JAV LB JAUNIMO SĄJUNGA

JAV LB JAUNIMO SĄJUNGA

Reg. Nr. 13374

1 dėžė

1. Congresssional: adresai, telefonų sąrašai 1991. Konferencijos medžiaga, dienotvarkė 1991 09 21-22; Lithuanian statistics for
1990. Chronicle of offences committed by USSR Armed forces on the territory of the Republic of Lithuania 22 October 1990 – 26 June 1991. Aplankas
2. Partnership for peace or a formula for appeasement (Colonel John Kronkaitis U.S. Army – 1993-1994. Aplankas
3. Kaliningradas – 1996. Atsiliepimai apie Kaliningrado klausimą, spausdintos ištraukos. APlankas
4. H.R. 7 (NATO) 1995. iškarpos iš spaudos, raštai. Aplanaks
5. JAV LB Putnamo, Floridos skyrių raštai LB valdybai. JAV LB finansų ir atsiskaitomybės tvarkymo taisyklės – nuostatai. LB Tarybos organizacinių reiklaų komisijos nariai 1995. Aplankas
6. Vasario 16- 1993-1994 – kreipimasis ir Illinois oficialus raštas dėl Nepriklausomybės dienos 76 metinių minėjimo. Aplankas.
7. Lenkijos – Amerikos kongresas – D. Reinys kvietimas dalyvauti 1990. Aplankas
8. Mažoji Lietuva – leidinio kopija. 1988-1989. Aplankas
9. Socialdemokratai -apie situaciją Lietuvoje. Rita Freedman 03/27/1990 raštas. Aplankas
10. Rima Astai 1989 – asmeniniai laiškai. Aplankas
11. Board member – resumes (V. Kaufmano, R. G. Firautaitės-Narušienės, G. Špokaitės-Milašienės) 1995. Aplankas.
12. Korespondencija su Senatu ar kongresu. Senatorių laiškai prez. Bušui dėl situacijos Lietuovje. Aplankas.
13. LR Seimo ir JAV Lietuvių bendruomenės atstovų komisijos antrasis posėdis. Stenogramos 1998 11 01. JAV LB Krašto valdybos speciali informacija
apygardų ir apylinkių valdyboms 1998. Susiršinėjimo raštai. Lietuvių, gyvenančių Amerikoje, statistika 1998. APlankas
14. LB Krašto valdybos pranešimai spaudai. LB veikla Černobylio kausimu. Susirašinėjimo raštai, mokyklų, švietimo, tarpusavio paramos ir kt. klausimais. Ekonominių reikalų tarybos raštai 1993-1997. PAsaulio lietuvių bendruomenės konstitucija, JAV LB XII Tarybos trečiosios sesijos nutarimai, išvados, pasisakymai 199310 9-10, Čikaga. LB įstatai ir taisyklės 1993. Kiti raštai 1991-1994. APlankas.
15. Lithuania’s diplomatic and publicity initiative. Vilniaus konferencija 1997. Baltijos šalių prezidentų medžiaga. 1997. Aplankas.
16. Karaliaučius- Kaliningradas – įvairūs raštai. 1994-1995. APlankas
17. Chapter updates – LB valdybos narių sąrašas, apylinkių valdybos (Floridos, Arizinos, Mičigano, Palm Beach ir kt.) susirašinėjimo raštai 1991-1995.
Aplankas
18. Kaltinimai karo nusikaltimais – iškarpos iš spaudos, universitetų, kongresmenų irk t. laiškai. 1985, 1987, 1994. Aplankas
19. American Policy on Lithuania 1987-1991 – įvairūs raštai, laiškai. Prez. Busho laiškas Lietuvos vyriausybei paskelbus nepriklausomybę. Aplankas
20. Gajauskas. Kelinė į JAv ir jo bylos medžiaga kalėjime, lageriuose, tremtyje. Gajauskų šeimos nuotraukos Amerikoje. Aplanaks
21. National Endowment for Democracy – 1988 “Historical Background to Lithuanian Democratic Movements sicne 1987”. Straipsnis.
22. Seminaras “Darbas Lietuvai” 1990 09 27-30. Narių sąrašas, banketo sąmata, organizacinė dokumentacija. Aplankas
23. US inst. of Peace. The Emerging National Security Doctrine of a New Russia. An International Conference 1993 03 17-19. Konferencijos medžiaga.
Aplankas
24. Žydų kaltinimai lietuviams – iškarpos iš spaudos 1987-1994, 1997-1998. Aplankas
25. Lietuvių fondas. 1995-1997 – prašymai – sąmatos, apskaitos blankai, prašymai. Aplankas
26. JAV LB – PLB. 1998 2 raštai. Aplankas.
27. League of Nations – politinis ir juridinis TSRS – Vokietijos nepuolimo akto 1939 m. įvertinimas. Aplankas
28. Press Summary 1990 01, 1990 03 31. Iškarpos iš spaudos. Aplankas.
29. Old lease – sutartis 1997. Aplankas
30. Raštai JAV LB apygardoms ir apylinkėms, Lietuvos institucijoms 1997. Aplankas
31. Susirašinėjimo dokumentai, LB tarybos narių sąrašas, konferencijų – seminarų programos ir medžiaga 1992-1994. Amerikos ambasados Lietuvoje
medžiaga 1994. Seminarų nuotraukos. Aplankas.
32. Handbook translations – apie JAV LB apylinkes, jų teises, pareigas, sukūrimo kriterijus. JAV LB įstatai ir jų vertimas į anglų kalbą. 1994-1995. Aplankas
33. Lithuanian Commercial Overview 1995. Aplankas
34. Center for Security Policy – 1996, transition brief, decision brief 1991, ir kt. Surinkta medžiaga. Aplankas
35. Congressional Hearings – 1996 Armėnijos, Čečėnijos klausimais Krokuvoje, Lenkija 1995 12 8-11. Aplankas
36. LAC seminaras 1994 09. Aplankas
37. Executive Council Reports 1994-1995 – Krašto valdybos ataskaita. Aplankas
38. JAV LB apylinkių suvažiavimas 1995 06, Narių sąrašai. Aplankas
39. NATO 1997-1998 – raštai dėl LB veiklos, NATO org. nuostatai. Aplankas
40. Russian Threat 1994-1995/NATO. Medžiaga apie Rusijos įvykius. Aplankas
41. NATO 1999-2001. LB veiksmai NATO klausimu. Aplankas
42. Central EE Coalition 1995. Aplankas
43. Central EE Coalition 1995. Aplankas
44. PLB 2001 m. siunčiami raštai, aplinkraščiai. Aplankas
45. Lietuvos Laisvės lyga 1988. LLL dokumentai, įstatai, raštai, kalbos mitinge prie A. Mickevičiaus paminklo (Dauguma vertimas į anglų kalbą). Vytis – apie organizacinio komiteto steigimą. Aplankas
46. Victims of Comunism Memorial 1995. Aplankas
47. PHILA Comm. Center – medžiaga iš Lietuvos spaudos centro ir kt. Medžiaga (Anglų k.)
48. ALPAC (Latvijos) 1987 -apie komitetą. Aplankas
49. Lemont hotline – žinios paie pašalpą Lietuvos blokados metu – susirašinėjimas dėl pašalpos siuntimo 1990. Aplankas
50. Liberal groups – apie federalinę TSRS sistemą. Straipsniai anglų k. Aplankas
51. National Endowment for democracy – 1992-1993. Aplankas
52. ATL-CIO/Kirkland – dėl Solidarumo dienų Vašingtone, 1990 rugpjūčio 31, 1990 11 30 laiškas George Bush.
53. American Arab Antidiscrimination Committee 1990. Aplankas
54. IRI – Internatinal Republican Institute 1994 padėkos laiškas LB. Aplankas
55. BATUN 1990. Anglų k. Aplankas
56. Bonner, Elena – atviro laiško prez. G. Bush (be datos) kopija. Aplankas
57. Carnegie Endowment for International Peace. R. Nixon kalba 1991 04 10. Aplankas
58. Chechen Orgs – R. Narušienės laiškai (fax) Čečėnjos klausimu 1995-1996 m. Aplankas
59. Wash. office equipment computers. LAB susirašinėjimas su A. Banionis Amerikos Folklife festivalio ir kt. klausimais. Anglų k. 1995. Aplankas
60. KV posėdžiai – 1995-1996 darbotvarkės, raštai tarybos nariams, protokolai. Aplankas
61. LAC President in American Press – iškarpos ir spaudos 1990-1991. BALF raštai R. Narušienėi 1996. Aplankas
62. C+EE Coalition memorandumai, kreipimaisi. East European Coalition 1993-
1994. Narių sąrašas, susirašinėjimas. Aplankas
63. LAC Equipment and inventory 1994 09 17-18. JAV LB bendruomenės krašto valdybos institucijų turto ir inventoriaus sąrašas, paruoštas JV LB XIV tarybos sesijai. Segtuvas.
64. EE Coalition initiatives – 1994 memorandumas.
65. Panel III – Organized Crime. 1995 06 28 R. NArušienės laiškas apie lietuvių galimus kriminalinius nusikaltimus. Aplankas
66. Panel I US Aid – apie politinę situaciją Lietuvoje 1995; raštas Sherwood McGinnis, įvairūs raštai. Aplankas
67. Hotel and Senate costs. A. Banionis raštai ir kainoraščiai dėl vardinių koplytėlių senatoriams, JAV LB visuomeninių reiklaų tarybos aplinkraštis ir kt. dokumentai. Aplankas

2 dėžė

1. LB struktūra, įstatai ir taisyklės, krašto v-ba, finansai, kultūros taryba irk t. Segtuvas.
2. JAV LJS miestų atstovais – sąrašas, susirašinėjimas 1992, nutarimai, veiklos ataskaitos ir kt. dokumentai 1991-1994 m.
3. Raštų byla: adresai, korespondencija, seminarai; lietuviškos spaudos sąrašas ir adresai, ataskaitos ir pranešimai, lietuviškos organizacijos. Segtuvas.
4. Siųstų laiškų kopijos 1995; finansiniai dokumentai 1992-1995. Segtuvas.
5. Antrasis seminaras 1988 – susirašinėjimas, seminaro medžiaga, kvietimai, finansiniai dokumentai, išlaidų suvestinė. Aplankas
6. LB JS – iškarpos iš spaudos; JS III politinio suvažiavimo apibendrinimo medžiaga, ir kt. Aplankas
7. Įvairūs dokumentai 1987-1988. JAV LJS – iškarpos, katalogai api eJS. Aplankas
8. JAV LJS 1988 – straipsniai, LJS politinio seminaro pranešimai: R. Schifter, R. Pilon, W. Zimmermann, ir kt. Aplankas
9. Pasaulio jaunimo kongresas. Pasisakymai, spaudos iškarpos, išlaidų sąmata. Pranešimų medžiaga. Aplankas
10. “Plus” -informacinis leidinys 1995. Aplankas
11. Susirašinėjimas su nariais 1989. Aplankas
12. JS seminaras 1995 – valdybos narių sąrašas, dienotvarkė, 1996 05 17-19 politinis seminaras Vašingtone. Aplankas
13. Susirašinėjimas 1995-1996 m. Aplankas
14. Susirašinėjimas 1988; JS metinis suvažiavimas 1988 – dienotvarkė, atviras laiškas Lietuvos jaunimui; 1990 posėdžio protokolas; spaudos iškarpos, Lietuvos ir išeivijos jaunimo sąskrydžio pareiškimas 1989. Aplankas
15. LJS politinio seminaro 1986 07 17-20 Vašingtone dienotvarkė, programa, laiškai iš kt. Jaunimo sąjungų, straipsniai. Aplankas

3 dėžė (maža mėlyna)

1. LR konstitucija 1922 m., 1949 m. laida. Iškarpos iš spaudos apie padėtį Lietuvoje 1988-1991. Aplankas
2. Bendruomenės mėnesinių susirinkimų ataskaitos 1995. Finansinės ataskaitos 1996 m., KV narių sąrašas,; bendruomenės III sesijos 1996 11 2-3
Čikagoje nutarimai, atstovų rezoliucija “Dėl JAV lietuvių grįžimo ir integracijos Tėvynėje 1996 09 06”; įvairūs aplinkraščiai, darbotvarkės, nuostatai, pranešimai, ir kt. 1995-1996. Aplankas