymėjimai. Iškarpos iš spaudos.
8. Nuotraukų albumas dr. M. Budrienės knygos ,,Lietuviai gydytojai ir mokslininkai“ pristatymas 2002 m.

DĖŽĖ NR. 14
NUOTRAUKOS
Nuotraukos iš dr. Kazio Pemkaus archyvo
Dr. Jonas Basanavičius
Dr. Kazys Grinius.
Dr. Vincas Kudirka.
Dr. Vladas Nagevičius-Nagius.
Prof. Oželis.
Dr. Jonas Šliūpas.
Dr. Rožė Tijūnienė.
PROF. V. Tumėnienė.
VDU Medicinos fakulteto laidos 1929-45 m.
Amerikos lietuvių gydytojų veiklos nuotraukos 1920-1987 m. ir 2003 m.

Albumai
1. Amerikos lietuviai gydytojai. A—K. AMA archyvas.
2. Amerikos lietuviai gydytojai. L-Ž. AMA archyvas.
3. Amerikos lietuviai gydytojai. Nuotraukos.
4. Amerikos lietuviai gydytojai. A—K.
5. Amerikos lietuviai gydytojai. L-Ž.
6. Amerikos lietuviai gydytojai. I dalis. XIX šimtmetis. 1900-1912. Lietuviai dantų gydytojai.
7. Amerikos lietuviai gydytojai. II dalis. 1912-1922, 1922-1949.
8. Amerikos lietuviai gydytojai. III dalis.
9. Amerikos lietuviai gydytojai akademikai. I.
10. Amerikos lietuviai gydytojai akademikai. II
11. Amerikos lietuvių gydytojų draugija. 1912-1947.
12. Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos suvažiavimai. III.
13. ,,Aušra“.
14. Gydytojų korporacija ,,Fraternitas Lithuanica“. I ir II.
15. Lietuviai gydytojai XVII amžiuje.
16. Lietuvos gydytojai XIX šimtmečio pab. ir XX šimtmečio pradžia.
17. Lietuvių gydytojų biuletenis.
18. Dr. Aleksandras C. Kuršius (Cursius). Dr. M. Budrienės susirašinėjimas, iškarpos. I ir II dalis.
19. Dr. Zigmas Rudaitis. 1896-1976. Gyvenimo prisiminimai. Garbės diplomas 1960 m. Reg. Nr. 13457.
20. Dr. Mykolas Vaitėnas. 1911-1965.
21. Prof. dr. Jurgis Žilinskas. 1885-1957. Nuotraukos, dokumentai, laiškai, iškarpos iš laikraščių.
22. Lietuvių medicinos muziejus. Iškarpos iš laikraščių, nuotraukos.
23. Kudirkos-Kalantos meno paroda, organizuota ,,Fraternitas Lithuania“.
24. Budrių laiškai. A-J. 1948-1988.
25. Budrių laiškai. J-P. 1948-1988.
26. Budrių laiškai. P-Z. 1948-1988. Laiškai iš dabartinės Lietuvos.
Amerikos lietuvių gydytojų dokumentai 14A
Vladislavos Bagdanavičienės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus seserų samariečių
kursų baigimo pažymėjimas 1935 m.
Dr. Aurelijos Bartkaitės VDU baigimo diplomas 1929 m.
Marijono Felikso Gerulevičiaus –Gerulaičio VDU diplomo kopija.
Jurgio Gimbuto atiųstos dokumentų kopijos:
Dr. Janinos Žukaitės-Gliaudelis diplomai, pažymėjimai. 10 vnt. Aprašas pridėtas.
Dr. Arnoldo Grušnio University of Kansas diplomo kopija.
Gedy Anthony Gudausko gyvenimo aprašymas.
Dr. Jono Jozevičiaus diplomo nuorašas. 1944 m.
Dr. Antonius J. Karalius Loyola University Medical School baigimo diplomas 1916 m.
Dr. Vinco Kozičos VDU baigimo diplomas 1937 m. ir jo nuorašas (1937 m.), mokslo baigimo pažymėjimas 1947 m.
Dr. Pranciškaus Mickevičiaus studento asmens liudijimas. VDU, 1933 m.
Dr. Motiejaus Nasvyčio rusiškas leidimas metrikuliuotis universitete.
Dr. Konstancijos Paprockaitės diplomai ir pažymėjimai. 4 vnt.
Dr. Juozo-Juliaus Plikaičio Hamburgo universiteto baigimo diplomas. 1949 m.
Dr. Onos Spudaitės (Onos Barbaros Damas) VDU baigimo diplomas 1938 m.
Stasio Strasevičiaus VDU egzaminų išlaikymo pažymėjimas. 1948 m.
Dr. Zigmo Rudaičio diplomų, pažymėjimų kopijos (44 vnt.) ir 3 nuotraukos.
Janinos Ūsienės Lietuvos Raudonojo kryžiaus kursų baigimo pažymėjimas ir mobilizacinis pažymėjimas.
Dr. Juozo Ūso diplomas, leidimas praktikuoti ir specialybės liudijimas.
Dr. Jonas Valuntis. VDU studijų knygelės kopija. 1922 m.
Dr. Jurgio Žilinsko garbės pažymėjimas.
Chicago Medical Society, Midwest Clinical Conference programos su konferencijose pranešimus skaičiusių lietuvių gydytojų sąrašu. 1976-1986
Medicinos gydytojo pasižadėjimas (2 vnt.)
Prano J. Bagdanavičiaus susirašinėjimas dėl darbo Kiowa Indian Hospital; Jurgio Gimbuto siųstos kopijos: vaikų ligoninės Kaune du rašteliai 1927 m., gyd. A. Garmaus kardiograma 1939 m., akių ambulatorijos (dr. Alseikienės) receptas akiniams 1942 m., VDU klinikų pažym. 1942 m., Savitarpio pagalbos motinos kortelė, išduota Marijai Gimbutienei Kaune 1943 m.; Arnoldo Grushnio The University of Kansas School of Medicine-Wichita pažymėjimo kopija (1983 m.); Gedy Anthony Gudausko Curriculum Vitae; Juozo-Juliaus Plikaičio Hamburgo universiteto baigimo diplomas (1949 m.); Stanislovo Straševičiaus Vytauto Didžiojo universiteto baigiamųjų egzaminų pažymėjimas (1944 m.).
Lietuvių dienos ženklelio projektas, sukurtas Rūtos Kavaliauskaitės . New York
LGD skyrė premiją konkursui.

DĖŽĖ NR. 15

Medicininiai užrašai: anatomija, ginekologija. Paskaitų užrašai.
Lietuvių studentų (gyd. J. Juozevičiaus ir kitų), studijavusių karo metu Vokietijoje, knygos ir užrašai: Neurologia. Pharmakolocie I ir II dalis.
Pharmakologie, Toxikologie. Psyciatrie. Allgemeine Pathologie, Rezeptierkunde.
Der Perkussionskurs. Inhaltsverzeichnis. V. Hofmeister-Jungling, verbandtechnik. Namen Grosser Chirurgen. Wilhelm Weibel, Einfuhrung in die
gynakologishe Diagnostik. J. Berendes, Anleitung zur funktionsprufung des Ohres. N. V. Perkussion ind Auskultation. Heinrich martius, Die
Geburtshilflichen Operationen. 1940-1948 m.

VAIZDO KASETĖS IR GARSO ĮRAŠAI

Filmas ,,Kobieta v bialym kitliu“, pristatytas 1999 m. Varšuvoje lenkų gydytojų draugijos rūmuose.
Režisierius ir operatorius Arvydas Reneckis. Stasys ir Milda Budriai. 1994 m. Kopija.
PLGS ir ALGS VIII suvažiavimo proga interviu su Voice of America V. Alseika. 1971 -09-02. (garso įrašas magnetinėje juostoje)