IŠEIVIJOS ORGANIZACIJŲ ĮSTATAI

IŠEIVIJOS ORGANIZACIJŲ ĮSTATAI

1 “Konstitucija dėl draugų susivienijimo Lietuvninkų Amerikoje.
(Orig. Konstitucija del draugu Susyvieniimo. Lietuwninku Amerykie)” 1888 10 30,31 Plimutas “Nurodoma, kas gali priklausyti lietuvių
susivienijimui, kiek reikia mokėti už narystę. Galia yra maldos. ”
2 “Pamatai Konstitucijos ir atsišaukimas in lietuvius Motinėlės.
(Orig. Pamatai Konstitucijos ir atsiszaukimas in lietuvius Motinėlės)” 1900 Plimutas Parašytas, kas gali tapti nariais, kokios pareigos, koks nario mokestis.
3 “Švenčiausios Motinos Aušros Vartų (Aštraus Bromo) Konstitucija
arba įstatai” 1903 08 07 Athol, Mass Įstatai, mokesčių knygelė.
4 “Vilniaus Aušros Vartų Šv. M. P. Parapijos (orig. Parakvijos) mokesčių knygelė ” 1906 01 17 Čikaga, Ilinojus Eiliuotai parašyta apie organizacijos susikūrimą, mokesčių knygelė.
5 Draugystės palaimintos Lietuvos įstatai ir mokesčių knygelė “1906 08 12 – įsteigimas 1947 02 11 priimtas į draugiją (pavardė neįskaitoma)” Čikaga, Ilinojus “Mokesčių knygelė, įstatai (liet. Ir angl. Kalbomis)”
6 Draugystės Šv. Benedikto Konstitucija 1907 04 21 Čikaga, Ilinojus Konstitucija, mokesčių knygelė, nariai.
7 Tėvynės mylėtojų draugijos įstatai ir istorija Įsteigta 1896. Inkorporuota 1908 Bruklinas “Įstatai, tėvynės mylėtojų draugijos istorija,
tėvynės mylėtojų draugijos išleistos knygos, mokesčiai. ”
8 Draugystės Šv. Antano iš PaPaduvos įstatai 1908 09 13 Čikaga, Ilinojus Įstatai, mokesčių knygelė, susirinkimų eiga.
9 Sąjungos sumanymas. Šv. Kazimiero globai pavestas 1909 Mount Carmel, Penn’a “Kunigų sąjungos įkūrimo sumanymas, viešieji reikalai,
kunigų sąrašas.”
10 Lietuviškų Tautiškos draugystės vardu Vienybė brolių Lietuvos nr. 1 1910 Čikaga, Ilinojus Konstitucija, susirinkimų tvarka.
11 “Konstitucija susivienijimo lietuvių Amerikoje (Lithuanian Alliance of America)
” 1910 06 6-11 Niujorkas Konstitucija,
12 Draugystės Šv. Juozapo Globėjo Konstitucija 1910 11 16 Čikaga, Ilinojus Įstatai, susirinkimų tvarka, steigėjai.
13 Įstatai Švento Antano draugijos 1910 02 05 Detroitas Įstatymai draugystės Šv. Antano.
14 Konstitucija arba Pastanavijimai Provu. Draugystė broliškos pašalpos po vardu Šv. Antano 1910 03 06 Coal Dale, Pa Konstitucija, pirmasis komitetas.
15 Lietuvių Rymo katalikų kunigų Amerikoje sąjungos Konstitucija 1910 Čikaga, Ilinojus. Įstatymai (liet. Ir angl. Kalbomis)
16 “Aušros” draugijos įstatai Draugija įkurta 1901, įstatų leidimas 1911 Čikaga, Ilinojus. Įstatai, Aušros draugijos kuopų nuostatai, draugijos blanka Trečia laida.
17 Įstatai panų ir moterų draugystės Švenčiausios Motinos Dievo Sopulingos 1911 08 01 Cicero, Ilinojus. Įstatai lietuvių ir anglų kalbomis.
18 Amerikos Rymo Katalikų Lietuvių Pilnųjų Blaivininkų Sąjungos įstatai (Constitutio Totails Abstinentiae Confoederationis Americae Catholicorum Lituanorum 1911 01 01 Waterbury, Connecticut Istorija apie blaivybę, įstatai, ypatingieji dėsniai arba įprasmės, Seimų arba visuotinių susirinkimų ir vietinių susirinkimų tvarka. Lietuvių ir anglų kalbomis, 2 vienetai.
19 Čikagos lietuvių draugijų sąjunga 1911 11 18 Čikaga, Ilinojus. Įstatai, teisės, taisyklės. Pabaigoje verslininkų reklamos, parėmusių leidybą. Lietuvių ir anglų kalbomis.
20 Tėvynės mylėtojų draugijos įstatai ir istorija Draugija įsteigta 1896, įstatai – 1911 Worcester, Mass Įstatai, istorija, yra nuotraukų.
21 Lietuvos socialistų Sąjungos Amerikoje Konstitucija (įstatai) 1911 Filadelfija Sąjungos tikslai, sudėtis.
22 Susivienijimo lietuvių Rymo katalikų Amerikoj Konstitucija (Lithuanian Roman Catholic Alliance of America) Organizacija įkurta 1886 m., įstatai 1912 m. Čikaga Konstitucija, pakvitavimo knygelė Lietuvių ir anglų kalbomis
23 Švenčiausiojo Jėzaus vardo draugijos įstatai 1912 Filadelfija Įstatai, maldos, mišių eiga. Vesti arba sulietuvinti iš anglų kalbos, 2 vienetai
24 Jaunųjų Lietuvių Lavinimosi Klubo (orig. Kliubo) įstatai (Young Lithuanian Athletic Club 1912 01 12 Čikaga Įstatai, mokesčių knygelė. Daug skaičių prirašyta ranka pieštuku.
25 Draugijos Šventos Petronėlės įstatai 1913 01 05 Čikaga Įstatai, mokesčių knygelė. 3 egzemplioriai: 1 kietu viršeliu, 2 – minkštu.
26 Draugystės broliškos pagalbos (orig. Pagelbos) po vardu Švento Jono Krikštytojo įstatai ir mokesčių knygelė 1913 04 23 Čikaga Įstatai, mokesčių knygelė Kai kurie įstatų punktai su vėlesniais tikslinimais.
27 Draugystės Saldžiausios Širdies V. Jėzaus No. 1 įstatai 1913 09 07 Čikaga Įstatai ir mokesčių knygelė
28 Lietuvių Amerikos Ukesų klubo pašalpa ligoje ir laike mirties įstatai (Constitution and By-Laws of the Lithuanian American Citizens Club, Sick and death benefit Įstiegta 1907 08 25, išleista 1913 Bruklinas Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis.
29 Pratarmė ir Konstitucija Pasaulio Pramonės Darbininkų 1914 Čikaga Pratarmė ir įstatai.
30 Draugystės Brostvininkų po vardu Pagarbinimas Švenčiausio sakramento brostvininkų 1914 03 29 Spring Valley, Ilinojus Konstitucija ir mokesčių knygelė
31 Draugystės Lietuvos sūnų kareivių Švento Kazimiero Konstitucija “Draugija įsteigta 1896 08 30, įstatai
(ketvirtas leidimas su pataisymu 1914 m.) ” Klyvlendas, Ohajas Konstitucija ir mokesčių knygelė
32 Lietuviškos teatrališkos draugystės Šv. Martyno įstatai 1914 Čikaga, Ilinojus Įstatai ir mokesčių knygelė
33 Draugystės Gvardijos Pirma Divizija Šv. Kazimiero Karalaičio Konstitucija; Gvardijos pirmos divizijos Šv. Kazimiero Karalaičio įstatai 1914 11 08 Čikaga Įstatai ir mokesčių knygelė 3 egzemplioriai – vienas įstatai, 2 – Konstitucija
34 Lietuviškojo Teatrališkojo klubo “Lietuva” įstatai Įsteigta 1910, įstatai 1914 Čikaga Įstatai ir mokesčių knygelė
35 Draugystės Lietuvos kunigaikščio Gedimino no. 1 įstatai 1914 Čikaga Įstatai ir mokesčių knygelė
36 Lietuviškos Tautiškos Draugystės Vardu Tėvynės mylėtojų No. 1 mokesčių knygelė 1914 Čikaga Mokesčiai pildyti 1914-1918
37 Lietuvių Katalikų apšvietimo draugijos “Motinėlės” Konstitucija 1915 Bostonas Konstitucija
38 Amerikos Lietuvių Rymo-Katalikių Moterų Sąjungos Konstitucija 1915 Čikaga Konstitucija ir mokesčių knygelė
39 Lietuviškos Rymo-Katalikiškos Draugystės po vardu Šv. Kazimiero Karalaičio 1915 Čikaga Įstatai ir mokesčių knygelė 1 egzempliorius 1915, naujas leidimas 1936 m., 3 egzemplioriai.
40 Susivienijimo lietuvių Rymo Katalikų Amerikoje mokesčių knygelė (Members’ Dues Book of the Lithuanian Roman Catholic Alliance of America 1915 Čikaga Mokesčių knygelės nr. 50 Felikso Baranausko knygelė
41 Tautos fondo Konstitucija 1915 Čikaga Konstitucija
42 Lietuvių R. K . Moksleivių Susivienijimo Amerikoje įstatai (Lithuanian R. Catholic Students Association of America 1916 Bostonas Įstatai
43 Simono Daukanto draugijos įstatai ir mokesčių knygelė “Organizacija įsteigta 1893 11 12, į draugiją
narys įstojo 1916 04 06” Čikaga Mokesčių knygelė ir įstatai lietuvių ir anglų kalbomis Knygelės numeris 208, įstatai lietuvių ir anglų kalbomis
44 Draugystės Šv. Petro Apaštalo įstatai 1916 05 14 Detroitas, Mičiganas Įstatai ir mokesčių knygelė
45 Lietuvos vyčių po Šv. Kazimiero Globa Konstitucija 1916 Čikaga Konstitucija, Vyčių himno natos, mokesčių knygelė
46 Paskolinimo ir namų statymo draugystės “Lietuva” mokesčių knygelė ir įstatai Organizacija įsteigta 1904 02 09, įstatai – 1916 Čikaga Mokesčių knygelė ir įstatai.
47 Susivienijimo Lietuviškų Rymo-Katalikiškų Pašelpinių Draugijų įstatai arba Konstitucija Organizacija įsteigta 1915, įstatai – 1916 Čikaga Įstatai
48 Lietuvos piliečių darbininkų pašelpinio klubo (orig. Kliubo) mokesčių knygelė Čikaga Mokesčių knygelė ir įstatymai Knygelės nr. 842
49 Draugystės Šv. Benedikto Opato Konstitucija Organizacija įsteigta 1907, įstatai – 1916 Čikaga Konstitucija ir mokesčių knygelė
50 Tėvynės mylėtojų draugijos įstatai 1917 Įstatai ir mokesčių knygelė 2 vienetai
51 Lietuvių Rymo katalikių vienybės Konstitucija 1918 06 03 Čikaga Konstitucija
52 Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos aktas 1918 11 30 Tilžė Trumpas aktas ir Prūsų Lietuvos Tautinės tarybos parašai
53 Lietuvos atstatymo bendrovės Konstitucija Organizacija įsteigta 1916, įstatai – 1918 Niujorkas Įstatai
54 Čikagos Lietuvių Rymo-Katalikų Labdaringosios Sąjungos po Šv. Antano Globa Konstitucija 1918 Čikaga Konstitucija ir mokesčių knygelė 2 egzemplioriai: kuopos nr. 3,6
55 Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Vaikų skyriaus Konstitucija 1919 Niujorkas Įstatai ir mokesčių knygelė
56 Susiorganizavusių 1918 m. Alumnų Konstitucija 1919 Čikaga Konstitucija
57 Amerikos Lietuvių Rymo-Katalikių Moterų Sąjungos Konstitucija 1919 Čikaga Konstitucija ir mokesčių knygelė Narės nr. 17
58 Lietuvių prekybos bendrovės Konstitucija ir įstatai (Lithuanian Sales Corporation 1919 Bostonas Konstitucija
59 Lietuvos Vyčių po Šv. Kazimiero globa Konstitucija 1919 Čikaga Konstitucija, Vyčių himno natos, mokesčių knygelė lietuviškia ir angliškai
60 Lietuvių Rymo Katalikų Vienybės Konstitucija 1919 Čikaga Konstitucija
61 Amerikos lietuvių Rymo-Katalikų Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos Konstitucija 1919 Bostonas Įstatai ir mokesčių knygelė
62 Šv. Kazimiero akademijos rėmėjų draugijos Konstitucija 1919 Čikaga Konstitucija ir mokesčių lapai
63 Amerikos lietuvių piliečių draugijos Konstitucija 1919 01 26 Klyvlendas, Ohajas Įstatai
64 Draugystės Broliškos Pašalpos po vardu Apšviestos ir Dailės Draugijos įstatai ir mokesčių knygelė 1919 Čikaga Konstitucija ir mokesčių knygelė Barniškio Baltraus knygelė, nr. 49
65 Tautos fondas 1920 Apie lietuvių tautą, tikslai.
66 Lietuvių Tautiškos-Katalikiškos bažnyčios Amerikoje Konstitucija arba įstatymai 1920 Bruklinas Konstitucija ir mokesčių knygelė 3 egzemplioriai
67 Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Konstitucija Organizacija įsteigta 1888 11 22, Konstitucija – 1921 Niujorkas Konstitucija 2 vienetai
68 Vartotojų bendrovės nario atsiskaitomoji knygelė. Lietuvos Kooperacijos Bendrovių Sąjungos leidinys. Išduota 1922 09 01 “Paramos” vartotojų bendrovės įstatai, pajamų orderis, palūkanų ir dividendų sąskaita. Knygelės nr. 1049, priklauso – Vytautui Augustauskui
69 Lietuvių Amerikos ukėsų politikos neprigulmingo klubo (orig. Kliubo) Konstitucija arba įstatymai, taisyklės ir nurodymai. 1922 Hartford, Conn. Įstatai, mokesčių knygelė. Mokesčių knygelės nr. 249, priklauso V. Kavaliauskui
70 Susivienijusių Amerikos Drabužio (darbininkų) unijos Konstitucija (Amalgamated Clothing Workers of America) 1922 07 12 Čikaga Konstitucija
71 Federacijos ir Tautos fondo skyriams 1922 Bruklinas, Niujorkas Įstatai
72 Lietuvių socialistų sąjungos Konstitucija 1923 Čikaga Įstatai
73 Lietuviškos Tautiškos draugystės Apšvietimo brolių įstatai Organizacija įsteigta 1901, įstatai – 1924 Čikaga, Ilinojus Konstitucija, įstatai, mokesčių knygelė Knygelės nr. 86, priklausė J. Gudaičiui, knygelėje yra Tautiškos draugystės “Apšvietimo brolių” pasportas (orig. Pašportas)
74 Švenčiausiojo Jėzaus vardo draugijos įstatai 1924 Čikaga, Ilinojus Įstatai, maldos, pasirengimas išpažinčiai ir Komunijai Versti arba sulietuvinti iš anglų kalbos
75 Tėvynės mylėtojų draugijos tikslai ir darbai 1924 Klyvlendas, Ohajas Apie draugiją, deklaracija 2 vienetai
76 Panų ir moterų draugystės Šv. Barboros įstatai 1925 06 22 Čikaga Įstatai, mokesčių knygelė
77 Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Konstitucija 1925 Niujorkas Įstatai, SLA Seimo nutarimai
78 Šv. Pranciškaus seserų vienuolyno rėmėjų draugijos įstatai 1926 08 28 Čikaga, Ilinojus Įstatai, mokesčių knygelė 2 egzemplioriai, skirtingi leidimai.
79 Susivienijimo lietuvių Amerikoje vaikų skyriaus kuopų valdymui taisyklės 1926 07 01 Niujorkas Taisyklės
80 Šv. Kazimiero akademijos rėmėjų draugijos Konstitucija 1926 Čikaga, Ilinojus Konstitucija, mokesčių lapai 3 vienetai
81 Švenč. Panelės Marijos Neperstojančios Pagelbos Konstitucija arba įstatymai pašelpinės draugystės Organizacija įkurta 1910 01 02, įstatai – 1927 Brodvėjus Konstitucija, mokesčių knygelė
83 Čikagos lietuvių draugijai savitarpinės pašalpos Konstitucija Organizacija įsteigta 1909 03 20, įstatai 1927 07 01 Čikaga Įstatai lietuvių ir anglų kalbomis
84 Įstatai susivienijimo lietuvių Amerikoj 212 kuopos dailės ratelio 1928 Kenosha, Wis Įstatai
85 Šv. Antano draugijos Lietuvos ūkininkų įstatai Organizacija įsteigta 1917 09 15, įstatai 1929 Čikaga, Ilinojus Įstatai ir mokesčių knygelė
86 Lietuvos proletarų meno sąjungos Konstitucija Organizacija įsteigta 1923, Konstitucija 1929 Įstatai
87 Susivienijimo lietuvių Amerikoje (Lithuanian Alliance of America ) Konstitucija Organizacija įsteigta 1886 11 22, įstatai 1929 Niujorkas Įstatai
88 Lietuvių Amerikoje North-West Side politikos kliubo įstatai 1929 12 012 Įstatai
89 Šv. Kazimiero akademijos rėmėjų draugijos Konstitucija 1930 Čikaga Įstatai ir mokesčių knygelė 2 vienetai
90 Lietuviškos, tautiškos ir pašelpinės moterų draugijos po vardu Rūta įstatai Organizacija įsteigta 1906 04 08, įstatai 1930 Waterbury, Connecticut Įstatai
91 Didžio Lietuvos kunigaikščio Vytauto draugijos įstatai ir mokesčių knygelė Įkurta 1894, perorganizuota 1930 Čikaga, Ilinojus Įstatai ir mokesčių knygelė Knygelė nr. 195, narys Antanas Norbutas
92 Draugystės saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus įstatai ir mokesčių knygelė Organizacija įsteigta 1899, rugsėjo 13, knygelė pradėta pildyti 1931 Čikaga Įstatai ir mokesčių knygelė Knygelės nr. 222, lietuvių ir anglų kalbomis
93 Amerikos lietuvių R. K. Kunigų vienybės Konstitucija 1932 Bostonas Konstitucija 2 vienetai, lietuvių ir anglų kalbomis
94 Lithuanian Žagarės Club 1934 06 27 Čikaga Įstatai, mokesčių knygelė
95 Draugystės Lietuvos dukterų Konstitucija Organizacija įsteigta 1899 07 02, įstatai 1935 Filadelfija Įstatai ir mokesčių knygelė Lietuvių ir anglų kalbomis
96 Susivienijimo lietuvių Amerikoje (Lithuanian Alliance of America ) Konstitucija Organizacija įsteigta 1886, įstatai – 1935 01 01 Niujorkas Įstatai
97 Šventos Marijos Lietuvių Tautos Katalikų Bažnyčia Amerikoje 1935 Čikaga Įstatai 2 egzemplioriai, lietuvių ir anglų kalbomis.
98 Vyrų svarbioji draugija 1936 Bruklinas, Niujorkas Įstatai, draugijos istorija 2 egzemplioriai
99 Lietuvių Vytauto Nepriklausomo Klubo (orig. Kliubo) Konstitucija Organizacija įsteigta 1907, įstatai – 1936 Bruklinas, Niujorkas Įstatai
100 Lietuvių darbininkų susivienijimo (Ass’n of Lithuianian Workers) Konstitucija ir įstatai 1936 Bruklinas, Niujorkas Įstatai
101 Lietuvių Romos katalikų susivienyjimo (orig. Susivienijio) Amerikoje (Lithuanian R. C. Alliance of America) nario mokesčių (mokesnių) knygelė 1937 Wilkes-Barre, Pa. Mokesčių knygelė, ką narys privalo žinoti. 3 egzemplioriai
102 Amerikos Jungtinių Valstijų Komunistų Partijos Konstitucija 1938 Niujorkas Įstatai
103 Lietuvių meno sąjungos Konstitucija ir taisyklės Ūconstitution and By-Laws of the L.M.S 1938 Bruklinas, Niujorkas Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis
104 Lietuvių darbininkų susivienijimo (Ass’n of Lithuianian Workers) Konstitucija ir įstatai 1940 Boston Mass. Mokesčių knygelė ir Konstitucija Knygelės nr. 26, lietuvių ir anglų kalbomis
105 Draugystės Šventojo Juozapo Konstitucija Organizacija įsteigta 1900, įstatai – 1940 Čikaga, Ilinojus Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis.
106 Lietuvių Darbininkų Susivienijimo (Ass’n of Lithuanian Workers) Konstitucija ir įstatai 1940 Bruklinas, Niujorkas Įstatai
107 Lietuvai vaduoti sąjungos statutas 1941 06 07 08 Čikaga, Ilinojus Įstatai
108 Vargdienių Seselių Gildos mokesčių knygelė (Sisters of The Immaculate Conception of the Blesses Virgin Mary Gild Dues Book) 1943 Čikaga, Ilinojus Mokesčių knygelė Priklausė Onai Mikšienei
109 Lietuvių Rymo Katalikų Labdaringosios Sąjungos Amerikoj po Šv. Antano Globa mokesčių knygelė (United Lithuanin Roman Catholic Charities opf America Dues Book). 1943 Čikaga, Ilinojus Mokesčių knygelė Du egzemplioriai
110 Lietuvių tremtinių bendruomenės statutas 1946 Įatatai Trys egzemplioriai
111 Lietuvos Vyčių Konstitucija 1946 Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis
112 Lietuvių kultūros fondo įstatai 1947 12 Vokietija, Ingolstadte Įstatai 3 vienetai
113 Lietuvių tremtinių bendruomenės mokesčių knygelė 1947 Mokesčių knygelės nr. 50 Knygelės priklauso Julijai Skirmantienei ir Vladui Skirmantui
114 Tarptautinė Tremtinių Organizacijos Konstitucija 1947 Augsburgas Įstatai, du egzemplioriai
115 Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos Konstitucija 1948 Niujorkas Konstitucija
116 Amerikos Lietuvių Tautinės sandaros siekimai ir patvarkymai Organizacija įsteigta 1914, įstatai 1948 Čikaga, Ilinojus Įstatai ir mokesčių knygelė
117 Amerikos lietuvių tautinės sąjungos statutas 1949 Įstatai 3 egzemplioriai
118 Šventųjų Baltramiejaus Juozapo ir Antano Lietuvių Draugijos Konstitucija 1949 12 03 Waukegan, Ilinojus Įstatai lietuvių ir anglų kalbomis
119 Pasaulio lietuvių bendruomenė 1949 06 14 Įstatai
120 Pasaulio lietuvių bendruomenės keliu. 1949 06 14 Apie bendruomenę, ką reikia daryti siekiant išlaikyti lietuvybę. 3 egzemplioriai
121 Pasaulio lietuvių bendruomenė (World Community of Lithuanians) 1949 06 14 Įstatai, Tautiška giesmė 3 egzemplioriai
122 Lietuvių Tremtinių Bendruomenės statutas 1949 Įstatai
123 Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Ilinojaus valstybėje įstatai 1950 Čikaga Įstatai 3 egzemplioriai
124 Marijonų Kolegijos rėmėjų draugijos įstatai 1950 Įstatai ir mokesčių knygelė 2 egzemplioriai
125 Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga 1950 Londonas Įstatai, atstovybių adresai, reklamos.
126 Amerikos Lietuvių Tautinės sandaros siekimai ir aptvarkymai “Sandara” Organizacija įsteigta 1914 10 03, įstatai 1950 Čikaga, Ilinojus Įstatai
127 Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Ilinojaus valstijoje įstatai 1950 Čikaga, Ilinojus Įstatai
128 Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos mokesčių knygelė 1951 Indiana Mokesčių knygelė, metiniai mokėjimai lietuvių ir anglų kalbomis.
129 Lietuvio pasas, išduotas tautos fondo 1951 10 Apie lietuvių chartą, yra įkllijuoti pašto ženklai Paso nr. 653, priklauso Stepui Paulauskui
130 Susivienijimo Lietuvių Namų Savininkų ant Bridgeport’o mokesčių knygelė (Alliance of the Lithuanian Property Owners of Brigeport’o 1951 04 19 Bridžportas Mokesčių knygelė ir įstatai Knygelės nr. 257, lietuvių ir anglų kalbomis.
131 Tarptautinė Salezieičų Bendradarbių Sąjunga įstatai ir veikimo taisyklės 1952 Torino, Italija Nario pažymėjimas, įstatai
132 Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos Alias įstatai 1952 08 30 31 Čikaga Įstatai 2 egzemolioriai
133 Amerikos lietuvių R. K. Kunigų įstatai 1952 Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis
134 Vilties Amerikos lietuvių spaudos ir radijo draugijos įstatai 1952 04 26 Klyvlendas, Ohajas Įstatai
135 BALF’O rėmėjų knygelė Nario informacija, mokesčių knygelė Trumpas aprašymas apie organizaciją anglų kalba, 2 egzemplioriai.
136 Amerikos lietuvių inžinierių ir architektųn sąjungos Alias įstatai 1952 08 30-31 Čikaga Įstatai 3 egzemplioriai. Antrasis, su papildymais, spausdintas 1970 m. , trečiasis – 1997.
137 Jungtinių Amerikos Valstybių Lietuvių bendruomenė 1953 Mičiganas Įstatai
138 Amerikos lietuvių socialdemokratų sąjungos Konstitucija 1953 Sputh Borston, Mass Įstatai
139 Calgary lietuvių draugijos įstatai 1953 03 28 Calgary, Alta Įstatai
140 Amerikos lietuvių tautinės sąjungos įstatai 1953 03 15 Filadelfija Įstatai
141 Kanados lietuvių socialdemorkatų sąjungos statutas 1953 Torontas Įstatai
142 Hartfordo lietuvių bendruomenė arba Lithuanian American Community 1953 04 25 Hartford Connecticut Idėjos ir tikslai
143 South Bostono lietuvių piliečių draugijos įstatai. (Constitution South Boston Lithuanian Citizens’ Association 1954 Boston, Mass Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis
144 SLA organizatoriams vadovėlis 1957 Niujorkas Įatatai, tarybos nariai
145 Amerikos lietuvių tautinės sąjungos įstatai 1953 03 15 Filadelfija Įstatai 2 egzemplioriai
146 Pasaulio lietuvių bendruomenės Konstitucija 1958 08 28-31 Niujorkas Įstatai
147 ALRKF Konstitucija 1960 Niujorkas Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis
148 JAV lietuvių bendruomenė įstatai su priedais ir paaiškinimas 1961 09 25 Klyvlendas, Ohajas Įstatai 3 egzemplioriai
149 Tvarkos ir drausmės nuostatai 1962 Čikaga Įstatai
150 Lietuvių fondo įstatai 1962 Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis, 3 egzemplioriai.
151 Amerikos lietuvių tarybos statutas 1962 07 29 Čikaga Įstatai 2 egzemplioriai. Vėlesnis spausdintas 1970 m.
152 Amerikos lietuvių tautinės sąjungos įstatai 1963 05 31 Filadelfija Įstatai
153 Lietuvių studentų tautininkų Korp! Neo-Lithuania įstatai ir statutas 1963 08 31-1 Mičiganas Įstatai, gerbų pavyzdžiai.
154 Čikagos Anglijos lietuvių klubas 9Lithuanians of England Club 1968 01 Londonas Įstatai, mokesčių knygelė Lietuvių ir anglų kalbomis, 3 egzemplioriai.
155 Santa Monikos Amerikos lietuvių klubo įstatai 1968 06 14 Įstatai
156 D.B.L.S. Įstatai 1969 03 15 Londonas Charta, DBLS suvažiavimo tvarkos taisyklės
157 Lietuvos Vyčių Seimas 1970 08 19-23 Čikaga Daug patriotinių dainų lietuvių ir anglų kalbomis.
158 Lietuvių Atgimimo Sąjūdžio įstatai 1970 10 01 Čikaga, Ilinojus Įstatai
159 Leituvių karių veteranų sąjungos ramovės statutas 1974 Čikaga Įstatai “2 egzemplioriai, tačiau skirtingi leidimai. Vienas
tik lietuviškai, kitas – lietuviškai ir angliškai.”
160 Lietuvos dukterų draugijos įstatai 1974 Čikaga Įstatai
161 Kanados lietuvių fondo statutas 1975 Torontas Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis.
162 Lietuvos vyčių įstatai (Knights of Lithuania Constitution 1978 Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis, 2 egzemplioriai.
163 Tautos fonso nuostatai (By-Laws of Lithuanian National Foundation, Inc.) 1980 Bruklinas Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis, 3 egzemplioriai, vienas su pažymėjimais.
164 Baltimorės lietuvių namai, įstatai (Lithuanian Hall Association Inc. Bylaws) 1983 Baltimorė, Merilandas Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis
165 Lietuvos dukterų organziacija 1983 Narių sąrašas, su adresas ir telefonais.
166 JAV lietuvių fondo įstatai (By-Laws of the Lithuanian Foundation, Inc.) 1984 Hartfordas Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis, 3 egzemplioriai.
167 Lietuvos dukterų draugijos įstatai 1984 Čikaga Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis.
168 Marquette parko lietuvių namų savininkų organizacijos Konstitucija – įstatai (Marquette Park Lithuanian Homeowners Association Constitution – By Low 1986 Čikaga, Ilinojus Įstatai, mokesčių knygelė Lietuvių ir anglų kalbomis.
169 Lietuvių fondas (Lithuanian Foundation, Inc.) 1992 12 14 Springfildas, Ilinojus Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis.
170 Pasaulio lietuvių sporto asociacijos įstatai 2014 Kaunas Įstatai
171 JAV lietuvių bendruomenė. Lietuvio knygelė 1952 02 15 Konektikutas Įstatai, tautinio sulidarumo įnašai, įvairios aukos. 3 egzemplioriai
172 JAV lietuvių bendruomenės įstatai ir taisyklės 1988 06 15 Įstatai
173 JAV lietuvių bendruomenės įstatai 1972 04 30 Čikaga Įstatai 3 egzemplioriai
174 Pasaulio lietuvių bendruomenė 1981 Čikaga, Ilinojus Tikslai ir uždaviniai, lietuvių charta.
175 Maspetho Atsimainymo V.J. Parapijos Karių Motinių ir žmonų Draugijos įstatai Be datos Be vietos Įstatai
176 Laisvanorių sąjunga Be datos Be vietos Laisvanorių sąjungos tikslas, statuto projektas, komunizmo pavergtų tautų laisvinimo reikalu atsišaukimas Atsišaukimas ir anglų kalba, 2 egzemplioriai
177 Švento Kazimiero sesrų kongregacija Be datos Be vietos Aprašas apie Šv. Kzimiero sesrų kongregaciją, ant viršelio pavaizduotas herbas.
178 Kas yra susivienijimas lietuvių Amerikoje Be datos Niujorkas Bendros žinios apie susivienijimą lietuvių Amerikoje, tikslai. 2 egzemplioriai
179 Lietuvių R. K. Švento Kaziemiro Kapinių Konstitucija ir ypatiški įstatymai (Constituttion and Bt-Laws of the Lithuanian R. C. St. Caimir Cemetery. Be datos Čikaga Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis.
180 Lietuvių Sąjungos įstatai Be datos Be vietos Įstatai 2 egzemplioriai, antrasis leidimas pataisytas – lietuviškas ir vokiškas.
181 Lietuvių Romos Katalikų Susivienyjimo (orig. Susivienyme) Amerikoje svarbiausios informacijos ir mokesčių lentelės Be datos Wilkes-Barre, Pa. Lietuvių susivienijimo Amerikoje istorija, skyriai
182 Didžiosios Britanijos Lietuvių tautinio Sąjūdžio įstatai Be datos, be vietos. Įstatai
183 Įstatai Angelo sargo draugijos Be datos Čiakaga, ilinojus Įstatai 3 egzemplioriai
184 Amerikos Lietuvių Rymo-Katalikų Moterų Sąjungos Konstitucija Be datos Čikaga, Ilinojus Įstatai ir mokesčių knygelė.
185 Lietuvių R. K. Švento Kazimiero Kapinių Konstitucija ir ypatiški įstatymai Be datos Čikaga Įstatai, dvasinio iždo lapelis Lietuvių ir anglų kalbomis, 3 egzemplioriai, skirtingi leidimai.
186 Vardo Jėzaus Draugija Be datos Be vietos Trumpi įstatai.
187 Kunigų Vienybės Konstitucijos projektas Be datos Be vietos Įstatai Du egzemplioriai
188 Lietuvių Švento Kazimiero Bažnyčia, Parapijono knygelė. 1915 03 02 Čikaga, Ilinojus. Parapijos tvarka, mokesčių knygelė.
189 Nekalto Prasidėjimo Švenč. Panelės Draugijos Konstitucija Be datos Čikaga Ilinojus. Konstitucija
190 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos įstatymas ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Statutas Be datos Be vietos Įstatai
191 L. I. S. U. (Lietuvos inžinierių sąjunga užsienyje) Nario liudijimas (Certificate). Be datos Be vietos Nario duomenys lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis.
192 Pasaulio lietuvių bendruomenė Didžiojoj Britanijoj laikinasis krašto organizacijos statutas Be datos Be vietos Statutas
193 Amerikos lietuvių Romos Katalikiškos Akcijos Schema. Be datos Be vietos Schema ir statutas
195 Sydney Lietuvių Moetrų Socialinės Globos Draugijos įstatai (Syndey Lithuanian Women’s Social Services Association Constitution 1962 01 25 Sidnėjus Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis.
196 Gediminas Building and Loan Association 1914 Čikaga, Ilinojus Mokesčių knygelė. Anglų kalba.
197 Ksiąžka Kwitowa. Tow Narodowego Litewsko-Polskiego “Wolnošč” Be datos Čikaga, Ilinojus. Mokesčių knygelė. Lenkų kalba.
198 Konstytucja i Ustawy Tow. Litewsko-Polskiego Krola Wlad. Jagielly 1926 Čiakaga, ilinojus Įstatai Lenkų kalba.
199 By-Laws of Lithuanian News Publishing Co. 1929 02 16 Be vietos Įstatai Aqnglų ir lietuvių kalbomis.
200 Lithuanian Building and Loan Association of Newark, New Jersey. 1930 01 31 Niujorkas Summary of Seires and Shares. 2 egzemplioriai, anglų kalba.
201 Lithuania Building, Loan and Homestead Association 1932 Čikaga, Ilinojus. Mokesčių knygelė. Anglų kalba.
202 Gediminas Building and Loan Association 1935 Čikaga, Ilinojus. Mokesčių knygelė. Anglų kalba, 2 egzemplioriai, bet skirtingi.
203 Ndirectory of National Fraternal Organizations. 1946 Įstatai ir broliškų organizacijų įstatai. Anglų kalba.
204 Constitution and By-Laws Lithuanian University Club. 1947 Be vietos Įstatai Anglų kalba.
205 Constitution and By-Laws of the American Lithuanian Roman Catholic Women’s Alliance 1948 Įstatai Anglų ir lietuvių kalbomis.
206 Collegii Lituani A Sancto Casimiro De Urbe Statuta et Regulae 1950 Roma Statutas Italų kalba.
207 Knights of Lithuania Supreme Ritual Committee 1954 Bruklinas, Niujorkas. Nario pažymėjimas. Pažymėjimas priklausė Joseph Bauzinskas, anglų kalba.
208 The Illinois Architectural Act 1957 Springfildas, Ilinojus Įstatai Anglų kalba
209 Silver Anniversary Membership Direcotry For the Year 1958 Čikaga, Ilinojus Prekybos rūmų narių sąrašas. Anglų kalba.
210 Constitution and By-Laws of the Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois 1953 01 27 Čikaga, Ilinojus Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis, 2 egzemplioriai.
211 The Lithuanian Veterans Assocaition “Ramove” 1956 03 21 Springfildas, Ilinojus Įstatai Anglų ir lietuvių kalbomis, 2 egzemplioriai.
212 Constitution and By-Laws Lithuanian Roman Catholic Charities, Inc. 1958 01 29 Be vietos Įstatai Anglų kalba.
213 Lithuanian Roman Catholic Alliance of America 1961 Vašingtonas Įstatai Anglų kalba.
214 A Brief Resume of the History of the Lithuanian Roman Catholic Alliance of America and People of Lithuanian Ancestry 1961 Organizacijos istorija, parašyta, kas gali tapti nariais. Anglų kalba.
215 By-Laws of tje United Lithuanian Rlief Fund of America, Inc. 1961 03 25 Įstatai. Anglų kalba, 3 egzemplioriai.
216 Constitution and By-Laws of Lithuanian Catholic Religious Aid Incorporated. 1964 Bruklinas, Niujorkas. Įstatai. Anglų kalba, 2 egzemplioriai.
217 Lithuanian American Council 1980 Čikaga, Ilinojus. Įstatai ir doplomatinių institucijų už laisvą Lietuvą kontaktai. Anglų kalba.
218 Saint Therese of Infant Jesus Society 1983 Be vietos Narių kontaktai, įstatai. Anglų kalba.
219 The Lithuanian Alliance of America Be datos Niujorkas Organizacijos istorija. Anglų kalba.
220 By-Laws of the United Lithuanian Relief Fund of America Be datos Be bietos Įstatai. Anglų kalba, 2 egzemplioriai.
221 The First Lithuanian Building Association of Baltimore City Be datos Be vietos Įstatai ir mokesčių knygelė Anglų ir lietuvių kalbomis.
222 Chicago Lithuanian Society (Chicagos Lietuvių Draugija) Dues Book. Be datos Be datos Be vietos Mokesčių knygelė. Anglų ir lietuvių kalbomis.
223 Due book and Constitution of the God’s Holy Mother of Sorrows Society of Maidens and Women 1911 08 01 Cicero, Ilinojus. Įstatai Anglų kalba.
224 By-Laws of the United Lithuanian Relief Fund of America Be datos Be vietos Įstatai. Anglų kalba
225 Catholic Reference Book St. Louis Church. Be datos Maizeville, Penna. Bažnyčios įstatai, rėmėjų skelbimai ir padėkos. Anglų kalba.
226 “Kauniškė Šv. Kazimiero Draugija os įstatai, jai suteikti atlaidai
ir jos skyriaus Amerikoje reguleminas” 1923 Kaunas Įstatai, draugijos pastato nuotrauka. 5 Egzemplioriai. 3 – 1923 m., 2 – 1926 m.
227 “Kultūros” būrelio įstatai. 1923 04 08 Įstatai Tautosakininko Juozo Būgos palikimas.
228 Druagijos “Lietuvių – latvių vienybė” įstatai 1925 Kaunas Įstatai 2 egzemplioriai.
229 Sąjungos Vilniui vaduoti įstatai. 1925 04 04 Kaunas Įstatai, steigėjai.
230 Šv. Juozapo Brolija mirštantiems gelbėti, ketvirtasis leidimas 1931 Marijampolė Įstatai. 2 egzemplioriai. 1 egz. – 1931, viduj yra ekslibrisas, 2 egz. – 1932 m.
231 Lietuvos inžinierių sąjungos įstatai 1931 Kaunas Įstatai
232 Šv. Antano Paduviečio Unijos įstatai, nario ženklas 1932 Kretinga Įstatai 2 egzemplioriai
233 Laisvamanių Etinės kultūros draugijos įstatai 1936 Kaunas Įstatai
234 Vilniaus Vadavimo Sąjungos įstatai 1936 09 10 Kaunas Įstatai
235 Nekaltai Pradėtosios Švč. Panos Marijos Seserų Kongregacija arba Vargdienių Seserys 1936 Marijampolė Įstatai, nurodyta, kur organizacija turi skyrius. 2 egzemplioriai
236 Lietuvių ir amerikiečių draugijos Lietuvoje įstatai 1938 Kaunas Įstatai, draugijos steigėjai. Lietuviškai ir angliškai.
237 Marijos Krikščionių Pagalbos Sąjungos Lietuvoje įstatai 1939 05 24 Marijampolė Įastatai
238 Lietuvos 1941 metų birželio 22-28 dienų sukilėlių sąjunga 1941 Vilnius Galia yra 1995 m. Ministro Prapiesčio įsakymas įregistruoti sąjungos įstatus.
239 Vilniaus universiteto Humanitarinių Mokslų Fakulteto Reguliaminas 1942 Vilnius Įstatai
240 Lietuvių fronto bičiulių statutas 1978, pakeitimai – 1983 Dainava Įstatai
241 Gyvojo Rožančiaus paslaptys narių mokesčių knygelė 1933 Brodvėjus Narių pareigos, džiaugsmingosios paslaptys, mokesčių knygelė.
242 Čikagos lietuvių draugijos įstatai (On The Chicago Lithuanian Mutual Benefit Association and the Chicago Lithuanian Society) 1933 09 01, taisymai 1934, 1935 Čikaga Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis.
243 Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos Konstitucija 1932 Bostonas Įstatai 2 egz.
244 Susivienijimo Lietuvių Rymo Katalikų Amerikoje Kosntitucija 1916 Čikaga, Ilinojus Konstitucija ir įstatai
245 Constitution and By-Laws of Darius-Girėnas Post 271 The American Legion 1941, perspausdinta 1948 Įstatai Anglų kalba.
246 Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos įstatai 1956 06 10 Čikaga, Ilinojus Įstatatai
247 Constitution and By-Laws Darius-Girenas Lithuanian Service Mothers Club Neaišku kada Neaišku kur Įstatai Anglų kalba
248 Constitution and By-Laws. Lithuanian University Club 1947 Įstatatai Anglų kalba
249 Chicagos Anglijos lietuvių klubas (Lithuanian of England Club) 1968 01 Londonas Įstatai Lietuvių ir anglų kalbomis (3 egz.)
250 LŠST statutas 1968 Įstatai
251 Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje statutas 1986 Įstatai