ČIURLIONIO GALERIJA

Čiurlionio galerija
Reg. Nr. 13845

Dėžė 1

1. Susirašinėjimai, pareiškimai, pranešimai, prašymai, aktas, protokolai: R. J. Daley, Mayor Chicago, Z. Kolba, prel. M. Krupavičius; Provinciolas tėv. Br. Markaitis, Gen. kons. Dr. P. Daužvardis, vysk. Brizgys, J. Kajeckas, dr. J. Girnius, A. Varnas ir kiti 1957, 1958, 1962-1967; Lietuvių-amerikiečių menininkų klubo įstatų papildymas; 1957.03.03 kvietimas į Lietuvių menininkų klubo Chicagoje atidarymą; mašinraščiai, rankraščiai;
2. Laiškai, Kolba, 1959-1960 m. kopijos Kolbos A) išsiųstų laiškų: Mrs. W. Rockfeller, dr. A. Šliupaitei, E. Avik, Sophie Barcus, Margutis, Vaidylai, Dirvos redaktoriui, Prel. M. Krupavičiui, IR KT.; B) gauti laiškai – M. Krupavičius, A. Baronas, E. Avik, A. Šalčius, S. Pilka, R. Viesula, M. J. Witkus, tėv. J. Vaišnys, dr. M. Budrienė, Ignas, A. Raulinaitienė, J. Daužvardienė IR KT; mašinraščiai, rankraščiai;
3. Laiškai, Kolba, kopijos išsiųstų ir gauti 1961 m.: Kolba, The Austin Company, Ligoa Duncan Galleries, The Scarab Club of Detroit/ E. W. Junker, Mabel Petersen, R. E. Lowrie, E. Vilks, L. E. Block, E. Aavik (Australia), A. Tamošaitis, Galdikis, Staknienė, Dirva, Puzinas, Varnas, Daužvardis, Šliupaitė IR KT.; mašinraščiai, rankraščiai;
4. Laiškai 1961-1962: Z. Kolba, M. Šileikis, J. Miksevičius, Draugas/ A. Baronas, M. Staneika, J. Valainis, Šidlauskas, Gen. kons. Dr. P. Daužvardis, tėv. V. Gytauskas, L. Vilimas, L. Grinius, P. Puzinas, J. Daužvardienė, Ad. Mickevičius IR KT. ; mašinraščiai, rankraščiai;
5. Laiškai, pareiškimai 1962-1967 m.: B. Markaitis, dr. P. Daužvardis, J. Jasaitis, Gaučys, J. Borevičius, S.J., Z. Kolba, A. Rūkštelė, J. Kajeckas, A. Misiūnas IR KT.; mašinraščiai, rankraščiai;
6. Laiškai, su Genocido parodos raštais, kt. 1964-1965, 1968, 1970-1971; Zipperman, “Pakeitimai” – sąrašas; Opening address by Dr. PEtras Daužvardis, Consul General; “Okupanto ir jo tarnų balsai; VLIKas; Daily News, NY; Washington Observer, B. MAtulionis, A. Biveinis, J. Audėnas, J. Švabas, E. Litvinas, A. Šuopienė, J. Dešris, IR KT.; mašinraščiai, rankraščiai;
7. Washington Observer Newsletter Jan. 1, 1971, Jan. 15, 1971, May 15, 1971; voke adresuotas Z. Kolbai;
8. 1968-1971 Čiurlionio galerijos raštai, laiškai;
9. Pirmoji Č.G. paroda 1957-1958 m.;
10. „Parodos, išlaidos, sąrašai, planai darbui, kvietimai, laikraščių iškarpos, kiti 1958, 1960, 1961; rankraščiai, mašinraščiai;
11. Lietuvių tautos genocido parodos Turto inventorizacijos knyga (2 kopijos, 11A ir 11B);
12. Lietuvos tautos genocide parodos vadovas (sumontavimui);
13. Genocidas: užrašai po foto; Contents – Introduction: Know your enemy – communism ir t.t. (rankraštis); laikraščio straipsnis „Lietuviai dailininkai Australijoje“ Stepas Vykintas, Dirva, 1971.07.23; „Returning to Italy“ – „Portrait of a Young Girl“ by Raphael; „Ką žydas sako apie Lietuvos operą ir lietuvių kalbą“ Garsas 1940.06.06; laiškai, telegramos apie Genocido parodą 1970.06.13; laikraštėlis Manion Forum 1969.02.16; The Minszenty Report 1969.03.15; „USA or USSA – That is the question!!” (kvietimas 1969); sąrašai – “Anti-Communist Organizations, Anti-Communist Bulletins); Z. Kolbai adresuotas “macarthur Freedom Association” vokas su aprašymu apie Generolą Douglas MacArthur (1970); kita 1968-1969 m. koresp., laikraščių (Chicago’s American, Naujienos) iškarpos; laikraštėlis “CAC – Christian Anti-Communism Crusade” 1969.02.15; laiškas nuo Christian Nationalist Crusade, Gerald L. K. Smith, Director, siųstas p. Kolbai;
14. Spauda, straipsniai: “Didžioji Amerikos spauda apie Petrą Rimšą ir jo kūrybą (1936 m.), mašinraštis; “Petras Rimša ir jo kūryba”, Vienybė, 1937.01.06 ir straipsnis lenkų k. “Odwiedził Redakcję I Bibljotekę Zjednoczenia P. R. K.”;
15. Straipsniai (Kolbos, visi ar daugiausia): Gaučys Priėjo liepto galo; Lietuvių dailininkų dėmesiui; Terminuotas įspėjimas Gaučiui; Gaučio nešvanki praeitis kartojasi; Čiurlionio alerija dienos šviesoje; Čiurlionio galerija istorinėje šviesoje; Kaltinu ir kaltinsiu (atsakymas dr. J. Paukšteliui), Isteriškame mele paslėpti pasisavinimai; ), laiškai – redaktoriui (1964), Atsakymas MeninkųKlubo v-bai, Atsakymas T./A.?/ Marčiulioniui 1964, Kai riksmas virsta isterija, Tėvų Jėzuitų Provinciolui B. Markaičiui, S.J. Čiurlionio galerijos reikalu 1964.11.25; užrašai; mašinraščiai, rankraščiai, juodraščiai;
16. Čiurlionio galerijos išlaidų dokumentai – sąskaitos 1961-1962 m.;
17. Finansiniai dokumentai (kopijos) 1959-1967: Lithuanian-American Artists Club Revision Commission’s Act – Translation; Inventorizacijos aktas 1959.07.01; straipsnis “Baigimo reikalu (prisiuntė P. Gaučys..); March 3, 1966 Account no. 9302; 1961-1962 m. darbo valandų registracija; laiškai, susiję su finansais – P. Daužvardis ir Z. Kolba 1962, Translation: Art Gallery of Čiurlionis Register of Assets and Liabilities 60.7.1 – 61.7.1, 1962.7.15-1963.7.15; Čiurlionio galerijos 1957-62 metų kultūrinės veiklos apyskaita (Parodų tatistika); meno kūrinio fondo 1957.10.20-1962.5.1 apyskatia; Pajamų ir išlaidų registracija 1960.7.1 – 61.7.1, 1961.6.1 – 1962.7.15; Čiurlionio galerijos 1960-1961 m. Turto bendra apyskaita; Čiurlionio galerijos Pajamų ir išlaidų 1960-1961 m. bendra apyskaita; Čiurlionio galerijos 60-61 m. leidinių apyskaita; Č.G. pašto ženklų sąskaita; ČG bendras turto sąrašas (iki 1961.6.1)
18. “Act of Inventory” – Inventory and Evaluation Act, Art Gallery of Ciurlionis by the Order of Circuit Court of Cook County, Ill. No. 63 S 11102, Nov. 4, 1965; 2 egzemploriai, dalis 3-čiojo egz.;
19. Čiurlionio galerijos direkcijos byla su Menininkų klubo vadovybe 1956-1965; rankraščiai, mašinraščiai; Čiurlionio galerija 1957-1962 žurnalas;
20. Pajamų apsakitos knyga 1949-1954 m.;
21. Zenonas Kolba – aprašymas – rankraščiai, mašinraščiai;
22. Lithuanian Museum Certificate of Incorporation 1962.09.07;
23. Lietuvių kultūros muziejus – provizorinis planas; certificate of change of registered agent and registered office by a foreign or domestic corporation 1966.09.17; Aktas 1966.10.05; summons – failure to file annual report 1968; annual report – 1970, 1971, 1972; straipsniai “Steigiamas lietuvių Kultūros muziejus Chicagoje” Nauj. 1962.09.22; Įkurtas lietuvių kultūros muziejus 1962.09.20; kt.; nuotraukos, negatyvai 1962 (inkorp. Certif..); rankraštis “Vykdomosios komisijos pareigos…”; Lietuvių muziejaus vadovybė; kiti muziejai , kultūrinės programos – The Polish Museum of America, “Doors open to Lithuanian culture”; “The Polish Museum of America in Area”; “Mazowsze” programa 1964.01.24-26; laiškai 1962-1963 Z. Kolbai – M. Krupavičius, p. Lieponiui kvietimas, JAV LB Chicagos apygardos valdyba, A. J. Kaulėnas, dr. Z. Danilevičius, J. Daužvardienė, Maria P. Rudienė, Nora Gugis – Lithuanian Alliance of America, A. Rudis, kvietimai (kopijos) 1962 – adv. Dr. K. Šidlauskui, J. Švedui, A. J. Kaulėnui, N. Gugienei, P. Šeštakauskui, tėv. B. Krištanavičiui S.J., p. Daužvardienei, dr. A. Račkui, J. Lieponiui, dr. Z. Danilevičiui, p. p. Rudžiams, A. Keželiui, K. Drungai, ir kitiems; pareiškimas 1963 – P. Šeštakauskui, J. Vaideliui, E. PEtrauskui, C.V. Baltramaičiui, A. Beleškai; kvietimas į pirmąjį posėdį 1962; A. Varno ir P. Šeštakausko Pareiškimas P. Gaučiui 1963.03.16; Protokolai – 1962.07.06, 1962.09.16,1962.10.14, 1963.01.13, 1963.02.24.

Dėžė 2

1. Meno kūrinių fondo (Jury komisijos) atrinktų kūrinių PROTOKOLAI 1957.10.20-1961.4.15;
2. 1957-1963 m. – trys sutartys su Č. G. direkcija , 1959 m. (Samb. “Šviesa”), 1961 (Liudas Šlenys, Korp “Gintaras”) ir 1962 m. (A. Tamošaitis), 1961-1962 m. sezono meno parodos kalendorius, 1959-1960 prašymai patalpų rezervacijoms; Registracijos knyga c.1960 – planas paveiklsų iškabinimo, meno kūrinių fondas, dailininkų paaukoti kūriniai, nupirkti kūriniai mecenatų ir aukotojų, gauti kūriniai už parodas, skolon palikti kūriniai, dailininkų sąrašas, mecenatai, remėjai; kiti mecenatų ir kūrinių sąrašai; meno parodų apyskaita; bendra paveikslų apyskaita; Australijos grupės katalogas;
3. 1957-1961 m. United States Fidelity and Guaranty Company, Interstate Insurance Agency draudimo dokumentai;
4. Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos Chicagos biuletenis 1956; A.L.D.S-gos nariams informacijos lapas nr. 1, 1959 m. aktas; susirašinėjimai, kt. – Z. Kolba, J. TričysVl. Vijeikis, Č. Janušas, S. Lozoraitis, A. Rūkštele, Protokolai 1959; Tolimesnės veiklos sugestijų pluoštas 1957; Br. Murinas; “balsavime dalyvavo (1958 ir 1959)”; dail. W. Witkus, Vyt. Čepas, V. Lulevičius, S. L. KAšubienė, Č. Janušas, dail. Povilp Puzino pareiškimas, dail. Česlovo Janušo pareiškimas, 1958; “Pasirengimai LB seimui”, prel. J. Balkunas, V. Vaitiekunas, Meno programa (iš viso 35-37 pamokos), Malėna, Lietuvių dailė ir menas (35 pam.), 1957; I. Malėnas, S. Barzdukas, P. Lapė, T. Valmis, dr. J. Bajerčius, St. Daunys, A. Kutkus, J. Mulokas, prof. Vl. Jakubėnas, Pasiūlymas, Pranešimas, Ad. Varnas, ALDS narių sąrašai (rankraščiai), 1956; “Sophie Plechavicius”, “June Lukosh”, Nepriklausomų dailininkų sąrašas, L. D. instituto narių sąrašas 1956; Dailininkų organizacijoms sujungti tremtyje Planas, Pareiškimas, Kvietimas; rankraščiai, mašinraščiai;
5. Fondai, informacija – Z. Kolbai, M. Šileikiui nuo: Carnegie Coorporation of New York, The Rockefeller Foundation, Ford Foundation, Ford Foundation Program for Humanities and the Arts, The Field Foundation, Inc.; susiję laiškai – William H. Nims (Ford Foundation) 1958, 1960, Maxwell Hahn (Field Foundation) 1958-1960, E. R. Marler (Rockefeller Foundation) 1960, F. Anderson (Carnegie) 1958, 1960, J. Marshall (Rockefeller F.) 1958, Frank S. Streeter (John Hay Whitney Foundation) 1958, J. F. Mathias (John Simon Guggenheim Memorial Foundation) 1958, Fellowships United States of America 1959; Sir Winston Churchill, H. Crowne, 1958; E. Cooper 1960; rankraščiai, mašinraščiai;
6. Religinio / Bažnytinio meno paroda 1964 ir kiti (Čiurlionis, Dail. Dagys, V. Petravičiaus paroda) 1963-1966,: laikraščių iškarpos Chicago Tribune 1964, straipsnis “Kiek rimtas ir kiek atkištinis užmojis – Lietuvių religinio meno paroda Chicagoje” Kazys Bradūnas, Draugas 1964.03.21; knygelė “Religious Art Exhibition Lithuanian Artists March 7 to 15, 1964; straipsnis “Religinio meno esmė” 1964.02.22, Draugas; IR KITI – Literatūra ir menas (Lietuvos TSR Rašytojų Sąjungos savaitraštis); kvietimai į Religinio meno parodos atidarymą 1964.03;
7. Seni straipsniai, Z. Kolba: menas nėra minios tarnaitė; 29-1-52 Apie Draugo ir Naujienų moralį, laiškai 1954-; Pagarbos išreiškimo plagijacija, Išmokę, pamirštame; Neapgaudinėkite savęs (Dar apie Marquette Park bažnyčią); Menas nėra visuomet tarnaitė; Mažasis Zarasų katynas 6-6-53; Viena epocha anksčiau; Nesusipratimai bažnyčių dekoravime; Širdys suminkštėjo…; laikraštėlis “Lietuvių darbo sąjungos nariams ir ypatingai Sąjungos steigimo aktą pasirašiusiems, dr. J. Deveikė; Žūti ar būti (parašė B. Kurbėža); laiškas – Lietuvių Bendruomenės Ponas Pirmininke 20.9.52; Menas – gyvenimo veidrodis (Praeities klaidų santrauka); laiškas redaktoriui 27.3.51; Šių dienų profesinė etika; Specialybė ir spekuliacija; Bažnytinio meno stock-yard’as; rankraščiai, mašinraščiai;
8. Lietuvių kolekcionierių meno parodos išlaidų ir pajamų apyskaita 1960.12.3-11 d.;
9. Įvairūs: Lietuvių Amerikiečių Menininkų Klubo įvykdytų 1957-1959 m. kultūrinių darbų apžvalga; prašymas remti; medžiaga iš pirmo meno parodos leidinio; Religinės muzikos koncertas – Jonas Žukas; “Art Gallery of Ciurlionis – lipinukai; Brief Biographies of the Contributing artisits (x3); Amerikos Lietuvių Dailininkų S-gos Chicagos apygardos Valdybai Pareiškimas (blankai – x2); Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjunga – laiško forma (x2); Sąlygos parodai ruošti Čiurlionio galerijoje (x2 kopijos);
10. Laiškai 1957-1958: Išsiųsti – pakvitavimas Z. Čarneckaitė, Kolba ir Šileikis -> p. Dargiui, įgaliavimas Č. Janušą; dr. J. Girnius, klebonui V. Vilkutaičiui prašymas, Prel. F. W. Strakauskui prašymas, laiškas išsiųstas bankams ir asmenims (yra sąrašas); J. Bachunas, kitiems prašymas paramai; Prof. dail. V. K. Jonynui su jo parodos aprašu lankstinuke; J. Pautienius, L. Šmulkštys; padėkos už aukas; United States Fidelity and Guaranty Co. draudimo dok. 1957; Čiurlionytei per Serapiną 1-10-57, advokatui Šidlauskui, kt.; JAV L.B-nės Kultūros fondo Valdybos Ponui Pirmininkui pranešimas 1957.08.21, J. Kreivėnui 1957.06.25, kiti; rankraščiai, mašinraščiai; Gauti laiškai – Aidai, Galdikas, Br. Murinas, SLA (Susivienijimas Lietuvių Amerikoje) iždininkė Nora Gugis, Helen Fischer, Lazauskas,A. Gustaitis, Witkus, Vladas Stropus, Jonas Vaidalys, V. K. Jonynas, P. Daužvardis, A. Kolomayets, Vaičiūnienė, M. Šileikis, Končius, Ad. Varnas, Adolfas Vingendorfas, V. Kiaulėnas, Dž. Staniškis, Stulgaitienė, R. Serapinas, V. Valaitis, J. Vaidelys, E. Walaitis, N. Palubinskienė, Baltramaitis, Račkauskas, kt.; Jury komisijos kūriniams atrinkti Čiurlionio Vardo Galerijai Protokolas Nr. 1 1957.06.30 ir su juo susiję laiškai;
11. Išlaidų pateisinamieji dokumentai – sąskaitos nuo 1962 m. kovo mėn. 31 d. iki 1968 m. lapkričio mėn. 8 d.;
12. Pajamų pateisinami dokumentai, apyskaitos 1961 ir 1962 m.;
13. Skolų ir išmokėjimų dokumentai (M. Markūno spaustuvei, dail. J. Rimšai;
14. Č. G. piniginiai dokumentai ir kitos apyskaitos: Lietuvių muziejaus išlaidos, leidinių ir pašto ženklų 1961-1962 m. bendra apyskaita; ČG pajamų ir išlaidų registracija per 1961-1962 metus; sąskaitų vokas;
15. Meno kūrinių fondo atrinktų kūrinių Protokolai, parodos katalogai 1961.4.15-1962.12.30: Jaunųjų lietuvių menininkų darbų paroda 1962, protokolas nr. 42;A. Tamošaitis, protokolas nr. 41; protokol. No. 40 J. Šileikio “Žemaitė”; kiti protokolai – no. 39, 38A, K. Zapkus – katalogas; Alf. Dargis – katalogas, pr. 38; Australian and Local Artists Exhibition 1961 katalogas; pr. 37; Bronius Murinas – katalogas 1962, protokolas 36, 35, 34; Vanda Kanytė-Balukienė katalogas; Chicago Exhibitions Calendar Oct. Nov. Dec. 1961 “European Sailor”(3 egz.).

Dėžė 3

1. Č. G. adresų knygutė (su postal zip code map);
2. Dailininkų gyvenimo datos;
3. Adresų, telefono numerių sąrašas;
4. Albumas, raudonas – Prano Baltuonio dovana Č.G.’ai, 1984 m. Bendrosios Dailės Parodos proga;
5. M. Šileikio piešiniai, pieštuku piešti; porą kvietimų/ lankstinukų – „Miko Šileikio 90 metų amžiaus ir 60 metų kūrybos Dailės parodos atidarymo“; šios parodos apyskaita 1983.XI.14, laiškas Stanley Balzekui 1987.09.27;
6. A. Tamošaičių grafika (7 vnt.); 1972 m. padėkos certifikatas M. Šileikiui nuo Stasio Balzeko, Jr., 1972.06.17;
7. Nuotraukos (darytos agronomo Šeštoko), negatyvai, pažymėti Kolba, Genocido paroda, XI-21-70;
8. Spaudos iškarpos (scrapbook)– Tamulaičio straipsnis ir kiti/ „Nuosmūkiai I“, 1954 ir 1958 m.: „Čiurlionio galeriją pasitinkant“, Darbininkas, 1957.11.12; „Dail. Povilo Puzino ir Janušo pareiškimas“; „Naujas „sukalbamumo“ parodymas“, „Aukos Lietuvos laisvinimui“, Naujienos 1958.06.10; „Nuosmūkis“, Naujienos 1958.06.21; „Genijų maištas“, Nauj. 1958.06.21; apie L.A. Menininkų klubą; „Bendro darbo ardytojai?“ Laisvoji Lietuva 1958.07.17; „Dėl pasipriešinimo kultūriniam nuosmūkiui“, Draugas 1958.08.02; Z. Kolba – pataisa; „Pastabos ir nuomonės (Vasario 16 minėjimo reikalu)“, Draugas 1954.05.17; „Išmokę, pamirštame“ Z. Kolba, 22-III-54, Draugas; „Kultūrinio darbo trukdytojai – Parodos, galerijos, dailininkai, lietuvybė ir piktos reakcinės jėgos“, Naujienos 20-22-I-58; „Pasipriešinkime kultūriniam nuosmūkiui“ Naujienos, 1958.06.10; IR KT.;
9. L.A.M.K. (Lietuvių amerikiečių menininkų klubo) straipsniai (scrapbook), laikraščių iškarpos: 1957-1958; Draugas, Sandara, Naujienos, Dirva, Darbininkas;
10. Laikraščių iškarpos (scrapbook) 1956-1957 m.: „Meno žinios, tvarko Mikas Šileikis – 1957 m. reprezentacinė meno paroda Chicagoje“ Naujienos 24-XI-56; „Šiandien atidaroma dail. A. Rūkštelės meno paroda“ Naujienos 1-12-56; „L. D. draugijos 50 metų sukaktis“; „Žinios iš pavergtos Lietuvos“ Naujienos 4-12-56; „Lietuviško meno bažnyčia“ Draugas 15-12-56; „Nepamirštame dailininko Igno Šlapelio“, Naujienos 26-12-56; „Lietuviškas stilius, kurio … nepažinojome Lietuvoje“, Vienybė, 1956.10.12 ir DAUG KT.;
11. Laikraščių iškarpos (scrapbook): straipsnių pvz. – „Kuris laikotarpis kūrybingiausias“, Lietuvos herbai Ciceroje“, „Dail. J. Penčyla – tolimoj Kolumbijoj“, „Ar menas augštesnis už mokslą?“, „57 paroda Chicagos Meno institute“, „Kad ir nežmoniškai, bet kitoniškai…“, Leonardo da Vinci“; laikraščiai – Draugas, Dirva, Naujienos metai – 1953 ir 1954;
12. Laikraščių iškarpos (scrapbook) 1954 m.;
13. Laikraščių iškarpos (scrapbook) 1951-1952, 1956-1958 „A.L.D. Sąjungos straipsniai, Dalia Kolba;
14. Straipsniai: „Dar kartą Čiurlionio galerijos klausimu“ (mašinraštis, juodraštis), „Lietuviškoji Chicaga – Apsileidimas parodos reikale – Krik. Demokratai demonstruoja savo jėgą Draugo vadovybei – Paveikslų nukabinėjimo tradicija – Bausmė Paukštienei už dalyvavimą New Yorko parodoje“, Vienybė, 1959.02.06; „Vineas prieš 30 – Kova dėl Čiurlionio galerijos“, Vienybė, 1963.02.08; „Čiurlionio galerijos aktas“ Vienybė, 1963.03.15 – šie straipsniai voke, kuris adresuotas Mrs. E. Kolba, o siuntėjas – Vitalis Zukauskas; kiti straipsniai – „D. Adomaičio žodis Čiurlionio alerijos, Inc., 25 metų sukakties minėjime“ Naujienos 1982..12.30; „Čiurlionio galerijos sukaktuvinė šventė“ Draugas 1982.12.18; „Zenono Kolbods dešimtmetis ir Čiurlionio galerija“ Naujienos 1982.12.02; „Blinstrubas liudija apie Čiurlionio galerijos nelaimę“ Naujienos 1983.01.21;
15. Straipsniai, laikraščių iškarpos, A.A. Z. Kolba ir kt.: „Pradėkime iš naujo“ Laisvoji Lietuva, 1973.06.28; „Atidengtas Zenono Kolbos paminklas“ Naujienos 1973.06.28; žmonos ir duktės nuotraukos Dirva 1973.06.27; Miko Šileikio laiškas p. Kolbienei 1972.09.14; „A.A. Zenono Kolbos nuopelnai“, M. Šileikis, Naujienos, 1972.09.11; „Dalis Čiurlionio galerijos istorijos“ Naujienos 1972.04.10; „Pas dail. Miką Šileikį atsilankius – jo 90 metų sukaktuvinės parodos proga“ Naujienos 1983.10.13; „Sveikiname Miką Šileikį, sulaukusį 90 metų“ Naujienos 1983.10.15-17; „Vis dar ieškome Čiurlionio“ Naujienos 1983.11.09; kopija rankraščio 1972.03.28 D.A. „Susirinkome čia atsisveikinti taurų lietuvį ir tautos kovotoją – dailininką Zenoną Kolbą“; mirties pranešimai A.A. Dail. Zenonas Kolba (1972.03.26) – Draugas, Dirva, kiti; mašinraštis – „Kunigas Galingasis arba dalis Čiurlionio Galerijos istorijos“, parašė Zenonas Kolba, Čikaga, 1972.03.07; Z. Kolbos ponui M. Gudeliui laiškas 1972.02.21;
16. Spauda 1972-1978: „Menas, bezdžionės, griovikai“, Albinas Daumantas, 1974; „Spręskite patys – viena ar dvi galerijos?“ Č. G. informacija, mašinraštis; „Naujieji metai“. A. Daumantas, Naujienos 1973.10.19-20; „Juo džiaugiasi laisvės priešai“ Draugas 1976.08.11; „Technika komunizmui įvesti“ Naujienos 1972.10.14; „Iš kairės ir iš dešinės‘ 02/73; „Laiškas „Naujienų“ redakcijai“ Naujienos 1972.10.14; [JAV Lietuvių bendruoemės įstatai“]; „Atidaryta T. Petraičio paroda“ ir „Domo Adomaičio žodis atidarant dail. T. Petraičio darbų parodą“ Naujienos 1984.05.04; „Menas ir visuomenė“, M. Šileikis (Meno žinios, serija str.), Naujienos 1984.01; „Sudaryta prof. Adomui Varnui pagerbti komitetas“ Dirva 1978.06.29 ir 1978.06.17 ir 1978.06.20; „Dail. Mikas Šileikis paskyrė 5.000 dol. Dailės premijoms“ Draugas 1978.05.12 ir 1978.0516, Draugas, Naujienos; „P. Puzino pavekslą priėmė Washingtono muziejus“ Draugas, 1978.01.14; „Protesto laiškas „Draugui““, Naujienos 1978.04.17; „Dviejuose horizontuose“ Draugas 1978.02.27; „Tauta ir jos dailė“, Čiurlionio galrija, Inc., Draugas 1978.03.14; „Zenono Kolbos mirties penkmetis“ Naujienos 1977.03.21 IR KITI ;
17. Dėžė laikraščių iškarpų 1961, 1962, 1967: „Mirė dail. P. Puzinas“ Draugas 1967.10.27; „Rooseveltas Lietuvos nepardavė“; „Henrikas Šalkauskas dailės parodose“ Dirva 1961.08.01; „Berliners Cheer Beef-Up Troops“ Chicago Sun-Times 1961.08.21; „nuotrauka „Prof. Igno Končiaus „Lietuva tarp kaimynų““; „Reds Seal Off Border Between two Berlins“ 1961.08.13; „W. Berliners Want Action!” Chicago Sun-Times 1961.08.17; kiti straipsniai apie Vokietiją, East ir West Berlin; nuotrauka „Lietuvių fondo įstatai; „Estetikos hipotezė (Meno žinios, tvarko Mikas Šileikis)“ Naujienos, 1962.01.27; „Lietuvos nepriklausomybės minėjimo proga“; „Lietuvių delegacija pas JAV Prezidentą“; „Visuotinis Bažnyčios susirinkimas – spalio 11 dieną“ Draugas 1962.02.03; IR KITI straipsniai susiję su meno parodomis, plitine laisve ir religine laisve iš Draugo, Naujienų , Vienybės;
18. Įvairios iškarpos 1962-1963, 1966-1967 m.: „Skurdi ALM klubo tiesos logika“ Naujienos, 1966.02.10; Naujienos 1962.11.12; darbininkas 1965.12.29; „Iš Sao Paulo lietuvių kolonijos gyvenimo“ Naujienos 1967.12.23; „Laiškas redakcijai“ Nauj. 1968.01.03; „Atidaryta Amerikos Lietuvių dailininkų sąjungos paroda ir paskirtos premijos“ Draugas 1963.12.17; „Ar komunistai šiandien jau nebe tie?“ Laisvoji Lietuva 1967.12.21; „JAV ir Kanados lietuvių III-jo Kultūros kongreso Programa“ 1967; „Dail. Z. Kolbos namas smarkiai apgriautas“ Sandara 1967.11.03; „Lietuvių meninis pasirodymas didžiojoj Ford City“ Draugas 1967.09.08; „Lietuvos įnašas sovietų parodai“ Naujienos 1967.07.08; Gimtasis kraštas, IR KITI;
19. M. Šileikis. Mano pagrindinė spauda etc., novelės: „M. K. Čiurlionis 1875-1911 m. (Iš M. Šileikio paskaitų)” – Naujienos 1975.12.23; “Dail. Vladislovo Žiliaus paroda – Meno žinios; Ireną palydėjus amžinybėn”; “Biografinės žinios (Šileikio)” – mašinraštis, juodraštis (8 pusl., “nebaigtas”); kitos iškarpos; byla “Mano raštai ir mano pagerbimo sveikinimai 1976 m. birželio 6 d.”; “Reds Blamed in House for “Isms” in Art” Chicago Tribune, 1949.08.17, “Apie Čiurlionio galerijos parodą naujose patalpose” Naujienos 1975.06.28; “Atidarytos naujos Čiurlionio galerijos patalpos” Naujienos 1975.06.12; “Čiurlionio metai” Naujienos 1975.06.26; “PAsikalbėjimas su dail. Miku Šileikiu” 1975.10.01; “Meilė menui – Čiurlionio šimtmečio proga”; Banketas M. Šileikiui, IR KITI 1975-1976 m. straipsniai;.

Dėžė 4

1. Legalūs dokumentai, susirašinėjimas 1957, 1963-1968: Lithuanian-American Art Club Inkorporacijos certifikatas 1957.06.14 (kopija) ir „Lietuvių-amerikiečių Menininkų klubo įstatų papildymas 1957.10.20; 1963 m. Petition for Temporary Injunction; Order July 8, 1963, Order No. 2 Nov. 4, 1965; Pro Memoria 1965.03.15; „Čiurlionio galerija jau tikrose rankose, Naujienos, 1966.12.14; Zenonas Kolba et al vs. Lithuanian-American Art Club ORDER „…that this cause be and is hereby dismissed by agreement and without prejudice“ – 1966.12.07; susirašinėjimas su dr. P. Daužvardžiu, Jonu Jasaičiu, P. Gauču; nuorašas – Arbitražo Komisijos pirmininkui Jonui Jasaičiui Čikagoje 1964.04.19; laiškas (kopija) nuo Kenneth W. Jakus, adv., 1968.02.08 Paul Smith‘ui (notaras); General Release 1968.02.13; Pro Memoria – Pasitarimas Č. G. reikalu 1966.03.14 ir Translation Pro Memoria „Parley Regarding Ciurlionis Gallery 1966.03.14; Memo 1967.04.19 ir vertimas anglų k.;Čiurlionio galerijos ir joje sukaupto turto perėmimo aktas 1966.12.10; „Pro Memoria“, Naujienos 1965.03.23; susirašinėjimai su p. J. Jasaičiu ir dr. P. Daužvardžiu, kun. J. Borevičiumi, S.J. (Č.G. Globos komiteto pirmininkas) 1964 ir 1967 m.; 1967.09.24 protokolas; Agreement/ Sutarimas 1966.11.15; „70 dailininkų kultūros kongreswo parodoje“ Draugas 1967.11.11; „Reikšminga ne vien kūrybai nagrinėti (Disertacija apie M. K. Čiurlionio dailę)“; Memo 1968.04.01; kiti laiškai iš Zipperman, Levin, and Associates <-> McCarthy and Toomey 1968.03.25, Bronius Murinas -> tėvui J. Borevičiui S.J. 1968.05.02, Z. Kolba -> dr. P. Daužvardis 1968.05.16; Č. G. čarterio Tarybos Pirminių darbų planas 1968.06.10 ir kt.;
2. Protokolai 1965-1957 m., susirašinėjimai 1969, 1970, 1973-1974 m., straipsniai 1973-1974 m.: Lietuvių dailinnikų protokolas 1956.05.06 ir 1956.05.26, Pasiūlymas 1956.07.29; Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjungos Valdybos posėdžio Protokolas 1956.08.04; Z. Kolbos 1956.09.05 laiškas B. Babrauskui; Jury komisijos kūriniams atrinkti Čiurlionio vardo galerijai Protokolas nr. 1 1957.06.30; laiškas p. Austrai Puzinienei-Currence 1969.07.20 ir 1970.01.17; laiškas Č. G. Globos komitetas Generalinei Konsulei 1973.11.30; straipsnis „Kun. Borevičius nutraukė Čiurlionio Galerijos pasitarimus“ Naujienos 1973.12.19; „Lietuvių Dailininkų Sąjunga protestuoja“ Nauj. 1973.11.08; „Laisvieji lietuviai dailininkai“, Laisvoji Lietuva 1974.02.07; „Laisvieji lietuviai dailininkai!” Nauj. 1974.01.18; „Čiurlionio paveikslų galerija tebėra veikli“ Draugas 1974.02.07; Čiurlionio galerijos reikalu (Laiškas redakcijai)“ Draugas 1974.02.08; Čiurlionio galerijos reikalu (Laiškai Dirvai)“ Dirva, 1974.02.15; „Čikagos lietuvių horizonte“ Tėviškės žiburiai 1974.02.21; „Čiurlionio galerijos reikalu – Atsakymas kun. J. Borevičiui (mašinraštis)“, Domas Adomaitis, Čikaga, 1974.02.26; laiškai –J. Kajeckas 1974.03.06; Consulate General of Lithuania A. Simutis –J. Kajeckas 1974.03.13, Austra Puzinienė-Currence -> A. Šimutis 1974.03.16, J. Kajeckas -> J. Jasaitis 1975.09.30;
3. Susirašinėjimas su konsulu ir kitais: „Čiurlionio galerija – Kaip buvo įkurta“, laiškai: 1962 ir 1963, 1966m, 1969 m. – dr. P. Daužvardis, Alfonse Wells, Šileikis, Kolba, Gaučys, prel. M. Krupavičius, re: Estate of Paul Puzinas; 1971 – Gen. konsulas A. Simutis, Z. Kolba, May Betteridge, Austra Puzinas-Currence; 1972 m. – J. Kajeckas, p. Kolbienė, straipsnis „Neretušuoti portretai“ Gimtasis kraštas 1970.09.24; kun. T. Borevičius 1971; Pareiškimas, prel. P. M. Juras 1969; „Čiurlioio galerijos direktoriato…“ Draugas 1972.04.25;
4. Susirašinėjimai, protokolai Č. G.‘jos klausimu ir kt., iškarpos iš spaudos 1963-1971 m.: Kun. J. Borevičius S.J., P. Daužvardis,A. Simutis, J. Kajeckas, Z. Kolba; Pasitarimo protokolas 1973.III.28 su konsule ir Borevičiumi, Adomaičiu; M. Šileikis, J. Bertulis, P. Gaučys, B. Markaitis, S.J., Adomaitis, F. Zogas ; straipsniai – „Kultūringasis lapkritis“ Naujienos 1963.12.4; „Čiurlionio monografijos reikalu“ Nauj. 1967.05.17; „Tikrai neverta pykti!” Nauj., 1966.12.10; „Art from Poland – A national heritage comes to Chicago“ Chicago Tribune magazine, 1966.10.30; „Prabėgomis“ Nauj. 1966.02.25; „Skurdi ALM klubo tiesos logika“ Nauj. 1966.02.10; „Dail. Viktoro Vizgirdos įspūdžiai iš kelionės į Lietuvą“ Keleivis, 1966.10.19; „Čiurlionio minėjimas Amerikos teisme“ Naujienos 1965.11.26 (gera santrauka); „Kai giminė rašo apie Čiurlioio galeriją“ Nauj. 1965.12.23;
5. Daugiau Č. G. reikalu: „Trečiasis Čiurlionio galerijos ginčo šalių pasitarimas“, Pasitarimo protokolas 1973.03.28; 1972 m. rugsėjo 27 d. pasitarimas Čiurlionio galerijos reikalu Lietuvos Generaliniame konsulate, Čikagoje“, laiškas kun. J. Borevičiui nuo Gen. konsulo A. Šimučio 1972.11.07; Č. G. Direktoriatas; Protokolas Sant Rauka 1972.09.14; Pro Memo 1972.09.15; kiti laiškai 1972 ir 1973 m. Juzė Daužvardienė, A. Simutis, M. Pranevičius, S. P. Žumbakis, Lietuvių fondas, D. Adomaitis; „Kun. J. Borevičius nutraukė Lietuvos Konsulate vykusius pasikalbėjimus Čiurlionio galerijos reikalu“ mašinraštis ir straipsnis Naujienos 1973.12.19; „Trijų pasitarimų Lietuvos Generaliniame konsulate Čiurlionio galerijos ginčo reikalu išvados“; kopija rankraščio „Nevykdoma sutartis – nėra sutartis“;
6. Čiurlionio galerijos statutas (juodraštis, rankraštis 1966.08.13 „I.A.“ ir mašinraštis), vertimas į anglų k.; Report of the Act of Inventory (kopija rankraščio, 12 puslapių); Copy: Certificate of Incorporation, Lithuanian-American Art Club, 1957.06.14; 1964.01.13 P. Daužvardžio laiškas Z. Kolbai; Lietuvių Am. Menininkų klubo Čiurlionio vardo galerijos įsteigimas 1957.10.20 ir dokumento vertimas į anglų k.; dokumentas, apibudintantis neaiškumus Č. G. įsteigimo akte, kartu su pusės puslapio susiję klausimų; vertimas certifikato dėl Miko Šileikio paveikslo „Žiemos“ perdavimo Č.G.‘ai; dokumentas Z. Kolba ir kiti plaintiffs vs. Lithuanian-American Art Club „Complaint“; 1967.01.16 laiškas apie aukotus paveikslus; nuorašas 1966.04.27 Revizijos akto; 1966.XI.30 Pro Memoria Čiurlionio galerijos reikalu; Čiurlionio galerijos Globos komiteto Revizijos komisijai Pareiškimas „Nerastas č. Galerijos turtas (1966.XII.10)“ ir t.t. Ponui J. Jasaičiui 1967.01.05 (Priedas nr. 3); Baigtas Čiurlionio galerijos ginčas 1967.01.; Čiurlionio galerijos sukauptam turtui patikrinti Komisijos aktas, 1967.01.21 ir priedų sąrašas; kiti rankraščiai; P. Daužvardžio 1966.10.19 laiškas J. Kajeckui, Z. Kolbos 1966.10.19 laiškas P. Daužvardžiui; The By-Laws of The Art Institute of Chicago 1959; P. Daužvardžio susirašinėjimas su Art Institute of Chicago 1966; Indenture between Antanas Kalvaitis et al , designated as Trustees of the Lithuanian University Club Scholarship Loan Fund, 1936.08.20; laikraščio iškarpa – „Nei savigarbos, nei sarmatos“, J. Bertašius, 1966.09.23, Naujienos; Minutes of meeting 1966.04.16; laikraščio iškarpa „Kasdieną“, 1966.09.28, Vilnis; „Baigtas Čiurlionio galerijos ginčas“ Naujienos 1967.02.17 ir Draugas 1967.02.13; „Tautinės nuodėmės“ Tėviškės žiburiai 1967.02.23; „Skelbiama ilgo ginčo pabaiga“ 1967.02.23; „Ginčo dėl Čiurlionio galerijos baigimo reikalu“ 1967.02.27 Naujienos; Č.G. reikalu – 1967.03, L.A. Menininkų Klubo Revizijos Komisija; „Sutartis lieka sutartimi“ 1967.03, Č.G. Globos komoitetas (rankraštis, kopija); Arbitražo komisijos susirinkimo protokolas 1966.04.16; Pro Memoria Pasitarimas Č. G. reikalu 1966.03.14 ir susiję rankraščiai; laikraščio iškarpa „Įsipareigojimai ir jų vykdymas“ 1967.04.06, Naujienos; Z. Kolbos Kvietimas į pasitarimą 1967.04.15; kopija Chancery Superior Court of Cook County 1963.07.08 Order, 1965.11.04 Order; P.D. Memo 1967.04.19; Petro Daužvardžio laiškas P. Gaučiui 1966.03.23; laikraščių iškarpos – Vilnis 1967.04.11, „Parodos Jungtinėse valstijose“ ir „Lietuviai svetur“ Gimtasis kraštas 1967.02.09; „Menininkų klubo…“ Draugas 1967.04.11; „Menininkai pareiškė nepasitikėjimą Gaučio „valdybai““ 1967.04.12 Naujienos; „Įsipareigojimai ir jų vykdymas“ Draugas 1967.04.15; „Nepasitikėjimo išreiškimas“ Draugas 1967.04.17; Z. Kolbos prašymas nuorašo 1967.04.02; Z. Kolbos Pareiškimas Ą. G. Globos komitetui1967.05.15; telegramos turinio kopija 1967.05.16 su vokais, Z. Kolba -> P. Daužvardis; laikraščio iškarpos – „Gaučys ir co. Priėjo liepto galą“ naujienos 1967.04.07, „M. K. Čiurlionio Monografijos reikalu“ Dirva 1967.05.05; J. Kajeckio ir P. Daužvardžio laiškai 1967.06; Z. Kolbos ir A. Varno laiškas J. Kajeckui 1967.06.10; Čiurlionio galerijos parodų rengimo taisyklės; Zenonas Kolba General Release 1968.02.13; Pro Memoria M.Ž. turto reikalu 1962.10; P. Daužvardžio Pro Memoria Č. G. reikalu 1966 ir 1964 m.; Kenneth W. Jakus laiško kopija 1968.02.08; Projektas parodos medžiagos – „Komunistų genocidas Lietuvoje“; laiškai –P. Daužvardis, J. Kajeckas, Z. Kolba, P. Gaučys, tėv. J. Borevičius, S. J., A. Varnas, 1967; Affidavit Kolba 1967;
7. Propagandinė kilnojama paroda „Lietuva“ 1961 m. – planas;
8. Inventory and Evaluation Act, Art Gallery of Ciurlionis, by Order No. 63 S 11102, Nov. 4, 1965. Circuit Court Cook County, Ill.;
9. Čiurlionio galerijos vidaus įstatai; D. Adomaičio 1974.07.24 laiškelis p. p. Č. G. Direktoriams apie naujo Č. G. statuto priėmimą, Čiurlionio galerijos statutas – paskirtis, administracija, priemonės, Meno kūrinio fondo kūriniai, Statuto teisė;
10. Laikraščių iškarpos 1957-1958, 1966, 1972-1976, 1980, 1982-1983 m.: „Didelė meno šventė pereitą sekmadienį“ Naujienos 1957.10.22; „Čiurlionio galerija Chicagoj“ Draugas 1957.10.22; KVIETIMAS Į Č.G. ATIDARYMĄ ir ATIDARYMO BENDRA PROGRAMA, Lietuvos konsulo P. Daužvardžio žodis Čiurlionio vardo galerijos atidarymui, Chicago, 1957.10.20; Kolbos ir Daužvardžio laiškai 1957.10; „Kultūrinio darbo trukdytojai“ Naujienos 1958.01.20; „Atsišaukimas Čiurlionio galerijos reikalu“ ir „Lietuvos konsulo P. Daužvardžio žodis Čiurlionio vardo Galerijos atidarymui“ Naujienos 1958.01.11; „Turime savo muziejų – Čiurlionio galeriją“ Naujienos 1958.03.22; „Naujas dainos meno žvaigždės pasitinkant“ naujienos 1966.03.11; „Pareiškimas spaudai Čiurlionio galerijos reikalu“ Draugas 1966.05.24 ir 1966.05.26; „Ginčas dėl Čiurlionio galerijos“ Dirva 1974.03.08, „Laiškas „Naujienų“ redakcija“ Naujienos 1974.02.03; „Laiškas Dirvai Čiurlionio galerijos reikalu“ Dirva 1974.02.15; „Kun. J. Borevičius nutraukė Lietuvos konsulate vykusius pasikalbėjimus Čiurlionio galerijos reikalu“ Nepriklausoma Lietuva 1974.01.29; „Kun. J. Borevičius nutraukė Lietuvos konsulate vykusius pasikalbėjimus Čiurlionio galerijos reikalu“Laisvoji Lietuva 1973.12.27; „Jaunimo centras“, J. Bertašius, 1973; „Čiurlionio galerijos reikalu“ Draugas 1974.02.08; „Čikagos lietuvių horizonte“, Vladas Ramojus, Tėviškės žiburiai, 1974.02.21; „7 dienos Čikagoje“, Vladas Būtėnas, Dirva 1974.02.20; „Laisvieji lietuviai dailininkai!”, Naujienos 1974.01.18; „Laisvieji lietuviai dailininkai“ Laisvoji Lietuva 1974.02.07; „Skaitytojai pasisako“ Tėviškės žiburiai 1974.05.16; „Čiurlionio galerijos garbės pirmininkas. Adomo Varno pagerbimo dokumentai“ Naujienos 1974.04.27, kartu – „Apžvalginė meno paroda 1974. Adomas Varnas“; „Išleidžiama dail. P. Puzino monografija“ Darbininkas 1974.05.17; „Čiurlionio galerijos reikalu – Atsakymas kun. J. Borevičiui“ Nepriklausoma Lietuva 1974.04.26; „Čiurlionio galerijos reikalu“ Nepr. Liet. 1974.03.12; „Adomo Varno paroda“ Naujienos 1974.04.10; „Laiškai Dirvai. Dail. Povilo Puizino paveikslų klausimu“ Dirva 1974.06.19; „Čiurlionio galerija naujose patalpose“ Dirva 1975.06.20; J. Daužvardienės laiškas Dirvoje 1975.07.30; „JAV LB Krašto valdybos veikla“ Draugas, 1974.04.24; „Adomaitis atidarė Čiurlionio galerijos parodą“ Naujienos 1975.02.12; „Atidarytos naujos Čiurlionio galerijos patalpos“ Naujienos 1975.06.12; „Lithuanian Art Gallery Holds Grand Opening“ Southwest News-Herald, 1976.06.03; „Čiurlionio galerijos salė Chicagoje“ Naujienos 1976.04.14; J. Daužvardienei kvietimas į meno parodą Č. G.‘oje 06.05; „Dėl „dviejų“ Čiurlionio galerijų“ Naujienos 1976.02.16; „Laiškai „Draugui“ dėl dviejų galerijų“ Draugas 1976.01.15; „Spręskite patys – viena ar dvi galerijos?“ Nauienos 1975.11.24; „Meilė menui – Čiurlionio šimtmečio proga“ Naujienos 1975.11.13; „Dail. Zenono Kolbos mirties metinės“ ir „Vasario 16 meno paroda Čiurlionio galerijoj“ Naujienos 1973.03.22; „Pragiedruliai Čiurlionio galerijos ginče“ Naujienos 1973.03.22; „A. A. Zenono Kolbos nuopelnai“ Naujienos 1972.09.11; „Chicagoj ir apylinkėse – Naujoji vadovybė perėmė Čiurlionio galeriją“ Draugas 1980.12.18; „Šis tas iš Čiurlionio galerijos Čikagoje istorijos“, Domas Adomaitis, Naujienos, 1982.12; „Pasikalbėjimas Maikio su Tėvu“ Naujienos; „Jėzuitai laukia pakaitų“ Naujienos 1983.08.12; „Domas Adomaitis sveikina dail. Miką Šileikį“ Naujienos 1983.10.20;
11. Circuit Court of Cook County, IL byloje nr. 63 S 11102 – bylos istorija, bylos priežastis, pastangos atstatyti pirminę Č. G. padėtį, pirminės idėjos pažeidimo išdavos, išvados ir prašymas, priedų sąrašas 1966.02.20, priedai;
12. Čiurlionio galerijos, Inc. Čikagoje Meno kūrinių fondas. Kūrinių dovanojimo pareiškimai – aktai Nr. 129 – Nr. 219: 1972.04.19 laiškas D. Adomaičiui nuo J. Daužvardienės, 1975-1987 pareiškimai yra šių asmenų – E. Kolbienė, I. Šimkienė, S. Grigaliūnienė, V. Stančikaitė-Abraitienė, V. Petraitienė, J. Rūtenis, R. Zotovienė, V. Švabienė, I. Brazdžionienė, M. Šileikis, O. Bakaitienė, DDS, J. Krapauskienė, E. Walaitis, Sesuo Mercedes, V. Endriulaitis, S. Geštautas, M.D., J. Laucius, D. Kolbaitė, J. Paukštienė, P. Michelevičius – mecenatai I.ir P. Sekmokai, P. Kaupas, A. Varnas, G. Giedraitytė, V. Girdvainis, S. Šimoliūnas, D. Juknevičiūtė-Šimoliūnienė, M. B. Stankūnienė, V. Vaitiekūnas, S. Karvelis – per klaidą, J. Tričys; dviejų parodų programos – dail. Miko Šileikio paveikslų pomirtinė paroda 1994.05.20-29 ir dail. Povilo Puzino paveikslų paroda 1994.10.28-30;
13. „Kapinės be kapų“, Bronius Ramūnas, Kaunas, 1967 m., mašinraštis;
14. Čikagos Č. G. iždo perdavimo aktas 2005.02.11; dail. P. Puzino paveikslų susiję dokumentai 1995 m.; Č. G., Inc. Čikagoje Meno kūrinių fondo sąrašas;
15. Algirdas Jonas Kaulėnas: laikraščių ir kiti straipsniai, rašiniai – „Algirdo J. Kaulėno testamentas“ ir kt. Laisvoji Lietuva 1965.07.01, „Metai be A. Kaulėno“ ir „“Prieš metus netekome Algirdo Kaulėno“ Laisvoji Lietuva 1966.06.30, „Įamžinami A. Kaulėno darbai“ Laisvoji Lietuva 1965.09.23; „Dvidešimt metų be Algirdo J. Kaulėno“ Laisvoji Lietuva 1985.06.27, didelio formato nuotrauka (Mrs. S. Kaulėnas voke); Laisvajai Lietuvai – „Dviejų varlyčių istorija“ rašo A. J. Kaulėnas, mašinraštis, 1955.10.21, Londonas; „Laisvoji Lietuva 1955 – ‚Dvasinis bankrotas“ rašo A. J. Kaulėnas; „Tik pirmyn!” rašo A. J. Kaulėnas; Laisvoji Lietuva, 1955 – „Klausimai ir atsakymai“ rašo A. J. Kaulėnas; pakvietimas į A. Kaulėno paskaitą 11.22; J. Dvikapiškis ž „Žaliuoja berželiai“; J. Lokys – „Tai buvo“; „Iš praeities į ateitį“ Tėvų žemė 1958; Laisvoji Lietuva 1955 „Tikrovė ir dūmai“ rašo A. J. Kaulėnas; „Lietuvos atgimimo sąjūdžio įstatai“ (projektas), paruošė A. Kaulėnas; 1964.12.15 BALF Chicago šventiniai sveikinimai; nuotrauka A. J. Kaulėno Paminklo statymo ir Jo darbų Įamžinimo komitetas, 1965.10.07, Laisvoji Lietuva; „Artimoji Anglija (tęsinys)“ Naujienos 1978.10.19; VLIKo nuorašas laiškas dr. V. Misiuliui 1962.10.26; „Pūga“ 1946.12.23; bukletas „Vienybė idėjų konfliktuose“, Antans Kučys, JAV Reorganizauotos lietuvių bendruomenės leidinys, 1981; „Panevėžiečių klubas 25“, Juozas Masilionis, 1981; nuotrauka su gimimo ir mirties datomis; Laisvoji Lietuva 1985.03.21, 1985.04.04, 1985.04.18, 1985.06.14; „Mano viešnagė Amerikoje“ , dr. Jonas Grinius, atspausta iš „Europos lietuvio“ 1963; „Prof. A. Voldemaras“, parašė A. J. Kaulėnas, spausdinta L.L. 1965; „Jau trys metai…“ Lais. Liet. 1968.06.20; rankraščiai, užrašai, slapyvardžiai; laiškas A. J. Kaulėnui nuo VLIKo, J. A. Stikloriaus (sekretorius); „Algirdas Kaulėnas“ Naujienos 1978.10.18; Domo Veličkos/ Pedagoginio lituanistikos instituto laiškas A. Kaulėnui 1964.10.25; Viltis – 1918.02.16-1946.02.16 Laisvė; „Vingių keliais“ 1946; „Maharadža – 4 veiksmų komedija“ 1954 m. Londonas, parašė A. J. Kaulėnas; „Broliai – 4 veiksmų drama“ ; didelio formato nuotrauka, Wolk Studio c. 1960??; „Tėvų žemė – L.A.S. Anglijos Vietininkijo leidinys 1958 5-tas nr., 6-tas nr.; „JAV Reorganizacinės lietuvių bendruomenės vadmuo dabarties laisvinimo veiksnių situacijoje“ 1980;
16. A. J. Kaulėnas – raštai, užrašai, dauguma – rankraščiai: lapinukų pavidalu: „1960 Vasario 16 Toronto“; L.A.S. Lietuvos atgimimo sąjūdis 10.VII.1954 Londonas“; „Darius-Girėnas 1951.VII.21 d. Londonas 1955 Nottingham“; „16 Vasario“ Manchester 1956.II.18; „…ir žmogus linkęs į blogį…“; Kvietimas į autoriaus A. Kaulėno spektaklį „Miško broliai“ 1965.02.20; „Vilniaus diena 1955.X.8 Londone“; „Birželio 14-oji (Londone 1956.VI.24 d.)“; „Darius-Girėnas (London 19.VII.1958)“; „Kas mes esam?“ 1963.X.4; „Idėjų krizė (minčių) 1954.VII.17 Manchester; „Vilniaus diena 1962.XI.10 d. Čikagoje, Jaunimo Centre“; „IV dalis..“; „O kas gi tai yra tėvynės meilė?“; „Darius ir Girėnas 1945.VII.17 Manchesteris“; „1964.X.3 Vilniaus diena Či-ga“; „1962.V.19 d. Čikagoje Lietuvių auditorijoje“; „1918 Savanoriai Aušra – 1941 Sukilimas ir partizanai“; „Kultūros kongrese 1962.XI.23 d. Čikagoje Žurnalistų sekcijoj“; „Temos – spausdinimas ir prizmė“; „Spaudos laisvė ir atsakomybė tremties gyvenime“; „Kariuomenės šventė Nottinghame“; „Skaityta Jaunimo centre Studentų sąjungos..1962 m.“; „16 Vasario šventei, skaityta 1955.II.19 Manchestery“; „Tautos šventė (rugsėjo 8 d.) (Skaityta 1947.IX.14 d. Londone, Victoria salėje, Bloomsbury skvere)“; „23-lapkričio, Ginko Šventės diena (pask. Skaityta 1947.XI.23 d. Londone, D.B.L.S-gos suvaž.)“; „Pakvietimas“ į Algirdo Kaulėno paskaitą“; „16 vasario“ 1959.II.22 Kenosha USA“; „Lietuvos nepriklausomybės atgavimo (Vasario 16 dienos) minėjimas 1964.02.12“; „Paskaita, skaityta 1963.IX.8 d. Montrealyje PQ Canada“; „16-Vasario proga, 1963 m. Jaunimo centre Čikagoje studentams“; „Algirdą Kaulėną prisiminus“ J.K.;
17. Č.G. oficialūs dokumentai, protokolai, susirašinėjimai, kvietimai, užrašai 1955-1983 m. laikotarpis: Art Gallery of „Ciurlionis“, Inc./ Čiurlionio galerija LEASE (nuomos sutartis) 1974.08.08 ir 1975.01.01, 1974.11.08 Č.G. statutas, Lietuvių muziejaus įstatai, pareiškimas (blankas x2); protokolai – 1962.04.18, 1962.07.23, 1962.08.22 su papildymu ir laiškais, užrašais dėl netikslumų; straipsnis „Atidaryta jubiliejinė Varno paroda 1955.03.22 Draugas, „95 metų ir jaunas“; susirašinėjimai – Z. Kolba, Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis 1958; L.A. Menininkų klubas, J. Daužvardienė, J. Budrys 1959; E. Šimaitis, Mrs. W. Rockefeller, A. Šliupaitė 1960; B. Macevičius, Z. Kolba, P. Daužvardis 1961; Z. Kolba, P. -Daužvardis, K. Šidlauskas, D. Verbickaitė, P. Gaučys 1962; J. Kajeckas, P. Dažvardis, D. Verbickaitė 1963; P. Daužvardis, Z. Kolba, A. Grišonas, A. Varnas 1964; R. J. Tarrant, Z. Kolba 1969; Pro Memoria, pasitarimas Č.G. likimo reikalu su gen. konsule J. Daužvardiene, tėv. Borevičiumi, D. Adomaičiu, prof. M. Macekevičiumi ir kt. 1973; Pro Memoria 1974; straipsnis „Ilgo ginčo trumpa istorija 1974; Lozoraitis, p. Daužvardienė, J. Kajeckas 1974; „On the retirement of Domas Adomaitis from Continental Can Company July, 1974; dail. P. Kaupas, Pro Memoria, kun. G. Kijauskas, Lozoraitis 1975; straipsniai „Aplink mus“ Draugas 1975.03.03, „Čiurlionio galerija naujose patalpose“ Naujienos 1975.05.27 ir kt. – nuorašai 1975, Lozoraitis, Daužvardienė, J. Kajeckas, kun. G. Kijauskas, D. Adomaitis, S. A. Bačkis, Jury komisijos aktas 1975; „Vasario 16 Proga, Atidarant Čiurlionio Galerijos parodą, pasakyi žodžiai…“ 1975.02.20 Laisvoji Lietuva; S. A. Bačkis, J. Daužvardienė, A. Simutis, F. Žiogas, W. R. Johnston 1977; J. Daužvardienė, J. Vaišnys, S. J., T. Petkus, D. y. Harth, S. P. Žumbakis/ Zumbakis 1983; kvietimai į : V. Vizgirdos dailės parodą 1961.04.15-23, dail Br. Murino meno parodos atidarymą, Antanas Škėma „Žvakidė“; Z. Kolbos rankraščiai, užrašai;
18. Susirašinėjimas Č. G. klausimais, 1957-1983 m. laikotarpis: P. Daužvardis 1957, Liet. Am. Menininkų klubo įsteigimo dokumento nuorašas 1957; In the Superior Court of Cook County No. 63s11102 Z. Kolba ir kt., plaintiffs, vs. Lithuanian American Art Club; P. Gaučys, p. S. Adomaitienė 1960; Pro memoria, P. Gaučys, P. Daužvardis, 1963; Circuit Court of Cook County Order 1965 (Kolba et al vs. Lith. Am. Art Club); P. Daužvardis, F. Zogas, Kajeckas, Gaučys, Č.G. Statutas, Protokolas, „Jaunųjų dailininkų parodos savaitė Čiurlionio galerijoje“ – Draugas, A. Varnas, Z. Kolba, „Aušros vartų paveikslo iškalbingumas“ – Draugas, A. Misiūnas 1966; P. Daužvardis, A. Simutis, Affidavit Z. Kolba, Affidavit A. Varnas, re: estate of Povilas Puzinas su pareiškimu – rankraščiu, „Mirė dail. P. Puzinas“ – Draugas, „New Yorke mirė dailininkas Povilas Puzinas“ – Dirva, 1967; P. Daužvardis, A. Simutis, R. J. Tarrant, MRs. A. Puzinas Currence, T. I. Fitzgerald, 1968; R. J. Tarrant, t. I. Fitzgerald, P. Daužvardis, Z. Kolba, Petition – to Surrogate‘s Court of the county of New York, „Puzino paveikslai išgelbėti“ – Sandara 1969; Aktas (P. Puzinas), D. Adomaitis, P. Daužvardis, A. Simutis, A. Puzinienė-Currence, 1971; J. Daužvardienė, Z. Kolba, A. Simutis, A. Puzinienė-Currence, „Dailininko Povilo Puzino paveiklsų likimas“ – Draugas, „Dail. Povilą Puziną pagerbiant“ – Darbininkas, 1972; A. Simutis, A. Puzinienė-Currence, J. Daužvardienė, D. Adomaitis, 1973; M. Batteridge, „Išleidžiama dail. P. Puzino monografija“ – Darbininkas, 1974; J. Daužvardienė, A. Simutis, 1975; A. Puzinienė, A. Simutis, 1976; A. Simutis, J. Daužvardienė, E. Sklerius/ Sklerienė, 1978; J. Daužvardienė – Pro Memoria, 1980; A. Simutis ir J. Daužvardienė, SAB – Pro Memoria, Zumbakis and Associates, V. Alekna, L. D. Šefas, S. A. Bačkis, Lietuvos pasiuntinybė Washingtone 1983; kopija „By-Laws of the Lithuanian Art Gallery Čiurlionis, Inc.; užrašai – rankraščiai;
19. Oficialių dokumentų (nuo 1957 ir kt. m.) kopijos ir straipsniai ir korespondencija Čiurlionio galerijos kl. 1964-1974 m.: Čiurlionio vardo galerija – tikslas, vadovybė, vertimas į anglų k. 1957; Lith. Am. Art Club, Inc. By-Laws, articles of incorporation 1963; J. Jasaitis 1964; Pro Memoria translation 1965; Pro Memoria Parley Regarding Ciurlionis Gallery, P. Gaučys, P. Daužvardis, Čiurlionio galerijos dokumentų ir turto patikrinimo aktas, Agreement, Statutes of the Ciurlionis Art gallery, Protokolas, Minutes – translation, Čiurlionio galerijos ir joje sukaupto turto perėmimo aktas, Čiurlionio galerijos ir jos sandėlio patikrinimo aktas, 1966; F. Zogas , McCarthy and Toomey, Zipperman, kun. J. Borevičius, S.J., P. Daužvardis, 1968; Z. Kolba, A. Simutis, F. Zogas; 1969; Z. Kolba, plaintiff v. Rev. J. Borevičius et al, defendant, 1970; „Tėvai jėzuitai patraukti teisman“, 1970; Aktas mirusio dail. Povilo Puzino paveikslams atpirkti…, A. Simutis, P. Daužvardis, 1971; J. Kajeckas, J. Daužvardienė, A. Simutis, Z. Kolba, E. Kolbienė, „Mirė dailininkas Zenonas Kolba“ – Nauienos, D. Adomaitis, tėv. Borevičius, S. J., Pasitarimų Čiurlionio galerijos reikalais planas, „Vingiai Čiurlionio galerijos byloje“ – Naujienos, 1972; J. Daužvardienė, 1973; Pro Memoria, J.D. (J. Daužvardienė), Roma, Lozoraitis, „Čiurlionio paveikslų galerija tebėra veikli“ – Draugas, „Ilgo ginčo trumpa istorija“ mašinraštis, „Čikagos lietuvių horizonte“ – Tėviškės žiburiai, „7 dienos Čikagoje“ – Dirva, „Laiškas „Naujienų“ redakcijai“, 1974;
20. Oficialių dokumentų (1962 irk t.) kopijos ir susirašinėjimas Čiurlionio galerijos reikalu, 1968, 1972-1974 m.: Čiurlionio galerijos statutas – projektas nr. 1, Č. G. Direktoriatas; Č. G. statutas – projektas nr. 2; Č. G. naujos vadovybės sudarymo reikalu, Paveiklso paaukojimo pareiškimas ir paveiklso gavimo patvirtinimo dokumentai (formos), translation – „To confirm receipt of painting…“; Protokolas, santrauka pasitarimo Č. G. turto reikalu tarpe čiurlionio galerijos direktoriato..“ 1972; Introductory remarks of Cons. Gen. of L. J. Dauzvardis, Č. G. meeting May 9, Pro Memoria, J. Daužvardienė, A. Simutis, J. Kajeckas, P. Žumbakis, kun, G. Kijauskas, Galerijos globos komitetas, St. Lozoraitis, Pasitarimas 10.30, D. Adomaitis, „Let‘s hear it!” for U.S.”, Protokolo patikslinimas, „Laisvieji lietuviai dailininkai“, 1973; D. Adomaitis, J. Daužvardienė, „Tarp dviejų auklių – vaikas be galvos“ – Dirva ir Naujienos „Moterų dailininkių grupė“ – Naujienos, V. Šimkus, 1974; užrašai – rankraščiai.

Dėžė 5

2. Čiurlionio galerijos meno kūrinių fondo 1957-1961 m. apyskaita, pareiškimai, kūrinių fotonuotraukos. Kūriniai Nr. 1-50. I Knyga
3. Čiurlionio galerijos meno kūrinių fondo 1957-1962 m. apyskaita, pareiškimai, kūrinių fotonuotraukos. Kūriniai Nr. 51-101. II knyga
4. Čiurlionio galerijos meno kūrinių fondo 1969 m. apyskaita, pareiškimai, kūrinių fotonuotraukos. Kūriniai Nr. 102-128
5. Čiurlionio galerijos inventorizacijos ir įkainavimo aktas. Circuit Court Cook County, Il 1965 lapkričio 4 d lietuvių ir anglų k. Priedai – inventorizacijos aktai, dail. A. Varno, V. Igno, ir kt. Laiškų galerijos vadovybei kopijos.
6. Čiurlionio galerijos pajamų ir išlaidų registracijos knyga 1960-1962 m.
7. Čiurlionio galerija 1957-1963. Leidinys. 1962, Chicago
8. Čiurlionio galerijos Čikagoj 3-jų metų sukaktis ir dailės paroda .Leidinys 1960 m.
9. Lietuvių-amerikiečių menininkų klubas 1957-1959 m. Lietuvių-amerikiečių menininkų klubo inkorporavimo dokumento fotokopija; Lietuvių-amerikiečių menininkų klubo 1957-1959 m. darbų apžvalga; Lietuvių-amerikiečių menininkų klubo revizijos komisijos aktas; meno parodų apyskaita; paveikslų apyskaita; Lietuvių-amerikiečių menininkų klubo įstatai (liet.k.); įstatai anglų k.; įstatų papildymas; parodų katalogai. Nuotrauka: Čiurlionio galerijos atidarymas: Kons. P.Daužvardis ir ?
10. Susirašinėjimas dėl Lietuvių amerikiečių menininkų klubo ir Čiurlionio galerijos konflikto 1962-1963 m.
• J. Kajecko laiškas dr. P. Daužvardžiui 1963 07 01; Washington D.C.
• P. Daužvardžio laiško J. Bertuliui kopija. 1963 06 21;
• J. Bertulio laiškas P .Daužvardžiui 1963 06 17; Chicago
• Z. Kolbos laiškas P. Daužvardžiui 1963 07 06; Chicago
• Z. Kolbos ir M. Šilieikio laiškas P. Daužvardžiui 1963 04 27; Chicago
• Lietuvių amerikiečių menininkų klubo pirmininko P. Gaučio ir kons. P. Daužvardžio susirašinėjimas 1962-1963 m.
• Z. Kolbos pranešimas apie Čiurlionio galerijos ir meno kūrinių fondo steigėjo akto anuliavimą 1963 03 10;
• P .Daužvardžio pareiškimas dėl parašo atšaukimo 1963 01
• P. Daužvardžio laiškas Z. Kolba ir M.Šileiliui 1963 01 30
• LAMK pareiškimas dėl Z. Kolbos raginimo perduoti kūrinius naujai organizuojamam kultūros muziejui.
• Lietuvių kultūros muziejaus vadovybės Čiurlionio galerijos globos komiteto, Čiurlionio galerijos steigimo akto signatarų ir galerijos direkcijos posėdžio protokolas 1963 01 13.
• Z. Kolbos laiškas – kvietima sį posėdį; Čiurlionio galerijos įsteigimo 1957 m. akto nuorašas ir vertimas. Posėdžio kvietimas ir darbotvarkė; pareiškimo blanko pavyzdys
• P. Daužvardžio laiškų Z. Kolbai nuorašai 1962-1963 m.
• LAMK ir Čiurlionio galerijos direkcijos ginčo likvidavimo sąlygos.
• Z. Kolbos laiškas Jaunimo centro direktoriui J. Kubiliui, S.J 1963 07 02
• Z. Kolbos laiškas P .Daužvardžiui
• Laikraščių iškarpos su straipsniais apie įvykius Čiurlionio galerijoje 1962-1963 m.
• Nuotrauka. Vardai ir metai nenurodyti
• Čiurlionio galerijos inkorporavimo 1963 m. dokumento kopija.
11. 1968-1973 m. dokumentai dėl konflikto Čiurlionio galerijoje
• Čiurlionio galerijos direktorių laiškas Lietuvos atstovui Vašingtone J. Kajeckui; priedai; 1971 10 05
• Pasitarimo Čiurlionio galerijos turto reikalu protokolas-santrauka 1972 09 14
• Pasitarimo Čiurlionio galerijos turto reikalu protokolas-santrauka 1972 09 27
• Pasitarimo Čiurlionio galerijos turto reikalu protokolas-santrauka 1973 03 28
• Pasitarimo Čiurlionio galerijos turto reikalu protokolas-santrauka 1973 05 02
• Konsulo P. Daužvardžio ir konsulės J .Daužvardienės susirašinėjimas su suinteresuotais asmenimis bei pusių advokatais (F. Zogas, P. Žumbakis) 1968, 1972-1973 m.
12. Finansiniai dokumentai: 1979 – Marquette National Bank, Draugas, dail. Račkaus paroda, nutarimas liečiant prof. Vlado ir Olgos Jakubėnų likusio turto išpardavimą; 1967-1977 Marquette National Bank deposit receipts; 1967-1978 Čiurlionio galerijos globos komiteto Marquette National Bank bank statements;
13. Spauda: 1950, 1989-1997 Draugas, Dirva, Lietuvos aidas; Lemont Reporter; Viktoras Petravičius – Antroji jaunystė, Dailė ’93; Poezijos dienos Čikagoje 1991;
14. Laiškai, sveikinimai – 1993, 1997, 2006 laiškai iš Sibiro į Australija 1957-1958;
15. Kvietimai į parodas 1975, 1991, 1993-1994, 1997, kt. – Mikas Šileikis, Agnius Tarabilda, Akvilė Zavišaitė, Žibuntas Mikšys. kt.;
16. MacArthur Freedom Association menas;
17. Lietuvių menui puoselėti fondas – Įmokų dienynas 1981-1985 m.;
18. Žurnalas “Camera” su straipsniu “Through the Eyes of a Priest” apie tėv. A. Kezio nuotraukas;
19. Nuotraukos: A)“Photos not used in exhibit” 1963, 1978, 1981-1989; A. Steponavičius, P. Repšys, D. Genovaitė Mažeikytė, S. Kisarauskienė, E. Juchnevičius, A. Žvilius, R. V. Gibavičius, R. Dichavičius, G. Šlektavičius, R. Uogintienė, A. Každailis, D. Gražienė; B) nuotraukos iš Lietuvos; C) Vytautas Ignas (2 nuotr.); D) A. Kezio Algiui Janušiui – nežinomos parodos nuotr.;
20. Maironis – menas, dr. V. Kudirka;
21. Nuotraukos – Marčiulionių parodos atidarymas;
22. “Čiurlionio galerijos, Inc. 25 metų sukaktis 1957-1982” knygutė.

Dėžė 6

1. Z. Kolbos susirašinėjimai su kitais dailininkais, 1956-1960 m.: Sesuo M. Mercedes, Jūra Šlapelytė-Morgan, Laura Šlapelienė, S. Tamulaitis, Ad. Varnas, M. Šileikis, mikas ir Paulina Šileikiai, B. V. Gedvila; A. Rūkštelė, William J. Witkus, Česlovas (ir Veronika ir Saulius)Janušas, Česlovas, Povilas, N. Vedegytė-Palubinskienė, Dagys, prof. Juan Rimša, Jonas Rimša, S. Kairys, Galdikas, kopija laiško Povilui (Puzinui), Mrs. Carl Kahler, Vytautas, Maria Harasowska; rankraščiai;
2. 30 puslapių Z. Kolbos užrašų Čiurlionio galerijos reikalais, pradedant laišku Česlovui, kartu su „Iš Archyvo medžiaga apie 1950 m. parodą“;
3. Adresų sąrašai 1957, 1959-1961 – Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois, Liet. Moterų Piliečių Lygos Valdyba, komisija, LB Centro Taryba ir Valdyba, Tautininkai, Dailininkai, JAV Lietuvių bendruomenė, Kultūros fondas, Profesoriai, Muzikai, Rašytojai, „Tėviškės žiburis“, SLA Moterų I34 kuopos delegacija, Dvasiškiai, Draugo ir kitų redakcijos, „Klebonai kitur“, laikraščio iškarpa „ChicagosvLietuvių Klubų ir Draugijų 1959 m. Valdybos (Naujienos), Čikagos lietuvių taryba, ir kiti; rankraščiai;
4. Parodos užrašai „Lithuania (parodos turinio planas)“ 14-27 rugp. 1961; rankraščiai;
5. Čiurlionio galerijos BYLOS Nr. 63 S 11102 ISTORIJA, dokumentai 1956-1966 m. NB: šioje papkėje yra ir Amerikos lietuvių menininkų klubo/ Lithuanian American Art Club dokumentų;
6. Dokumentai Č.G. konflikto reikalu: Z. Kolbos 9/15/1967 peticija JAV valdžiai – Petition to IRS ; „“Skaudi pamoka Gaučiui ir Co.“ 1967.11.02, Naujienos, su straipsnio anglų k. vertimu; pažymėta „Attachment 1“ yra straipsnis „Baigimo reikalu“, Naujienos 1967.02.27 su keletą eilučuų vertimu į anglų k. ; „Attachment 2“ Confidential Audit Information regarding Savings account 19302 – Lithuanian American Art Club; Attachment 3 „Kai ryksmas virsta isterija“, Menininkų klubo valdyba, Laisvoji Lietuva 1964.11.19, porą citatų versti į anglų k.; Attachment 4: laiškas Z. Kolba  P. Gaučys 1965.11.8 ir laiško vertimas į anglų k.; Attachment 4-A: Aktas 1965.6.12 A. Varnas, Z. Kolba, J. Tričys; Attachment 6: Laiškas L.A. M. klubo revizijos komisijos pirmininko J. Pautieniaus ir laiško vertimas į anglų k.; Attachment 6-A: „Menininkai pareiškė nepasitikėjimą Gaučio „valdybai““, Naujienos 1967.04.12 ir straipsnio vertimas į anglų k.; Attachment 7: Protokolas 1966.07.30 susirinkimo su vertimu į anglų k.; Attachment 8: „Įsipareigojimai ir jų vykdymas“, Naujienos 1967.04.06 su vertimu į anglų k.; Attachment 8-D: Pareiškimas spaudai Čiurlionio galerijos reikalu – Naujienos 1966.05.21 ir Draugas 1966.05.24, „Baigtas Čiurlionio galerijos ginčas“ Draugas 1967.02.13; Attachment 9: „Police Report on file at 8th Dist., 3515 W. 63rd St., Chicago, Ill., Off. M. Libner 10473, 1962.10.18; Kopija Certificate of Incorporation Number 8313 Lithuanian-American Art Club General Not For Profit Corporation;
7. Straipsniai ir kt. Čiurlionio galerijos reikalu: „Kultūrinė kronika“ Dr. 1967.01.7; „Klausia:“Ką daro Vlikas?“ Darbininkas 1966.11.22; „Čiurlionio galerija gaus $20,000 vertės kūrinių“ Draugas 1963.03.02; „Patikslinimas“ Naujienos 1965.05.28; „Pareiškimas spaudai Čiurlionio garlerijos reikalu“ Draugas 1966.05.; Kalba apie istorinius lietuvių dailės įvykius bei institucijas III-ajame Kultūros kongrese Čikagoje 1967.11.23; „Isteriškame mele paslėpti pasisavinimai“, Z. Kolba (rankraštis ir mašinraštis); „Čiurlionio galerija dienos šviesoje“ (skyreliai: Kaip buvo įkurta Č.G., Meno Kūrinių Fondo apsauga, Č.G‘os administracija, Menininkų klubo nuosmukis, Kraštutiniai veiksmai, Mūsų kultūrinai laimėjimai?)– rankraštis; „Kaltinu ir kaltinsiu (Atsakymas dr. J. Paukšteliui) – Z. Kolba, Čiurlionio galerijos steigėjas – mašinraštis, rankraštis; „Kai tylėjimas darosi nuodėmė prieš tautą“, Adomas Varnas, Čiurlionio galerijos krikšto tėvas ir jos direkcijos narys 1964.10.20; „Atsakymas Menininkų Klubo v-bai į jų straipsnį „Kai ryksmas virsta isterija (žr. Laisvoji Lietuva, 64.11.19)“ – mašinraštis; rankraštis „Jan. 30, 1963 Č. Galerijos steigėjai panaikino aktą“ laikraščio iškarpa „Prezidentas paskyrė kultūros tarpininką“; kiti rankraščiai ir sarašai; Laiškas Inž. Mik. Ivanauskas  Z. Kolba 1963.08.24; Interstate Insurance Agency laiškai Lith. American Art Club apie baigusį draudimą 1962.10.24;mašinraščiai ir rankraščiai;
8. Z. Kolbos straipsniai – rankraščiai ir mašinraščiai: Čiurlionio vardo galerija, „Kurie motyvai paskatino suorganizauoti Lietuvių Menininkų Klubą?“; „Svajonė ir realybė“; „Patikslinimo patikslinimas“; „Aukos ir pajamų mokesčių problemos“; „Ar mes nustojame tiek, kiek aukojame?“ dr. J. Paplėnas; „Dr. Grinius Kultūros kongrese pareiškė…“;
9. Nuorašai 1956-1963: ČG globėjų, remėjų ir bičiulių posėdžio pranešimas – Kodėl buvo įkurta Č. G. ir t.t.; 1962.07.23 susirinkimo protokolas; „Įkurtas lietuvių kultūros muziejus“; Z. Kolbos laiško P. Daužvardžiui rankraštis1963.04.18; laiškas Daužvardžiui 1963.04.27; Lietuvių Muziejaus Tarybos posėdžio dienotvarkė 1962.10.14; kvietimai į posėdžius 1963.01.02, 1963.02.16; dienotvarkė 1963.01.13; Pareiškimas L.A. Menininkų klubo v-bos pirm. P. Gaučiui 1963.03.16; Lietuvių Kultūros muziejaus direkcijos ir Tarybos narių posėdžio protokolas 1962.10.14; Č.G. posėdžio protokolas no. 2 1962.08.22 ir jo papildymas/ pareiškimas; Lietuvių muziejaus Čikagoje steigiamojo susirinkimo įvykusio 1962.09.16 Č.G‘os patalpose protokolas‘; Artist Adomas Varnas Declaration (translation) 1963.06.24; rankraštis ir mašinraštis vertimo iš „The Lithuanian World-Wide Daily“ 1963.07.06; Lietuvių Kultūros Muziejaus Vadovybės ir Č.G. Posėdžio protokolas 1963.10.13; vertimai – A Museum to fight for freedom, Copy of the Document made in July 1, 1959, Material and Fixtures, Works of Folk Art, Exhibitions of Genocide, Tools, Order (art donation), Inventory of the Gallery of Čiurlionis, Paintings received on payment, Loaned Paintings and Sculpture; Pictures, Others; The Art gallery of Čiurlionis – How the Art Gallery of Čiurlionis Organized; „Art Gallery of Čiurlionis Register of Assets and Liabilities 60.7.1 – 61.7.1 (14 pusl.)“; „To: The founders of Ciurlionis Gallery And the directors – Z. Kolba and M. Sileikis From Adomas Varnas 1963.06.24; mašinraščiai, rankraščiai;
10. „Anuliuotas protokolas“ 1966.4.16: A. Varno raštas Gen, konsului P. Daužardžiui, pats protokolas ir P. Daužvardžio atsakymas A. Varnui 1966.04.28; mašinraščiai;
11. Č.G. Statuto projektai Globos komiteto: Čiurlionio galerijos statutas, Projektas 1, Projektas 2; mašinraščiai, rankraštis;
12. Publikuotų straipsnių kopijos: „Kai tylėjimas darosi nuodėmė prieš tautą…“ Dirva, 1964.10.30; „Spiaudaraščiai ir jų rašeivos“ Draugas 1965.04.2; „Dailininkas pranašauja savo profesijos galą“ Vienybė, 1965.03.11; „Tiesos beieškant – Dėl p. P. Gaučio pareiškimo“ Naujienos, 1965.02.24; „Kultūros kongreso krizė“ Naujienos, 1962.11.09; „Čiurlionio galerijos laikinas globos komitetas…“ Dr. 1966.11.08; „Šio sezono dailės parodos“ Dr. 1966.10.22; „Kultūrinė kronika“ Dr. 1967.01.06; „Čiurlionio galerija gaus $20,000 vertės kūrinių” Dr. 1963.03.02; “Kai giminė rašo apie Čiurlionio galeriją” Naujienos, 1965.12.23; “Patikslinimas” Naujienos 1965.05.28; “Senieji meisteriai Čiurlionio galerijoj” Dr. 1967.01.14; “Door Opens to Lithuania Culture” Chicago Sun-Times 1966.06.09; “Pareiškimas spaudai Čiurlionio galerijos reikalu” Draugas, 1966.05.24; “Kai tylėjimas darosi nuodėmė prieš tautą”, Naujienos 1964.10.27; “Čiurlionio minėjimas Amerikos teisme”, Naujienos, 1965.11.26;
13. Zigmo Dailidkos JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Valdybos vicepirmininko ir Kultūros Fondo Valdybos pirmininko, V-osios Tarybos pirmajai sesijai PRanešimas (iš Kultūros Fondo veiklos nuo 1966 m. balandžio mėn. 30 d. iki šiai sesijai);
14. Įvairūs: Kun. J. Borevičiui – Klausimai (apie ČG) ir Apkaltinimai, Dr. P. Daužvardžiui – Klausimai; advokato Paul M. Smith vokas adresuotas Z. Kolbai 1967.11.03; Z. Kolbos 1964.04.19 laiškas anglų k. ČG’ai“Regarding the seizure of private possessions Statement”; Z. Kolbos 1964.10.01 laiškas ČG’ai “Regarding the receipt of a copy of the minutes Petition”; ponui Z. Kolbai sąskaita – Pranas Žulpa gavo 234 dol., pasirašė 1961.12.06 su vertimu į anglų k.; dr. T. Remeikio, R. Šliažo, K. Drungos 1967.10.16 laiškas VLIKui;
15. Z. Kolbos susirašinėjimas su advokatu Robert J. Becker 1963-1967 ir F. Zogas 1963 ir K. Jakus 1965; sąskaita 550 dol. for professional services re: Z. Kolba v. Lithuanian American Art Club nuo Robert J. Becker 1967.01.04;
16. Dailininkų trumpi aprašymai ir nuotraukos jų meno; Lietuviai menininkai paskalbėjime ČG’oje su JC direktoriumi kun. J. Borevičium S.J.; Čikagos Lietuvių Tarybos rengiama 714 metų Lietuvos valstybės škūrimo ir Vasario 16-tos minėjimo programa 1967; Sveikinimai ČG’os sėkmei nuo mero Richard J. Daley; “Meno ir žmogiškojo veikimo prasmė” St. Tamulatis;
17. Apie Povilą Puziną 1907-1967: ranka rašyta Puzino pavardė; paveikslų matmenys; laiškas Z. Kolbai nuo Aidų red. Dr. J. Girniaus 1970.12.7; “Portrait of a Woman”; Certificate of Merit – Gold Medal of Honor for Oil Painting “Sunday Morning” to Paul Puzinas 1967.11.01; biografiniai ir curriculum vitae duomenys; biografinis aprašymas; nuotrauka “Mrs. Mary Gale 1958; sąskaita Grosso & Co. Local and Long Distance Art Movers 6/25/69; mašinraščiai, rankraščiai;
18. Nuotraukos, 14 vnt..: Čiurlionio galerijos direktoriato pakviesta komisija – A. Jakštas, Meno instituto Čikagoje restauruotojas, prof. A. Varnas ir dail. M. Šileikis; Z. Kolba; P. Puzino kūriniai – P. Puzino meno kūrinių paroda 1970.6.13 su Lietuvių tautos genocide paroda Sheraton Hotel Čikagoje;
19. Įvairūs – Z. Kolba, ČG konfliktas, P. Puzinas, kt.: laiškas anglų k. tėvui Jonui Borevičiui apie Č. G. konfliktą, gauta 1968.06.12; Br. Murino 1968.06.12 laiškas dal. Z. Kolbai; rankraštis, lentelė “Meno kūrinių fondo Turto sąrašas no. 1; October 5, 1969 A List of Paintings and Other Art Pieces listed below are for Insurance Purposes Only”; rankraštis “padėka gen. konsulams p.p. A. Simučiui, dr. P. Daužvardžiui, L. Labanauskui; vokas nuo konsulato Z. Kolbai 1971.04.15; Z. Kolbos laiškas p. Thomas I. Fitzgerald apie P. Puzino paveikslą “Sunday morning”; pakvitavimas 1969.9.18 Lietuvių tautos genocide parodos komitetui; rankraščiai 9.6.69 ČG posėdis ir kt. – “Bendra apyskaita”; rankraštis Marija Talušienė…; rankraštis Didž. Gerb. Prel. P. Jurui 9.15.69; 1969.09.16 laiškas Z. Kolbai nuo A. Puzinas Currence; 1969.07.29 laiškai Draugo ir Tėviškės žiburių redaktoriams; rankraštis, laiškas gen. konsului apie P.Puzino palikimą irk t.; mašinraštis ir rankraštis “Dail. Puzino paveikslai išgelbėti; Current Communist Goals (American Legion Post No 1187; laikraųčio iškarpa “Jaunimo centro praplėtimo projektas”, Draugas 1969.06.14;
20. Prof. dail. A.A. Ad. Varnas: 1978.09.27 kvietimai dalyvauti šimtamečiui prof. A. Varnui pagerbti komiteto posėdyje; protokolai nr. 1 ir 2 “Prof. dail. Adomo Varno šimtmečio pagerbimo organizacijų atstovų susirinkimo; kvietimai į atidarymą ir banketą Prof. A. Varno 100 metų sukakties progą; užrašai/ rankraščiai susiję su finansais ir kvietimais; straipsnis “At 100, he remembers Bolsheviks, the Czar” Economist Nespapers, 1979.01.28; laikr. str. kopija “Adomas Varnas, artist and revolutionary, dies” Chicago Tribune, 1979.07.22;
21. ČG dienotvarkės, protokolai, straipsniai, finansai: Čiurlionio galerijos, Inc. Direktorių Tarybos posėdžių dienotvarkės ir protokolai, mašinraščiai ir rankraščiai 1974.11.8, 1975.11.4, 1976.02.24, 1976.02.24, 1978.06.06 protokolas – sąrašas žmonių, adresų, tel. nr.; 1982.06.03, 1983.11.30; 1983.06.8 (rankraštis) su susijusiais laikraščio straipsniais – “Lietuvių dailininkų žiniai” Draugas 1983.06.16, “A.A. Prof. Adomo Varno paminklo statybos apyskaita” Naujienos 1983.07.7, 1986.03.20, 1988.03.16; “Nauji Čiurlionio galerijos, Inc. direktoriai” –Č.G. Informacija, mašinraštis; neatidarytas laiškas nuo National Wildlife Federation Čiurlionio galerijai; 1985.06.15 laiškas visiems Č.G. direktoriams nuo pirmininko D. Adomaičio; ČG Statement of Combined Operations 1984 – income, expenditures, balance sheet; ČG balance sheet 1967.12.31; du laiškai p. E. Kolbienei nuo D. Adomaičio; “A.a. dail. Mikas Šileikis” Lietuvių balsas 1987.12.31;
22. D. Adomaitis, M. Šileikis – laiškai, kalbos, straipsniai, kt.: M. Šileikio paveikslas žydų žurnale “The Advocate”, 1940.02.23; “Charcoal Study” ir “The Fur Toque” by Pilade Bertieri”; laiškai – Lietuvių enciklopedijos leidykla p. Šileikiui 1963.02.11, atvirutė M. Šileikiui 1972.10.15, J. Daužvardienė 1973.12.05, konsulei nuo pirmininko 1973.12.08, Aidų red. J. Girnius M. Šileikiui 1974.04.11, Pranešimas ČG Direktoriams nuo D. Adomaičio 1974.06.28, J. Adomėnas D. Adomaičiui 1976.01.12, Šileikis seselei Perpetua 1979.03.20; Šileikis p. Janis Strods 1979.12.18, dr. K. Bobelis JAV PRezidentui 1980.01.17, dėl IRS “tax exemption” 1980.01.24, Šileikis ir Adomaitis V. Švabienei 1981.03.25, D. adomatiis skulptūriui J. Dagiui 1981.09.18; kalbos – D. Adomaitis, ČG pirmininkas, atidarant dail. A. Cooper – Skupo ir Jack Antman parodą 1981.10.10, ČG Meno tarybos pirmininko M. Šileikio žodis 14 dailininkų parodą atidarant, t.p. anglų k. ir D. Adomaičio žodis; nuorašas “Meno mokyklos akademinis kelias 1917-1923”; straipsniai – “14 dailininkų darbų paroda” Meno žinios, M. Šileikis; “Lietuvių dailininkų žiniai 1981.03.26; “Laisvieji lietuviai dailininkai!“, „A.A. dailinnkas Teofilius Petraitis“, „Prof. Adomas Varnas“ (M.Š.); „Atidaryta bendroji paroda: dalyvuja 14 dailininkų su 42 darbais“ Meno žinios (M.Š.); „Protesto laiškas Draugui“ 1978.03.08; laikraščių iškarpos – „Susirinkimas prof. Adomo Varno paminklo reikalu“, „Zitos Sodeikienės paroda“ Meno žinios 1980.02.12; „Susirinkimas Prof. A. Varno reikalu“ 1980.04.10; „Ruošiama Bendroji Lietuvių Dailininkų Paroda“ 1980.01.15; „Aplankykite Čiurlionio galeriją, Inc.“; aktai ir kt.: P. Plausinaičio liudijimas 1978.04.25, ČG Jury komisijos Aktas 1980.04.25 ir 1980.05.15 su rankraščiais/ užrašais;
23. Z. Kolbos rankraštis (atšviestas) „1971“ ir „1972“; mašinraštis „Background of the Activity of Mr. Z. Kolba prior to the operation performed on Dec. 14th, 1971“;
24. Koresp., straipsniai 1978 m.: Čiurlionio galerijoje parodų rengimo taisyklės; Vokas – DomasAdomaitis siunčia Didžiai Gerbiamam Dail. Mikui Šileikiui Čikagoje – voke: straipsnis, mašinraštis “Dailininkui Mikui Šileikiui 85 metai”, parašė Albinas Daumantas; “Sekretoriaus pranešimas”, Mikas Šileikis; “Iš ALDS-gos susirinkimo”; Vokas Prof. A. Varnui nuo Jesuit Fathers 1978.10.27: A. Varno laiškas kun. J. Borevičiui 1978.10.15 ir kun. J. Borevičiaus, S.J. laiškas A. Varnui 1978.10.26, A. Varno kalba 1978.10.30; kvietimas į Teofiliaus Petraičio pomirtinės parodos atidarymą; adresų, telefonų sąrašas organizacijų, spaudos, radijų; D. Adomaičio kalba A. Varno 100 metų sukakties susirinkime 1978.03.02; D. Adomaitis rašo Naujienų redaktoriui 1978.11.17; sąrašas dail. A. Varno darbų; “Pagerbtas Prof. A. Varnas” (M.Š.); D. Adomaičio adresuotas vokas M. Šileikiui, jame – kvitas už 100 dol. auką ir laiškas 1978.01.31; “Čiurlionio galerijos, Inc. paroda tautine tema”, “Laiškas Draugui” (apie Draugas 1978.02.27);
25. Laiškai, straipsniai 1972-1976 m.: dail. Mikui Šileikiui 1972.09.16 kvietimas į 09.22 posėdį nuo D. Adomaičio; “1972 m. rugsėjo mėn. 27 d. pasitarimas Čiurlionio galerijos reikalu Lietuvos Generaliniame consulate, Čikagoje; raštas p.p. Č.G. Direktoriams nuo D. Adommaičio 1974.07.24 su kopija Č.G. Statuto; laiškas nuo Galerijos pirmininko dailininkams 1975.09.06; 1976.03.15 laiškas M. Šileikiui nuo D. Adomaičio ir adv. F. Zogas; Inž. D. Adomaičio žodis pagerbiant dail. Miką Šileikį 1976.06.06; D. Adomaičio 1976.06.17 laiškasp. Šileikiui; “Dailininkų M. Šileikio ir B. Morkūnienės parodą sutinkant” parašė A. Daumantas, mašinraštis;
26. Dailininkų, rašytojų ir kt. biografiniai aprašymai – dail. A. Rūkštelė, dail. V. Vijeikis, J. Kreivėnas, rašytojas B. Babrauskas, dail. V. Vaitekūnas, Chicago‘s Apyl. B-nės Pirmininkas J. Jasaitis, rašyt. St. Tamulaitis, Prof. Ad. Varnas, rašyt. A. Baronas, Sol. A. Kutkus, t. Blinstrubas, A. Indreika, A. Gulbinskas, dail. Z. Kolba; laiškai 1958 m. ir kt.: M. Šileikiui nuo mero Richard J. Daley, nuo ČG pirmininko dėl knygos, Čiurlionio vardo galerijai paveikslams užpirkti aukų lapas, dail. J. Pautieniaus sąskaita, Sir Winston Churchill ir Ford Foundation (nuorašai), John Hay Whitney Foundation, Field Foundation, Inc., John Simon Guggenheim Memorial Foundation, Rockefeller Foundation, Carnegie Corporation of New York; merui Richard J. Daley nuo M. Šileikio ir Z. Kolbos (nuorašas); L.V.S. Ramovė, Chicagos skyrius;
27. ČG „Lease“, Direktoriato protokolai, laiškai, straipsniai: Lease 1973.08.13 (nuorašas); protokolai – 1972.09.28, 1973.04.02 (nuorašai E. Kolbienei), 1973.11.09, 1973.12.14, 1974.03.22, pranešimas 1974.06.28, 1976.02.24; laiškai – J. Kajeckas p. Kolbienei 1972.03.29, A. Simutis p. E. Kolbienei 1972.03.30, J. Kajeckas p. E. Kolbienei 1972.04.17, D. Adomaits Lietuvių fondui 1972.09.09, D. Adomaitis E. Kolbienei 1972.09.16, A. Simutis p. J. Daužvardienei 1973.03.13,kun. Pr. Gaida/ Tėviškės žiburiai p. E. Kolbienei 1974.03.21, D. Adomaitis dr. A. Razmai 1975.12.12, District Director Internal Revenue Service 1980.05.12 su „Proposal to amend Articles of Incorporation of the Art Gallery of Ciurlionis, D. Adomaitis p. A. Simučiui 1977.10.31, D. Adomaitis W. R. Johnston‘ui 1977.11.01; straipsniai – „7 dienos Čikagoje“ Dirva 1974.02.20,“Čikagos lietuvių horizonte“ Tėviškės žiburiai 1974.02.21, „Čiurlionio galerijos reikalu“ Draugas 1974.02.08, „Čiurlionio paveikslų galerija tebėra veikli“ Draugas 1974.02.07; „Modernus ‚žurnalizmas‘“ Naujienos 1974.03.06, „Ginčas dėl Čiurlionio galerijos“ Dirva 1974.03.08, „Čiurlionio galerijos reikalu“ Nepriklausoma Lietuva 1974.03.12, „Čiurlionio galerijos reikalu – Atsakymas kun. J. Borevičiui“ Naujienos 1974.03.26 (t.p. išsiųsta „Dirvai“ ir „T.Ž.“), „Čikagos lietuvių horizonte“ Tėviškės žiburiai 1974.03.28, „7 dienos Čikagoje…“ Dirva 1974.03.29, „Skaitytojai pasisako“ ir kt. Tėviškės žiburiai 1974.05.16, „Čiurlionio galerijos ruošiamoje..“ ir „Prof. Adomas Varnas…“ Draugas 1975.02.05 ir Naujienos 1975.02.06 (neaišku kuris straipsniukas priklauso kuriam laikraščiui), „Ilgo ginčo trumpa istorija“ Naujienos 1974.02.13, „Naujoji vadovybė perėmė Čiurlionio galeriją“ Draugas 1980.12.18;
28. Parodos nuotraukos: Meno bičiuliai, kons. Dr. P. Daužvardis, M. Šileikis, Ad. Varnas, Z. Kolba, tėv. Vaišnys; Čiurlionio galerijos 3jų metų sukakties ir Lietuvių kolekcionierių dailės parodos dalyviai, Birutė Leiponytė prie mecentaų, inž. J. Stankus 1960, 1961; foto P. Žulpos, A. Stelmokas (irk t.?); sąrašas rankraštis “1962.6.17 nusiųsta K. Bradūnui;
29. Nuotraukos iš parodos ar parodų: J. Daužvardienė, dr. P. Daužvardis, Ad. Varnas, Z. Kolba, E. Marčiulionienė “Kristus tarp evangelistų”, Ignas, foto P. Žulpos, A. Stelmokas;”Namai” A. Cooper ir daug kitų;
30. Nuotraukos, įvairios 1927, 1955, 1967, 1975: Br. Murinas – Rudens simfonija (Akvarelė), Naturmortas (akvarelė); dail. A. Varnas, kun. P. Garšva, dr. L. Kraučeliūnas; dail. A. Petrikonis, dail. M. Šileikis; K. Bradūnas, dail. A. Nakas, dail. P. Aleksa; J. Urbonas, S. Bačkis 1978; foto V. Noreikos; Mrs. Pautienius, Rūta Mulokas, Stanley Balzekas III, J. Pautienius, B. Morkūnienė “Judėjimas”; J. Paukštienė, T. Petraitis “Šiaulių bažnyčia”; V. Kasniūnas, inž. J Rudis, prof. A. Varnas, dail. Z. Kolba 1969, foto J. Kasakaitis; Br. Murinas, N. Mickevičienė, J. Tričys, duktė; B. Morkūnienė, P. Kesiūnas, Cooper, Cooper motina; M. Ivanausko laiškelis 1967.05.23, M. Katiliškis; B.L. foto, Vyt. A. Rackauskas fotografas; daug. kt.;
31. Negatyvai – Čiurlionio galerijos bendri vaizdai, paveikslai;
32. Parodų irk t. nuotraukos, 4 vokai: M. Šileikis, A. Varnas, kan. Zakarauskas, 1976; dail. J. Tričys, inž. M. Ivanauskas, J. Mieliulis, Balzekas, 1978; P. Aleksa, J. Pautienius; S. Butkienė, V. Švabienė, ses. Mercedes, p. Petersonienė 1978, 1979; foto V. Noreika, A. Plaušinaitis, J. Kasakaitis;
33. Nuotraukos, 1964-1965, 1970, kt. m.: laiškas nuo R. Somkaitės p. Šileikiui 1970.03.30 dėl A. Galdiko meno; Clement Silvestre; “Grįžo pabėgusi dukra – Pranas Gasparonis; N. Vedegytės-Palubinskienės menas, J. Pautieniaus menas, kitų menas – Rembrandt van Rijn, Z. Sodeikienės, R. Jautokaitės, Br. Murino, A. Trinkūno 1965, A. Tamošaičio, D.V. Kolbaitės, P. Aleksos, A. Tamošaitienės, V. Stankienės, V. Ramonio-Ramonaičio, J. Kelečiaus, P. Gasparonio, P. Kaupo, M. Stankūnienės, A. Petrikonio, J. Juodis 1962; foto Vytautas Mazelis, Marc Vaux, John D. Schiff, V. Zalatorius, Schube-Soucek, V. Noreika;
34. Čiurlionio galerijos popierius laiškams.

Dėžė 7

1. Straipsniai – publikuoti, mašinraščiai – laiškas: “Prof. Varno žodis”, “Čiurlionio galerijos kūrinių atranka”, “V. Vizgirdos biografija”, “Atrinko kūrinius Lietuvai” Z. Kolbos rankraščiai-juodraščiai; 1958.05.05 laiškas M. Šileikiui nuo Mero Richard J. Daley; “Čiurlionio galerijos tikslas” ir anglų k. “The purpose of the Art Gallery of Čiurlionis”; “Lietuvių dailininkų ir architektų susirinkimui Čikagoje, Ill.”; laiškas M. Šileikiui nuo p. Steponaičio 1930.11.29; “The Sculptor Alexander Archipenko”;
2. Straipsniai, laiškai, kt.: laiškas nuo Frank H. Woods (Meno instituto Čikagoje prezidentas), “Lietuvių kolekcionierių meno parodos informacijos”; M. Šileikio sąskaita 1957.10.21; M. Šileikio 1962.05.27 laiškas dr. J. Puzinui, “Dail. Alfonso Dargio paroda (1 pusl.)”; 1957.12.09 laiškas US Fidelity and Guaranty Co. from Lithuanian-American Art Club; Vito Simanis -> M. Šileikis 1962.06.25 ir Šileikio atsakymas V. Simaniui 1962.10.27; Lietuvių kultūros muziejaus įstatai; “Dargio charakteristika”; M. Šileikis -> Edgar Aavik 1962.08.28; “Alfonsas Dargis”; “’Aidų’ žurnalo straipsniai meno reikalais – 1945-1961 m. bibliografija” (Lithuanian Bibliographical Service, 1962.09.08); M. Šileikis -> P. Kaupui 1962.09.02; M. Šileikiui -> V. Rataiskis-Ratas 1948.09.16; P. Kiaulėnas -> M. Šileikiui 1948.05.27; M. Šileikis -> Aleks. Marčiulioniui 1962.09.02; “Akto pasirašymas” 1957; akto vertimas į anglų k.; A. Tamošaitis – aprašymas, su rankraščiu; P. Gaučo laiškas M. Šileikiui 1962.10.20 ir laiško vertimas į anglų k.; “Artist, 95, to Exhibit Work” Southwest News Herald 1974.04.04; “Ginčo dėl Čiurlionio galerijos baigimo reikalu”;
3. 1956-1966 m. įvairūs raštai: Z. Kolbos ir Ad. Varno 1966.3.1 kvietimas; Z. Kolbos rankraščiai, užrašai apie dailininkus ir parodas; M. Šileikio “63-ji Amerikos dailės paroda” Meno žinios; Sophie Barcus Radio koncertas 1960.05.01 programa su Z. Kolbos rankraščiais ir mašinraščiais užrašais apie dail. Harasowska-Daczyszyn Maria irk t.; “D. ir T. Jurčiai paaukojo 200 dol.” mašinraštis; 1950 rankraštis-laiškas M. Šileikiui nuo Julie Allman, 2 1960 m. laiškai M. Šileikiui – 1 nuo Z. Kolbos, kitas nuo D. Lukošiūnaitės;
4. 1958 m. (ir vienas 1940 m.) laiškai – M. Šileikis, Z. Kolba, S. Tamulaitis, Ad. Varnas, Liet. Bibliogr. Tarnyba, N. Gugis (1940); “Vėliau gauti sąrašai”; Mr. Oscar Gross/ VILTIS 26”;
5. ČG reikalu rašyti laiškai 1957-1960 ir sveikinimai ir kalbos ČG atidarymo proga 1957.10.20: laiškai – M. Šileikis, J. Pautienius, Vl. Vijeikis, J. Paukštienė, dr. M. J. Vinikas, Jadvyga…(?), Z. Kolba, Nelle J. Kerr; Z. Kolbos rankraščiai spaudai; sąrašas renkamų eksponatų Lietuvių liaudies meno skyriui; protokolas Č. Galerijos ir M. klubo 1959.11.22; rankraštis “Pranešimas dailininkams; Michael J. Šileikis (nuorašas, anglų k.); “Kūrinių atrinkimo komisijos protokolas – rankraštis, mašinraščiai; ČG atidarymo proga – Juzefa Čiurlionytė-Stulgaitienė, Vysk. V. Brizgys, Tėvai jėzuitai, Lietuvos konsulo P. Daužvardžio žodis, Teodoras Blinstubas (Čikagos lietuvių tarybos pirm.), prof. Ad. Varnas, “Gintaro” valdyba, dail. Skylup. Dagys, V. ir A. Kašubas, Lietuvių amerikiečių menininkų klubas, Rapolas Serapinas, L.A. menininkų klubo pirm. Z. Kolbos žodis; “The Art Gallery of Ciurlionis”; “M. K. Čiurlionis (1875-1911); M. Šileikio kalba apie ČG pasakyta Br. Murino parodos atidaryme 1957.11.16; Z. Kolbos rankraštis apie ČG; laikraščio iškarpa “Pranešimas dailininkams (apie ČG įsteigimą); originalus kvietimas į ČG atidarymą; lapelis “ČG Donation.. tax deductible”; Dailinnikų paaukoti paveikslai (Priedas Nr. 1); 1957-1959 dailininkų, paveikslų sąrašai; ČG nuolatinių bilietų platintojų atsaitinis sąrašas (nepildytas); 1958 pranešimas M. Šileikiui/ Liet. encikl. red. Nuo Z. Kolbos; 1958 pareiškimai nuo dail. Povilo Puzino ir dail. Česlovo Janušo;
6. Laiškai, kvietimai, australiečių ir Pabaltijo grupių parodų dok., 1959-1962: laiškai – M. Šileikis, Z. Kolba 1959, Z. Kolbai nuo E. Aavik 1961, V. Simanis 1961 ir 1962, V. Viksninš 1961; M. Feuerring 1961 ir trumpa biogr. Su 3 paveikslų verte ; Liūtas Grinius <–> M. Šileikis1961, Latvian Youth Festival of North America 1962, A. Kolomayets 1961 ir 1962; kvietimai į ČG -Deachman 1960, J. Strods 1961 ir 1962, A. Tamošaitis 1961, Chicago Latvian Community Center 1961; pranešimas apie Z. Kolba ir Men. Klubą; kvietimas į Lietuvių muziejaus pirmą posėdį ČG’je 1962; “Achilles’ Heel in Art: Australian Group Exhibition in U.S. (John Hamilton)”; ”Exhibition in the Duncan Galleries”; “United in Time, Scattered in Space” Edgar E. Aavik; Extension notes; “Creativisme” – E. Aavik; “Origins in Abstract Art”; Australian Group Art exhibition, 1961;
7. Dokumentai ČG reikalu ir ir laiškai 1961-1963: dokumentai – “Pagrindiniai įvykiai ir datos”; “List of property possessed by Ciurlionis Art Gallery”; Vertimas, nuorašas “Z. Kolba et al, ieškovai, versus LAMK”; laiškai – Z. Kolba ar M. Šileikis p. J. Smetonai, p. Juozevičienei-Stulginskienei, dail. K. Žoromskiui, Prelatui P. M. Jurui, “Vienybei” Brooklyne; P. Gaučys, P. Daužvardis, Br. Macevičius; “Menininkų klubas” Draugas 1963 sausis; rankraščiai, mašinraščiai;
8. Laiškai, straipsniai, kt.: E. Aavik ir M. Šileikis 1964; Lindbergs 1964; Jurgis Juodis 1969; Edgar E. Aavik – “A Decade of Creativism”, “Principles and Stipulations…”, “The Eyes of Christ”; “Race Against Time and Tide”; nuotraukos – Marmor, Gauja, Aavik, Klimet, Wentworth, Urm, Jonaitis; “Australian Migrant Artists Exhibit in New York”; “Cultural Federation of Europeans in Australia First art Exhibition” 1961; “Four Creativist Cornerstones” ; Australian Group Art Exhibitions in Paris 1959/60; “Peintres Australiens et Baltes” 1959; “Unlikely Tools Etch Artistry”; “This Artist Carries a Torch”; apie dailininkę Vandą Ranytę-Balukienę; “Eugenijaus Budrio meno paroda”; Pro Memoria ČG 1965;
9. Laiškai, straipsniai / paskaitos, protokolai, 1953-1966 laikotarpyje, t.p. ČG klausimu: laiškai – kolegoms kvietimas 1965, Petras Mikui Šileikiui 1953 (rankraštis), p. Daužvardžiui nuo Z. Kolbos 1961, Juozas Pautienas Mikui, kvietimas Mrs. Rockefeller 1960, E. L. Cooper 1960, (pareiškimas), Jonas Jasaitis 1965 (ČG klausimu),kiti; straipsniai / paskaitų (?) užrašai – įv. rankraščiai (Joaquin Sorolla y Bastida, Goya ir kt.), „Meno paroda: 16 mūsų dailininkų Chicagoje“ 1960 Draugas; „Pažinkime meną iš vidaus“ Naujienos kt., “Materialistinė filosofija“ (mašinraštis); „Abstraktinio meno miserere“ Draugas 1960, „Dailininkų žiniai“ Draugas, „Laiškai Draugui“ Dail. Adomas Varnas, „Dail. Petro Kalpoko autoportretas“ Draugas, „Nebeįmanoma tylėti!“ (dail. A. Varnas – ČG klausimu), „Kaip tylėjimas darosi nuodėmė prieš tautą“ A. Varnas, „Gražiai atidaryta Coper-Šileikio paroda“ naujienos 1969; protokolai 1962 anglų k.1966; kiti – juodraštis/ mašinraštis anglų k. „Agreement (The Act)“ (ČG klausimu);
10. Įvairūs užrašai/ rankraščiai, straipsniai, laiškai. Straipsniai – „Meno paroda žiūrovo akimis“ A. Rud-as, „Dailė, intelektas ir akrobatika (Čikagiškės parodos aptarimas), M. Šileikis – „Siūvėjas“ Naujienos; mašinraščiai – „Paminėta Čiurlionio galerijos sukaktis kolekcionierių meno paroda“, „Čiurlionio galerija ir josios sukaktis“; laiškai – Mr. Aavik (mašinraštis/ juodraštis), Nordic press, Kolbai 1960 (vokas); Mrs. Mabel Petersen 1961, kolegai nuo Br. Macevičiaus 1961;
11. Straipsniai, laiškai 1957-1958, rankraščiai/ juodr., kt.: straipsniai – „Įvadas (mašinraštis)“, „Čiurlionio galerija ir jos sukaktis“ (rankraštis, mašinraštis), „Redemption of Time in Art“; „Šiandien atidaryta dail. A. Rūkštelės meno paroda“ Nauj. 1956; „Čikagos lietuvių hoizontae“ Tėviškės žiburiai 1974; „7 dienos Čikagoje“ Dirva 1974; „Čiurlionio galerijos reikalu – atsakymas kun. J. Borevičiui“ D. Adomaitis, mašinraštis 1974; „Petro Kiaulėno tapybinis palikimas“ Vienybė 1956; laiškai – A. Gintneriui nuo MŠ,Jadvyga Pau… Šileikiui, Juan Rimša, dr. P. Grigaičiui, E. Cooper, Henry Crown, ford Founation, V. K. Jonynas, padėka prelatui Mykolui Krupavičiui; pareiškimas ČG direkcijai (blanka), sutartis su Jadvyga Paukštiene ir ČG dėl parodos, tęv. Kubiliui; M. Šileikio kalba , pasakyta Br. Murino parodos atidarymo metu 1957 m., P. DaužvardisA. Kolomayets; Sąlygos parodai ruošti Čiurlionio galerijoje 1958 (x3); Čiurlionio galerijos Chicagoj 3-jų metų sukaktis ir dailės paroda 1960.12.3-12 d. (x2) – programa;
12. Laiškai 1959-1964, anksyvų parodų medžiaga: laiškai – Z. Kolba -> J. Kaškelis 1959, J. Paukštelis 1961, J. Paukštelis <->Rev. Kubilius 1961, 1964, dr. J. Kaškeliui 1964; nuotraukos (su užrašais): 1957.10.20 – iš pirmosios meno parodos Čiurlionio galerijoje (3 vnt.); 1960.12.3 Lietuvių meno kolekcionierių parodos ir premijų laimėtojai (1 vnt.); 1961.11.4 grupė dailininkų: lietuvių, latvių, ukrainiečių ČG’je (2 vnt.) ; Lietuvių tautos genocide albumo darbo planas; Vasario 16 paroda 1987; PRanas Domšaitis 1880-1965; “Žvilgsnis į save”/ “Self-Image” Lietuvių moterų dailininkių draugijos 15 metų sukaktuvinė paroda;
13. Įvairūs protokolai 1957 (Jury komisijos kūriniams atrinkti Čiurlionio Vardo Galerijai), 1962-1963 (Visuomenės atstovų, Gen. konsulo Daužvardžio išrinkto komiteto posėdžio, Čiurlionio galerijos komiteto posėdžio, ČG steigėjų ir jos čarterio direktorių posėdžio, Lietuvių muziejaus Chicagoje steigiamojo susirinkimo – ČG patalpose, Kultūros Paminklų Apsaugos įstaigos konservatoriaus dr. Zenono Ivinskio), 1966 raštas p. Daužvardžiui; pareiškimas (1963, p. Gaučiui); Lithuanian Museum inkorporacijos certifikatas 1962;
14. Susirašinėjimas su gen. konsulu: Z. Kolba <-> P. Daužvardis 1968, A. Simutis <-> Z. Kolba 1970, 1971, Honorable Juozas Kajeckas re: Art Gallery of Ciurlionis in Chicago, A. Simutis -> A. Austra Puzinas Currence 1970; J. Kajeckui ČG’jos reikalu (3 kopijos);
15. Čiurlionio galerijos ir Lietuvių menininkų klubo pradžios aprašymas;
16. Kęstutis Zapkus irk t. – KZ meno darbų knygelė, straipsniai – “A Pair of Emiges exhibit Growth” Chicago Daily News 1967; “The Avant-Garde: A Reductio ad Absurdum”; “Works by Three Characterize Art in the ‘60s”, “The 68th American: Rousing, Radical Art” Chicago Daily News 1966, straipsnis apie K. Zapkų, mašinraštis, juodraštis;
17. Sąskaitos (Kolbų, Adomaičio) 1970-1971, skolos raštas – pakvitavimas 1968; 1968 ČG direkc. Posėdžio dienotvarkė; Z. Kolbos užrašai 1972, spalvotas kriauklių piešinys su matmenomis; laiškai – Z. Kolba, P. Daužvardis 1969, 1972; Aktas 1962.12.30, rankraštis;
18. Čiurlionio galerijos įvairūs raštai (pažymėta “palikti”) susiję su ČG pradža: prašymas klebonui J. Boreisiui, laiškas V. K. Jonynui, Kapočiui, Lieporiui, Šimkui, P. Kaupui, A. Galdikas, dr. J. Bajerčiui, p. Daužvardžiui, J. Pautienius, A. MArtinkui, J. Laucka, V. Kiaulėnas, LB Kultūros valyba, Krupavičius,dail. Sculpt. Dagys, Juzefa Čiurlionytė-Stulgaitienė, V. ir A. Kasuba, Vysk. V. Brizgys, A. Rūkštelei 1957; A. Galdikas <-> Z. Kolba, Kolba p. Jonynui , M. Šileikis V. K. Jonynui, M. Šileikis -> Mayor R. J. Daley, V. Andriušiui, dr. Al. M. Rackus, M. Krupavičius, dr. M. J. Vinikas, Jonynas, prel. P. M. Juras, A. Galdikas, Hon. Richard J. Daley, Krupavičius, Kauno Valstybinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriui, Aktas, 1958; dail. T. Valiui, J. Jasaičiui, tėv. Provinciolui Br. Kristanavičiui S.J., L. Simučiui, konsului J. Budriui, Jonynui, I. Banaitytei, Jonynui, Z. Kolbai, J. Rimša, Vizgirda ir Vizgirdai, Juodis, Albinas E., Jonynas, I. Banaitytė, Vysk. V. Brizgys, Kašuboms, kun. A. Linkui, 1959; J. Rimša, St. Tamulaitis, J. Lauka, kun. P. Celiesius, A. Galdikas, V. Vizgirda, P. Gaučys, Valius, gerb. Tamsta, Z. Kolba, dail. L. Vilimui, Almus Art Gallery ponui Vedėjui, T. Valiui, skulp. Dagiui, dail. A. Telskiui, dail. V. Kašubai, dail. R. Viesului, dail. V.K. Jonynui, prof. A. Galdikui, Br. Murinui, P. KAupui, S. Marčiulioniui, prof. Ad. Varnui, Motinai Juozapatai, Bičiulei Mrs. W. Rockefeller, V. Vizgirdai, prel. M. Krupavičiui, dr. K. Drangeliui, dr. F. Kaunui, dr. P. Kisieliui, dr. M. Budrienė, 1960; dail. V. Vizgirdai, P. Daužvardis, A. Galdikas, K. Augustui, L. Simučiui, kun. S. Šantaras , Z. Kolbai, kun. M. Krupavičius, kolega, P. Daužvardžiui, J. Smetonai, prel. P. M. Jurai, 1961; L. Griniui, L. Grinius, dr. Marija Staneikienė, J. Puzinas, prof. J. Puzinui, Z. Kolbai, V. Vizgirda, V. Ratas, Vacys, Jonas, A. Tamošaitis, dr. J. Girnius, W. M. Zippeman, M. Šileikis, M. Žilinskiui, 11 Kultūros kongreso meno parodos ruošimo komitetui, P. Gaučiui, Juris P. Valainis, 1962; V. Vizgirda, kun. V. Rimšelis, A. Varnas, Z. Kolbai, M. Šileikis, kun. Dr. J. Prunskiui, A.A. Tamošaičiams, dail. V. Vizgirdai, Alfonsas, S. Bačkis, Z. Smilga, 1963; Marija ir Adomas V., M. ir A. Varnai, 1965; Aktas, A. Varno laiškas – nežinoma data, rankraštis; A. Varno laiškas – nežinoma data; Kolbai nuo Janinos Marks – nežinoma data; 1966 kovo mėn. 13 d. susirinkimo dienotvarkė ir kt.; 1962 m. Lietuvių dailės parodos dalyvių registracijos blankas, sąrašas kviečiamų dailininkų, provizorinė sąmata, Kasmetinės dailės parodos rengimo nuostatai 1962; Kasmetinės dailės parodos renginio statutas 1961; L. D. Instituto elgesio eiga (1956) – rankraštis; lapelis adresų ir telefonų 20.9.58; rankraščiai, mašinraščiai;
19. Įvairių dokumentų nuorašai: J.M. Zenonui Kolbai Chicagoje nuo Krupavičiaus 1966.VI.7; Krupavičius to Art Gallery of Ciurlionis 1963.06.07; Arbitražo Komisijos Pirmininkui Jonui Jasaičiui Čikagoje –Z. Kolbos pareiškimas 1964.04.19; F. Zogas dr. P. Daužvardžiui 1966.02.21; kt. – Prof. Maximilian Feuerring 1964, Reinis Zusters 1965, Vytautas Ignas 1962, Pranas Žulpa 1961, Ad. Varnas, Protokolas 1966.04.16 (3 kopijos); Aktas 1965.6.12; Protokolas, Ad. Varnas; Čiurlionio galerijos reikalams aptarti posėdžio protokolas Nr. 1. 1964.01.12 (3 kopijos);
20. Legalūs dokumentai: In the Circuit Court of Cook County , Illinois Chancery Division, Z. Kolba et al, [plaintiffs vs. Lithuanian-American Art Club 1965 (3 kopijos);
21. Įstatai, statutai: Lietuvių Rašytojų draugijos įstatai; Lietuvių muziejaus įstatai (II projektas); Lietuvių kultūros muziejaus įstatai (Škicas diskusijoms); Čiurlionio galerijos statutas 1962 m. gėgužė; Lietuvių muziejus (Pareigomis pasiskirstymas (sugestija)), Čiurlionio galerijos statuto turinys (rankraštis); Lietuvių liaudies meno skyriaus stautas (škicas diskusijoms) (rankraštis); L.A.M. klubo pirmininko Z. Kolbos laiškas 1959.04.12 ir sąrašas renkamų eksponatų Lietuvių liaudies meno skyriui (prie Čiurlionio galerijos); Filatelistų draugijos „Lietuva“ Reprezentacinio Lietuvos pašto ženklų rinkinio sudarymo ir administravimo Nuostatai 1962; M. Ivanausko laiškas Lietuvos kultūrai pažinti Muziejaus steigėjams Čikagoje 1962 (rankraštis); Lithuania Philatelic Society – Filatelistų draugija „Lietuva“ – Atviras laiškas visiems mūsų draugijos nariams; Lietuvių kultūros muziejaus įstatai (rankraštis);
22. ČG ginčas ir to ginčo išsprendimo projektas, mašinraštis;
23. Parodų medžiaga 1957-1990 – lapinukai, programos, kvietimai, aprašymai: 1957 m. spalio 20 d. Chicagoje Čiurlionio galerijos atidarymo proga sveikinimų ir kalbų ištraukos; M. Šileiko kalba Č. Galeriją atidarant 1957.10.20; Meno paroda dail. Bronius Murinas 1957.11.16-12.02; A. L. Dailininkų Sąjungos Rudens meno paroda 1958.12.06; Ignas – katalogas 1959.04.25-05.03; Juozo Akstino ir Vytauto Remeikos Tapybos paroda 1961.03.11 atidarymas; Australian and Local Artists Exhibition 1961.11.4-12; Antrasis kultūros kongresas Dailės paroda 1962.11.21-25; Algirdas Kurauskas 01.25-02.02; Adomas Galdikas 1963.11.27-12.08; Chicaos Lietuvių Jaunųjų dailininkų paroda 1963.10.5-13; ALDS 1963.12.14 atidarymas; Bronius Murinas 1965.01.16-24; Meno konkursas – anketa LAMK ir ČG 1964.04.04-12; Chicagos Lietuvių Jaunųjų Dailininkų paroda 1964.10.10-18; tapybos paroda – Česlovas Janušas 1964.11.07-14; IV-toji Jaunųjų dailininkų paroda 1966.03.19-27; Chicagos lietuvių dailininkų grupės „Dailė“ darbų paroda 1967.03.18-26; 1918-1968 Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 50 metų sukaktis – Chicagos ir apylinkės lietuvių dailininkų kūrinių paroda Čiurlionio galerijoje 1968.02.17-25; Dailė 1968.05.04-12; Liucija Tijunelienė Gėlių menas 1968.11.30-12.01; Lietuvių Dailės institutas Jubiliejinė paroda 1969.02.15-23; plakatas „Gėgužės 18-25 d. – dailės paroda – Čiurlionio galerijoje – jaunimo centre – kasdien 7-9 v.v. – savaitgaliais 11 v.r. – 9 v.v. Atidarymas sekmadienį gėgužės 18 d. 12-3 p.p.“; kvietimas į „Jungtinę JAV ir Kanados dailės parodą“ 1970.02.14-22; Chicagos ir apylinkės lietuvių dailininkų kūrinių paroda 1971.02.13-21; Antano Rūkštelės 65 metų sukaktuvinė dailės paroda 1971.10.16-24; Vytautas Kasiulis 1971.11.13-21; „Dailės“ paroda 1972.05.13-21; Anglijos lietuvių meninnkų jungtinė dailės darbų paroda 1972.12.02-10; Vasario 16 1972.02.12-30; 16-to vasario tradicinė meno paroda 1973.02.16-25; Grafika piešiniai Alekna, Blyskis, Kapšys, Mitkus, Sodeka 1973.12.07-16; Jungtinė lietuvių dailininkų kūrinių paroda Vasario 16 proga 1975.02.14-24; Dalia Aleknienė, Marija Ambrozaitienė, Vanda Balukienė, ada Sutkuvienė Čiurlionio alerijoje 1975.05.23-.06.01; Kvietimas į ČG atidarymą naujose patalpose 1975.06.07; Vladas Vaitiekūnas – Vietoj monografijos 1976; Čikagos ir apylinkės lietuvių dailininkų paroda 1977.02.04-18; Lietuvių dailininkų draugijos paroda 1977.11.18-12.04; Miko Šileikio 85 metų sukakties Tapybos paroda 1978.10.14-28; Septintoji metinė Lietuvių fotografų išeivijoje darbų paroda 1978.11.03-12; Aštuntoji metinė Lietuvių fotografų išeivijoje paroda 1979.2-1; Jurigs Račkus Dailės paroda 1979.02.23-03.04; Lietuvių fotografų išeivijoje devintoji metinė fotografijų paroda 1980.11.07-16; Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos narių rudeninė Dailės paroda 1980.11.07; Tradicinė Vasario šešioliktosios meno paroda 1981.02.13-22; Juozas Sodaitis 1981.04.24-05.03; Lietuvių moterų dailės paroda 1981.09.18; Avižienio meno kolekcijos parodos katalogas 02.26-03.07; Žibinto miško paroda 1982.09.17-10.03; Meno paroda Lietuvių mitinės būtybės, IV Moklso ir kūrybos simpoziumo proga 1981.11.20 atidarymas; Alfonso Dargio meno darbų paroda 1982.05.07-23; laiškas, prašymas paramos (“Kreipiamės į visus meno mylėtojus…”); Lietuvių fotografų išeivijoje metinė fotografijų paroda 1982.10.29-11.07; Vertės (JAV dol.) sąrašas PAsaulio lietuvių dailininkų parodos 1983.06.25-07.10; Algimantas Kezys Foto paroda 1983.02.16-03.06; Jaunųjų dailininkų konkursinė paroda 1983.05.06-15; Bendroji dailės paroda 1983.11.04-20; Dailininkės Vidos Krištolaitytės kūrinių parodos atidarymas 1983.11.23; Irenos ir Osvaldo Mickunų paroda 1984.04.13-15; the Lithuanian Art Heritage 1984.06.01-07.26; M. Dobužinskio “Senosios Lietuvos” piešinių atidarymas 1984.11.23; ; straipsnis Drauge – “Dobužinskio parodos reikalu”; Bendroji dailės paroda 1984.10.19-11.04; “Refugee Artists in Germany, 1945-50. Lithuanian Artists at the Freiburg École des Arts et Métiers, University of Illinois at Chicago 1984.05.18-06.08; Meno paroda – Grafika-Tapyba-Akvarelė ir Išpardavimas Čiurlionio galerijai lėšoms sutelkti 1985.05.17-26; Kastytis Izokaitis 1986.04.04-13; Čiurlionio galerijos sukaktuvinė 30 metų paroda 1988.01.29-02.07; kvietimas Čiurlionio galerijos 30-mečio šventėje 1988.01.30; knygelė “Čiurlionio galerijos sukatuvinė 30 metų paroda; Religija lietuvių mene 1988.05.06-22; 17-oji metinė Lietuvių fotografijos paroda “Miestas” 1988.10.21-30; “Dailė ’90 Religija lietuvių mene 1990 m. vasario 23 – kovo 4 d. Čiurlionio galerija, Čikaga“ metai nežinomi: Giedrė Žumbakis; Romas Viesulas 05.14-23; L. A. M. Klubas Čiurlionio galerijos bilietas; Audimo, keramikos paroda 09.14-23; “M. K. Čiurlionio darbų skaidrės” – Teresė ir Jonas Bogutai; $10 pakabins vieną paveikslą Čiurlionio galerijoje“; Katalogas – aliejinė tapyba/ Oil paintings, Piešiniai/ Drawings, Akvarelė/ Water color; Čiurlionio galerijoje parodų rengimo taisyklės;
24. Įvairūs dokumentai: sąrašas „Šiems kūriniams reikia mecenatų“; Čiurlionio galerijos direktoriaus pranešimas, skaitytas LAM klubo susirinkime 1959.05.31; Lietuvių kolekcionierių meno parodos informacijos 1960.04.11; Čiurlionio galerijos direkcijos protokolas 1963.09.22; Budinčių sąrašas V. K. Jonyno parodoje; adresas Marquette Park Art Gallery, A. Petrikonis, Propr.; Senor V. Dudek adresas; mašinraščiai, rankraštis; Balzekas Museum of Lithuanian Culture 1970.05.01 laiškas M. Šileikiui su nuotraukomis – portrait of Mrs. U.Ž., Noreikos foto „Rugpjūtis“; nuotrakose – M. Stankūnienė, M. Šileikis, S. Pilka, Balzekas, kiti; rankraščiai ir mašinraštis (M. Šileikio?); Jury komisijos protokolas, 1958.11.01 dail. M. Šileikio meno paroda 1958.11.01-09; Jury komisijos protokolas 1958.12.06 ALDS paroda; blanka „Čiurlionio galerijos direkcijai Chicagoje Pareiškimas („paaukoju ČG‘ai jury komisijos atrinktą paveikslą Meno Kūrinių fondui su tikslu, kad laikui atėjus, jįgražinti Nepriklausomai Lietuvai..“); Lithuanian American Art Club blanka („Šiuo raštu patvirtiname, kad esame gavę Jury komisijos atrinktą Jūsų paveikslą skirtą Meno fondui..“); lapas mašinraštis, prasideda „Amerikos valdžia remia mūsų Čiurlionio galerija aukų priskaitymu į income tax“; sveikinimas Juozo Pautiniaus parodos atidaryme; parodos atidarymo kalba; „Tikrasis menas neįvertinamas…“; ČG Meno Tarybos pirmininko M. Šileikio žodis parodą atidarant..;
25. Laiškai, korespondencija: Z. Kolbos 1956.05.08; Honorable Richard J. Daley, Mayor; dail. V. K. Jonynui, Hon. Prelate P. Juras, Kolomyets Anatole, Kauno Valstybinio M. K. Čiurlionio Dailės muziejaus direktoriui, Stanley Pieza 1958; A. Rūkštelei, Gerb. Tamstai su sąrašu renkamų eksponatų Lietuvių liaudies meno skyriui (prie Čiurlionio galerijos), M. Šileikiui nuo Dagio, A. Kolomyets, Zenonas Kolegai, M. Šileikiui nuo L.P.D.A. (Lietuvių profesorių draugija Amerikoje), m. Kriščiūnas, pirmininkas 1959; M. Šileikis -> A. Kolomayets, Gerb. Tamsta (apie income tax lengvatą), Jonas Šileika, 1960; Br. Macevičius, dail. Br. Murinas, M. Šileikis1962; Petras Aleksa -> M. Šileikis 1968; Rev. J. Prunskis -> M. Šileikis 1973; E. Aarvik (?); Arėjas Vitkauskas;
26. Straipsniai – mašinraščiai: Brangūs Lietuviai-Amerikiečiai; Atgaivinta Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjunga. Atgaivinta Sąjungos veikla; Religinio meno paroda Chicaoje; Dail. Vytautas O. Virkau; Įvadas. Aristotelis pasakė…; Menas yra laisvas užsiėmimas..; Žmogaus auklėjimas; Meilė menui – Čiurlionio šimtmečio proga; Dail. J. Paukštienės dailės paroda; Įvadas – Menas yra ne vien tautinis..; Moderniojo meno skyrius; Čiurlionio galerija Jaunimo centre – kultūrinis darbas eina toliau; Įvadas – Niekas negali nurodyti..; Gražiai paminėta Čiurlionio galerijos sukaktis – Kolekcionierių meno paroda baigsis gruodžio 11 d; Čiurlionio galerijos 3 metų sukaktis (Aidams); Šešių menininkų skirtingi keliai; Č.G. 3 metų sukaktis (rankraštis, skiriasi nuo kito str.), L. Enciklopedijai – Dail. Adomas Varnas; Paul Puzinas as Painter and Educator; Dail. A. Petrikonio sukaktuvinė paroda; Vienas filosofas pasakė…; Dail. Antanas Petrikonis..; A. PEtrikonio parodos atidarymas – banketas ir meninė programa; Įvadas – Dail. Mikas Šileikis, švęsdamas savo 65 metų amžiaus sukaktį..; Aleksandros Eivaitės paroda; Dail. Zenono Kolbos dešimtmetis; Meno žinios – Bendrosios parodos aptarimas – Iš vykstančios parodos Čiurlionio galerijoje, Inc.; A.a. Zenonas Kolba 1957 metais; Zitos Sodeikienės paroda; Mažo vyro didelė paroda (apie Henri Toulouse-Lautrec; Meno žinios 1979.10); Michianą aplankius (Svečiuose pas Adomaičius); Prof. Adomas Varnas 99 m. amžiaus; Kieno Jaunimo centras?; ALDS-gos metinio minėjimo bohemiška programa;
27. Spauda, straipsniai: Ad. Varno gimtadienio proga; Menininkų klubas skelbia konkursą 1963.04.20; Miko Šileikio paroda Chicagoj 1969 Draugas, Dirva; Kieno Jaunimo centras? 1978.06.03; M. Šileikis paskyrė $5,000 dailės premijoms; Čiurlionio galerijos, Inc. paroda tautine tema; Mikas Šileikis ir jo kūryba 1969; Encik. Lituanica 1977 Šileikis, Mikas; Dail. Murinas grįžta į Čiurlionio galeriją; Marquette galerijos atidarymas; Prof. Adomas Varnas 99 m. amžiaus; Pasveikintas Prof. Ad. Varnas, sulaukęs 99 m. amžiaus; Tauta ir jos dailė, Nauj. 1978.02.27; Čiurlionio galerija, Inc. veikia visą vasarą; Trisdešimties paroda; Pirmoji tautine tema paroda, Nauj. 1977.11.15; Laiškas „Draugui“; Protesto laiškas „Draugui“, 1978.03.08; Lietuvių meno parodos reikalais, Vienybė 1978; Menininkams reiktų organizuotis, Nauj.; Dail. Vlado Vaitiekūno parodos proga; Puzinas, Povilas (encikl.); Adomo Varno parodos belaukiant, Draugas 1974.03.30.; Įspūdinga A. Tamošaitienės paroda; Atviras laiškas parodos kritikams, 1975.03.22; reprezentatinė ar ik susinešinė paroda?, 1975.02.22; Iš Dailininkų S-gos susirinkimo; Boliviečiai jį pamilo (apie Rimšą); Atidaryta Petrikonio paroda; Parodų sezonui baigiantis; Sėkminga Adomo Galdiko paroda; Dail. A. Varno jubiliejinė paroda; Adomo Varno paroda. Nauj. 1974.04.10; Adomo Varno 95 m. sukaktį minint, Nauj., 1974.03.20; Dail. A. Varnui 95 metai; Laiškas „aujienų redakcijai Čiurlionio galerijos reikalu; Čiurlionio galerijos reikalu – Atsakymas kun. J. Borevičiui; Susirinkimas meno klausimais, Nauj.; Spalvų juslės sutrikimai, Nauj. 1973.03.27; Atgaivinta Am. Liet. Dailininkų Sąjunga, Nauj.; Jaunimo kongreso dailės paroda, Nauj., 1972.07.03; Dalis Čiurlionio galerijos istorijos, Nauj., 1972.04.10; Jungtinė paroda ir jos atidarymas, Nauj., 1973.02.24; A. Baluko technologiniai aspektai, Nauj., 1972.11.16; Povilas Puzinas – Rylininkas; Dail. Mikas Šileikis – nuotr. Draugas, Miko Šileikio Vienuolis, Draugas; Miko Šileikio paroda, Draugas 1974.11.23; Paroda Balzeko muziejuje, Draugas, 1975.02.15; Ar čia 16 Vasario paroda?; Dailininko Miko Šileikio meno parodos belaukiant; Naujo kūrybinio laikotarpio pradžia M. Šileikio gyvenime, Nauj., 1958.11.22; Nepamirštiną meno parodą uždarius, Nauj., 1958.11.17; Miko Šileikio meno parodos atidarymas; Kūrybinės kibirkšties rezultatai, Nauj., 1958.10.28; M. Šileikio kūrinių paroda, Nauj., 1958.10.30; Nebeįmanu tylėti, Gaučys ir Co. Priėjo liepto galą, Nauj., 1967.04.07; Baigtas Čiurlionio galerijos ginčas, Nauj., 1967.04.17; Gražiai atidaryta ukrainiečių meno paroda; Jubiliejinė paroda. Dailininko Miko Šileikio kūriniai, Draugas 1958.04.02; Čiurlionio galerijos globos komitetas…; $1,000 premija už pirštines, Nauj., 1975.03.07; Čiurlionio alerijos paroda, Nauj., 1975.03.13; Dail. Jonas Tričys 60 metų; Adomatis atidarė Čiurlionio galerijos parodą, Nauj., 1975.02.12; Exhibit opens Sunday, The Herald, 1975.02.05; Lietuvių tautodailės paroda, Nauj., 1975.01.17; Dailininkų Dr-jos paroda; Museum Readies Sileikis Art Show; Exhibit Sileikis‘ work, Times-Lawndale News, 1974.11.21; straipsniukai apie M. Šileikio parodos atidarymą, sveikata; Didelė ir rimta meno parodaChicagoje – Dail. Br. Murinas laimėjo premiją, Nauj.; Trijų dailininkų sąmokslas, Kūryba ir mokslas 1971.03.19; Dail. J. Pautieniaus parodų maršrutas, Nauj.; Dail. Adomo Varno pagerbimas ir paroda, Nauj.; Dėl lietuvių meno „paamžinimo“, 1949.02.18; Dail. V. Vizgirda Čiurlionio galerijoje; A.A. Prof. Adomo Varno paminklo sutartis, Draugas, 1982.06.09; Čiurlionio alerija atgavo salę, Lietuvių balsas, 1987.01.22; Lietuviškame judėjime – 30 metų sukakties paroda, Lietuvių balsas, 1987.04.02; Naudingos paskaitos lietuvių sodyboje, Liet. balsas, 1987.04.02; Jubiliejinė dailės paroda, Liet. bal.; 1987.05.17; Lietuviai tremtinia Arktikoje, Lietuvių balsas, 1987.06.11; Čiurlionio galerija, Inc. 4038 Archer Ave…, Liet. b., 1987.06.25; Lietuviškame judėjime, Chicago, IL Lietuvių dailininkų žiniai, Liet. b., 1987.07.30; Broniaus Murino kūr., Let. B., 1987.10.8; Bendroji lietuvių dailės paroda Čikagoje, Liet. b.; 1987.10.22; Meno žinios – Iš bendrosios dailės parodos, Liet. b., nr. 23(25); nuotr. V. Aleknienės, Draugas, 1987.10.10; Dailininko Broniaus Murino paroda, Draugas, 1987.10.10; nuotrauka iš lietuvių fotografų išeivijoje metinės parodos, Draugas, 1986.10.24-11.02; Tarp realizmo ir abstraktizmo; Br. Murino parodą sutinkant; Dail. A. Tamošaitis kultūrinėse sferose; Dail. K. Žoromskio paroda, Nauj..

Dėžė 8

1. Čiurlionio galerijos ankstyvosios istorijos nuotraukų negatyvai;
2. Nuotraukos – meno darbai, menininkai;
3. Nuotraukos – asmenų, grupių;
4. Kolekcionierių parodos paveikslų nuotraukos;
5. Meno darbų didelio formato apgadinti negatyvai;
6. Įvairūs negatyvai, daugiausia meno darbų;
7. Nuotraukos – meno darbų – „Gėlės“, M. Ambrozaitienės „Mergaitė su plunksnų skrybele, Dargio „Liko tik saulė“, „Du keliai“ ir kiti; „Partizanai budi“ (Z. Kolbos vitražas);
8. Nuotraukos – daugiausia asmenų ir žmonių grupių; Clevelando paroda ~1952 m., kitos nuotraukos ~1958-1967 m. laikotarpyje, 1961, 1962, 1965; foto P. Žulpa , V. Valaitis, A. Stelmokas, kt.;
9. Negatyvai, įvairūs – asmenų, grupių nuotraukų, „Statutas –Glob. komiteto;
10. Nuotraukos – P. Daužvardis, Z. Kolba, Ad. Varnas, kt.;
11. ALBUMAS – ČG ankstyvoji istorija – pirmieji remėjai, galerijos įsteigimas, parodos, laikotarpis 1957-1965, gal ir vėliau; albume minėtos datos ir parodos – 1957.6.28, Kaminskio-Šlapelio 1958.10.4, 6-ių (?) paroda 1959.10.24, Varnas 80 m. 1959.11.14, Freiburgo 1960.4.23, Tamošaitienė 1961.9.30, australų-latvių-ukrain. 1961.11.4, Dail. S-gos 1962.1.20, Murinas 1962.3.17, Dargio 1962.4.28, Zapkus 1962.6.16, Tamošaitis 1962.9.22; 1957 m. kovo 3 d. LMKlubo atidarymo dalyviai (sąrašas parašų);
12. Nuotraukos, dauguma su užašais – Balzekas Museum of Lithuanian Culture laiškai ir nuotraukos perduotos Mikui Šileikiui, Naujienų redaktoriui 1967-1969 : nuotraukuose prof. Juozas Žilevičius, Baltramaitis, V. Petrulis, N. Ruzancovas, J. Kasakaitis, M. Petrulis, P. Lampsatiene, R. Kemp, Balzekas, V. Vaitiekūnas, L. Gedgaudienė, K. Serepeka, P. Petrutis, P. Aleksa, M. Stankūnienė, dr. Valis, Zunas, L. Piotrowski, E. Jasiūnas, V. Kriaučiūnas, V. Ramonis, dr. J. Jerome, F. Zapolis, p. Varnienė, M. Babickienė, „Pamiškėje“ – Petrikonis, A. Petrikonis, R. Šarauskienė, A. Šulaitienė, Alf. Lauraitis, V. Kuprys, St. Balutienė, S. Palionienė, „Birželis“ – M. Stankūnienė, p. Baltramaitienė, p. Zapolienė, p. Vaitiekūnienė, „By the Lake“ – Jadvyga Paukštienė, p. Kuraitienė, E. Gerome,“Gamtovaizdis“, „Prieš audrą“ – A. Petrikonis, Pužauskienė, M. Šileikis, L. Petrikonienė, A. Budrickas, J. Vaidelys, K. Kaunas, L. Tijunėlis, B. Morkūnienė, A. Laucevičius, „Mergaitė su kanklėmis“, „Abstraktas“, – J. Leškienė, I. Raudonis, O. Zailskienė, V. Petravičius, „Don Quixote““Į darbą iš ryto“ J. Paukštienė, dail. Br. Murinas, p. Murinienė, J. Fabion, „Tempera“ (?) – J. Juodis A. Rugytė, dr. J. Jakštas, p. Daužvardis, „Mergaitė“ – J. Kelečius, Lietuvos vyčiai, „To Fight the Unbeatable Foe“ – Dagys, dr. F. Lassner ir kiti; fotografai – Kasakitis, E. J. Mankus, V. Noreika, V. Maželis, B.L., A. Raubiskas ir kiti;
13. Negatyvai – Povilo Puzino meno, Victims of Communism paroda, M. Šileikis, Ad. Varnas, „Allied Artists of America U. Ellerhusen 1930“(užrašyta „Dail. P. Puzino medaliai“ p. Kolbai“ su medalio nuotrauka (V. Noreikos), Ad. Varno trijų paveikslų (V. Noreikos), vitražų negatyvai; tušti Kodak vokai (Z. Kolbos 1970 ir kt.), kt.;
14. Nuotraukos – P. Puzinas, Ad. Varnas, M. Šileikis, „XX amžiaus madona“ ir kt. Puzino menas, Z. Kolba, Midland Savings & Loan prie Puzino meno kūrinių, A. Norkus, F. Zogas, J. Gaižutis, A. MAska, S. Gliozeris, U. E. Schissel, R. Zogas, “Victim of the Stalin-Hitler Conspiracy”- P. Puzino meno paroda 1970, kt.

Dėžė 9

1. Povilas Puzinas – sudaryta kngelė „Exhibit by Art Gallery of Ciurlionis, Inc., Sheraton-Chicago Hotel, 1971“– trumpa biografija anglų k., nuotraukos meno darbų (Madonna of the Homeless, The 1941 Deportation, Refugee, Woman with Children, sąrašas jo (21) paveikslų, premijos ir medalių (Allied Artists of America 1930, Mutum Est Pictura Poema, Popular Award Painting Paul Puzinas 6th Annual Exhibit, City of Los Angeles, 1950) kopija, Allied Artists of America, Inc. certifikatas P. Puzinui„Gold Medal of Honor for oil painting „Sunday morning“ 1967; Lietuvių dienos 1955 m. lapkritis – žr. viršelį ir p. 26; Lithuania Lithuanian American Community of the USA, Chicago District knygelė, 1960; kvietimai (3 egz.) 1960.11.15-30 meno paroda „Australian Art Exhibit and Estonian guest artists“ (su E. A. Aavik paskaitų serija); kvietimas į parodos „Australian and Local Artists Exhibition“ atidarymą 1961.11.4 ČG‘joje; Peter A. Juley & Son , NY City; 2 P. Puzino paveikslo nuotraukos; 1971 sesers Anna Maria Rakauskaitės laiškas Z. Kolbai apie P. Puzino vieną darbą;
2. A) Inventory and Evaluation ACT, Art Gallery of Ciurlionis, by Order No. 63 S 11102, Nov. 4, 1965, Circuit Court Cook County, IL: Act of inventory, Summary and conclusions, General statements pertaining to the inventory and evaluation, Damaged or missing property, Property announced, but not found, Uninspected property, The known debts, Conservation of the art pieces and housekeeping, Attachments; B) Čiurlionio galerijos byla: Sąrašas meno parodų Čiurlionio galerijoje nuo 1962.11.21-1965.9.24; Peticija-Prašymas – Bylos istorija, Priedų sąrašas; Čiurlionio galerijos sukauptam turtui patikrinti Komisijos aktas 1967.01.21; 1969.10.05 List of Paintings for Insurance Purposes Only; Z. Kolbai 1966.11.18 laiškas nuo J. Borevičiaus, S. J.; Order „…this cause be and is hereby dismissed by agreement and without prejudice“ 1966.12.07; Pareiškimas spaudai Čiurlionio alerijos reikalu; Straipsniai – „Pareiškimas spaudai Čiurlionio galerijos reikalu“ Draugas 1966.05.24, „Pro memoria“ Naujienos, 1965.03.23; „Kai riksmas virsta isterija“ Nauj., 1964.12.05; „Kai giminė rašo apie Čiurlionio galeriją“ Nauj., 1965.12.23; „Čiurlionio minėjimas Amerikos teisme“ Nauj., 1965.1.26; „Liūdnas menininkų nusigyvenimo pavyzdys“ Nauj., 1964.10.17; „Skurdi ALM klubo tiesos logika“ Nauj., 1966.02.10;
3. Z. Kolba, M. Šileikis, J. Kajeckas, P. Daužvardis ir kt. 1962-1966 m. susirašinėjimas Čiurlionio galerijos klausimu; mašinraščiai, rankraštis;
4. Čiurlionio galerijos ginčas ir to ginčo išsprendimo projektas; „Gaučys ir Co. Priėjo liepto galą“, Z. Kolba, 1967 m. mašinraštis; „Gaučio nešvanki praeitis kartojasi“, Z. Kolba, mašinraštis; „Meno kūrinių fondas 1957-1962, su ČG parodų sąrašu 1957.10.20-1962.10.13;
5. ČG ankstyvoji istorija, ginčas ir t.t.: Z. Kolbos mašinraštis „The Art Gallery of Čiurlionis: How the Art Gallery of Čiurlionis Organized“ – istorija nuo 1956.07.13 iki 1962 m. pabaigos; „Information concerning the Ciurlionis Art Gallery and the Art Works Fund; Principal Events and Dates 1956.05.26-1963.01.30 ir rankraštis „Pagrindinų įvykių datos“ lietuvių k.; rankraštis „Čiurlionio galerijos įkurimas datomis (1956-1962)“; Čiurlionio galerijos statutas – 1966.8.13 kopija su papildymais ranka, Projektas, be datos; ČG statutas 1966.10.29; Declaration from Adomas Varnas to The founders of Ciurlionis gallery and the directors Z. Kolba and M. Sileikis 1963.06.24; straipsniai – “Čiurlionio galerija gaus $20,000 vertės kūrinių“ Draugas, 1963.03.02; Z. Kolbos str. Naujienose 1964.10.17; „Kas girdėti Chicagoje“ Keleivis 1964.10.07; mašinraštis „Atsakymas Meninnkų kluo v-ai į jų straipsnį ‚Kai ryksmas virsta isterija“ (žr. Laisvoji Lietuva 64.11.19)“; „Pro memoria“ Nauj., 1965.03.23; „Patikslinimas“ Nauj., 1965.05.28; „Čiurlionio minėjimas Amerikos teisme“ Nauj., 1965.11.26; „Iš visur“ Darbininkas 1965.12.29; „Pareiškimas spaudai Čiurlionio galerijos reikalu“ Draugas 1966.05.24;
6. Dokumentai ČG klausimu: Chancery Superior Court of Cook County No. 63 S 11102, ORDER 1963.07.08, Circuit Court of Cook County Z. Kolba et al vs. Lithuanian-American Art Club et al, Chancery Divorce Circuit Court of Cook County 1966.12.07; Sąrašai – 1. Meno kūrinių fondas, skirtas nepriklausomai Lietuvai, su įkainavimu sąrašas, 2.Neinventorizuoti meno kūriniai, 3. Meno kūriniai išsimokėjimui, 4. Australiečių menininkų meno kūriniai, su kainomis tas pats sąrašas, 5. Privatūs meno kūriniai, su kainomis, 6. Liaudies meno eksponatai (1956-1962), sąrašas su kainomis, 7. ČG baldai ir inventorius, 8. Darbo įrankiai ir kitoks turtas, 9. Fotografijos ir kitokia medžiaga Genocido parodai; Inventorizacijos aktas 1965.12.14; ČG ir jos sandėlio Patikrinimo Aktas 1966.12.10; ČG-jos Globos komiteto revizijos komisijai – Nerastas ČG turtas (1966.12.10); ČG dokumentų ir turto Patikrinimo aktas 1966.12.30; ČG-joje sukauptam turtui patikrinti Komisijos aktas 1967.01.21; susiję dokumentai;
7. Ankstyvieji ČG dokumentai, pareiškimai, aktai, laiškai ČG klausimu 1956-1967: A) A.L. Dailininkų sąjungos pasiūlymas įkurti Meno klubą 1956.07.29 ir 1956.09.05; publikuotas laiškas kolegoms apie ČG steigimą; straipsnis apie ČG , prasideda “A. L. Dailininkų S-gos buv. Pirm. Z. Kolbos iniciatyva…”; Z. Kolbos straipsnis, nežinomos datos straipsnis, prasideda “Dr. Grinius Kultūros kongreses…”; Signing the Agreement 1957.10.20; mašinraštis ir rankraštis – Prašymas 1958.08.15 – M. Šileikis ir Z. Kolba; Pareiškimas/ patvirtinimas dėl gautų Lietuvių liaudies meno skyriui prie ČG eksponatų, Alenos Šimkienės adresas; “Dear American-Lithuanians/ Brangūs Lietuviai-amerikiečiai” publikuotas prašymas remti ČG; laiškas A. Rukštelei 1959.01.03; LAMK valdybos protokolo kopija 1960.01.02; Atviras laiškas ČG Arbitražo komisijai – rankraštis; ČG steigėjų aktas anuliuotas 1963.01.30 – dokumentai su vertimu į anglų k.; B) parodų dokumentai, laiškai: 1961.05 kvietimai į 1962 m. pavasario parodą, siųsti M. Šileikiui, B. Gedvilienei, J. Tričiui, V. Vaičaičiui, B. Murinui; List of Australian and Local Artists’ Art Exhibition in Čiurlionis Art Gallery, Chicago, 1961.10.11; rankraštis adresų (J. Paukštelis, Pr. Žulpa, J. Kasakiaits, J. Tričys); Z. Kolbos pranešimas apie Čiurlionio paveikslą (Ad. Varno) 1961.10.15; Z Kolbos Pareiškimas LAMK valdybai 1962.02.10; LAMK pirm. Gaučiui 1962.04.07 kvietimas į posėdį aptarti ‘sunkumai ir pavojai Č. Galerijai”; Interstate draudimo kompanijai prašymas 1962.03.17; Kolbos pranešims Gaučiui 1962.11.09; Kolbos laiškasRataiskiui Australijoje 1962.07.18; P. Gaučiui laiškas / pirmas varijantas adv. Dr. K. Šidlausko 1962.07; 1962.12.30 Aktas, jo vertimas į anglų k.; C) menininkų pareiškimai, laiškai dėl jų meno darbų: Ad. Varnas 1963.06.24, J. Tricis 1963.06.19, Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų Federacija/ M. Ivanauskas 1964.01.19, J. Jasaitis 1964.03.22, J. Narukynas – pakvitavimas 1963.06.15, Kolbos prieteliui 1964.08.23, Naujienų redaktoriui 1964.09.08, kolegai Vilimui /Dirvai 1964.09.29, užuojauta dėl A.+A. Marijos Mackevičienės mirties; E. Aavik 1965.01.15; pranešimas prof. dr. J. Puzinui 1965.03.13; įgalojimas inž. D. Adomaičiui 1966.02.03; ČG Globos komiteto posėdžiui siūloma dienotvarkė 1966.05.30; prel. M. Krupavičiui 1964.09.12, 1964.11.12, 1966.05.20; Čiurlionio galerijos ir kitų neaptikrinto turto ir pinigų (4 sąrašai) (žr. Teismo Inventorizacijos Akto paragr. 6, pusl. 6) [pastaba: puslapiuose Z. Kolbos parašas]; rankraštis „Čiurlionio galerijos nerasto, sužaloto ir kitur esančio turto bei skolų Aktas 2.I.67; prisegtas „L.A. Menininkų klubo skolos“; rankraštis „Posėdžio planas (be datos)“; Statement – Prelate M. Krupavičius – apie savo portretą, Ad. Varno tapytą; „Announcement in the press“ 1963.01.23; rankraštis „Peticija“ (Prasideda „Be revizijos akte patvirtintų apkaltinimų dar A. L. Menininkų klubas patvirtino šiuos faktus…“); Pro Memoria – K. Šidlauskas, 1962.08.07; Declaration by Ad. Varnas 1963.06.24 (apie savo du paveikslus); Laiškas „kam tas priklauso“ –Žoromskis 1963.02.02; kun. A. Stašiui sąskaita už prof. K. Šidlausko portretą 1963.04.29; J. Jasaitis -> Kolba 1965.10.25; Keleivis Publishing Company -> Z. Kolba 1964.12.15; Draugas -> Kolba 1964.12.7; A. Varnas ir P. Šeštauskas -> Gaučiui 1963.03.16; J. Strods -> M. Šileikis 1964.10.03; R. Zusters -> M. Šileikis ; Pareiškimas J. Rimša 1959.9.3; atvirutė S. Drangelis -> Kolba 1966.04.27; Pareiškimas S. Drangelis 1965.12.21; Kolba -> St. Drangelis 1965.12.21; „L.A.M.K.1962.10.15 ir 1962.12 pabaigoje savavališkai paglemžė…“; sąrašas 98 kūrinių, jų autorių ir kūrinių kainų – „Meno kūrinių fondas 1957-1962“; rankraščiai – apie LAMK ir Kolbą ir kaip pagrobė ČG; ankstyvosios LAMK ir ČG isotrijos datų sąrašai, „Pasiskirstymas pareigomis..“, dailininkų pavardės, Varno raštas Zenonui 1966.05.14, kt.; kiti – kvietimas į sovietų genocido parodą; List of property possessed by Ciurlionis Art Gallery; L. A. Menininkų klubo ir Č.G. direkcijos ginčo likvidavimo sąlygos; rankraščiai – „Mirę dailininkai“, kun. B. Suginto adresas, „Dr. Aldona Šliupaitė“, mirė pulk. Skorupskis; rankraščiai „Laiškas iš anapus geležinės uždangos (8.2.61)“, Pareiškimas, Mūsų pagarba ir pagerbimai; mašinraščiai – „Latvių jaunimo festivalio vadovybė..“, „Baigiantis penktiesiems nuo čiurlionio įsikūrimo metams.. (Mikas Šileikis)“
8. Aktų atsarginiai, peticijos: Čiurlionio galerijos komitetui (Čiurlionio galerijos ir Meno kūrinių fondo reikalu) Pareškimas – Z. Kolba 1962.08.23; Čiurlionio galerijos dokumentų ir turto Patikrinimo aktas 1966.12.30; Čiurlionio galerijos ir jos sandėlio Patikrinimo aktas 1966.12.10; Inventorizacijos aktas 1965.12.14; Act of Inventory (vertimas) 1965.12.14; List 5 (B- Other private art pieces) kopijos; Čiurlionio galerijos sukauptam turtui patikrinti Komisijos aktas 1967.01.21; Kolbos Petition (1967 m.?) mašinraščiai;
9. J. Narukyno pareiškimas Čiurlionio galerijos direkcijai 1962.03.31; Čiurlionio galerijos Pajamų ir išlaidų 1960-1962 registracija (įteikta p. Daužvardžiui); Attachment 4: List of Art Exhibits at Ciurlionis Gallery 1963-1966; List 1 – Attachment 7 – Art Fund dedicated for Independent Lithuania 1956-1962 (Inventorized); Attachment 8 – List 2: B. 1963-65 (Not Inventorized); Attachment 9 – List 3: Art pieces in possessions on installment basis; Attachment 10 – List 4: List of property possessed by Australian Artists; Attachment 11 – List 5: Other private pieces; Attachment 12 – 1963.03.02 straipsnis “Čiurlionio galerija gaus $20,000 vertės kūrinių“; Attachment 14 – Pareiškimas – Kolbos 1965.12.18; Attachment 16 – United States Fidelity and Guaranty Company – coverage 10-13-61 to 11-20-61; Attachment 18 – R. Zusters M. Šileikiui; Attachment 21 – Žoromskis 2.II.63; Translation 1965.11.08 Kolba -> Gaučys, rankraštis;
10. „Jasaitis“: dokumentai, pareiškimasi ir laiškai susiję su ČG klausimu 1963-1966. Kitos susijusios pavardės, vardai – Z. Kolba, tėv. J. Borevičius, S.J., ČG Globos komitetas (jo sudarymas 1966.04.16), arbitražo komisija, Ad. Varnas, Gaučys, dr. P. Daužvardis, Br. Markaitis, S.J., B. Kristanavičius, 1965.06.12 Aktas, R. J. Becker, D. Adomaitis, K. Jakus, J. Kajeckas, Minutes of Meeting 1966.04.16; Dailininkų sąjunga; 1966.11 Agreement (Z. Kolba, P. Daužvardis, Rev. J. Borevičius, Taikomoji komisija; Memorandum – tranlsation from Lithuanian – „In order to settle disputes between the former Directors of the Ciurlionis Art Gallery and the management of the Lithuanian-American Art Club….the Commitee chosen for arbitration terminates its work by issuin this referendum..“; Stipulation regarding Arbitration Committee; JAV Lietuvių bendruomenės centro valdybai Čikagoje, prof. M Mackevičius, Arbitražo komisijos memorandumo įgyvendinimas; Vykdomosios komisijos pareigos – rankraštis; mašinraščiai, rankraščiai;
11. A) Inventorizacijos aktas 1965.12.14 ir priedai (anglų k. žr. nr. 9 bylą šioje dėžėje); B) Bylos nr. 63 S 11102 istorija su priedais;
12. Puzino, Currence (Puzinienė) byla – A. susirašinėjimas su Z. Kolba 1968-1971, B. straipsniai: A) Puzinienei rašo Z. Kolba, Austra Puzinas Currence – Z. Kolbai; 1969.04.14 laiške yra porą nuotraukų; apie Emiliją Golfinos nuo Hale Russel & Stentzel; mašinraščiai ir rankraščiai; B) „Trumpai“ Nauj. 1971.11.30; „4-H in Latvia“ Chicago Tribune 1971.12.03; nuotrauka „Čiurlionio galerijos globos komitetas..“ Draugas 1972.02.11; nuotraukos dailininkų – Naujienos, 1972.02.19; Z. Kolbos Laiškas Draugui (mašinraštis)“ 1972.02.20; Z. Kolbos laiškas M. Gudeliui/ Nauj. (mašinraštis) 1972.02.21; lapas su posakiais, prasideda „Čiurlionio galerija naudotis gera, garbinga ir naudinga“;
13. Spauda 1972 m.: bylos pradžioje – „Čiurlionio galerijos reikalu“- J. Šiaulinskas arba Tijūnas (apie jėzuitų vaidmenį); „Mūsų žinios (Čikagos lietuvių jėzuitų veiklos biuletenis) 1972.01.02 (su ČG adresu); Aldonos Indreikaitės laiškas, skelbiantis studijų dienų programą ir programos kopija; „Laiškas redakcijai“ Naujienos 1972.03.13; „Lietuvos Generalinės konsulės Juzės Daužvardienės kalba“ Naujienos 1972.03.13; Mūsų žinios (biuletenis) 1972.01.30 (su ČG adresu ir) „Giedrės Žumbakienės emalio tapybos paroda“; nuotrauka „Chicagos lietuviai dailininkai su Lietuvos generaline garbės konsule J. Daužvardiene..“ „Geros akys dūmų nebijo“ aujienos 1972.02.17; V. Noreikos nuotrauka „Skulptoriui P. Aleksai..“; V. Noreikos nuotrauka „Dailininkų parodos atidarymo metu Čiurlionio galerijoj“ Draugas 1972.02.18; Draugas 1972.02.19; „Duoklė bolševikams“ Nauj. 1972.02.25; „Lietuvių dailė svetur“ Nauj. 1972.02.21, 22, 23, 24 (4 dalys iš viso); „Trumpai“ Nauj. 1972.02.25; „Lietuvos generalinė konsulė Juzė Daužvardienė praneša..“ Nauj. 1972.02.23;
14. Dokumentai ČG klausimu 1962-1969: 1964.01.12 susirinkimo „Extract of Minutes“; lapas „The Lithuanian-American Art Club refused all auditings, engagements and to sign“; lapas „Police Report on file…“ 1962.10.18; Act of Inventory kopija (1965.12.14); „Commitments and their execution (apie LAMK vaidmenį)“ su straipsniu „Įsipareigojimai ir jų vykdymas“ Nauj. 1967.04.06; „Artists voiced distrust of Gaučas ‚administration‘“ ir „Menininkai pareiškė nepasitikėjimą Gaučio ‚valdybai‘“ Nauj. 1967.04.12; 1965.06.12 Aktas ir jo vertimas į anglų k.; 1966.07.30 susirinkimo protokolas ir jo vertimas į anglų k.; kvietimas į susirinkimą 1967.04.08 lietuvių ir anglų k.;1968.06.17 ČG direkcijos posėdžio dienotvarkė; du adresų sąrašai; kopija Chancery Superior Court of Cook County No. 63 S 11102 Order dated 1963.07.08; antras puslapis (trūksta pirmojo) anglų kalba, apačioje Trustees Committee of the Art gallery of Ciurlionis ir kt.; lietuvių ir anglų k. J. Borevičiaus, S.J. 1968.03.26 laiškas (kvietimas) Z. Kolbai su Kolbos prisegtu rankraščiu atsakymu 1968.03.29; kopija rankraščio „Bendras balansas“ 1962.12.30; 1968.04.01 laiškas Kolbai nuo Zipperman, Levin & Associates; Br. Murinas -> Kolba 1968.06.12; rankraštis 1969.02.01 Lietuvos Generaliniam konsului dr. P. Daužvardžiui;
15. Estate of Paul Puzinas, File No. 31830 EK, susirašinėjimai ir teismo dokumentų kopijos 1967-1971: on. A. Simutis, Ad. Varnas, Z. Kolba, Kolbos ir Varno 1967.11.11 Affidavit ir laiškas Simučiui; 1968.05.24; susirašinėjimas su Lietuvos Gen. konsulu A. Simučiu New York‘e; Office of Public Administrator County of New York; Consulate General of Lithuania, New York; Surrogate‘s Court: County of New York; straipsnio „Dail. Puzino paveikslai išgelbėti“ nuorašas 1969; p. Currence; R. J. Tarrant, Esq., Hon. T.I. Fitzgerald; airdispatch „1 oil painting declared value 2000 USD“; Hon. S. Di Falco;
16. „Dailininkų sąjunga“: vokas J. Jasaitis -> Z. Kolba 1964.03.11; įvairūs rankraščiai/ užrašai; ACT of complete inspection…(V Škicas) – rankraštis; Turto inventorizacijos planas lietuvių ir anglų k. 1965.12.9; ACT – Order of… (II škicas) – rankraštis; 1964.03.17 mašinraštis laiškas nuo Vizgirdos; kvietimas į susirinkimą suorganizuoti Čiurlionio dailės draugiją 1966.03.01; papildomas pranešimas 1966.03.05; mielas Vacy 1967.05.23; kvietimas 1967.04.15; „Art Gallery of Ciurlionis“ ženklų kopijos; P. Jurgėla -> Z. Kolba 1970.11.19; mašinraščiai, rankraščiai;
17. Dokumentai ČG klausimu: „II. Č. Galerijos bylos užbaiga visuomeniniu pagrindu“: Catalogue Australian Group (Attachment 17) prof. M. Feuerring laiškas Kolbai – Attachment 19; vertimas š anglų k. – dail. A. Varno pareiškimas Z. Kolbai ir M. Šileikiui 1963.06.24 – Attachment 20; ČG steigėjų ir čarterio direktorių susirinkimo protokolas 1968.06.09; Z. Kolbos pareiškimas Jaunimo centro direktoriui tėv. J. Kubiliui, S.J. pagrobto turto grąžinimo reikalu 1964.12.16; Z. Kolbos 1967.05.15 pareiškimas ČG Globos komitetui; J. Kajeckas -> Z. Kolba 1963.09.20; P. Daužvardis -> Gaučys 1962.10.17; Kajeckas -> Kolba 1963.10.15; Kolba -> Jasaitis 1963.12.20; Pro Memoria – J. Jasaitis Komisijos vardu 1965.03.13; Pareiškimas Z. Kolba 1965.03.16 -> kun. Br. Markaičiui, S.J.; „Pareiškimas spaudai Čiurlionio galerijos reikalu“ Nauj. 1966.05.21 ir Draugas 1966.05.24; Globos komitetas -> Gaučys 1966.07.19; tėv. Borevičius, S.J. -> Z. Kolba 1966.11.03; J. Jasaitis ir J. Borevičius, S.J. -> Z. Kolba 1966.12.06; kopija Čiurlionio galerijos ir joje sukaupto turto perėmimo aktas 1966.12.10; kopija Čiurlionio galerijos dokumentų ir turto Patikrinimo aktas 1966.12.30; kopija rankraščio Papildomos pajamos ir išlaidos 1966.11.15; kopija Čiurlionio galerijos sukauptam turtui patikrinti Komisijos aktas 1967.01.21; Nuotraukos; kopija – Čiurlionio galerijos Statutas; Agreement between Z. Kolba, P. Daužvardis, Rev. J. Borevičius, J. Jasaitis 1966.11.15; M. Krupavičius -> Z. Kolba 1966.04.07; „III. Č.G. Globos Komitetas neįvykdė Arbitražo komisijos nutarimų, sulaužė Č.G. statutą…“: Z. Kolbos 1967.04.02 prašymas ČG Globos komiteto pirmininkui; Pareiškimas nr. 1 Čiurlionio galerijaios Direkcijai Chicagoje 1957.10.21 – Attachment 6 ir Pareiškimas nr. 101 1962.11.18 – irgi Attachment 6; „1962-1966 metų laikotarpio A. L. Menininkų klubo valdybos paskelbtos Čiurlionio galerijos veiklos apyskaitos (1967.02.20 „Naujienose“) ir mūsų turima 5-ių metų patirtim“ – 1967.08.26; „Įsipareigojimai ir jų vykdymas“ Nauj. 1967.04.06; Kaltinimai buvusiam ČG Globos komitetui; Z. Kolba -> dr. P. Daužvardis 1968.05.16; ČG Čarterio direkcijos posėdis 1968.06.17; ČG Čarterio direktoriato posėdžio, įvykusio 1969.09.06 protokolas; „Teisybė net jėzuitus nugali“ Nauj. 1969.09.06;
18. “Jonynas – Mulokas” – korespondencija ir spauda: A) Korespondencija 1964-1965 – Kolbos Patikslinimas Naujienų redaktoriui dėl 1964.12.10 straipsnio; laiškas p. Jonynui 1965.01.17; Jonynas -> kolegai 1965.01.21; Z. Kolba -> V. K. Jonynas 1965.01.28; Kolba -> Vienybės redaktoriui 1965.01.29; Kolbos Atsiprašymas J. Mulokui 1965.02.03; Kolba -> Vienybės red. 1965.02.06 ir Naujienų red.; Warren J. Carey (adv.) 1965.02.15; V. K. Jonynas -> Z. Kolba 1965.02.01, 1965.02.14, 1965.02.15; Jonynui 1965.02.17, 1965.02.25, 1965.03.17; Jonynas -> Kolba 1965.05.04; B) Spauda: “Mums rašo” Vienybė 1962.12.14; “Mulokas, Jonas” aprašymas iš enciklopedijos; mašinraštis ir publikuotas str. “Tiesos beieškant dėl p. P. Gaučio pareiškimo” Nauj. 1965.02.24; “Pareiškimas” P. Gaučys; Vienybė 1962.12.14; “Mulokas Kolbos kaltinimo nepaneigė” Nauj. 1965.07.01;
19. ČG dailės parodoms ruošti patalpų planai ir kiti dokumentai susiję su parodomis: “First Lithuanian International Art Exhibition” – A. Rannit; J. Pautieniaus paliudimas dėl savo paveikslo “Rudens šešėliai” 1957.07.14; “anketa” kūrinių registracijai 1957.11.10 – pasirašę J. Paukštienė,V. Palubinskienė, M. Šileikis, Br. Murionas, Ed. Walaitis, Ad. Varnas, Kaminskienė; rašteliais – Č. Janušas, P. Puzinas, A. Skupas Cooper; V. K. Jonyno paveikslų supakavimo aktas 1958.05.24; 1Kultūros muziejaus (provizorinis) planas; 9 balandžio pobūvis ir Jonyno paroda – rankraštis; kvietimas į “Chicagos ir jos apylinkės visų lietuvių dailininkų apžvalginę meno parodą” 1957.10; vokas J. Paukštienė -> Z. Kolba 1960.11.7’ apie ČG organizavimą 1957.08.15 – LAMK; ČG numatytas meno parodų planas 1960-1961; List of Australian and Local Artists Art Exhibition in Čiurlionis Art Gallery, Chicago – 1961.10.11; parodos dalyvių sąrašas (Gedvilienė – Vizgirda); Amerikos Lietuvių Dailininkų Sąjungos Dailės paroda 1962.01.20-28 Chicagoje, Jaunimo namuose; mašinraštis “Alfonsas Dargis” ir Miko Šileikio aprašymas apie A. Dargį; Antanas Tamošaitis – Dailės paroda 1962.09.22-30 – programa; nuotraukos – “Pasirodymas” – Ojard Bizenieks, “Nuvargęs gyvulys” – Aavik Edgar; įvairūs raštai/ užrašai; ČG dailės parodoms ruošti patalpų planas be mastelio; schema “4th Annual Chicago International Trade Fair 1962.07.25-08.12; Didelis planas be pavadinimo; ranka nupieštos schemos su sąrašu rankraščiu “Sandėlyje” ir “Yra galerijoje”; 6 parodų rankraštinis (išbrauktas) sąrašas; mašinraštis – užrašai – Jonė KAruža, Martynas Gramontas;
20. A. L. Dailininkų Sąjunga 1958-1960 m.: A. L. Dailininkų Sąjungos Rudens meno paroda” 1958.12.06; A. L. Dailininkų Sąjungos žiniaraštis 1959.10.19; kvietimas-pranešimas- susirinkimo dienotvarkė; “Pareiškimas” Naujienos 1960.01.22; vokas “Vivi Printing” Z. Kolbai adresuotas; Amerikos lietuvių dailininkų sąjunga – Žiniaraštis nr. 2, 1960.01.14; kvietimas į susirinkimą 10.17 7 v.v. Jaunimo centre; 1960.01.16 steigiamo susirinkimo dienotvarkė; Pareiškimas ALDS’ai 1960.01.16; pakviestų dailininkų į 16.1.60 pasitarimą Z. Kolbos bute; Pareiškimas 1960.01.16; rankraštis “Dailės Dr-ja”; “Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos žiniaraštis nr. 3 – 1960.01.26; laiškas Z. Kolbai nuo ALDS 1960.01.27 – “…suspenduoja vieneriems metams iš S-gos narių” mašinraštis; Skundas A. L. Dailininkų Sąjungos Garbės teismui 1960; Z. Kolbos Pareiškimas ALDSgos valdybai – jo pasitraukimas iš ALDS-gos 1960.09.24 ir papildomi dok.; straipsnis “Dailininkų Sąjungos trumpas susirinkimas”; kvietimas į 11.28 ir 12.11ir 01.23 susirinkimus; sąrašas dailininkų – rankraštis; Z. Kolbos pareiškimas 1960.02.06; knygelės LŠST Statutas, 1958 ir Art League of Long Island, Inc. – Constitution and By-Laws, Jan. 1957;
21. Ankstyvieji kvietimai, jų atsakymai ir aukų dokumentai: 1957 m. kvietimas į “Chicagos ir jos apylinkės visų lietuvių dailininkų apžvalginę meno parodą”; kvietimas į Vytauto Ignatavičiaus – Igno – tapybos – grafikos parodos atidarymą 1959.04.25; dvikalb. Kvietimas remti ČG; 1960.01.23 laiškas apie income tax; straipsnis “PRanešimas 1958 metų kultūros premijos reikalu” Naujienos 1958.07.09; sąrašas fondų – rankraštis; 1957.12.12 laiškelis nuo Ed. Walaitis su Henry Crown adresu ir straipsniu apie H.C. “Šis lietuvių kilmės asmuo plačiai pagarsėjo”, rankr. Charles F. Carpenter… Corporation Dept.;
22. Laiškai, vokai, atvirutės: Vaclovui atvirukas, 1957.03.08 laiškas kun. D. Šarka -> kun. Prunskis 1960.11.6 – J. Pakštienė-> Z. Kolba1961 – M.Š. ->Kolba, M. Šileikis -> St. Spokas, Z. Kolba -> St. Spoka; 1961negatyvas LAMK 1962.10.07 laiško – laiške prašo Kolbos atiduoti galerijos raktus, t.p. informauoja, kad ČG durų špyna pakeista; 3 “Dešimtosios lietuvių filatelijos parodos” vokai nuo E. Jasiūno, adresuoti Kolbai – 1964.03; 1967.09.11 Z. Kolbos laiškas p. Vizgirdai; J. Vitėno atvirutė Kolbai 1978.09.28; pranešimas p-lei A. Dambrauskaitei apie atrinktą “Portreto” paveikslą, sukurta A. Varno 1971.02.05; I. Simkus -> M. Šileikis 1987.09.09;
23. Parodų lankstinukai: Antanas PEtrikonis 1967.05.06-14; Virginia Barton Art Exhibition 1983.11.25-12.09; Bendroji dailės paroda 1984.10.19-11.04; Algimanto Kezio retrospektyvinė paroda, skirta menininko 80-mečiui, 2008.10.17-11.29;
24. Dokumentai, straipsniai, parodų reikalai, laiškai: 1956.05.26 lietuvių dailininkų susirinkimo protokolo papildymas; 1958.05.30 neapmokoma sąskaita P. Šileikienės užuolaidoms; ČG, Inc. Jury komisijos aktas (vertimas iš anglų k.) 1983.11.03; M. Šileikio 1983.12.10 pareiškimas dėl jo paviekslo “Alma mater”; “Yla pati lenda iš maišo”; Čiurlionio galerijos Čikagoje istorijai 1972-1978; “Something from the Histroy of Art Gallery of Ciurlionis, Inc.”; Trečiasis Čiurlionio galerijos ginčo šalių pasitarimas Lietuvos generaliniame consulate Čikagoje 1973.03.28; Trijų pasitarimų Lietuvos Generaliniame Konsulate Čiurlionio galerijos ginčo reikalu Išvados; ČG Direktoriato pažiūros taikingam galerijos ginčo sprendimui (Rankraštis, kopija); Vardinis aukų lapas; PAgerbtas prof. Ad. Varnas; Vaičiaitį atsisveikinant; A.a. Prof. Adomą Varną atsisveikinant 1979.07.22; M. Šileikio kalba atsisveikinant Ad. Varną; Coronation of Grand Duke Mindaugas (prof. A. Varno); Adomas Varnas, artist and revolutionary, dies Chicago Tribune 1979.07.22; spausdintas Čikagos mero Richard J. Daley 1958.05.05 laiškas M. Šileikiui; ČG Čikagoje buvo įkurta – rankraštis; “Vis dar ieškome Čiurlionio – juodraštis, mašinraštis; Čiurlionio galerijos, Inc. 25 m. sukaktis; Čiurlionis’s World of Art; A.A Teofilius Petraitis; Dailės premijų laimėtojai 1982.10.10; Teodoras Blinstrubas, ALTos vicepirmininkas, pasveikino ČG; žinutė apie ČG Bendrąją dailės parodą 1983.10.28; Dailininkų dėmesiui Čiurlionio galerijos (Inc.) paroda tautine tema; D. Adomaičio, Čiurlionio galerijos pirmininko, žodis atidarant 1984 m. Bendrąją dailės parodą; D. Adomaičio 1984.10.02 laiškaskun. Dr. Pranui Garšvai; D. Adomaičio ir M. Šileikio 1984.10.30 laiškas p. T. G. Kijauskui, P. Baltuoniui; “Iš Bendrosios dailės parodos” 1984.11.06; D. Lukošiūnaitė -> Šileikis 1960.06.08; Dear Mrs. Nelly Deachman 1960.07.20; V. Remeika -> M. Šileikis 1961.02.27, Juozas Akstinas, D. Lukošiūnaitė 1961.02.15; “Tautos kultūros “knygoje”, kuri susideda iš daugelio skyrių…” 1976.11.24; kun. Borevičius -> M. Šileikis 1978.10.15; D. Adomaitis -> dail. J. Rūteniui; Meno Kūrinių fondo paveikslai iškabinti parodai 1984.02.13; D. Adomaitis -> J. Gimbutas 1984.06.05; kalba atidarant dail. T. Petraičio parodą 1986.11.07; laiškas A. Janušas -> ČG Globos komiteto nariams 1997.02.06;
25. Nuotraukos, įvairios (c. 1964-1980(?)): M. Šileikis, Irene Balzekas, p. Balzekas, Adelle Zunas, Mary Krauchunas, Ad. Varnas, Baltramaitienė, Kolbienė, Šileikienė, Stankūnienė, I. B., Cooper, Juška, Marūtė, J. Pautienius, J. Tričys, B. Morkūnienė, H. Haydon S. B., P. Kaupas, Č. Janušas, Br. Murinas, seselė Juozapina Bukšaitė, dr. Ona Vaškevičiūtė, Z. Kolba; foto – V. Noreika, Conrad Studio, J. Kasakaitis.

Dėžė 10: Kun. A. Saulaičio dokumentai Čiurlionio galerijos

1. Dokumentai, laiškai – P. Daužvardžio pareiškimas 1963; „Čiurlionio galerijos reikalu – Atsakymas kun. J. Borevičiui“1974.02.26; „Paaiškinimas dėl galerijos“ Jonas Jasaitis, Globos komiteto pirmininkas; Jonas Jasaitis p. Juozui Kajeckui 1975.03.19; 1978.02.10 sąrašas – Dailininko vardas, pavardė, paveikslo pavadinimas, kaina; pranešimas, skaitytas visuotiniame Meno klubo narių susirinikime 1964.10.25; T. J. Borevičius, S. J. -> p. Dobužinskis 1975.04.02; Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre 1980-1981 metų sezone; Vincas Lukas -> A. Saulaitis, S. J.; attorney General State of Illinois -> S. P. Zumbakis 1983.12.28; Rev. A. Saulaitis, S. J. -> Zumbakis and Associates 1984.01.06; Lietuvių dailės muziejus -> gerb. lietuviškos kultūros remėjui 1985.11.05; ČG valdyba -> visiems ČG Tarybos ir Valdybos nariams 1986.04.10; A. Saulaitis SJ (Globos komiteto vardu) -> adv. P. Žumbakis 1986.1.05; A. Saulaitis SJ -> Globos komiteto nariai 1987.06.18; Lietuvių dailiojo meno instituto darbotvarkė 1987.09.23; A. Saulaitis SJ -> Globos komiteto nariams ir ČG valdybai 1987.09.28, 1988.11.29; A. Janušas -> ČG Globos komiteto nariai 1997.02.06; A. Saulaitis, SJ -> A. Janušui 1997.09.29; Lithuanian Art Gallery Ciurlionis, Inc. 1975.10.17 General Not For Profit Corporation Act; Čiurlionio galerijos statutas; Lithuanian-American Art Club Certificate No. 8313, 14 June 1957 – rankraščio kopija; rankraščiai, mašinraščiai;

2. Fotografijos sąrašai – 7/9/90, 7/10/90 P. Domšaitis; Reshoot..; 7/13/90, 1/28/90, 1/25/91;

3. Susirašinėjimas: A. Puzinas Currence, Will and Testament of Paul Puzinas (1966), Dr. P. Daužvardis, A. Simutis 1971; Consulate General of Lithuania, Rev. J. Borevičius S.J., American Overseas Container Express, CP Ships 1972; R. Bartuška, tėvas Borevičius 1979, V. Balukienė, Rev. J. Borevičius SJ 1973; Aktaas Amerikos lietuvių Beverly Shores, Ind. 1968; R. Jautokaitė, V. Dobujinsky, P. Kaupas, Rev. J. Borevičius S. J., 1974; Rev. J. Borevičius, S. J., D. Adomaitis, R. Jautokaitė, A. Lipskis, IL Liet. Gyd. Dr-jos Pag. Moterų Vieneto Stipendijų fondas, V. Dobuinsky, American Lithuanian Club of Florida, Inc., 1975; S. P. Zumbakis 1976; Ethnic Family and Community Services, Čiurlionio galerijos Globos komitetas, 1977; P. Kaupas, N. Palubinskas, Marquette National Bank, Čiurlionio galerijos Globos komitetas, A. Valienė, 1978; R. Bartuska, p. Gaižutienė, V. Aleknienė, T. Valius, A. Saulaitis, SJ 1979; M. Tūbelytės paroda 1979; užrašai „ČG Globos komiteto pasitarimas, J. Borevičius, S.J., S. Zilevicius, A. Astravas, J. Vaišnys, S. J. 1980; Zumbakis and Associates, Rev. J. Borevičius, S. J., Rev. A. Saulaitis, S.J., J. Sodaitis 1983; Richard H. Schimmelpfeng, 1987; Margarieta ir Raouliukas 1988; A. Puzinienė, Konsulas Kleiza 1997;

4. Pabiri: nuotraukų vokas „Mila Aleksander iš Galerijos IX-19, rankraštis „Dr. Glaudelio kr. Duktė…“, tuščias vokas ‚S. Paul Zumbakis & Associates‘; kopija rankraščio „Direktoriai (Globos komitetas)“; Čiurlionio galerijos sutartis su parodos rengėju (forma);

5. Projektas „Čiurlionio galerijos statutas“; Statutes of the Ciurlionis Art Gallery;

6. Certificate of Incorporation 17 Oct. 1975 – Lithuanian Art Gallery, Inc. (kopijos) – mail to S. Paul Zumbakis; Certificate of Incorporation Lithuanian-American Art Club 14th June, 1957 (kopija); By-laws of Lithuanian Museum of Art, Inc. , a Not for Profit Organization;

7. Dokumentai susiję su dail. Povilo Puzino meno dirbinių likimu – laiškai, straipsniai, kt.: Petition 1969; Aktas 1969.09.30; A. Currence-Puzinienė <-> kun. J. Borevičius, p. Simutis 1972, 1979; Lease 1973.08.13; May Betteridge -> Hon. J. Kajeckas 1974, R. J. Tarrant 1969, May Betteridge, A. Puzinienė, M. Šileikis 1978; spauda – „Skaitytojai pasisako. Čiurlionio galerija“ 1974.03.12 Tėviškės žiburiai; „Genocido ir P. Puzino parodos“ Naujienos 1970.09.18; rankraščiai susiję su P. Puzino paveikslų pavadinimų pakeitimais;

8. ČG skoliniai: laiškai – R. Zusters 1965 ir 1966, rankraštis su adresu ir telefonu Mirdza Kaufmanis; 1966 El?belkienė; U. Abolins ->J. Bariunas, S.J. 1968;

9. Dr. J. Gliaudelis – testamentas Čiurlionio galerijai: John A. Gibaitis & Associates -> Rev. J. Borevičius 1980; J. Tallat-Kelpsa appraisal 1979; E. Sklerins testamentas 1977;

10. Čiurlionio galerija – susirašinėjimas dailės palikimo reikalu 1993-2004: A. Bėkšta, D. Adomaitis, A. Puzinienė, V. Kleiza, P. Zogas, S. P. Zumbakis, S. Jakštonytė, L. Meškelevičienė, A. Janušas, R. Budrys, L. Rūgienienė, M. Stankūnienė, A. Nakas; Čikagos Čiurlionio galerijos (258) paveikslų perdavimo aktas 2000.01.18

11. Sąrašai: 1988-2005 parodų sąrašas; Naujos kolekcijos sąrašas; Čikagos Čiurlionio galerijos paveikslų perdavimo aktas; Lietuvos Generalinis konsulatas Čikagoje pasiskolino šiuos darbus (m.?); rankraščiai, rankraščių, mašinraščiai, mašinraščių kopijos

Dėžė 11

1. Parodų lankytojų albumas – 1986 (lapkritis, gruodis), 1987, 1991, 1993, 1994 m.;
2. Parodų lankytojų albumas – 1984 (nuo balandžio) – 1985 (spalis);
3. Parodų lankytojų albumas – 1982 (nuo gėgužės mėn.) – 1984 (kovo mėn.);
4. Parodų lankytojų albumas – 1977 (nuo vasario) – 1981, 1985 m.;
5. Čiurlionio galerijos finansiniai dokumentai – 1985 m.;
6. Čiurlionio galerijos finansiniai dokumentai – 1986 m.;
7. Čiurlionio galerijos finansiniai dokumentai – 1987 m.;
8. Čiurlionio galerijos finansiniai dokumentai – 1988 m.;
9. Čiurlionio galerijos finansiniai dokumentai – 1989 m.;
10. Parodų medžiaga – katalogai, sąrašai: M. Šileikis 1958 m.; J. Paukštienė 2000 m.; Dž. Barysaitė 2001 m.; Vl. Vijeikis 2000 m.; A. Marčiulionis ir E. Marčiulionienė 2002 m. (3 egz.); J. Tamulaitis 2001 m.; J. Kelečius 2000 m.; Lietuvių moterų dailininkių draugija, 15 metų sukaktuvinė paroda (sąrašas); Lietuvių grafikų darbai – Vilniaus universitetao 40 m. sukakčiai katalogas (sąrašas); Litauische graphic (sąrašas)
11. Parodų medžiaga – knygos: Čiurlionio galerija 1957-1982; Čiurlionio galerijos kolekcija 1957-1995 Jaunimo centre Čikagoje (1996);
12. Parodų katalogai, skelbimai, kita medžiaga: A. Kezys 2003; Art Exhibit Paroda ’87; M. Ivanauskas 1965; Religija lietuvių mene 1988; Dovana Čiurlionio galerijai 1991; Religija lietuvių mene – A. Kezys 1990; Tarabildos 1986; V. Tarabildienė 1988; Dichavičius 1987; D. Kolba 1989; Pranas 1979; A. Kezys 1975; Jurgio Daugvilos medžio darbai 1986; D. Stončiūtė 1974; V. Žilius 1977; V. Krištolaitytė 1986; Sodeika 1976; Pasaulio lietuvių dailininkų paroda 1983; A. Kurauskas 1991; K. Balčikonis ir J. Plikionytė-Bružienė 1989; A. Marčiulionis 1978; V. Valius 1988; 17-oji metinė lietuvių fotografijos paroda “Miestas” 1988; Bruožai 1986; B. Murinas 1976; Jaunųjų dailininkų paroda 1990; Lietuviški ekslibrisai iš Gintauto Vėžio rinkinio 1975; LDM Dailė ’91 1991; J. Rimša 1966; Lietuvių moterų dailininkių draugijos penkiolikos metų sukaktuvinė paroda, 1986; Santalkinė meno paroda, 1978; Group Exhibition 1989; Avižienio meno kolekcija 1982; R. Bartuška 1981; A. Tarabilda 1988;Lithuanian Folk Art Exhibit 1983; J. Zdanienė 1983; E. Butėnas 1978; A. Galdikas 1974; A. Varnas 1981; R. Kmieliauskaitė 1990; P. Damijonaitienės 1988; S. Krasauskas 1978; G. Žumbakienė 1982; Septintoji metinė lietuvių fotografų išeivijoje darbų paroda 1978; D. Žilevičienė 1978; Lietuvių fotografų išeivijoje keturioliktoji metinė fotografijų paroda 1985; Kvietimas Joanos Paltarokaitės-Valaitienės mirties metinių minėjimas; Kauno Juozo Grušo vidurinė mokykla – Parodai pateiktų kūrybinių darbų katalogas, mokyklos lapinukas; Nomeda Grumada – skulptūrų sąrašas, kainos; Irena Saparnis – Batikos darbų sąrašas; “Mano pirmoji paroda 1998 m.;
13. A. Nako 1981.06.09 laiškas tėvui Juozui Vaišniui, S. J.; Č. G. nuolatinės meno parodoms bilietas 196X m.;
14. Nuotraukos: 1925 – Varnas, Salvatori, Butėnas, E. Aušriutė irk t.; 1972 (?) – dail. Šileikis, P. Kaupas, A. Marčiulionis, B. Murinas, dail. Rukštelė parodos atidaryme (2 nuotr.); A.A. Ad. Varno laidotuvės, kapinėse 7.23.79 (25 nuotr.); Švabienė Rutkienė parodos atidarymas 11.30.1979 ir kitos (11 nuotr.); Č. G. 25 metų sukaktis 12.18.82, Midland Savings (18 nuotr.) (yra Šileikis, Švabienė); A. L. Dail. Bendrosios dailės parodos Č. Galerijoje dalyvavusių dailininkų paveikslų nuotraukos 10.01.1982 (12 nuotr.); Prof. Ad. Varno paminkko pašventinimas 05.29.1983 (24 nuotr.); Dailininkų ir tautodailės parodos [Kasiulis, Ad. Varnas, M. Šileikis, D. Velička, R. Kučienė irk t., foto V. Noreikos ir kt. (24 nuotr.);
15. Susirašinėjimas: Arūnas Bėkšta – Marija Remienė 1998, Antanas Saulaitis, S. J. – Algis Janušas 1997, Algis Janušas – Romualdas Budrys, Darius Kuolys – A. Janušas, kopija Čiurlionio galerijos statuto; J. A. Račkauskas – Thomas F. Upson, Esq. 2002 re: Tadas Gutauskas Art Shipment, J.A. Račkauskas – Vidmantas Rapsys 2003; Dalia Kazlauskienė – Skirmantė Miglinienė 2003.