ELIZABETH, NJ APYLINKĖ

JAV LB ELIZABETH, NJ APYLINKĖS ARCHYVAS

Reg. Nr. 14227

1. LB New Jersey apygardos metinių suvažiavimų protokolai ir priedai (darbotvarkės, kontrolės komisijos aktai ir t.t.) 1952-1983 m.
2. LB Elizabeth New Jersey apylinkės valdybos posėdžių protokolų knyga Nr. 2 1968 04 17 – 1989 02 01
3. LB Elizabeth New Jersey apylinkės valdybos einamieji raštai 1953-1956 m.: Susirašinėjimas su JAV LB centrine bei apygardos valdyba, aplinkraščiai, susirašinėjimas dėl lietuvių meno parodos Elizabeth bibliotekoje 1956 m. ; aukotojų sąrašai; LOK (laikinojo organizacinio komiteto) pranešimai; JAV LB reguliavimo projektas.
4. LB Elizabeth New Jersey apylinkės valdybos einamieji raštai 1957-1959 m.: Susirašinėjimas su JAV LB centrine bei apygardos valdyba, aplinkraščiai, nario mokesčio sąrašai, biuletenio prenumeratorių sąrašai;
5. LB Elizabeth New Jersey apylinkės valdybos einamieji raštai 1961-1964 m.: Susirašinėjimas su JAV LB centrine bei apygardos valdyba, aplinkraščiai, susirašinėjimas dėl lietuvių meno parodos Elizabeth bibliotekoje 1956 m. ; aukotojų sąrašai; LOK (laikinojo organizacinio komiteto) pranešimai; JAV LB reguliamino projektas.
6. JAV LB centro valdybos pranešimai LB apylinkėms 1962-1965 m.
7. LB Elizabeth New Jersey apylinkės valdybos einamieji raštai 1966-1969 m.: Susirašinėjimas su JAV LB centrine bei apygardos valdyba, aplinkraščiai.
8. LB Elizabeth New Jersey apylinkės blankų pavyzdžiai; „New Jerseyans for Baltic Freedom“ vokų pavyzdžiai.
9. Iškarpos iš amerikiečių spaudos apie lietuvius.
10. LB Elizabeth New Jersey apylinkės dokumentai 1972-1979 m.: Susirašinėjimas, rinkimų į LB tarybą protokolai, narių sąrašai, rinkimų komisijos
posėdžių protokolai
11. LB Elizabeth New Jersey apylinkės dokumentai 1982-1987 m.: Susirašinėjimas, rinkimų į LB tarybą protokolai, narių sąrašai.
12. LB Elizabeth New Jersey apylinkės dokumentai 1955 m.: balsuotojų sąrašas, rinkimų komisijos protokolai, Vyriausiosios rinkimų komisijos raštai.
13. „Liepsnos“ šokių kolėktyvo sąčrašas, susirašinėjimas su lietuvių tautinių šokių institutu 1986-1987 m.
14. Lietuvių liaudies meno parodos, vykusios 1956 m. vasario 12-25 d. Elizabeth miesto bibliotekos auditorijoje, svečių knyga. Parodai paskolintų
eksponatų apskaitos knyga.
15. LB Elizabeth, NJ apylinkės posėdžių protokolų knyga 1953-1968 m.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.