JAV LB KULTŪROS TARYBOS SAKYTINĖS ISTORIJOS PROJEKTAS

JAV LB KULTŪROS TARYBOS SAKYTINĖS ISTORIJOS PROJEKTAS
1940-2008
REG. NR. 14119

DĖŽĖ NR. 1-3

I KASETĖS SU ĮRAŠYTAIS POKALBIAIS

1. Aleksa Petras (69 min.) 2 kasetės įrašas tik vienoj pusėje
2. Audėnas Vladas (50 min.) 1 kasertė
3. Avižonienė (Asevičiūtė) Angelė ( val. 16 min.) 1 kasetė
4. Baleišienė Antanina (2 val. 51 min.) 2 kasetės
5. Baukienė (Valantinaitė) Aldona Ona (57 min.) 1 kasetė
6. Blaževičienė (Avižonytė) Birutė (1 val. 33 min.) 1 kasetė
7. Briedienė Birutė (2 val. 46 min.) 2 kasetės
8. Budrienė Milda (45 min.) 1 kasetė
9. Burba Kostas (2 val. 5 min.) 2 kasetės
10. Černius Vytautas (1 val. 57 min.)
11. Čėsna Kazys (34 min.) 1 kasetė
12. Čyvas Matthew (Matas) (1 val. 59 min.) 2 kasetės
13. Damušis Adolfas (5 val. 38 min.) 5 kasetės, trečios kasetės pirma pusė ne pilna, antra pusė tuščia
14. Friedrich (Mickeliūnaitė) Adela (40 min.) 1 kasetė, antroje pusėje pokalbis su S. Pautieniene
15. Grigaitytė-Graudienė Kotryna (38 min.) 1 kasetė
16. Yčaitė – Petkienė Hypatija (1 val. 29 min.) 1 kasetė
17. Jakševičienė (Bortkevičiūtė) Janina (2 val. 44 min.) 2 kasetės
18. Jančauskas Povilas (1 val. 31 min.) 2 kasetės
19. Jankauskienė Jadvyga (2 val. 12 min.) 2 kasetės
20. Jokubaitis Simonas (5 val. 27 min.) 4 kasetės
21. Juknevičienė Janina (1 val. 26 min.) 2 kasetės
22. Jurkus Paulius (23 min.) 1 kasetė
23. Kairytė Irena (1 val. 32 min.) 2 kasetės įrašas tik vienoj pusėje
24. Kalvaitytė Velbasienė A (2 val. 20 min.) 2 kasetės, antroje įrašas tik vienoj pusėje
25. Karužienė (Krikščiūnaitė) Donata (2 val. 08 min.) 2 kasetės
26. Kasperavičiūtė Petrutė (1 val. 19 min.) 2 kasetės
27. Kaulinienė (Pumpulienė) Joana (1 val. 02 min.) 1 kasetė
28. Kavaliūnas Jonas (2 val. 56 min.) 2 kasetės
29. Kontrimienė Jadvyga (1 val. 12 min.) 1 kasetė
30. Krauchunas Mary (2 val. 24 min.) 2 kasetės
31. (Kriaučiūnienė Marija )
32. Kreivėnienė Ona J. (26 min.) 1 kasetė
33. Kriaučiūnas Juozas (1 val. 28 min.) 1 kasetė
34. Krutulienė (Kaukoriūtė) Joana (5 val. 21 min.) 3 kasetės
35. Macieža Vaclovas (3 val.) 2 kasetės
36. Maciūnienė Genovaitė (1 val. 35 min.) 2 kasetės
37. Macys Mikas (46 min.) 1 kasetė
38. Majauskienė (Eidukevičiūtė) Elena (2 val. 53 min.) 2 kasetės
39. Masaitis Česlovas (1 val. 16 min.) 1 kasetė
40. Matulaitis Jonas (34 min.) 1 kasetė antroje pusėje pokalbis su Sinkiais
41. Mažeika Vaclovas (2 val. 47 min.) 2 kasetės
42. Mažeikienė Vanda (2 val. 18 min.) 2 kasetės
43. Melnikienė Jadvyga (54 min.) 1 kasetė
44. Meškauskas Juozas (2 val. 6 min.) 2 kasetės
45. Miniatienė Ona (1 val. 41 min.) 2 kasetės
46. Motuzienė Aldona (45 min.) 1 kasetė
47. Musteikienė Gražina (3 val. 2 min.) 2 kasetės
48. Navakas Juozas (58 min.) 1 kasetė
49. Pabarčienė Bronė (3 val. 5 min.) 3 kasetės, paskutinė neperrašyta
50. Paškevičienė (Sakaitė) Marija (2 val. 5 min.) 2 kasetės
51. Pautienienė (Klimaitė) Stasė (31 min.) įrašyta antroje pusėje pokalbio su A. Friedrich
52. Penčylienė (Tamulaitytė) Jadvyga (2 val. 33 min.) 2 kasetės
53. Plačas Juozas (4 val. 38 min.) 3 kasetės
54. Plaušinaitienė (Reklaitienė, Lorenzaitė) Halina (46 min.) 1 kasetė
55. Sinkys Emilis/Sinkienė Julija (34 min.) įrašyta antroje pusėje pokalbio su J. Matulaičiu.
56. Strimaitienė (Bagdanavičiūtė) Ona (34 min.) 1 kasetė
57. Stukas Albinas (1 val. 19 min.) 1 kasetė
58. Šatūnas Antanas (3 val. 14 min.) 3 kasetės
59. Šešplaukis Alfonsas (A. Tyruolis) (2 val. 13 min.) 2 kasetės
60. Šileikienė Valerija (1 val. 52 min.) 2 kasetės
61. Taoras Juozas (1 val. 57 min.) 2 kasetės
62. Urbonienė Bronė (1 val. 53 min.) 2 kasetės
63. Užubalienė Jankutė Nijolė (2 val. 30 min.) 2 kasetės
64. Vaičius Stasys (2 val. 15 min.) 2 kasetės
65. Vaškys Petras (3 val. 4 min.) 2 kasetės
66. Veitas Romas (30 min.) 1 kasetė

DĖŽĖ NR. 4

II DVD KURIAME YRA ĮVESTI SEKANTYS APLANKAI
1. Apie projektą – aprašymas projekto ir klausimai pateikti pašnekovam (Word ir PDF formatuose)
2. Pačių pokalbių įrašai (MP3 formate)
3. Perrašyti pokalbiai (Word ir PDF formatuose)
4. Kai kurių pašnekovų nuotraukos darytos J. Anyso (JPEG formate)
5. Pašnekovų ir pokalbių duomenys. (Word ir PDF formatuose)
6. Kita medžiaga (dienoraščiai, prisiminimai) perrašyta į šį DVD. (Word ir PDF formatuose)
7. Sąrašas įvairios gautos medžiagos neperrašytos į šį DVD.

III ATSIŲSTI PRISIMINIMAI, DIENORAŠČIAI

PERRAŠYTI Į DVD
1. Breichmanienė Genovaitė (Dumčiūtė) Prisiminimai paimti iš jos knygos atspausdintos Lietuvoje 1996 m. (12 puslapių)
2. Dundulis Aleksandras Arvydo Tamulio perrašytas A. Dundulio dienoraštis rašytas 1944 m. liepos 3 d. – rugsėjo 6 d. (20 puslapių).
3. Gedeit – Gedraitis Reinholdas Zigmo Grybino atsiųstas R. Gedeit-Gedraičio aprašymas savo gyvenimo. (27 puslapiai)
4. Ječius (Jecevičius) Kęstutis Trumpai aprašyti atsiminimai apie šeimos pasitraukimą iš Lietuvos karo metu ir atvykimą į JAV. (12 puslapių)
5. Kriaučiūnienė Rožė Romualdo Kriaučiūno atsiųstas motinos dienoraštis rašytas 1945 vasario 16 d. – 1945 gruodžio 25d.
6. Narienė Gintra (Babickaitė) Dienoraštis rašytas 1944 m. spalio 9d. – 1955 m. balandžio 13 d. (51 puslapis)
7. Šarka Jonas Prisiminimai su įvairioms ištraukom iš knygų bėgant iš Lietuvos. Didelė dalis aprašymo yra apie kelionę per Rytprūsius. (55 puslapiai)
8. Vytautas Virkau Dienoraštis rašytas 1944 m. liepos 12 d. iki 1950 m. sausio 12d. (100 puslapių sudalintu į keturias dalis)
9. Vilienė Zosė Jurgio Idzelio atsiųstos ištraukos iš sesers laiško apie jos prisiminimus iš kelionės į Sibirą.
10. Žygas Juozas Užrašai „Karo pabaigos belaukiant“ vesti nuo 1944 metų pradžios iki birželio vidurio. (63 puslapiai)

NEPERAŠYTA MEDŽIAGA – SANTRAUKOS ĮRŠYTOS Į DVD
1. Federas (Fedaravičius) Evaristas – knygutė: Be Namų (D.P.Camps, ) kopijos asmeninių ir lagerio dokumentų.
2. Grybinas Zigmas – prisiminimai
3. Indriūnas Jonas – prisiminimai
4. Miliauskienė Janina (Dulskytė) – dienoraščiai
5. Šalčiūnas Vincas – prisiminimai

IV VAIZDAJUOSČIŲ ĮRAŠAI
1. Budrienė Milda Prisiminimai : Išėjom Laisvės Ieškoti 27 minučių A. Reneckio įrašas.
2. Tervydis Vladas1 valanda 55 minučių Zigmo Grybino įrašas.
3. Adomavičiūtė-Gintautienė Irena 44 minučių Zigmo Grybino įrašas.
4. Stančiai Antanas ir Elenas 42 minučių Zigmo Grybino įrašas.

V MAROS IR KAZIO ALMENŲ SURINKTI POKALBIAI
Pokalbiai buvo įrašyti į magnetofono juostas. Viena kopija perrašytų tekstų buvo perduota Vilniaus Centriniui Archyvui.
1. Titas Antanaitis 1965 m. birželio 8 d.
2. Genius Procuta 1965 m. birželio 9 d.
3. Zina ir Marius Katiliškiai 1965 m. birželio 14 d.
4. Jurgis Blekaitis 1965 m. liepos 12 d.
5. Dalia Mackuvienė 1965 m. liepos 15 d.
6. Kazys Bradūnas 1965 m. liepos 22 d.
7. Zina ir Marius Katiliškiai 1965 m. liepos 23 d.
8. Algirdas Kurauskas 1965 m. rugsėjo 4 d.
9. Jonas Aistis 1970 m. sausio 11 d.
10. Povilas Mažeika 1970 m. gegužes 19 d.
11. Vincas Trumpa, Algis Lukas, Algimantas ir Virginija Gureckai, ir Saulius Sužiedėlis 1970 m. gegužės 30 d.
12. Studentai Washington, D.C. 1970 m. birželio 4 d.
13. Vytautas Volertas 1970 m. birželio 30 d.
14. Antanas Salys, Kostas ir Danutė Ostrauskai, Bronius ir Stasė Vaškeliai 1970 m. liepos 10 d.
15. Balys Raugas 1970 m. liepos 14 d.
16. Jonas Stiklorius 1970 m. rugpjūčio 6 d.
17. Krėvaite (Vinco Krėves duktė) 1970 m. rugpjūčio 12 d.
18. Daiva ir Arvydas Barzdukai, Vida ir Sigitas Zubkai, ir Antanas Sužiedėlis 1970 m. gruodžio 5 d.
19. Alfonsas Nyka – Niliūnas ir Jurgis Blekaitis 1971 m. vasario 13 d.
20. Jonas Aistis 1971 m. balandžio 16 d.
21. Antanas Vaičiulaitis ir Alfonasas Nyka – Niliūnas 1971 m. balandžio 26 d.
22. Valerija Tysliavienė ir Jonas Valaitis 1971 m. gegužės mėn.
23. Jurgis Blekaitis ir Pranas Bagdas 1971 m. rugsėjo 5 d.
24. Pranas Skardžius 1971 m. lapkričio 22 d.
25. Vanda Sruogienė 1971 m. gruodžio 26 d.
26. Stasys Dirmantas 1971 m. gruodžio 27 d.
27. Adomas ir Marija Varnai 1971 m. gruodžio 28 d.
28. Jurgis Blekaitis 1972 m. sausio 26 d.
29. Washington, D.C. šeštadieninės mokyklos mokytojos: V. Gureckienė, R. Penkiunienė ir D.Lukienė 1972 m. vasario 3 d.
30. Magdalena Galdikienė 1972 m. kovo 17 d.
31. Jurgis Blekaitis ir Jadvyga Tubelienė 1972 m. rugsėjo 7 d.
32. Vincas Trumpa 1972 m. spalio 15 d.
33. Jonas Aistis 1972 m. lapkričio 24 d.
34. Kostas Ostrauskas ir Vincas Trumpa 1974 m. birželio 21 d.
35. Simas Kudirka 1975 m. kovo 15 d.
36. Vytautas Kavolis ir Algimantas Gureckas 1977 m. lapkričio 5 d.
37. Petras Vaškys
38. Antanas Dambriūnas

VI PAPILDOMA MEDŽIAGA – NEĮTRAUKTA Į DVD
1. Vaclovo Maciežos rankraštis (ranka rašytas): “Mėgėjų Dramos Teatro ‘Atžalynas’ Pradžia”; 2 iškarpos iš Draugo apie “Atžalyno” teatrą.
2. Zigmo Grybino rankraščio kopija (mašinėle rašyta): “JAV LB East St. Louis Apylinkės Kronika”
3. Salomėjos Narkeliūnaitės paruošta knyga: “DP Baltic Camp at Seedorf, 1946-1947” išleido UNRRA. (United Nations Relief and Rehabilitation
Administration.
4. A. Vaitkaus redaguota knyga “Dienos be Tėvynės “Flensburgo Lietuvių Metraštis, 1946.I.1
5. Janinos Vaičaitytės Juknevičienės, asmenininių dokumentų rinkinys, “Kodėl?” prisiminimų rankraštis – originalas

JAV LB KULTŪROS TARYBOS SAKYTINĖS ISTORIJOS PROJEKTAS
Laima Petrauskaitė VanderStoep
Dalia Stakytė Anysienė

2009 liepos 20 d.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.