JAV LB A. GEČIO LAIKOTARPIS

JAV LB A.GEČIO LAIKOTARPIS

Reg. Nr. 13956

1 dėžė

1. Susirašinėjimas su valdžios atstovais, senatoriais, merais ir kt. įstaigomis 1990-1992. Psl. 1-363. Segtuvas
2. LB narių darbas su JAV senatoriais po Sausio 13 d. įvykių 1990-1991 m. Psl. 1-289. Segtuvas
3. LB dėl Lietuvos nepriklausomybės su JAV senatoriais valstijose po Sausio 13 d. įvykių. Dėl Lietuvos valstybės pripažinimo 1990-1991. Psl. 1—189. Segtuvas
4. LB dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo de facto. Susirašinėjimas su JAV senatoriais, kongresmenais. Psl. 1-311. Segtuvas.
5. LB dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo de fact. Susirašinėjimas su atskirų valstijų kongresmenais, anketos. Psl. 1-540. Segtuvas.
6. Aukos Jaunimo kongresui 1979. Pajamų – išlaidų knya. Psl. 1-30

2 dėžė

1. JAV LB Philadelphijos apylinkės kasos knyga 1964-1977. Psl. 1-151.
2. JAV LB Krašto valdyba. Žinynų žinynas 1989-1990 m. Psl. 1-51. Segtuvas
3. JAV LB direktorių tarybų nariai. Sąrašai su adresais. Psl. 1-31.Segtuvas
4. Pakvietimai, atvirukai A. Gečiui. Vokas
5. Lietuvių radijo programa – du takai; 1981. „Lietuvių balsas“. Audio juostos:
a. Kur bakūžė samanota. St. Šimkaus pjesė smuikui ir pfortepijonui.
b. Vl .Šlaito poema „The Unbearable Punishment“. Skaito Aldona Zorskienė
c. J. Gruodžio „Ralio, karvute“
d. Lietuva ir egzilio bausmė. Komentaras Algio Rukšėno.
e. Ant marių – daina, komp. Bronius Budriūnas
f. Girios idilėje. Komp. Alfonsas Mikulskis. Skambina Mirga Bankaitytė
g. Lietuva brangi- dainuoja Vilniaus „Varpo“ choras. Pranešėjas Algis Rukšėnas, redaktoriai Juozas Stempužis ir Algis Rukšėnas.
6. Mintys Gavėniai 1970 Vasario 2 d. iš B. Markaičio SJ, kn. „Širdies gelmė“. Skaito Aldona Šileikaitė, Danutė Muraškaitė, Rimas Juozaitis, Edvardas Sklandaitis.
a. Vasario 21 d. Pradžioje buvo žodis. 3,5 min.
b. Vasario 28 d. Kryžių šešėlyje. 3 min.
c. Kovo 7 d. Antkapio akmuo. 2,5 min.
d. Kovo 14 d. Tai mano kryžius. 2,5 min.
e. Kovo 21 d. Prisikėlimo pavasaris. 3,5 min.
Kalba 7,5
7. Part IV – nėra informacijos.
8. Pelkių žiburėlis
I d. Vincas Pietaris „Algimantas“. Skaito Vilija balaišytė, Andrius Barauskas, Romas Sakadolskis. MUZikinė palyda – Balio Pakšto. 1973 04 19. 11’38”
II d. Tas pats. 1973 04 24. 15’07”
III d. Liūnė Sutema „Badmetis“. Skaito Dalia Juknevičiūtė, įvadas Romo Sakadolskio. 1973 03 02. 15‘00
9. Pelkių žiburėlis
I d. Balys Sruoga „Apyaušrio dalia“. Ištraukos. 1972 11 02. 19‘25“
II d. tas pats. 1972 11 09. 17‘56‘
10. Pelkių žiburėlis
I d. Vincas Krėvė „Daina apie Arą“. Skaito akt. Henrikas Kačinskas, įvadas Dalia Bylaitienė. 1954 01 03. 15‘15‘
II d. V. Mykolaitis-Putinas „Mano būstas“. Skaito akt. Henrikas Kačinskas. Įvadas Dalia Bylaitienė. 13‘26“
II d. Kazys Boruta „Jurgio Paketurio 27-ta kelionė“. Skaito akt. Algimantas Dikinis, įvadas Dalia Bylaitienė. 13‘35“
11. Matulaitienė apie šokius
12. Part III – nėra informacijos
13. Pelkių žiburėliai – Vaikų valandėlės
a. J. Marcinkevičiaus „Vėjo pasaka“ 12‘35“
b. Anzelmas Matutis „Miško cirkas“ 13‘00
c. J. Marcinkevičius „Grybų karas“10‘30“
d. K. Boruta „Kačių ir pelių vestuvių kelionė“. Eglė Valutienė.
14. Pelkių žiburėliai
a. K. Donelaitis „Rudenio gėrybės“ D. Bylaitienė. 15‘50“
b. P. Andriušis „Neįleido“. D. Juknevičiūtė. 19‘13“
c. J. Degutytė – eilėraščiai. R. Sakardolskis. 12‘
15. Part I – nėra informacijos
16. Lithuanian Community 1978 07 01 7‘5“. 3,25 min.
17. Pelkių žiburėliai
a. Balys Sruoga eilėraščiai iš „Dievų takais“. Skaito Irena Navinskaitė, Jurgis Blekaitis. Įvadas Danutė Bilaišienė. 21‘00“
b. Nyka-Niliūnas poezija iš „Vyno stebuklai“. Skaito Nijolė Martinaitytė,, įvadas Dalia Bylaitienė. 20‘00“
18. Pelkių žiburėliai. Philadelphia
a. Antanas Jonynas. Apsakymas „Namų kvapas“ iš rinkinio „Laimė ratas“. Skaito Ona Petravičiūtė-Pankienė, įvadas Dalia Bylaitienė. 17‘00“
b. Aktorius Stasys Pilka skaito poeziją. Įvadas Petras Jurkštas. 15‘00“Stasys Pilka mirė1976 11 05
c. Nelė Mazalaitė „Vargonai“. Skaito Viltis Vaičiūnaitė (Velykinė programa). 12‘30“
19. Pelkių žiburėliai. Philadelphia
a. Kazys Bradūnas „Pokalbiai su Karaliumi“. 13‘09“
b. Stasys Būdavas „Varpai skamba“. Skaito Alfas Brinka ir Regina Matulevičiūtė. 17‘25“
c. Kazys Jakubėnas „100 vyturėlių“ (Vaikams). Skaito Ona Knapkytė, Nijolė Strazdūnaitė, Vytas Taukinaitis; dainuoja Gražina Apapnavičiūtė ir muzikos mokyklos mokinių choras. 12‘41“
20. „Žygis į Jungtines Tautas“
21. Pelkių žiburėliai. Philadelphia.
a. Vincas Kudirka „lietuv stilto atsiminimai“. Skaito Leonas Barauskas – vasario 16 dienai. 16‘12“
b. Skaitomų lietuvių liaudiens dainų montažas. Skaito Stefa Nosevičiūtė. Birbyne groja Pranas Tamošaitis. 11‘30“
c. Antanas Vaičiulaitis „Danutės eglutė“. Kalėdinė programa vaikams. Skaito Marija Lemešytė
22. Kopų garsai (t.b. Balsai?). Dainuoja Nelė Paltinienė ir Eugenijus Ivanauskas.
a. Jauna naktis. B. Gorbulskis. 2‘14“
b. Kopų balsai. F. Arbieksas. 3‘22“
c. Vakaras. B. Gorbulskis. 3‘11“
d. Mes dviese. S. Sachakis. 2‘55“
e. Vis tave menu. B. Gorbulskis. 2‘50“
f. Kelionė dviese. A. Otto. 2‘00“
g. Išplaukiant. K. Kordalis. 2‘30“
h. Laiveliu. B. Gorbulskis. 2‘58“
i. Paklausyk. M/ Panas. 3‘28“
j. Mylėk ir lauk. A. Raudonikis. 3‘00“
k. Ežero šviesa. B. Gorbulskis. 2‘29“
23. Lithuanian tape #1. 1977 06 19
24. Pelkių žiburėliai.
a. Milda Lenkauskienė. Naujų metų žodis 7 min.
b. Dr. Danielius Degėsys. Naujas vėžio ligos gydymo būdas. 7‘
c. JAV LB naujoji krašto valdyba perima pareigas. 1985 12 07 Clevelande. 7‘
25. Penkios minutės moters pasaulyje. Prie mikrofono Milda Lenkauskienė. 7‘30“
a. Kokios mes ieškome moters. 7‘30“
b. Apie moters laisvę ir gerą nuotaiką. 5‘
c. Prisiminimai po vasaros atostogų. 5‘
d. Padėkos diena (tinka prieš Padėkos dieną)
e. Kalėdinių dovanų belaukiant. 5‘

26. Moters pasaulis. Prie mikrofono Milda Lenkauskienė
a. Moters rūpesčiai, įžanginė progr. 6‘00“
b. Ar reikalinga saukštasis mokslas namų šeimininkei. 6‘30“
c. Gimtoji kalba šeimoje. 7‘30“
d. Emilija Pliateraitė laisvės kovą rodę 6‘00“
e. Elegancija pokalbyje, drabužyje ir elgesyje 5‘40“
27. Pelkių žiburėliai
a. Jonas Mekas. Ištrauka iš „Aš lietuviškas žemdirbys“.Skaito Leonas Barauskas, įvadas Danutė Bilaišienė. 12‘50“
b. Vytautė Žilinskaitė „Pas gydytoją:. Skaito Dalia Juknevičiūtė, įvadas Dalia Bylaitienė. 10‘
c. Jurgio Blekaičio poezija. Skaito J. Blekaitis. Įvadas Dalia Bylaitienė. 13‘14“
d. Vaikų val. „Kaip žvirblis vasaros iškojo“. Skaito Živilė Smilgaitė ir Vida Žvinytė. Paruošė Dalia Juknevičiūtė. 10‘4“
28. Pelkių žiburėliai. Philadelphia
a. Juozas Paukštelis „Čia mūsų namai“. Skaito Elena Petrokaitė, Julius Balutis, Alfas Brinka ir Juozas Valentinas. 20‘17“
b. Pulgis Andriušis „Aš – Pasaulio lietuvis“. Skaito Algimantas Dikinis. 11‘16“
c. Henrikas Radauskas. Poezija. Skaito Vytautas Valiukas. 15‘55
29. Lithuanian Sports. Nov. 1986
30. Pelkių žiburėliai
a. Henrikas Nagys skaito eilėraščius iš rinkinio „Broliai, balti aitvarai“. Įvadas Leonas Narbutis. 16‘00“
b. Kazio Sajos pasaka „Po to, kai jie pavirto medžiais“. Skaito Marija Lemešytė. Įvadas Dalia Bylaitienė. 16‘00“
c. Ištrauka iš albino Baranausko romano „Rudenys ir pavasariai“. Skaito Eglė Vilutienė. Įvadas Petras Jurkštas. 15‘00“
31. Pelkių žiburėliai
a. J. Grušas „Kelionė su kliūtimis“ 16‘15“
b. Č. Grincevičius „Geroji vasara“ 15‘05“
c. A. Baranauskas „Anykščių šilelis“. V. Valiukas. 14‘23“
32. Lithuanian. Full track. Juozas Stempužis, Algis Rukšėnas. 28‘30“.
33. Lietuvos nepriklausomybės diena. 1986. Programa I. 15‘00“
34. Lietuvos nepriklausomybės diena. 1979. tape A. 14‘36“
35. Lietuvos nepriklausomybės diena. 1989 21‘30“
36. Nuotraukos 11 vnt.

3 dėžė
Audio juostos

1. June days Commemoration 1985 in the English Language. 20‘54“. ½ track stereo.
2. Lithuanian Rasdio Program 1985 (Feb. 16). 25‘
3. June days Commemoration 1985 in Lithuanian Language. 19‘45“. ½ track
4. T1 Ikir TVU; T2 1992 25‘33“; T3,4 voice master for mixed sections. Lithuanian independence day 1992 02 16. 6:30 pm
5. Lithuanian. Speed 33/4
Raudos. Etnografinis ansamblis
Liaudies dainos ir kamerinė muzika
6. Lithuanian Independence Day 1986 m. Program II. 24‘30“. ½ track stereo
7. Lithuanian of February 15; 1987. 26‘45“ full track.
8. Lithuanian Independence Day program for WFLN – broadcast, febr 12, 1989. 26‘10“
9. Lithuanian Independence Day Program February 18, 1990. 24‘56“.
10. Program A. June 1978. Disidents Gajauskas and Petkus. 14‘58“
11. B. June 1978. Subject: Dissidents Žukauskas and Zyprė. 15‘
12. Tape 1. Voice of the Lithuanian Community. 1977 02 20. 28‘56“
13. 1984 A Journey through Lithuanian History. 21‘50“. ½ track stereo
14. June Days Commemoration 1984. 22‘15“. ½ track stereo
15. Special Program. The terrible days of June. 1984 m. 20‘10“ ½ track stereo
16. Captive Nations Week 1984 18‘45“ ½ track stereo
17. Program II A Special Program in Commemoration of the 500th Anniversary of the Death of St. Casimir. 1984. 17‘00“ ½ track stereo
18. A Special Program in Commemoration of the Anniversary of the Restoration of Lithuanian Independence. 27‘15“full track stereo
19. A Special Program Linksmų Kalėdų. An Overview of Lithuanian Traditions 1983 m. 21‘40“ ½ track stereo
20. Special Program in Commemoration of the 65th Anniversary of the Restoration of Lithuanian Independence. A Journey Through Lithuanian History“ 27
‘45“ ½ track
21. June 15, 1981. 14‘05“
22. Lithuanian Independence Day Program. 15‘00“
23. June 15, 1980. 40th Anniversary. Type B. 12‘50“
24. June 15, 198 40th Anniversary. Type A. 24‘35“
25. Lithuanian Independence Day 198…. 25‘ ful track
26. Program I. IN Commemoration of the 65th Anniversary of the Restoration of Lithuanian Independence „Reflections of the Lithuanian Nathional Anthem“
1983. 16‘45“. ½ track, stereo
27. Program I. February 16. A Day to Remember Independence. 17‘00“. ½ track stereo.
28. Independence Day. February 16, 1982. 14‘00“
29. Audio juosta be užrašo
30. Lietuvių operos solistė Juozė Augaitytė
a. Vai nėra niekur (V. K. Banaičio)
b. Už stalo sėdėjau (A. Račiūno)
c. Palaukėj, palaukėj (St. Šimkaus)
d. Vakaras (F. Liaumianskienės)
31. Vytautas Volertas „Kristaus valdovo šventė“ 1984. 7‘50“
32. Disidentai Gajauskas ir Petkus 1978. 14‘58“
33. Independence Day 1980 February 16. 14‘55“
34. Magnetinė juosta. Be užrašo.
35. 70th Anniversary of Lithunian Independence. 27‘45“

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.