ATEITININKŲ SĄJUNGA

Ateitininkų sąjunga
Reg. Nr. 14450
Dėžė nr. 1

1. Laiškai, susirašinėjimai, 1960-1967 m., (ir nežinomų metų): Augustinas Idzelis, Rimantas Repšys, P. Narutis, Auksė Liulevičiūtė, Jonas Boguta, SAS (Studentų ateitininkų sąjunga) Valdyba, Thomas O‘Herron, Sean M. Lavelle, V. P. Vygantas, Aušrelė Skirmuntaitė, Birutė Miniataitė, Egidijus Urgius (?), K. Skrupskelis, Irv Ballonoff, Austė Paliokaitė, kun. Vikt. Dabušis, Jonas Račkauskas, St. Šalkauskis, MAS (Moksleivių ateitininkų sąjunga), Arvydas Barzdukas, Antanas Vainius, Rimantas, Kęstutis Trimakas, S.J., Eimutis Radžius, Rima Salytė, M. Drunga, M.A.S. „Dėl žygio pas šventąjį tėvą“, Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos tarybos suvažiavimui Čikagoje 1967.X.14; Centro valdyba ir kiti; straipsnis „Naujoji Atlantida (1961)“; ataskaita; protokolai; valdybos nariai ir adresai; SAS įstatai; anketa; Pasaulio lietuvių jaunimo stovyklos laiškas ir registracijos anketa; SAS suvažiavimo reguliavimas; ideologijos kursų programa; „Smulkesnes sugestijos; truputis bibliografijos“; rankraščiai, mašinraščiai;
2. Blankai, anketa, Jaunučių studijų vadovėlis, c. 1960 m.: „Ateities“ korespondentų tarnyba, Moksleivių ateitininkų sąjunga, Diplomas – dalyvavo MAS organizaciniuose kursuose Chicagoje, Jaunimo centre 1958.XII.28-XII.30; Diplomas JūrateiJagėlaitei M.A.S. stovyklos „Atostogos Lietuvoje“ 1958 m.; Moksleivių ateitininkų sąjuna Centro Valdyba Anketa visoms kuopoms; Jaunučių ateitininkų (1-4 sk) pasiruošimas egzaminams; mašinraščiai, rankraščiai;
3. Laiškai, anketa 1998-1999 ir 2007 m.: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Viceministrė V. Blinkevičiūtė – Komisijos pirmininkui F. Palubinskui, Laima ir Jonas Šalčiai – K. Ambrozaičiui, ateitininkų namų remėjui ir bičiuliui, dr. Petras Kisielius ir dr. Aldona Juozevičienė, Čikagos ateitininkų sendraugių valdyba – Čikagos ateitininkų sendraugiams, Narių apklausos anketa;
4. Sąrašai (3) – stovyklautojų (c. 1960 m.), Turimų „Gajos“ straipsnių, 30 asmenų; Archivum Lithuanicum reikalavimai autoriams; mašinraščiai, rankraščiai;
5. SAS kursai Dainavoje 1970, 1971, 1973 metais – trys leidinukai; mašinraščiai, rankraščiai;
6. Moksleivių ateitininkų sąjungos globėjų kursai 1973-1974 – registracija, programa, laiškai, prieškursin. anketos; mašinraščiai, rankraščiai;
7. 1988 m. Jaunųjų ateitininkų sąjungos vasaros stovyklos paruošiamieji kursai; mašinraščiai, rankraščių kopijos;
8. A.) Laiškai 1948, 1950-1951, 1953-1954: Ateitininkų sendraugių sąjungos centro valdyba Augsburge, Sekretorius Pittsburghe, kun. E. Petrelevičius Bostone, War Relief Services kun. Virmauskiui (?), kun. Strakauskui Brockton, Mass.; kun. Aktoraičiui Worcester, Mass.; kun. Mendeliui Baltimore; kun. Prunskiui Čikagoje; pas. V. Vygantas, P. MAS C Valdybos Socialinių reikalų vedėjas; P MAS CV pirmininkas; visoms Amerikos ateitininkų sąjungos kuopoms nuo Sąjungos pirmininko; B. Majauskui, K. Raliui; B.) Protokolai, dienotvarkės, rezoliucijos, 1949-1953: Amerikos lietuvių katalikų ateitininkų sąjungos suvažiavimo New Yorke 1949 metų lapkričio protokolas ir rezoliucijos; Ateitininkų Sąjungos JAV Centro valdybos 1949.XII.6 posėdžio protokolas; Pittsburgo kuopos susirinkimų 1950.I.2, 1950.IV.26, 1950.X.11 (su kuopos narių sąrašu) protokolai ir 1950.IX 30-X 1 suvažiavimo darbotvarkės projektas; Amerikos at-ų s-gos Centro valdybos, dalyvaujant P.MAS Centro valdybai 1950.I.28 ir 1950.III.11 posėdžių Brooklyne protokolai; Ateitininkų Sąjungos JAV Centro valdybos 1950.VI.10, 1950.X.19, 1950.XII.1, 1951.I.30, 1951.IV.21 posėdžių protokolai ir 1951.VI.29 posėdžio užrašai; Ateitininkų sendraugių sąjungos centro valdybos 1952.VIII.8 ir 1953.V.1 posėdžių protokolai; „Rašymas – Netiesioginis paruošimas ir Pirmas tiesioginis pasiruošimas rašyti; C.) sąrašai, įstatai, leidinukai: P.MAS CV sastatas 1950.11.12; Daytone, Ohio narių sąrašas 1950.XII.28 persiųsta Pasaulio ateitininkų sąjungos centro valdybai nuo L. Valiuko; Californijos ateitininkų 1951.I.2 sanbūrio nariai ir valdyba Los Angeles nuo El. Trūškauskaitės; Philadelphia‘os 1951.I.20 moksl. At-kų sąrašas siųstas B. Majausko; Amsterdam NY‘o kuopos valdybos sastatas ir kuopos narių 1951.I.14 siųstas Br. Kriščiūno; Detroito at-kų jaunimo kuopos narių sąrašas 1951.III.29 atsiųstas Ben. Neverausko; Ateities klubo Clevelande 1951.IV.14 valdybos sąrašas atsiųstas Vlado Palubinsko; Amerikos ateitininkų sąjungos kuopų sąrašas ir adresai; Ateitininkų Šelpimo fondo įstatai; „Angelo sargo“ lietuvių katalikų vaikų sąjunga JAV‘ėse nuostatai; leidinukas „Kempinė“ ir „Moksleivis ateitininkas“ M.A.S. Centro valdybos biuletenis nr. 2; mašinraščiai, rankraščiai;

Leidiniai, programos, dainorėliai
9. 1957-1959 m. ateitininkų programos: Moksleivių ateitininkų sąjungos programinė santrauka, Chicago, 1957 m.; „Skausmas kakle“ – MAS organizaciniai kursai, protokolas; Moksleivių ateitininkų programa MAS Centro valdyba, Chicago, Illinois 1959; mašinraščiai, rankraščiai;
10. 1961-1967 m. ateitininkų stovyklos, giesmės, dainorėliai: Jaunučių ateitininkų stovyklos „Dainava“ 1961 m. Manchester, Michigan Giesmės-himnai; Jaunučių ateitininkų stovyklos dainorėlis „Dainava“ 1961.7.8, Manchester, Mich. (2 egzemploriai); 1961 m. gruodžio mėn. 27-30 d.d., Union Pier, Michigane vyresnių MAS organizuoti kursai-stovykla; Dainorėlis SAS leidinys – 1964; S.A.S. Dainorėlis 1965 vasaros stovykla Dainava; mašinraščiai, rankraščiai;
11. 1970-1979 m. ateitininkų leidiniai: „Audrai ištikus – Ateitininkų federacijos prieškongresinis stovyklos leidinys, Dainava, 1970.VIII.30 – IX.4“; 1972 m. liepos 15 „Romuvos uodai“ nr. 5 ir 6 II P.L.J.K. stovykla; Clevelando jaunimo metų komitetas – Jaunimo metų spaudos bei informacijos darbai Clevelande; „Ateitis kaip taurė sklinda vilties, meilės, aukos, kančios, kovos“ – Ateitininkų futurologijos metmenys / Ateities dvasia – MAS kursai Putname 1972.XI.23; „Žvilgsnis į pasaulį, gyvenimą, save – Pažiūrologija – Ateitininkų pasaulėžiūros metmenys“ VI MAS kursai Putname, 1973.XI.22-25; 1974 studentų ateitininkų stovyklos dainorėlis Big Prarie, Ohio (3 egzemploriai); Studentų ateitininkų stovyklos laikraštėlis „Žemaičių sunka“ – nr.1, 1974.IX.1, S.A.S. Big Praire stovyklautojų kūryba; „Dainuojame Dainavoje“ 1979 m. Dainavos jaunučių ateitininkų stovyklos dainorėlis; mašinraščiai, rankraščiai;
12. A. Saulaitis, porą laikraštėlių: „Tautinės sąmonės išlaikymas išeivijoje – mokslinė konferencija: Tautinio auklėjimo prošvaistės jaunimo organizacijose“ 1985 lapkričio 24, A. Saulaitis; „Draugai – Laisvojo pasaulio jaunučių ateitininkų stovyklos laikraštėlis, liepos 19, 1987; „1-mas būrelis būriuoja“ 1987 m.; mašinraščiai, rankraščiai;
13. Nežinomų metų dainorėliai, leidiniai: „Saulės rytas“; „Dainos“; „Tu buvai toks didis“ ir kt.; „Valdybos Trakų pilis“ ir kt.; „Ateik Viešpatie, ateik čia“ (5 egzemploriai)“; „MAS stovyklos dainorėlis“; mašinraščiai, rankraščiai;
14. Lankstinukai, skelbimas: lankstinukai – „Šiaurės Amerikos ateitininkai“ 2007.09.01; „Tu mano ateitis – noriu tave pažinti“ (apie žurnalą „Ateitis“); skelbimas – „Kviečiame prisijungti prie Jaunųjų ateitininkų“ Lemonte; mašinraščiai;
15. Dėžutė skaidrių „Ateitininkai“, 29 vnt., nr. 121-150: nuotraukos – susirinkimų, grupės žmonių, asmenų stovyklų, ansamblių, „Ateitis. Moksleivių ateitininkų žurnalas –jubiliejinis sąsiuvinis“;
16. Vėliava „Stovykla Dainava-Lietuva 1955-1981“;

Korp! Šatrija – studentų ateitininkų korporacijos medžiaga:
17. Korporacijos Šatrijos istorinė medžiaga – nuo 1957 m. iki XII.5.1959: protokolai; statutas; laiškai valdybai, „Ateities“ ir „Draugo“ redaktoriams ir kitiems; straipsniai; narių bei jų adresų ir telefono numerių sąrašai; studenčių ateitininkų Giedros korp ir sendraugių giedrininkių sąrašai; kvietimai; pranešimai; „Vytauto“ klubo istorija; veiklos planai, pasižadėjimai; koncerto, baliaus programos; padėkos; keletas kvitų ir rankraščių;
18. Korporacijos Šatrijos medžiaga – nuo 1947-1975 (vienas straipsnis 1981): 1) Studentų ateitininkų meno korporacijos „Šatrijos“ statutas ir šatrijiečių pasižadėjimai; 2) sąrašai – nariai, adresai, telefono numeriai, kt.; 3) kvietimai; programos, rečitaliai; 4) finansiniai dokumentai, aukų prašymo iškaba; 5) padėkos; 6) „Šatrijos“ blankas ir įvairūs užrašai rankraščiai; 7) laiškai valdybai, nariams, kt. – Česlovas Grincevičius (pirmininkas), Kęstutis Kudžma, V. Kleiza 1953; Pirmininkas Pranas Povilaitis 1954; Česlovas Grincevičius; , St. Yla, Nijolė Jankutė 1956; p. Grincevičius, Roma Mestienė, Paulius Jurkus, Lita Žilevičiūtė, Rev. Dr. J. Prunskis 1957; kolegos Šatrijiečiai, J. Pabedinskas 1958; Šatrijiečiui, Č. Grincevičius, Vitolis Budrys, 1960; „Gaja“, Č. Grincevičius, J. Radvilaitė, B. Valadka, kun. Vytautas J. Bagdanavičius 1961; Kazimieras Bradūnas, Veronika Tijūnėlytė, Česlovas Grincevičius 1964; 1965; p. Grincevičius, Alvydas J. Bičiūnas, Antanas Repšys, Dr. Juozas Girnius 1965; Julija Gylienė, J. Brazaitis Eks. Vysk. Antanas Deksnys 1969; Romuvos korp. Henrikas Žemelis, kolegė Julija, p. Gylienė, kun. Leonradas Andriekus, Jonas Šoliūnas, Bernardas Brazdžionis 1970; A. Vačiulaitis, p. Aldona Grincevičienė, Vaičiulaitis, Julija Gylienė, Algimantas Kezys, Emilija Vilimaitė, Stasys, 1972; Stasė Petersonienė 1974; 8) straipsniai mašinraščiai: „“Šatrijos“ meno dr-jos atkūrimas tremtyje“ ir „Palaidų minčių žiupsnelis apie ateitininkų studentų meno draugiją „Šatriją““; 9) laikraščių iškarpos, Šatrijos narių mirties skelbimai; spauda – laikraščių (Draugo, Darbininko, Aido, Chicago Sun-Times, Naujienos, Tėviškės Žiburiai, Literatūra ir menas)ir žurnalų straipsnių iškarpos apie Šatriją bei porą Studentų ateitininkų informacinių biuletenių;
19. Šatrijos nuotraukos, daugiausiai Lietuvoje, c.1931-1940 ir kt., t.p. 1968 ir pan. laikotarpio; yra 1930 (Šatrija Birštone), 1931 (Karmelavoje), 1932 (Šatrijos penkmetis) ir 1934 (Šatrija Balbieriškyje) m. nuotraukų sąrašas.

Dėžė 2
1. A.) Pasaulio lietuvių katalikų Moksleivių ateitininkų sąjungos 1961-1962-1963 metų programa su papildomais skaitymais ir patarimais vyr. moksl. veiklai. Išleido Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdyba, 5725 So. Artesian, Chicago, Illinois; B) Jaunučių ir jaunesnių ateitininkų programos projektas, 1960 m.; C) „Ateities dvasia – ateitininkų futurologijos metmenys. MAS kursai Dainavoje 1971.XII.27, 1972.I.1“; ateitininkų sendraugių Adelaidės kuopa – narių sąrašas su adresais; „Jaunystės šauklys (1987 m.?)“ laikraštėlis; „Sukūrys“ 1987 m. laikraštėlis; „Aštuntoji diena“ – Cicero ateitininkų laikraštėlis, 1978 m., nr. 9;
2. Įvairūs: Aštuntojo ateitininkų federacijos kongreso pamaldos 1970.09.06; ištraukos iš „Amžių siluetų“ Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui; 1993 m. spalio mėn. laiškutis ateitininkų remėjams nuo Ateitininkų namų tarybos; Pasaulio lietuvių katalikų Moksleivių ateitininkų sąjungos statutas; du 1962 m. laiškai MAS nuo Jono Račkausko, Sąjungos pirmininko; Čikagos Moksleivių ateitininkų kaukių baliaus žaidimai; straipsnis „Trumpai apie „Skomanto“ knygų seriją“; straipsnis „Lithuanian View of Poland and the Poles“ – „Talk Delivered at Polish Consulate-General, New York, 25 May 1994“, parašė Romuald J. Misiunas; žemėlapiai „FAIRep Alliance, Fair Access to Illinois Representation; 2014 Ateitininkų federacijos suvažiavimo balsavimo kortelė;
3. MAS kortelė, kvietimai, laiškai redakcijai, šventi paveikslėlai, lapinukas: du 195_ metų kvietimai į Amerikos lietuvių Rymos katalikų federacijos Čikagos apskrities susirinkimą Vyčių salėje ir vienas į chicagos ateitininkų sendraugių susirinkimą; 1961 m. raštas „Ateities“ redaktoriui (Jonui Račkauskui); vokai iš kurių nuotraukos išimtos „Ateities“ redakcijai- nuo A. Ankudavičiaus 1959, nuo Rev. B. Dabušio 1959, nuo Simon Razmus 1954, nuo Dainos Skirmuntaitės 1959, nuo J. Kralikausko 1960; šventi paveiksliukai nuo 1946,1950,1952, 1954; lapinukas „The Venerable John N. Neumann, C.SS.R.; kvietimas paremti stovyklą; Ateitininkų šalpos fondo POKYLIS kovo 7, 2015; Ateitininkijos 100-metis 2010.11.25-2010.11.28 Marriott Magnificent Mile – Chicago programa;

c.1950-1960 m. (dauguma), 1882-1943, 1964 ir kt. m. Ateitininkų sąjungos nuotraukos:
4. A. ir B. Nuotraukos, portretinės, su užrašais; 111 + 144 vnt. = 255 vnt.;
5. Nuotraukos, grupinės, su užrašais; 60 vnt.;
6. Nuotraukos, su užrašais, iš viso 39 vnt.: A.) Paskaitos, susirinkimai; 18 vnt. B.) Poilsis, gamtoje; 21 vnt.;
7. Nuotraukos, su užrašais, iš viso 102 vnt.: A.) Maldos, įžodis, ceremonijos; 54 vnt.; B.) Vaidinimai, koncertai, šokiai, baliai, festivaliai, pietūs, parodos; 48 vnt.;
8. Nuotraukos, portretinės, be užrašų, iš viso 193 vnt.: A.) be jokių užrašų; 124 vnt.; B.) be užrašų, bet su „J. Rackauskas, Jr.“ Antspaudu; 1960-1961 m.; 69 vnt.;
9. Nuotraukos, grupinės, be užrašų; 69 vnt.;
10. Nuotraukos, be užrašų; iš viso 191 vnt.: A.) Paskaitos, susirinkimai; 98 vnt.; B.) Poilsis, gamtoje ir pan.; 93 vnt.;
11. Nuotraukos, be užrašų (ar labai mažai); iš viso 125 vnt.: A.) Maldos, įžodis, ceremonijos; 50 vnt.; B.) Vaidinimai, baliai, koncertai, šokiai, pietūs, festivaliai, knygų įvykiai; 75 vnt.;
12. Nuotraukos, be užrašų, iš viso 71 vnt.: A.) Gamta, menas, paminklai, pastatai, gyvūnija; 53 vnt.; B.) Ekskursijos; 18 vnt.;
13. Nuotraukos, su užrašais ir be užrašų; iš viso 30 vnt.: A.) “įdomesnės” (pvz., prie Vydūno kapo), įvairios; 17 vnt.; B.) buvo atskirai sudėtos į voką, daug senesnių ir iš Lietuvos: Šatrijos jaunieji ir globėjai, Prakseda Žitkutė-Lukošiūnienė su savo klase Kaune 1936 m., Vyr. Giedrininkės-Visuomenininkės, “Aušros” gimnazijos VI kl. mokinė (193X m.?), J. Eretas ir Deina Grinienė, Č. Grincevičiaus MA nuotrauka 1938 m., Elena Gakulaitė Kaune ca 1936 m., trys buvę Ateitininkų federacijos vadai – dr. Adolfas Damušis, dr. Petras Kisielius, dr. Justinas Pikūnas ir kitos nuo 1958, 1960, 1964 m.; 13 vnt.
14. Nuotraukos originaliuose vokuose, siųstos “Ateities” redakcijai, kai kurie vokai su originaliais laiškais; 1952-1960 m.; siuntėjai: Kasparas Dikšaitis (Vokietija), L. Briedis (Cleveland), B. Lungys (Chicago), Aleksandras Šatas (Chicago), J. Šeškevičius (Sao Paulo, Brazil), A. T. Antanaitis (Chicago), G. Bajorunaitė (Detroit), nežinomas asmuo (Los Angeles), V. Budrys (Čikaga), Darbininkas (Brooklyn, NY), Cikotaitė, Zina (Detroit); ir keletas pabirų užrašų bei vokų.
15. Nuotraukos, su užrašais, grupinės, iš viso 18 vnt.: A) Grupinės, c. 1931-1939 m., 8 vnt.; B) Grupinės, c. 1930-1943 m. – 1943 m. vestuvės, kongrasas Vilniuje, ekskursantai Rygoje, Gamtos draugo ekskursija, 4 vnt.; C) Grupinė, 1964 m. NY Draugovė po įžodžio, 1 vnt.; D) Grupinės, įvairių metų: 1882.III.22 (nuotraukoje J. Eretas, Ign. Skrupskelis ir kt.), Šatrijos 1960 m., Klaipėdoje 83.8.9, 1938 m.; 5 vnt.;
16. Sporto nuotraukos; 29 vnt.