JAUNIMO CENTRAS

JAUNIMO CENTRAS
Reg. Nr. 13967
Dėžė 1

1. Nuotraukos, 6 vnt.: Jaunimo centro renginiai, kavinėje, metai nežinomi; foto Jonas Tamulaitis. Vokas.
2. Nuotraukos, viso 7 vnt.: 3-13-94 kovo 11 d. minėjimas, foto Zigmas Degutis (1); 1994-11-20 Kariuomenės šventė, žuvusių pagerbimas prie paminklo, J. Mikulis foto (4); 1996-7-22 JC sodelyje prie paminklo Ramovėnų vėliavos tarnyba, J. Mikulis foto (2). Vokas
3. Nuotraukos, 52 vnt.: įvairūs žmonės Jaunimo centro renginiuose: kun. Jonas Borcevičius, S.J., B. Nainys; S. Endrijonienė ir VU rektorius R. Pavilionis; J. Puodžiūnas ir Rubackytė 1996; Nijolė Sadūnaitė ir Algis Regis 1990; N. Maitinaitytė ir S. Endrijonienė 1993; a. Vokietaitis ir T. Rūta; P. Aglinskas ir J. Vaznelis 1995; R. Rudaitienė; R. Budrys; Diana Velonskytė ir Egidijus Petronis; M. ir V. Momkai; S. Trimiekutė ir V. Kisielienė; Daiva Kimtytė; D. Kučemienė, R. Mačiūtė, G. LAndsbergienė, I. Keselienė; Regina Žymataitė- Peteris; S. Povilaitis; T. Vaisiela ir K. Bradūnas; Bern. Brazdžionis ir D. Bindokienė; P. Vailekauskas ir Eugenijus Ignatavičius; Valdas Adamkus; Gen. Garbės konsulas V. Kleiza; Gen. Garbės konsulė J. Daužvardienė; A. Vitkauskas; Rimantas Diehavičius; A. Terleckas; Kazys Bradūnas 1990; P. Žumbakis; Vilius Keleras 1990; VI PAsaulio Lietuvių Bendruomenės seimo suvažaivimo pietūs; dr. G. Balukas, dr. A. Razma or A. Razmienė 1996; 1994 metinė vakarienė; Vytautas Kernagis; pavasarinė mugė 1997; dr. Jonas Račkauskas; Mikužis, Miglinienė 1996; F. Strolia, D. Polikaitytė, ateitininkai 1996; Marijona Jankauskienė – portretas dovanotas tėvo V. Gutausko, S.J.; tėv. Vaclovas Gutauskas, S.J. 1994; tėv. Saulaitis, S.J. 1997; Sonata ir Rokas Zubovai; ir kiti; Foto: A. Plaušinaitis 1974, Jonas Tamulaitis, Zigmas Degutis, V. Noreika, tėv K.J. Ambrasas, S.J.. Vokas
4. ČALM 1996-1997. 14 nuotr.; mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė ir administratorė M. Utz; Rimas Durubrys, Mindaugas Bielskis, V. Žukauskas; Ramunė Lukienė; mokiniai ir kiti; foto: mokyklos fotografas Vladas Zukauskas. Vokas
5. ČALM 1995-1996. 5 nuotr.: 10 klasė; Lietuviško žodžio šventė; Tėvų komiteto valdyba Virginija Bužeikienė, Emilija Markulienė, Juozas Milavickas, Zigmas Mikužis; N. Pupienė, Audrius UTz; mokyklos mokytojai, mokiniai, kiti. Vokas
6. ČALM 1993-1994. 6 nuotr.: mokiniai, J. Dovilienė, V. Valaitienė, Z. Mikužis (Tėvų komiteto pirmininkas); tėvas Vaišnys ir Aukštesniosios mokyklos mokytojos ir mokytojas, N. Pupienė bibliotekos atidarymo iškilmėse; pradinės mokyklos mokytojos; Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas 1994. Vokas.
7. ČALM 1994-1995. 12 nuotr.: D. Mikužienė ir LR PRezidentas A. Brazauskas; V. Landsbergis; Rūta Jautokienė, 10 klasė; Jūratė Dovilienė, kalėdų senelis; mokytojai; p. Plačienė, Z. Dubauskaitė; pirmokai; 8 klasė su V. Fabianovich; 9 klasė su D. Eidukiene; Z. Mikužis, D. Dumbienė, kapelionas Vaišnys, S.J., tėvas Boruta, S.J. Vokas
8. ČALM 1992-1993 19 nuotr.: tėvas Saulaitis, Žaibas Valaitis; D. Dumbrys ir D. Fabianovich; Dalia Gedvilienė, Agnutė Gedvilaitė, Karolis Gedvila; abiturientų laida; D. Dumbirienė, M. UTz; mokytojai; J. Dovilienė, kapelionas tėv. J. Vaišnys, S.J.; Rasa Dovilaitė; Lina Dovilaitė, adelė Rocytė, Krista Plačaitė, Nora Aušrienė; Jūratės Tautvilaitės-Fischer orchestras, Audrius Čarauskas, Alisa Kosmopulos, Anrius Utz, Marius Vygantas; L. Mikužis; Audra PRialgauskaitė, Onutė Utz, Lisana von Braun, Elytė Žukauskaitė; į ir š skyriaus mokiniai. Foto G. Plačas, Vl. Žukauskas. Vokas. Blankas “Čikagos lituanistinė mokykla”
9. Iš leidinio „JC 40-metis“. 17 nuotr. ir bukletai. Nuotraukose: “Vaidilutės” teatras, ČALM Mokytojų taryba 1965-66 m.m.; J.C. Valdyba 1998 m.; iš Nijolės Gražulienės knygos pristatymo; D. Bindokienė, Vl. Adamkus, Leonas 1995 m.; iš Partizanams paremti programos; Antanina ir Juozapas Vasiukevičiai ir kiti; foto Z. Degutis, V. Noreika, Jonas Tamulaitis ir kt. Vokas.
10. Jaunimo centro vaizdas iš lėktuvo ir įviarios nuotr. 37 nuotr. Nuotraukose: Jaunimo centras, paminklas, koplyčia; tėvas Vaišnys, tėvas Saulaitis; Vidas Dumaičius; prof. dr. Jonas Račkauskas, J. Žemaitis 1996; PLI naujieji studentai mokslo metų pradžioje 1997; PLI Etnografinis ansamblis 1991; mokykla, vedėja Jūratė Dovilienė; p. Momkus; prof. V. Landsbergis 1994-95; Dainava; Ateitininkų dienos; Dzūkų draugijos nariai, valdyba 1996, 1979; pagalvių paroda. Foto: Jonas Tamulaitis, Petras Aleksa, Zigmas Degutis, kt. Vokas.
11. Jaunimo centro renginiai 62 nuotr. Nuotraukose: J.C.’o Tarybos pirmininkas 1988 m. V. Momkus; Mikužis, J.C. Valdybos pirmininkas 1996; J. Paronis 1995-96 m. J.C. Valdybos pirmininkas; A. Kezys, B. Juodelis, D. Polikaitis, D. Bindokienė; minėjimas Mačerniui 1996; A. Eitutytė, tėvas Vaišnys; ambasadorius Johnson ir S. Audrijonienė 1993; Dzūkų draugija; kun. A. Saulaitis, S.J. 1977-1980 paskutinis J.C. direktorius jėzuitas; gen. Mikas Reklaitis su p. Šmitiene uždega aukuro ugnį 1994; Mastienė ir Vaznelis; Jakštytė; pirmasis Vyt. LAndsbergio atsilankymas 1989; margučio banketas; adv. P. Žumbakis; “Virgo” choras; Skirmantė Miglinienė; Eugenijus Butėnas, Alida Vitas, Algirdas Titus Antanaitis, Zinaida Katiliškienė, Kazys Bradūnas 1991; prof. Jonas Račkauskas; Užgavėnės 1996; “Vaidilutės” teatras ir kt. Foto: J. Tamulaitis, P. Maleta, Z. Degutis; Vokas
12. Jaunimo centro renginiai. 94 nuotr. 1960-1997. Asmenys nuotraukose (dar neminėti): “Laiškai lietuviams”, seserys Blaudytės, kun. J. Kubilius, S.J., vyskupas P. Baltakis, B. Siliūnas, M. Marcinkūnė, V. Žukauskas, M. Remienė, B. Genzelis, Kelnickaitė, Virg. Noreika, Eugen. Mackevičius, A. Laurinčkiuas, Arvydas Juozaitis, K. Saja, spektaklio trupė iš Los Angeles “Barakudos”, “Keistuolių teatras”, P. Steponavičius, Aliucija Ozentaitė ir Genutė, A. Pakarklis, N. Gražulienė, a. Jurkutė, A. Augustaitis, D. Kimtytė, “Šilas”, Radijo ir televizijos vaikų choras, latvių šokėjai, Armonika, Suktinis, Grandis, Ratilio, Lietuvos Vyčiai, Saulė, “Virgo” choras, Šviesa, Ainiai, Sigutė Trimakaitė, A. Vilčinskaitė Kisielienė, Diana Šeniauskaitė ir Rolanda Burneikis, Jolanta Aidukevičiūtė ir Darius Mosteika, M. Motekaitis, N. Paltinienė, J. Ivašana, P. Petrutis, Varytė, vysk. C. Sipovich, tėvų marijonų generolas, Milda Gutauskaitė, Valentina Kojelienė ir Showaker, Arkiv. A. Jamore, Linda Germanienė, V. KAsiūnas, G. Statkutė, A. Veličkaitė, Birutė Juodvalienė su Racine Bakery “komanda” 1997, Kasniūnienė, dr. M. Budrienė, V. Statkus, Lituanicos tunto sueiga, Kazys Cijūnėlis 1964, Nek. Marijos PRasidėjimo seserų suruoštasis madų parodos modeliuotojos. Foto: V. Noreika, J. Tamulaitis, Z. Degutis, tėv. J. Vaišnys. Vokas
13. Sveikinimai – 40 metų sukakties proga, linkėjimus siunčia A ir L Insurance Agency, Inc. / Vena ir Aleksas Lauraičiai (kartu su 100 dol. Čekiu), Joseph Mario Moreno (County Commissioner – 7th District) (ir jo nuotrauka), Virgil E. Jones (Alderman and Democratic Committeeman 15th Ward), L.T.K. Fondas (kartu su du blankais nuo Lietuvių tautinio kultūros fondo ir 100 dol. čekiu), 35 dol. čekis nuo Briski Industrial Supply Co., Inc. / Harry and Leonida Neu. Psl. 1-12. Aplankas
14. Sveikinimai JC 40-mečio proga ir aukos Centrui, kartu su asmenų kortelėmis ir kita medžiaga reklamomis; aukų ir reklamų prašymo laiškas nuo Marijos Utz 1997 m. spalio mėn.; linkėjimus ir aukas siunčia Harry ir Leonida Neu, David Mackiewich, Tarybos pirmininkas TCK National Bank in Illinois, First Rate Real Estate / Ron ir Aušra Padalino 100 dol., Juozė Ivašanskienė 100 dol., Gražina Micevičius / Universal Federal Savings Bank, Anelė Pocienė 100 dol., Julius ir Frances Pakalka 100 dol., L. Mickevičienė, Sofia Mickevičius 1000 dol., Lietuvos Vyčiai 100 dol., Southwest Home Equity Assurance reklama, Southwest Federal Savings 55 dol., Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjunga Rūta ir Ramunė ir Danguolė Lukas 50 dol., Grandis / Irene Smieliauskas 55 dol., John F. Mazeika 35 dol., Chicago Lithuanian Women’s Club 35 dol., Hickory Dental / Jovita M. Kerelis 35 dol., Sigita ir Anatolijus Slutas, Jonas Tamulaitis 35 dol., Edward M. ir Anele Pocius 35 dol., Nekaltai Praėtosios Marijos Seserų Vienuolijos Chicago sir apylinkės remėjai 35 dol., Filatelistų draugija “Lietuva” / John, Regina Variakojis, Ruth Jurate Nesavas-Barsky, MD, Don Varnas ir Legion and Ladies Auuxiliary 35 dol., Aušros vartų / Kernavės tuntas 55 dol., prof. Jonas Račkauskas 55 dol., JAV LB Socialinių reikalų taryba 50 dol., Vida ir Raimundas Bartašiai 55 dol.,Beverly Daily Service, Talman Delicatessen and Catering 55 dol.,j and J Restaurant, Inc. / DBA Mabenka Restaurant / Joe and Janina Galica 55 dol., Miglinas TV 55 dol., Racine Bakery and Delicatessen / Kapačinskas 55 dol., Frank G. Meile CPA 35 dol., Centric Cp. / Raymond Bliss 35 dol., Century 21 / alvida Baukus 35 dol., Baltic Monuments, Inc. 35 dol., Kelly Flynn Flowers 35 dol.; STRAIPSNIS “Keturi Jaunimo centro raidos tarpsniai” juodraštis, mašinraštis; Psl. 1-91. Aplankas.
15. Budrių (Milda ir Stasys) nuotrauka (1). Vokas
16. Sveikinimai JC 40-mečio proga, aukos Centrui; linkėjimus ir aukas siunčia: Lietuvių fondas (Kamanto nuotrauka), JAV LB krašto valdyba / Regina Narušienė 100 dol., Amerikos lietuvių taryba / Jonas Račkauskas, PAsaulio lietuvių bendruomenė / Vytautas Kamantas, pirmininkas (su jo nuotrauka) 100 dol., LR Generalinis konsulas / Garbės Generalinis Konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, Čikagos lietuviai jėzuitai / Antanas Saulaitis, S.J. . Psl. 1-10. Aplankas
17. Sveikinimai JC 40-mečio proga, aukos Centrui; linkėjimus ir aukas siunčia: Draugas / Lithuanian Catholic Press Society 100 dol., Amerikos lietuvių tautinė sąjunga 100 dol., Maria Utz 100 dol., dr. PRanas ir Aldona Mažeikiai 100 dol., Valerija KAsulaitytė-Žadeikienė 10 dol., Margutis II, V. Momkus, Antanas ir Maria Rudžiai 100 dol., Lituanicos tuntas, Midland Federal 100 dol., Švę. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonai, kunigai, seselės, parapijiečiai 100 dol., Marquette National Bank 100 dol., Čikagos ateitininkai 100 dol., Čikagos lituanistinė mokykla, L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 100 dol. ir Jono Žadeikio nuotrauka. Psl. 1-30. Aplankas
18. Vaikų piešinių paroda 1998 m. – vaikų ir piešinių sąrašai iš Čikagos lituanistinės mokyklos, Algimanto Kezio “galerijos”, Kazėno fotografijos ir reklamos studijos “Zika” iš Lietuvos; rengėjų sąrašas. Psl. 1-5. Aplankas
19. Vilniaus krašto lietuvių sąjunga. 2 nuotraukos: vilniečių kūčios 1977 m. – skaito R. Gaižutytė irk alba skriaus pirmininkas J. Lekas; laiškas p. Miglinienei nuo V. Gasperienės, V.K.L.S. Čikagos skyriaus pirmininkės 1997 m., rankraštis. Vokas
20. JC statyba – viršelis; atšviestos statybos, pradininkų, pirmininkų nuotraukos iš “Jaunimo centrui 40. Veiklos vaizdai nuotraukose” leidinio; “Remkime Jaunimo centrą” laiškas, Jaunimo centro akronimo aprašymas apie J.C.; Dzūkų draugijos žinios 1969-1996. Psl. 1-8. Aplankas
21. JC valdyba – rėmelis su nuotr.
22. Vilniaus krašto lietuvių sąjungos nuotraukos, 4 vnt.: prie J.C. paminklo kalba dr. J. Šalna 1976, 1977; 1977 minint Vilniaus dieną Val. Šimkus, R. Gaižutytė, L. Kybartaitė; Vilniečių suvažiavimas 1980 m.; trumpas V.K.L.S. aprašymas. Vokas
23. Ramovėnai. 9 nuotr.: Čikagos ir kitų skyrių – Edmundas Vengiauskas, A. Juškevičius, V. Valdoviekas, Juozas Bagdžius, Apolinaras Skopas, Stepas Rudokas, Juozas Mikulis; Balys Brazdžionis, Vincas Valkavickas, kun. Petras Daugintis, su Šiauliais 1994.03.11; Myk. Abarius; V. Trečiokas, V. Januškis, K. Gaižutis, V. Jokūbaitis, Jonas Gradinskas, Juozas Bagokius, Jonas Žebrauskas, Karolis Zarinka, Vincas Kulbokas ir kiti; 1994-1996 ir kiti metai. 2 lapai aprašymo – Lietuvos laisvės kovo muziejaus žiniose. Vokas
24. JC bendros nuotraukos. 65 nuotr.: paminklas, Putnamo seselių remėjų valdyba – Marija Remienė, Zuzana Pupienė, Ona Gradinskienė, Salomėja Endrijonienė, Velerija Čepaitienė 1975; madų paroda 1966; Nekalto Pr. Marijos seselės, Julija Smilgienė, ses. Margarita Bareikaitė, ses. Stasė 1996; Jaunimo centro statyba; J.C. atidarymo iškilmės 1957; Alida Vitaitė, L. Narbutis 1991; Moterų klubas, vysk. Jonas Boruta 1995, 2002; V. Noreika, Geriušas, S. Miglinienė 1996; Inga Janušaitė 1997; kun. Antanas Saulaitis, Aleksa Janušaitė 1997; Čiurlionio galerijos jubiliejus 1997; “Laiškai lietuviams”; V. Momkus; Stasys Žilevičiuis, Aleksienė, Petras Aleksa, Elena Janušienė, Aldona Jurkutė, prof. Balys Račkauskas, Vincas Lukas. Dr. G. Balukas; M. Motiekaitis; S. Žilevičius; Z. Degutis, A. Jurkutė; A. Plenys; J. Tamulaitis; V. PAvilčius, A. Valavičius, A. Čepenas, Džiugas; ČALM mokytoja A. Šimaitienė su mokiniais 1964; “Lituanicos” tunto skautai 1963; J. Paronis 1999 m. Vokas
25. JAUNIMO CENTRUI 40 – spausdintas juodraštis (istorija apie JC). Psl. 1-115. Aplankas
26. Nuotraukos, 13 vnt.: Ambasadorius Johnson su žmona 1993; Jonata ir Rokas Zubovai; Gen. Garbės konsulas V. Kleiza; Čiurlionio galerija; 25-osios S. Budrio foto archyvo parodos uždarymas; A. Sutkaus parodos atidarymas; Adomas Varnas 1975;Marčiulionių paroda 1996; dailininkė M. Stankūnienė ir istorikas Jonas Dainauskas c. 1960 (?) m.; fotografas R. Dichavicius, A. Kezys 1994; Čikagos lietuvių moterų dailininkų draugija – D. Kuolienė, A. Bodner, G. Žumbakienė, J. Marks, D. Ancevičienė, Z. Sodeikienė, V. Eivaitė, V. Stankienė, R. Jautokaitė, sesuo Mercedes 1971 m. Fotografai – D. Vakarė, Z. Degutis, V. Noreika, A. Plaušinaitis, J. Tamulaitis, Tamulaičio nežinomų metų nuotrauka. Vokas
27. Skautų sąjūdis. 25 nuotr.: Kun. Jonas Duoba, Rako stovykla; J. Tamulaitis, L. Rupinskien4, J. L-Valley; jūrų skautų įžodis; A. PAužuolis, R. Rupinskis, J. Kirvelaitis 1983; “Miško brolių” draugovė, T. Miglinas 1982, 1980, Juozas Šalčiūnas; kun. J. Vaišnys, S.J., kun. A. Saulaitis, S.J. ir jo tėvas 1963; “Lituanicos” tunot sueiga, oro skautas A. Kirvelaitis; K. Ječius, R. Rupeviskas, A. Paulius, Jonikas, P. Jokubauskas; Donelaičio lituanistinės mokyklos vaikų eglutė 1964, F. Zapolio suruoštoje kalėdinių šiaudinukų parodoje 1964; čikagos Kernavės skaučių tunto skautė 1964; oro skautų draugovė, V. Vidugeris, R. PEnčyla, V. Kirvelaitis, R. Vitas, E. Tuskenis, T. Miglinas 1980; K. Belzinskas, Belskienė, Miškinienė, A. PAlukaitienė, K. Ječius 1980; M. Mackevičiūtė, J. Minkūnaitė; L. Ramanauskas 1976; kaziuko mugės atidarymas – Gen. garbės konsulas V. Kleiza, R. Penčilienė, J. Dainauskas 1997; Rauchas, dr. V. Kerelytė, H. Plaušinaitienė, J. Variakojienė, S. Kerelytė, V. Mikūnas, R. Variakojytė 1997; Fotografai: V. Korutis, J. Tamulaitis, A. Kezys, Vokas
28. Ateitininkai. 10 nuotr.: SAS šventė Čikagoje VI.20; 1989; sausis 1994; K. Bradūnas..; Partizano Daumanto kuopos nariai su globėja E.Paulikiene ir kitais At-kų namuose; 1988; 1978; 1981; ir daug kt. Foto: J. Kuprys, Vokas
29. 6 nuotraukos “Jaunimo centrui 40” leidiniui: “Vyčiai” šokių grupė, Kariuomenės šventė, J. Mikulis irk t. 1994, Vilniaus diena prie paminklo 1978, “Honorary Lithuanian Youth Center Dr”, sniegas papuošė J.C., koplyčia. Foto: T. Kezys, S.J., J. Tamulaitis, J. Mikulis;
30. J.C. remėjai. 3 nuotr.: Janina ir Juozas Daunorai – J.C. mecenatai; Antanina Vacinkevičienė, Juozapas Vacinkevičius, prof. Jonas Račkauskas. Vokas
31. Poezijos dienos 1991.05.17. ir 1990.05.26. 24 nuotr.: K. Bradūnas, Z. Katiliškienė, A. Vitaitė, A. T. Antanaitis, E. Butėnas, ir kiti. Foto Zigmas Degutis. Vokas
32. “Varpo” pristatymas. 4 nuotr.: A. Rugytė ir kiti, 1983.05.01 Lietuvių bendruomenė. Vokas
33. 7 nuotr.: LR Prezidentas A. Brazauskas su mokiniais 1994.10.01, Ratilio, 1989.07.08; 1990.05.18; ir kt. (Bernardinai ir jėzuitai?) Vokas
34. 4 nuotr.: J.C. kavinėje ir salėje 1993.03.14-15; tėvas Vaišnys, Darius Poliaktis ir kiti. Vokas
35. 5 nuotr.: 1983 m. dr. P. Kisielius, K. Laukaitis, A. Eiva; I. Bublienė, J. Kreivėnas; dr. A. Razma, S. Kojelis, Korzonienė (?); A. Laukaitis, V. Grybauskas; D. Bindokienė, S. Petersonienė, D. Velička, K. Bradūnas ir kiti. Vokas
36. 1989-1995. 11 nuotr.: Virgo, Poezios dienos, Klaipėdos “Uostomiesto”, Kronika, Armonika, Honorary Lithuanian Youth Center Dr., Jūratė Dovilienė ir LR Prezidentas prof. V. Landsbergis, kiti. Foto: Z. Degutis. Vokas
37. 1992.02.15. – Vasario 16-tos minėjimas. 3 nuotr.: F. Strolia, kiti J.C. kavinėje. Vokas
38. 30 nuotr.: Mugė; 1999.05.12 baliuje – A. Valavičius, S. Miglinienė, S. Plenienė, A. Ramanauskienė, K. Rožanskas, A. Čepėnas; V. Momkus; V. Bužėnienė, J. Dovilienė, M. Utz; tėvas A. Saulaitis, S.J.; J. C. visuotinis susirinkimas 1999; A. Kezys; 1998.02.15 kavinėje; tėvas Vaišnys, S.J.; J. C. Vasario 16 minėjimo organizatoriai; po 1996 m. visuotinio susirinkimo; 1998.03.01 Kaziuko mugė; Foto: J. Tamulaitis, Z. Degutis. Vokas
39. Dėžė – 21 vokų su nuotraukomis. Vokas 1) Marytei Utz – 2 nuotraukos 1999.12.27 ir laikraščio iškarpa “Jaunimo centro išlaikymui aukojo”; 2) nuotraukų albumėlis 1998 m. liepa; 3) Saulaičio pagerbimas. Foto J. Tamulaitis; 4) 1998.04.02 šv. Velykų atvirutė ir padėkos laiškas, rašė kun. Antanas Gražulis SJ / Vilniaus Jėzuitų gimnazija; 5) M. Utz, tėvas Vaišnys, V. Momkus ir kiti Čiurlionio galerijoje; 6) Vasario 16, 2000 m. – Jūratė Budrienė, tėvas J. Vaišnys SJ, “Lakštutės” vaikų choras su vadove Dalia Gedviliene ir kt.; 7) 2000.02.20 J.C. metinis narių susirinkimas. J. C. valdyba: takninis patarėjas A. Paužuolis, administratorė S. Miglinienė, iždininkas L. Ramanauskas, tėvų jėzuitų atstovas Tėvas J. Vaišnys SJ, vicepirmininkė K. Bielaglovienė, narių registracija K. Rožanskas; J. C. Taryba – A. Lauraitis, S. Žilevičius, V. Jautokas, A. Čepėnas, M. Šatienė, pirmininkas V. Momkus, sekretorius A. Paužuolis, J. Gradinskas, J. Masilionis, J. Tamulaitis; 8) Renginys salėje, Dainava, V. Momkus, ansamblis; 9) Paužuolio nuotrauka; 10) J. C. 40-mečio proga renginys(-iai?) 1997.12.5-6-7; renginys 1999 m. liepos mėn.; Paužuolis; “Dainava” iš Alytaus; priešmaldybiniai pusryčiai 1987.04.12, foto Z. Žilevičienė, mišios, tėv. Vaišnys SJ, tėv. Saulaitis SJ, “Lietuviai jėzuitai” pašventinimas 1997.12.07 – kun. G. Kijauskas SJ, kun. A. Paliokas SJ, kun. J. Vaišnys SJ, kun. G. Vitkus SJ iš Lietuvos; 1998.02.13 paroda, dr. J. Račkauskas, A. Ramanauskienė, kun. J. Vaišnys SJ, A. Paužuolis; 1998.03.01 Kaziuko mugė; 1999 m. visuotinis J.C. susirinkimas; 11) 3-7-99 renginys salėje; 12) šv. Kalėdų renginys salėje, 1999 m.; V. Momkus, M. Utz, J. Dovilienė, S. Miglinienė ir daug kt.; 13) 5-12-99 renginys salėje; 14) šv. Kalėdų renginys salėje 1999 m.; 15) renginys su kalėdų eglute 1999 m. gruodis; “Saulė” 1999; kun. A. Saulaičio išleistuvės birželio 21 d.; 1999.11.07 A. Šluto radijas Paltinienės ir Ivanausko koncertas; 16) 1997.03.09 – “Dainavos” koncertas, Darius Polikaitis, V. Momkus, S. Miglinienė; J. Tamulaičio sąskaita nuotraukoms; 17) Poezijos dienos Čikagoje 1989.05.26 – negatyvai; 18) „Jaunimo centrui 50“ leidiniui – 44 vnt.; 19) J. C. mugė – 7 vnt., foto Jonas Tamulaitis; 20) J. C. 40mečio vakarienė 1997.12.07 – 12 vnt., foto J. Tamulaitis ir Z. Degutis; 21) Įvairios – ČALM ir Tėvų komitetų pirmininkų susirinkimas 1986 m., ČALM 1980-1981 m.m. mokytojai, visa (?) mokykla J.C.’e; jub. Rožausko knygos, J. C. 40-metis, “Honorary Lithuanian Youth Center Dr.”, J. C. paminklas, “Lituanicos” tunto skautas su draugovės draugininke S. Aldona Palukaitiene (1979?) – 18 vnt. Victor Jautokas, P. Maleta, J. Tamulaitis, Z. Degutis, A. Pauzuolis foto;
40. Senos nuotraukos – 9 vnt.: p. Natalija Danilevičienė (mecenatė) 1965 m., kun. V. Gutauskas, SJ, kun. A. Saulaitis, SJ su savo motina ir kt.;
41. Nuotraukos, dauguma Jaunimo centro vakarienė didžiojoje salėje (dvi – kavinėje, 1 lauke), 34 vnt.: Nuotraukose Marija Remienė, Petras Petrutis, Violeta Karošaitė, Petras Aleksa, Marytė Ambrozaitienė, Jurgis Vidžiūnas, Danutė Vidžiūnienė, Vaicekauskienė ir Vaicekauskas, Vytautas Radžius, Vaclovas Momkus, Margarita Momkienė, Alvydas Vasaitis, Alė Steponavičienė-Razmienė, Regina Kučienė, prof. Jonas Račkauskas, Aldona Juozevičienė, Laima Šilingaitė, Juozas Mikulis, Vytenis Statkus, Vaclovas Kleiza, Birtuė Vindašienė, Danutė Bindokienė, „Honmorary Lithuanian Youth Center Dr.“ ir kt.

Dėžė 2
1. Inventorius – virtuvės, sandėliuko, kiti J.C. namų daiktai (žr. Rodiklį vidaus viršelyje); 1957-1959, 1963-1965 m.;
2. Pajamos ir išlaidos nuo 1957 m. gruodžio 13 d. iki 1967 m. sausio 3 d.;
3. Pajamos ir išlaidos nuo 1968 m. rugsėjo 1 d. iki 1972 m. rugsėjo 14 d.; keletas 1971 ir 1972 m. kvitų (voke);
4. 1962 m. renginių registracijos knyga; kelių žmonių adresai ir telefonų numeriai;
5. A. Juodka – 1962 m. darbo aprašymas;
6. 1963 m. renginių registracijos knyga;
7. A. Juodka – 1963 m. darbo valandos, nuo vasario 13 d. iki metų pabaigos;
8. 1964 m. renginių registracijos knyga;
9. A. Juodka – 1964 m. darbo valandos;
10. A. Juodka – 1965 m. darbo valandos;
11. 1972 m. renginių registracijos knyga;
12. 1973 m. renginių registracijos knyga;
13. 1944 m. renginių registracijos knyga;
14. 1975 m. renginių registracijos knyga;
15. 1976 m. renginių registracijos knyga;
16. 1977 m. renginių registracijos knyga;
17. A.) Lapas “Jaunimo centro kavinės nuoma” (1977); lapas “Jaunimo centro didžiosios salės nuoma (1977); mašinraščiai; B.) “Laiškų lietuviams” metinė šventė – trys bilietai: 1985, 1986, 1987 m.

Dėžė 3
1. A) ir B) Architektūriniai Jaunimo centro planai;
2. Laisvės kovų paminklas: A) protokolai 1961 m. ir statutas; B) įvairūs – susirašinėjimai, finansai, ataskaitos, asmens kortelės, kt.; C) Blankai “Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės Paminklo globos komitetas”;
Finansai
3. J. C. sąskaitos. Nuoma renginiams 1998 – 2002.12.31;
4. Įvairūs kvitai, informacija ir korespondencija susijusi su reikiama medžiaga ir techninėmis paslaugomis;
5. Įvairūs finansų dokumentai: telefono; J. C. kainoraštis (3 egz.) 1998 m. ir kitų metų patalpų nuomos lapai, Indemnification clause; sąskaitos (patalpų nuoma 97/05/10 Mokyklos baliui, Vestuvių 1997.0913, A. Mamontovo concerto spausdinimo darbų 1998.03.08 ir kt.); kopija PLC patalpų kainos; I-osios Lietuvių vaikų piešinių parodos Jaunimo centre Chicagoje 1975 spalio 17-25 Pajamų išlaidos apyskaita; jėzuitams aukų lapeliai; Jaunimo centro valdybos laiškas remėjams;
6. 1996 m. “Remkime Jaunimo centrą!“; 2003 m. laiškas su prašymu platinti loterijos bilietus; “Kreipimasis į visuomenę: Prašome paramos steigiamam žemės ūkio ir miškininkystės Centrui auksučiuose!“; 1996-2000 aukotojų ir jų aukų sąrašas; nežinomų metų sąrašo kopija; 1998 m. J.C. Narių sąrašas;
7. 1996-1997 m. keletas J. C. padėkų nariams, J. C. Valdybos padėkos blankai; asmeninės padėkos c. 1996-1999 m.;
8. Dešimtasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas, 1997 m. lapkričio mėn. 27-30 d.: finansai, programa, kt. Dokumentai;
9. 1987-2001 m. IRS mokesčių dokumentai, finansinės ataskaitos;
10. A. Kiti finansiniai dokumentai: laiškas iš Illinois Department of Revenue su tax exemption identification number ; leidinių kainų lapas; JC Tarybos pirmininko prašymas, juodraštis, mašinraštis; Jaunimo centro pianino įsigijimo aktas; B. Credit application – 1963, 1990, kt.; C. Kavinės finansų knygutė 2000 m.
Protokolai ir kt.
11. Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo globos komiteto posėdžių protokolų knyga 1961-1989 m.;
12. J. C. 40mečio leidimo redakcinės komisijos posėdžio 1997.05.17 protokolas; J. C. Valdybos posėdžio 1998.04.30 protokolas; J.C. Administracinio komiteto protokolas 1999.06.03, 1999.08.26, 2000.04.19; J. C. Valdybos posėdžių protokolai 2004.03.11, 2004.04.01, 2004.06.15, 2004.09.01, 2004.10.28, 2005.02.10; rankraščiai, mašinraštis;
13. By-Laws of the Lithuanian Youth Center, Inc., a Not for Profit Corporation of Illinois;
14. Įvairūs: Kristina A. Bielaglovis CV, Trumpa biografija Skerytė Gintarė; Darbai, kuriuos turime atlikti 1999.01.27; Darbai atlikti Jaunimo centre 1997 m.; Kaip valyti indų plovimo mašiną; Jaunimo centro darbai, kuriuos reikia atlikti iki rugsėjo 1 d.; Jaunimo centro kainoraštis 09.2000-09.2001; “Ar reikia tokios mugės?”
15. Sargyba: “Waiver and release for security guards”; darbininkų lapai; kt.; sargų knygelė;

Dėžė 4
1. A) “Čikagos Jaunimo centras 1957-1982” rankraščiai; B) “Čikagos Jaunimo centras 1957-1982” kaip buvo parengta spaudai;
2. “Čikagos Jaunimo centras 1957-1982” laužymas;
3. Legalūs dokumentai – Lietuviai jėzuitai (A. Kezys, S.J.), ieškovai vs. p. Joseph Dilys, atsakovas; 1975 m.; vienas ilgas legalus dokumentas nuo Defense General Supply Center dėl bombardavimo sklepo / slėptuvės su laišku nuo Chicago Civil Defense Corps;
4. Legalūs dokumentai, korespondencija (tėvas Algimantas Kezys, S. Paul Zumbakis / Žumbakis, kun. K. Kuzminskas, kun. Gediminas Kijauskas, Birute Pukelevičiute, Joseph Dilys, ), S.J., propagandinė medžiaga susijusi su teismo byla “Lietuviai jėzuitai vs. p. Joseph Dilys” 1971-1977 m.; mašinraščiai, rankraščiai;
5. Asmenybės, jų biografijos (iš Lietuvių enciklopedijos); lietuviškų organizacijų ir asmenų ir jų adresų sąrašas; J. C. 1996 m. metinio narių susirinkimo laiškas/ pranešimas su Įgaliojimo ir registracijos lapeliais bei J. C. Tarybos ir Valdybos narių sąrašais;
6. Apsaugojimui nuo ugnies dokumentai;
7. Gėrimai: finansiniai (kainos, kvitai, mokesčiai valdžiai), legalūs dokumentai susiję su alkoholiniais gėrimais Jaunimo centre, Maria J. Utz “TIPS Liquor Control” programos baigimo certifikatas ir laiškas nuo Ilinojaus alkoholinių gėrimų kontrolės komisijos (Illinois Liquor Control Commission) ir komisjos inspekcijos ataskaitos kopija;
8. Kiti legalūs dokumentai – Atsakingumo draudimo certifikatas (Certificate of Liability Insurance) 1998-1999 m.; pagrindinės salės žmonių maksimumo; dviejų advokatų (L. Rane ir I. Feyman) reklama; Čiurlionio galerijos sutartis su parodos rengėju (blankas);
Spauda ir kt.
9. Laikraščių, žurnalų straipsniai susiję su Jaunimo centru – 1982, 1987, 1990-1999-2001, 2003, 2004, 2007 , 2009 ir nežinomų metų, – Draugas, Dirva, Akiračiai, Amerikos lietuvis; Čikagos aidas, Mūsų žinios laikraštėlis, Lietuvių balsas, “Jaunimo centro veiklos atspindžiai”;
10. Marijos Remienės straipsnis “Paremiant krikščioniškus darbus. Putnamo seselių remėjai”; mašinraštis;
11. Pabiri straipsniai (ir paskaitos), neaišku ar spausdinti (ar kur spausdinti): Jaunimo centras ir Čikagos aukštesnioji lituanistinė mokykla – A. Rugytė; Remkime Jaunimo centrą; Neištarti žodžiai susigrūdę sieloj – Aldona Jurkutė; Bronius Nainys; Sugaištas vakaras Jaunim centre – J. Žyga; Susipynę pasauliai – A. Orentaitė; Iki pat mirties tarnavo tėvynei Lietuvai (Broniaus Kazio Balučio mirties 30-metis) – doc. Dr. Juozas Skirius (Pasaulio lietuvyje?); Kaip čia išdygo Čikagos Jaunimo centras – Jonas Kidykas, S.J.; paskaita (?): 1997 m. gruodžio 7 d. JC 40-metis; Lietuvos medicinos muziejus – Arūnas Zailskas (iš knygos Lietuviai gydytojai šešiuose kontinentuose, M. Budrys, 1996); Muzikinis lobis išeivijoje – Kazys Skaisgirys (Tėviškės žiburiai 1997.05.20); Marija Jankauskienė… – rankraštis; Filatelistų draugija “Lietuva”; Panevėžiečių klubas; Dzūkų draugija; Vilniaus krašo lietuvių sąjunga – V. Gasperienė; ČG 40 m. 1997.9.28; Mažasis interviu Vyskupas Jonas Boruta, SJ (Dienovidis nr. 26, 1997.06.27); Žvilgsnis atgal (iš Čikagos Jaunimo centras 1957-1982); ištrauka iš 1980 “Laiškai lietuviams”; Jaunimo centro jubiliejus – Juozas Žygas 1987; Jaunimo centro architektūra – Bronė Kova; “Dainava” ir Jaunimo centras – Juozas Žygas; apie “Giedros” korp. (1986, Gyvenimo aidas); Moterų klubas – E. Valantinienė; T. B. Kristanavičius Po statybos darbų; Užbaigiant praeito laiko refleksijas: žodis tiems, kurie čia užaugo; Jaunimo centras plečiamas; Žvilgsnis argal; Žingsnis į antrąjį jubiliejų; Andrew M. Greeley paskaita Jaunimo centre; mašinraščiai, rankraščiai;
12. Straipsniai: Dariaus Girėno lituanistinė mokykla – Juozas Plačas, buvęs DG mokyklos vedėjas; alfabetine eile suminėtų DG mokytojų sąrašas; Čikagos lituanistinės mokyklos apžvalga 1992-97 – Jūratė Dovilienė, ČLM direktorė;
13. Biuleteniai, žurnalai: Mūsų žinios 1980.09.21; Mūsų žinios 1982.02.20; Lituanistikos tyrimo ir studijų centro žinios 1989-1990; Pasaulio lietuvis 1997 1/ 327 sausis;
14. Tėvo Gutausko rankraščiai liečiantys J. C. statybą bei aukų rinkimą: Įžanginės pastabos…; Jaunimo centras plečiamas; Užbaigiant praeito laiko refleksijas: žodis tiems, kurie čia užaugo – Kriaučialiūnas; Tėvo Broniaus Krištanavičiaus fondas (Father Bronius Krištanavičius Foundation); Kaip čia išdygo Čikagos Jaunimo centras (2 egz.); Žvilgnis atgal II;
15. Įvairi informacija spaudai, 1978-1999 m.;
16. Straipsniai, medžiaga Jaunimo centro Čikagoje 40-ties metų jubiliejiniam leidiniui: Lietuvių karių veteranų sąjunga Ramovė – Jaunimo centro Čikagoje 40-ties metų jubiliejiniam leidiniui; Laikinosios Jaunimo centro tarybos sudėtis; Iš kunigų į žmonių rankas – Antanas Saulaitis, S. J.; rankraštinis sąrašas; įvairūs rankraščiai; “Mes galime ir turime surasti laiko viskam…” 1975 sausis;
17. Morkūnas: 1976-1977 m. korespondencija ir raštai susiję su Morkūno spaustuvės perkėlimą į Jaunimo centrą; mašinraščiai, rankraščiai;
18. Įvairios J. C. renginių reklamos, skelbimai, kvietimai, bilietai, meniu; mašinraščiai, rankraščiai;
19. LTV filmų studijos dokumentiniai filmai apie Lietuvos pasipriešinimo kovas (1992-1998 m.); video pusryčiai; LTV video, kuriuos galima užsisakyti;
20. 1) “Mūsų rašytojų-literatų, gyvenančių Anglijoj Viešnagė Chicagoje 1969 m. lapkričio 9 d. Jaunimo centre”; 2) Jaunimo centro paišybos-tapybos kursai 1978 m.; 3) Čiurlionio galerijos kolekcija 1957-1995 m.;
21. 1999.05.02, 1998.05.06 ir kt. renginių stalų planai; rankraščiai, mašinraščiai;
22. Įvairi medžiaga parodai “Gedulo ir vilties dienai paminėti” 1998.06.12;
23. Skautai, Čikagos lituanistinės mokykla, Sporto klubas: A) Vidurio rajonas Rakas – 1986. Mindaugo skautų stovykla, liepos 19 – rugpjūčio 2: stovyklos blankai, kvietimai, dienotvarkė, adresai ir kiti susiję dokumentai; B) 1996-1997 mokslo metų kalendorius; 1997/98 Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai – sąrašas; Čikagos lituanistinės mokyklos 1997/98 registracija – sąrašai; C) Sporto klubas: Rankų lenkimo taisyklės (3 egz.), 1999.05.02 renginio stalų planas; rankraščiai, mašinraščiai, juodraščiai;
24. Laiškai, paštas: susirašinėjimai dėl J. C.’o 35-mečio, 40-mečio ir kiti – Cinema Academy; J. Račkauskui nuo S. Mazar; Ramovė; Lietuvių moterų klūbų federacija/ Čikagos klūbas; Lithuanian Heritage Magazine / V. Ramonis, leidėjas/ redaktorius; K. Skaisgirys; USIA Television Service / Martin T. Ronan, producer/ escort; 1986, 1997; 2012.02.25 kvietimas į metinį narių susirinkimą ir kt.;
25. Įvairūs: “Įvairūs namų ir namų ruošos reikalai (iš 1997.12.18 pasitarimo)”, “Basement corridor” elektros rozečių sąrašas (?); užrašai; darbininkų lapas; įvairūs J. C. blankai; jubiliejinio leidinio reklamų dydžio blankas; Application for DV-97 Visa Registration; mašinraščiai, rankraščiai;
26. Rytis Januška: Show Town Inc. renginiai – sutartis su J.C., renginių reklamos ir meniu; 1998-1999 m.;
27. Remkime Jaunimo centrą: Laiškai, bilietai, vokai susiję su paramą, aukomis, patalpomis, balsavimo lapeliais: 1971, 1973, 1979, 1995-2000, 2007;
28. Faksai: Theo Rudaitis, Valentinas Ramonis, Linas Puodiukynas ir Hiugonas Ganusauskas, T. Vaišnys/ p. Aldona, Dalia Kuodytė, D. Bindokienė, Margutis, Draugas, Skirmantė, Jūratė Dovilienė, T. Vaišnys, J. Paronis, S. Endrijonas ir kt.; 1992, 1996-1999;
29. Straipsniai, programos, nuotraukos: 1966 m. straipsniai (Draugas, Dirva), 1972 m. J. C. naujų patalpų atidarymo banketo bilietas; “Mūsų žinios” 8(144), 1979.09.02; programa “JAV LB kultūros taryba, VII teatro festivalis 1986.11.28-30”; vokas – mašinraščiai “Mūsų žinios” (1) ir (2) su JC pastato ir įvykių nuotraukomis 1962-1974 (11 vnt.).

Dėžė 5 : Architektūros planai Jaunimo centro pastatui – PLAKATAI:
Numeruoti 1-9 : „Architectural Competition for the Design of Additions to the Lithuanian Youth Centter in Chicago, Illinois;

Kiti (6):
– Plot Plan
– Basement
– Ground/ First floor
– Second Level / Third Level
– Kavinės meninis
-Visų aukštų

JAUNIMO CENTRAS

1. Jaunimo centro renginiai 5 nuotraukos. Vokas
2. Ramovėnai į parodą 7 nuotr. Vokas
3. Įvairūs žmonės Jaunimo centro renginiuose. 52 nuotr. Vokas
4. ČALM 1996-1997. 14 nuotr. Vokas
5. ČALM 1995-1996. 5 nuotr. Vokas
6. ČALM 1993-1994. 6 nuotr. Vokas
7. ČALM 1994-1995. 12 nuotr. Vokas
8. ČALM 1992-1993 19 nuotr. Vokas
9. Iš leidinio „JC 40-metis“. 17 nuotr. ir bukletai. Vokas
10. Jaunimo centro vaizdas iš lėktuvo ir įviarios nuotr. 37 nuotr. Vokas
11. Jaunimo centro renginiai 62 nuotr. Vokas
12. Jaunimo centro renginiai. 94 nuotr. Vokas
13. Sveikinimai. Psl. 1-12. Aplankas
14. Sveikinimai JC 40-mečio proga ir aukos. Psl. 1-91. Aplankas
15. Budrių nuotrauka (1). Vokas
16. Sveikinimai JC 40-mečio proga ir Kamanto nuotrauka. Psl. 1-10. Aplankas
17. Sveikinimai JC 40-mečio proga ir Jono Žadeikio nuotrauka. Psl. 1-30. Aplankas
18. Vaikų piešinių paroda. Sąrašai. Psl. 1-5. Aplankas
19. Vilniaus krašto lietuvių sąjunga. 2 nuotr. Vokas
20. JC statyba 1969. Psl. 1-8. Aplankas
21. JC valdyba – rėmelis su nuotr. 1 vnt.
22. JC. 4 nuotr. Vokas
23. Ramovėnai. 9 nuotr. 2lapai aprašymo. Vokas
24. JC bendros nuotraukos. 52 nuotr. Vokas
25. medžiaga – istorija apie JC. Psl. 1-115. Aplankas
26. JC. 12 nuotr. Vokas
27. Skautų sąjūdis. 25 nuotr. Vokas
28. Ateitininkai. 10 nuotr. Vokas
29. JC. 6 nuotr. Vokas
30. JC. 3 nuotr. Vokas
31. JC. 13 nuotr. Vokas
32. JC 1983 m. 4 nuotr. Vokas
33. JC. 6 nuotr. Vokas
34. JC. 4 nuotr. Vokas
35. JC. 5 nuotr. Vokas
36. JC. 11 nuotr. Vokas
37. JC. 3 nuotr. Vokas
38. JC. 30 nuotr. Vokas
39. JC dėžė 17 vokų su nuotraukomis.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.