JAV LB KULTŪROS TARYBA 2007-2012

JAV LB KULTŪROS TARYBA
DALĖS LUKIENĖS FONDAS 2007-2012

Reg. Nr. 14391

1 dėžė

1. JAV LB Kultūros tarybos finansiniai dokumentai: banko ataskaitos, pajamų ir išlaidų dokumentai:
a. 2007 m.
b. 2008 m.
c. 2009 m.
d. 2010 m.
e. 2011, 2012 m.
2. JAV LB Kultūros tarybos finansiniai dokumentai 1994-2007 m.
3. JAV LB Kultūros tarybos įvairi korespondencija 2007-2009 m.
4. JAV LB Kultūros tarybos dokumentai:
a. JAV LB Kultūros tarybos (2006-2009 m.) narių sąrašas, jų biografijos
b. JAV LB Kultūros tarybos tikslai ir uždaviniai 2007 m.
c. JAV LB Kultūros tarybos 2007 m. sausio 14 d. Silver springs MD posėdžio darbotvarkė
d. JAV LB Kultūros tarybos pirmininkės Dalės Lukienės pranešimas JAV LB XVII Tarybos antrajai sesijai 2007 m. Lemont, IL
e. JAV LB Kultūros tarybos 2008 m ataskaita
f. JAV LB Kultūros tarybos renginiai 2009 m.
g. JAV LB Kultūros tarybos 2009 m. samata
h. JAV LB Kultūros tarybos 2009 m. veiklos ataskaita
i. JAV LB Kultūros tarybos pirmininkės D. Lukienės sveikinimas Vasario 16-tos ir Kovo 11-tos progomis Elizabeth, NJ 2009 m.
j. JAV LB Kultūros komisijos siūlomos rezoliucijos 2009 m.
k. Projektų ,,Ryšys su Lietuva“, ,,Parama apylinkėms kultūrinei veiklai“, ,,Teatro festivalis“, ,,Reikšmingi kultūriniai renginiai JAV LB ir visuomenei“
projektai
5. JAV LB Kultūros tarybos dokumentai:
a. JAV LB Kultūros tarybos posėdžiai: 2007 m. kovo mėn., 2007 m. lapkričio mėn., 2009 m. rugpjūčio mėn., 2010 m. kovo mėn.,
b. Kultūros tarybos gairės 2007-2010 m.
c. Kultūros tarybos ataskaita 2010 m.
d. Kultūros tarybos veikla 2010-2012 m.
e. Kultūros tarybos aukų vajus 2011 m.
f. Kultūros tarybos specialūs projektai 2011 m.
g. Kultūros tarybos įvairi korespondencija 2007-2012 m.
6. Premijų šventė (dokumentai, susirašinėjimas):
a. 2008 m. apdovanoti: Dailės premija – Petras Aleksa, Spaudos darbuotojo premija – Dr. Stasys Goštautas, Teatro premija – Paulius
Jasiukonis, Metų kūrėjo premija – danguolė Razutytė Varnienė.
b. 2007 m. apdovanoti: Rimas Čiurlionis, Aleksas Vitkus, Stasys Šližys, Nijolė Pupienė.

2 dėžė

7. ,,Sakytinė istorija 1940-2008“ projektas 2008 m.:
a. DVD su įrašyta projekto medžiaga
b. Sąrašas Pasaulio lietuvių archyvui perduotos medžiagos
c. Sutartys ,,Sakytinės istorijos“ medžiagod perdavimo saugojimui: Išeivijos Institutui Kaune, Amerikos lietuvių kultūros archyvu, Alka,
Putnam, CT Lietuvių kalbos institutui, Vilniuje, PLB Lituanistikos katedrai, UIC, Čikagoje, Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui, Čikagoje.
d. Susirašinėjimas dėl projekto.
e. Projekto medžiaga
8. Kryždirbystės paroda 2009 m.: susirašinėjimas, finansiniai dokumentai, programos, buklrtai, nuotraukos, spaudos iškarpos apie parodą.
9. Tearo festivalis 2001-2008 m.: programos, susirašinėjimas, dalyviai, spaudos iškarpos apie festivalį.
10. MKS Filmų festivalis ir paroda 2008 m.
11. XIV Pasaulio lietuvių Mokslo ir kūrybos simpoziumas 2008 m.
12. Lietuvos vardo tūkstantmečio koncertas: ,,Vaivora“ ansamblis ir Irena Milkevičiūtė 2009 m.
13. Šiluvos Marijos 400 metų šventė 2008 m.
14. Tautinių šokių šventė Los angeles, CA 2008 m.
15. Stasio Lozoraičio minėjimas Washington, DC 2009 m.: programa, pranešimai, susirašinėjimas dėl renginio, Lietuvos centrinio archyvo DVD
,,Rašytiniai ir foto dokumentai apie Stasį lozoraitį jaunesnįjį, 2009 m.“
16. Albumo ,,Lithuanian Cultural Legacy in America“ 2009, pardavimų Amazon. com dokumentai.
17. Spaudos iškarpos apie Kultūros tarybos organizuotus renginius.

3 dėžė

18. Lietuvos tūkstantmečio minėjimo 2009 m. programa
19. Įvairių renginių korespondencija, dokumentai
20. DVD: filmuo medžiaga apie JAV gyvenančius lietuvius, jų pamėgtas vietas, įvairi korespondencija su atlikėjais.
21. Korespondencija su atlikėjais dėl renginių, atlikėjų biografijos

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.